Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení o přestupcích 28.4.2009 M. Horáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení o přestupcích 28.4.2009 M. Horáková."— Transkript prezentace:

1 Řízení o přestupcích M. Horáková

2 § 51 a násl. z. o přestupcích Provádí obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí Jiné správní orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon

3 Obce: přenesená působnost
Přestupky na úseku pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny Proti pořádku v územní samosprávě Proti veřejnému pořádku Proti majetku proti občanskému soužití (ne proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu)

4 Pokrač. Obecní úřad obce s rozšířenou působností: ve věcech, které spravují a ve věcech, kde není příslušný jiný správní orgán Komise Komise zřízená radou obce (podle z.č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v plat. znění)

5 Speciální úprava Hl. město Praha: městské části podle svěřené působnosti a podle Statutu hl. města Prahy § 53/4

6 Specializované správní úřady
Celní úřady Finanční úřady Úřady práce Veterinární správa Katastrální úřady

7 Komise k projednávání přestupků
3 členové Předsedou je osoba s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí pro projednávání přestupků O vyslovení viny a uložení sankce členové komise hlasují: usnášejí se většinou hlasů

8 Součinnost Činnost vyvíjená vzájemně nepodřízenými subjekty pro splnění zákonného úkolu Na jedné straně státní orgány, orgány Policie ČR a obce, kt. zjistí přestupek, k jehož projednání nejsou příslušné Na druhé straně státní orgány příslušné k projednání přestupku

9 Oznámení jako forma součinnosti (§ 58)
Státní orgány, Policie ČR, obce - příslušným správním orgánům Který přestupek je ve skutku spatřován Známé důkazní prostředky prokazující spáchání přestupku, určitou osobou Org. Policie ČR provede nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku

10 Pokrač. K zajištění důkazních prostředků
Úřední záznam, přiloží se k oznámení Oznámení musí být učiněno nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl

11 Orgán Policie ČR jako oznamovatel
Věc odevzdá příslušnému orgánu Věc odloží (není dáno podezření z p., p. nelze projednat, nezjistí se do 1 měsíce ode dne, kdy se o p. dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že přestupek spáchala urč. osoba Dozví-li se o p. od občana, je Policie povinna jej na jeho žádost vyrozumět o provedených opatřeních

12 Podávání vysvětlení Povinen je každý K prověření došlého oznámení
Možnost odepření (ze zákonných důvodů) Odmítnutí podání vysvětlení, nedostavení se na výzvu k podání vysvětlení: sankcí je pořádková pokuta

13 Odložení věci Bez zahájení řízení: osoba podezřelá nemá 15 let věku, požívá výsad a imunit podle MP nebo zákona, je nebo byla nepříčetná nebo zemřela před začátkem řízení Bagatelní sankce za přestupek vzhledem k sankci, která byla nebo bude uložena v trestním řízení

14 Pokrač. Oznámení neodůvodňuje zahájení ř.
O skutku se koná trest. Řízení nebo řízení u jiného spr. org. Bylo rozhodnuto v disciplinárním řízení a je považováno za dostačující Zánik odpovědnosti Návrh byl podán opožděně

15 Pokrač. Spr. org. nezjistí do 60 dnů, kdy se o p. dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti urč. osobě Rozhodnutí o odložení věci se nevydává Povinnost vyrozumět poškozeného

16 Zahájení řízení Z moci úřední
Na návrh: § 49/1b), c) občanské soužití, § 50 majetek Podkladem je: oznámení, poznatek org. vlastní činnosti, postoupení věci OČTŘ Zahájení: bezodkladně, nejpozději do 60 dnů Návrhové:příslušnému spr. org., nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy se navrhovatel dozvěděl o spáchání přestupku

17 Návrh Náležitosti:označení osoby postižené, označení pachatele, kde, kdy a jak byl přestupek spáchán Je možné jej vzít zpět Pokus o smír

18 Účastníci řízení Obviněný z přestupku Poškozený Vlastník věci
navrhovatel

19 Ústní jednání Obligatorní stádium řízení Jádro jednání Je neveřejné

20 Prostředky zajišťující účel a průběh řízení
Předvolání Předvedení Pořádková opatření Předběžná opatření

21 Vydání a odnětí věci Zásah do zákl. práv a svobod
Ten, kdo má u sebe věc důležitou pro řízení (zjištění stavu věci, věc, která může být prohlášena za propadlou nebo zabranou) je povinen na výzvu spr. org. ji vydat Pokud ji nevydá, může být věc rozhodnutím odejmuta Odvolání nemá odkladný účinek Pokud věc vydaná nebo odňatá není prohlášena za propadlou nebo zabranou, musí být navrácena

22 Ukončení řízení: zastavení
Obligatorně: § 76/1 Fakultativně: § 76/2 Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení:přípustné pouze podle § 76/3 (podle odst.1 a), b), c),j)

23 Rozhodnutí ve věci: § 77 Zásada zákonnosti Příslušným orgánem
Spolehlivě zjištěný stav věci Obligatorní obsahové náležitosti (výrok, odůvodnění, poučení o odvolání)

24 Výrok O vině musí obsahovat: Identifikaci obviněného
Odkaz na právní předpis Popis skutku Druh a výměra sankce

25 Přezkum rozhodnutí Opravné prostředky: odvolání, rozklad, obnova řízení Dozorčí prostředky: přezkumné řízení Soud: podle s.ř.s.

26 Odvolání § 81 Nepravomocné rozhodnutí Plně obviněný z přestupku
U mladistvého i jeho zákonný zástupce a org. péče o dítě Do 15 dnů od oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal autoremedura

27 Pokrač. Devolutivní účinek Zákaz reformatio in peius
Rozhodnutí o odvolání je konečné

28 Časový aspekt Nutné rozhodnout ve lhůtě 1 roku od spáchání přestupku
Ve lhůtě je nutné pravomocně rozhodnout i o podaném odvolání

29 Blokové řízení Zkrácené řízení P. byl spolehlivě zjištěn
Nestačí domluva Obviněný uznal vinu Obviněný je ochoten zaplatit pokutu Proti rozhodnutí se nelze odvolat Bloková pokuta

30 Příkazní řízení Ne proti mladistvému Ne proti návrhovému přestupku
Byl spolehlivě zjištěn stav věci a věc nebyla projednána v blokovém řízení Sankce: napomenutí a pokuta Odpor: do 15 dnů od doručení příkazu


Stáhnout ppt "Řízení o přestupcích 28.4.2009 M. Horáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google