Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrické pole a elektrický náboj 1. část. Elektrický náboj 1) vyjadřuje stav elektricky nabitých těles, 2) vyjadřuje fyzikální veličinu, která je mírou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrické pole a elektrický náboj 1. část. Elektrický náboj 1) vyjadřuje stav elektricky nabitých těles, 2) vyjadřuje fyzikální veličinu, která je mírou."— Transkript prezentace:

1 Elektrické pole a elektrický náboj 1. část

2 Elektrický náboj 1) vyjadřuje stav elektricky nabitých těles, 2) vyjadřuje fyzikální veličinu, která je mírou tohoto stavu. [Q] = C (coulomb) Elektrický náboj je vázán na částice látky. jádro (protony, neutrony) Látka → molekuly→ atomy obal (elektrony) Elementární náboj: Q protonu = +e = +1,602.10 -19 C Q elektronu = - e = - 1,602.10 -19 C + -

3 Kladný ion vznikne odtržením elektronů z obalu. Záporný ion vznikne připojením elektronů k obalu. Elementární náboj je podle současných představ nedělitelný. Náboj je kvantován (je celistvým násobkem e). Zákon zachování náboje: Celkový náboj se v elektricky izolované soustavě nemění. Náboj nelze vytvořit ani zničit. Vlastnosti elektrického náboje Z neutrálního atomu se mohou stát ionty. kladný ion záporný ion

4 Elektrický náboj se dotykem přenese na elektroskop, ručka a tyč se nabijí stejným nábojem a odpuzují se. ------ ------ Elektroskop. Elektrometr. Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa.

5 Dvě tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji se navzájem přitahují. Dvě tělesa se souhlasnými elektrickými náboji se navzájem odpuzují. Vzájemné silové působení elektrických nábojů Bodový elektrický náboj – bod, do něhož soustředěn veškerý náboj, jehož rozměry zanedbáme. + ++ - Vzájemné silové působení se uskutečňuje prostřednictvím elektrického pole. Elektrické pole je v okolí elektricky nabitého tělesa.

6 Velikost elektrické síly F e, kterou na sebe působí dva bodové náboje, je přímo úměrná součinu velikostí nábojů Q 1, Q 2 a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r. Coulombův zákon platí v mikrosvětě, v megasvětě nebyl vyvrácen – - nelze se opřít o experimenty. C. z. platí pro náboj v klidu. Coulombův zákon + + + - Charles Augustin de Coulomb (1736-1806), francouzský fyzik

7  - permitivita prostředí  0 = 8,854.10 -12 C 2.N -1.m -2 - permitivita vakua  r - relativní permitivita (tabelována), ≥ 1 Konstanta úměrnosti k Velikost konstanty úměrnosti k závisí na prostředí, v němž náboje na sebe působí. k = 9. 10 9 N. m 2. C -2 pro vakuum, přibl. pro vzduch

8 Relativní permitivita Voda81Dusík1,000 528 Petrolej2,1Helium1,000 066 Aceton21,4Vodík1,000 252 Papír suchý*2,6Vzduch1,000 536 Olej*2,5 - 4,2Diamant5,5 Slída*6 – 7Sůl kamenná5,9 Sklo*4,9 – 6,9Plexisklo*3 – 4,5 Kapaliny při 20°C, plyny při 25°C, tlaku 101,325 kPa, * izolanty

9 + Intenzita elektrického pole - je vektorová veličina charakterizující elektrické pole. Intenzita elektrického pole je definována podílem elektrické síly F e, která působí na kladný bodový elektrický náboj Q / v daném místě pole a velikosti tohoto náboje Q /. +

10 Směr a velikost intenzity elektrického pole + - Směr vektoru intenzity elektrického pole E je stejný, jako směr vektoru elektrické síly F e, působící na kladný elektrický náboj v tomto místě pole.

11 Elektrické pole a intenzita elektrického pole 1. radiální (centrální) Radiální pole je v okolí bodového náboje. Intenzita elektrického pole E směřuje od náboje, nebo směřuje do náboje. + -

12 - mezi dvěma rovnoběžnými kovovými deskami - intenzita má všude stejný směr i velikost + - 2. homogenní

13 Model elektrického pole (siločarový) Siločára je myšlená čára, jejíž tečna sestrojená v každém její bodě určuje směr intenzity E. + - - dvou nesouhlasných nábojů

14 - dvou souhlasných nábojů + +

15 + - + + Na náboj Q působí elektrická síla F e, která ho uvede do pohybu a posune ho o vzdálenost d. φ směr síly a vektoru posunutí. Elektrická síla vykoná elektrickou práci W e. Elektrická práce W e

16 + - Vykonaná práce nezávisí na délce trajektorie, ale na vzdálenosti d. + + + + náboj: 0° ≤ φ 0 90° < φ ≤ 180°→ W < 0 φ = 0 → W = 0 - náboj: 0° ≤ φ < 90° → W < 0 90° 0 φ = 90° → W = 0 + -

17 elektrická potenciální energie = práce elektrických sil při přemístění náboje z daného místa na Zem Energie bodového náboje v elektrickém poli E p +

18 + - + Elektrický potenciál  Elektrický potenciál definujeme jako podíl práce W, kterou vykonají elektrické síly při přemístění kladného náboje Q do místa nulové intenzity a tohoto náboje.

19 + - Hladiny potenciálu (ekvipotenciální plochy) Hladinu nejvyššího potenciálu tvoří kladná deska. Hladinu nulového potenciálu tvoří uzemněná deska. Množina bodů elektrického pole se stejným potenciálem tvoří hladiny potenciálu.

20 Hladiny potenciálu radiálního elektrického pole Hladiny potenciálu radiálního elektrického pole bodového náboje jsou soustředné kulové plochy. - +

21 + - Elektrické napětí U Absolutní hodnota rozdílu potenciálů mezi dvěma body elektrického pole je elektrické napětí.

22 + - Vztah mezi intenzitou elektrického pole E a elektrickým napětím U v homogenním elektrickém poli Elektrické napětí mezi kladnou a zápornou deskou je rovno součinu intenzity pole a vzdálenosti desek.


Stáhnout ppt "Elektrické pole a elektrický náboj 1. část. Elektrický náboj 1) vyjadřuje stav elektricky nabitých těles, 2) vyjadřuje fyzikální veličinu, která je mírou."

Podobné prezentace


Reklamy Google