Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace OPRLZ Zpracováno podle: Závěrečná evaluace OP RLZ – zhodnocení přínosu programu na poli rozvoje lidských zdrojů, 2008 (http://www.esfcr.cz/file/7365/)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace OPRLZ Zpracováno podle: Závěrečná evaluace OP RLZ – zhodnocení přínosu programu na poli rozvoje lidských zdrojů, 2008 (http://www.esfcr.cz/file/7365/)"— Transkript prezentace:

1 Evaluace OPRLZ Zpracováno podle: Závěrečná evaluace OP RLZ – zhodnocení přínosu programu na poli rozvoje lidských zdrojů, 2008 (http://www.esfcr.cz/file/7365/) Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Klíčové komponenty závěrečné evaluace OP RLZ 6 hlavních tématických okruhů: 1 - Zhodnocení relevance programových priorit; 2 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 1 Aktivní politika zaměstnanosti; 3 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 2 Rovné příležitosti a sociální inkluze; 4 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 3 Rozvoj celoživotního učení; 5 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 4 Adaptabilita a podnikání; 6 – Zhodnocení nastavení implementačního a monitorovacího systému. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Hlavní použité metody pro sběr dat a informací: výzkum od stolu (desk research); sběr dat z informačních systémů s využitím: o modulu Projekty a modulu Grantová schémata v IS MONIT; o modulu Výstupní sestavy (předvytvořené výstupní sestavy - zejména sestavy SMT1 GS, SMT1 SP/NP, SMT2 GP, E1, AMI za priority, AMI za program) v IS MONIT, případně sestavy z IS CENTRAL SF 106, 119, 167, 180; o sestav z IS MONIT a z ISOP zpracovaných správcem systému přímo pro potřeby evaluátora a zahrnujících informace k: cílovým skupinám; aktivitám; území dopadu; výši způsobilých výdajů; naplnění závazných indikátorů ke GS Profese (z ISOP). terénní šetření o polostrukturované individuální rozhovory (IDI); o elektronická dotazníková šetření (DOT); o dotazování po telefonu; o konzultace s relevantními subjekty zapojenými do implementace. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Na základě analýzy současné socioekonomické situace (včetně jejího kvantitativního vyjádření pomocí aktuálních hodnot kontextových indikátorů) a zhodnocení změn základní kontextové dokumentaci a legislativy lze konstatovat, že strategie programu i priority z ní vycházející jsou i v současnosti zcela relevantní ve vztahu k vývoji vnějšího prostředí programu. Naplňování cílů programu tak přispívá k pozitivnímu vývoji tohoto prostředí, i když - s ohledem na rozsah a reálné možnosti programu - je tento vliv spíše okrajový. Na druhé straně lze očekávat nepřímé pozitivní přínosy programu, které jsou sice obtížně měřitelné (např. postoj k celoživotnímu učení, zvýšení povědomí o nerovnostech na trhu práce a o možnostech, jak tyto nerovnosti řešit a v neposlední řadě i nově získané dovednosti v oblasti managementu projektů ve sféře lidských zdrojů), ale nejsou bezvýznamné a bude je možno zúročit v dlouhodobějším horizontu. Zhodnocení relevance programových priorit Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Základní makroekonomický rámec pro realizaci OP RLZ byl ve sledovaném období mimořádně příznivý. Nastavení priorit programu je relevantní ve vztahu k vývoji socioekonomické situace. Přes celkově nepochybně pozitivní trend ve vývoji míry nezaměstnanosti, existuje na trhu práce výrazná nerovnováha, a to jak z regionálního hlediska, tak i z hlediska pohlaví a některých dalších charakteristik. Nedostatečná flexibilita a mobilita pracovní síly, potřeba zlepšení motivačního systému v relaci mezi sociálními dávkami a mzdou dosažitelnou pro příslušný typ pracovní síly. Řešení flexibility a mobility pracovní síly představuje v ČR nemalý problém v situaci, kdy se na jedné straně existují potíže se získáním pracovníků (nejen) do nově otevíraných podniků (a predikce ukazují na další zostření problémů v již blízké budoucnosti) a na straně druhé existuje několik set tisíc nezaměstnaných, přičemž podíl dlouhodobě nezaměstnaných roste. Zhodnocení relevance programových priorit Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Minimální vazba mezi vzdělávacím systémem a požadavky trhu práce. Zde je na místě systémové opatření, které s dostatečnou razancí dosud zavedeno nebylo. Dochází ke kumulaci problémů na některé sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, které jsou navíc výrazně regionálně koncentrovány. Navíc, z dostupných informací a materiálů vyplývá, že proces sociální segregace pokračuje, příp. se umocňuje, přičemž je evidentní, že včasná intervence bude daleko účinnější a daleko méně nákladná ve srovnání s intervencí provedenou v době, když již kumulativní procesy sociální deprivace poběží např. po dobu celé generace (viz problémy některých sídlišť některých západoevropských měst, které jsou dnes již téměř neřešitelné). Problémy na regionální úrovnizůstávají poněkud stranou. Je třeba zdůraznit, že problematika trhu práce má minimálně 3 odlišné„řádovostní“ úrovně – státní, regionální a lokální. Skutečnost, že mezi okresy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou i minimálně 2 krajská města (přičemž Ústí n. L. bylo dokonce podle průměrné míry nezaměstnanosti v roce 2007 na 4. místě, a problémem je i zhoršující se relativní pozice Karlových Varů), by neměla být ponechána bez povšimnutí. Zhodnocení relevance programových priorit Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Vliv OPRLZ na změny vnějšího prostředí byl spíše okrajový. Jakkoli lze výsledky OP RLZ dosažené v období 2004-2006 hodnotit pozitivně, v rozhodující míře se na zlepšení situace na trhu práce podílely faktory, které nebyly (a ani nemohly být) intervencemi OP RLZ přímo ovlivněny. Na druhé straně je třeba vidět přínos programu v oblasti nepřímých a obtížně kvantifikovatelných efektů jako je např. změněný postoj k celoživotnímu učení, zvýšení povědomí o nerovnostech na trhu práce a o možnostech jak tyto nerovnosti řešit či nově získané dovednosti v oblasti managementu projektů RLZ, které bude možno zúročit v delším časovém horizontu. V rámci dalších analýz externího prostředí považujeme za vhodné sledovat i soulad mezi územní alokací zdrojů a lokalizací významných koncentrací sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva. V rámci prováděných analýz vidíme dále jako vhodné uplatnit syntetický pohled na vývoj zaměstnanosti kombinující současně míru nezaměstnanosti s počtem uchazečů o práci. Zhodnocení relevance programových priorit Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Kontextové indikátory OPRLZ Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Evaluace OPRLZ OPRLZ – čerpání podle opatření k 31.10.2008 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Čerpání finančních prostředků podle opatření opatření klasifikována ve 3 kategoriích, · „vysoce výkonná“ (s mírou absorpce dosahující nejméně, resp. přesahující 75%), „ průměrně výkonná“ opatření (s úrovní čerpání vyšší než 50% ), „málo výkonná ( u nichž je míra čerpání nižší než 50 %). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Analýza věcného pokroku Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Souhrnné hodnocení programu a priorit Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Relevance - posouzení významu a vhodnosti podpořených intervencí pro daný sektor a cílové skupiny. Efektivnost - hospodárnost dosažených výsledků, tak na efektivnost systému implementace. Účinnost je posuzována podle toho, jak tyto dosažené výsledky přispěly k naplnění specifických cílů příslušných priorit (resp. programu). Dopad - dlouhodobější přínosy priorit/programu, míra naplnění jejich globálních cílů. Udržitelnost - zachování výsledků a přínosů programu ve střednědobém horizontu. posuzování dopadu a udržitelnosti je podmíněno dostatečným časovým odstupem, v této evaluaci vzhledem ke krátké době od ukončení většiny projektů pouze předběžné

13 Souhrnné hodnocení programu a priorit Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Pro hodnocení 5 – stupňová škála

14 Souhrnné hodnocení programu a priorit Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "Evaluace OPRLZ Zpracováno podle: Závěrečná evaluace OP RLZ – zhodnocení přínosu programu na poli rozvoje lidských zdrojů, 2008 (http://www.esfcr.cz/file/7365/)"

Podobné prezentace


Reklamy Google