Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality 3. 10. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality 3. 10. 2012."— Transkript prezentace:

1 Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality 3. 10. 2012

2 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Hlavní body prezentace  Harmonogram plnění aktivit Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje (MSK) na období 2012 – 2016  Informace o výsledcích Programu prevence kriminality 2012 za Moravskoslezský kraj + shrnutí hlavních nedostatků předložených projektů

3 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Harmonogram plnění aktivit Koncepce prevence kriminality MSK na období 2012 - 2016

4 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Způsob realizování a vyhodnocování aktivit Koncepce -Jedním z hlavních záměrů koncepce je snaha o implementaci návrhů výše plánovaných aktivit do každoročně vyhlašovaných příslušných krajských dotačních programů. -Na některé z uvedených aktivit (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.), se Moravskoslezský kraj pokusí získat státní dotaci také v rámci Programu prevence kriminality a to předložením vlastního krajského projektu. -Kontrola plnění jednotlivých aktivit bude svěřena do kompetencí pracovní skupiny prevence kriminality. -O plnění jednotlivých dílčích aktivit bude každoročně zpracována informační a hodnotící zpráva, která bude předložena na vědomí radě kraje. Pozn. Konkrétní aktivity podporované v rámci příslušných dotačních programů MSK v roce 2013 budou definovány v souladu s požadavky a náměty obcí, které je mají možnost zasílat do konce měsíce října.

5 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce Hlavní cíl č. 1 - Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn. 1.1. Podpora preventivních aktivit pro děti a mládež ze společensky znevýhodněného prostředí Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“. 1.2. Podpora preventivních programů pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a nebo pěstounskou péči Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora rozvoje sociálních služeb v MSK“. 1. 3. Podpora preventivních aktivit pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit (SVL) Průběžně po dobu platnosti koncepce 2012 - 2013Již plněno v rámci IP na podporu poskytování vybraných soc. služeb v soc. vyl. lokalitách. + pro r. 2013 plánováno vyhlášení nového dot. programu MSK na podporu komunitní práce v SVL.

6 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce Hlavní cíl č. 1 - Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn. 1. 4. Podpora aktivit vedoucích ke snižování kriminálního chování osob závislých na návykových látkách Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“ a „Program protidrogové politiky“ a v rámci připravovaného IP na podporu služeb soc. prevence. 1. 5. Podpora preventivních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, vymezené v koncepci Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“. 1. 6. Podpora opatření pro oběti trestných činů Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“, případně v rámci celokrajského projektu.

7 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce Hlavní cíl č. 1 - Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn. 1.7. Podpora probačních a resocializačních programů pro pachatele trestných činů (včetně osob mladších 15 let) Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“, případně v rámci celokrajského projektu. 1.8. Podpora aktivit bránících šíření extremistických názorů Průběžně po dobu platnosti koncepce Průběžně dle aktuální potřeby Možno realizovat v rámci celokrajského projektu. 1.9. Zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na celém území kraje v souladu s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v MS kraji Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 (-2016) + případně další roky Bude plněno v rámci realizace IP na podporu služeb soc. prevence s názvem „Optimalizace sítě služeb soc. prevence v MSK“.

8 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Podpora realizace efektivních preventivních opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti a zvyšují možnosti dopadení pachatelů Hlavní cíl č. 2 - Podpora realizace efektivních preventivních opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti a zvyšují možnosti dopadení pachatelů Pozn. Podporovány budou situační a technická opatření dle parametrů vymezených v Zásadách pro poskytování dotací ze stát. rozpočtu na výdaje realizované v rámci PPK. Jedná se o: kamerové soubory, mobilní kamerové soubory, rozšíření kamerového souboru, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely. AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn. 2. 1. Podpora cíleně zaměřených situačních a technických opatření zamezujících páchání zejména majetkových a násilných trestných činů průběžně po dobu platnosti koncepce 2012 – 2015 (po dobu platnosti Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2011 – 2015) Bude podporováno v rámci Programu prevence kriminality.

9 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností Hlavní cíl č. 3 - Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn. 3.1. Zvyšování informovanosti cílových skupin koncepce o účinných formách obrany své osoby a majetku a ochrany před dalšími sociálně patologickými jevy Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“. 3. 2. Podpora komunikace a spolupráce zainteresovaných subjektů (zástupců obcí a dalších institucí), působících v oblasti prevence včetně předávání příkladů dobré praxe Setkání dle potřeby, min. 2x ročně po dobu platnosti koncepce 11. 6. a 3. 10. 2012V roce 2012 naplánovány a realizovány 2 pracovní setkání s obcemi. 3.3. Meziodborová spolupráce pracovníků KÚ MS kraje, působících v oblasti prevence Několik jednání ročně dle aktuální potřeby po dobu platnosti koncepce 2012 - 1. 3., 8. 3., 4. 4., 26. 6., 21. 9. Setkání probíhá v rámci jednání pracovní skupiny prevence kriminality (nebo individuálně dle aktuální potřeby).

10 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností Hlavní cíl č. 3 - Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn. 3.4. Zapojení širokého okruhu subjektů (státních, samosprávných, nestátních i komerčních) do realizace preventivních opatření Průběžně po dobu platnosti koncepce průběžně dle aktuálních možností a potřeby S možností zapojení do Programu prevence kriminality byly v roce 2012 seznámeni ved. pracovníci vybraných církev. a kraj. škol. zařízení (DD, PPP, SVP) na metod.poradě dne 27. 9. 2012. 3.5. Zkvalitnění informačního systému k problematice prevence kriminality v rámci webových stránek kraje Průběžně po dobu platnosti koncepce září 2012 + průběžná aktualizace Sekce prevence kriminality v rámci web. stránek MSK byla upravena a aktualizována. 3.6. Připomínkování příslušných novelizací zákonů, zasahujících do oblasti prevence kriminality včetně iniciace legislativního zakotvení oblasti prevence kriminality v českém právním řádu Průběžně po dobu platnosti koncepce průběžněZ Min. vnitra nemáme žádnou aktuální informaci o tom, v jaké fázi je příprava zákona o prevenci kriminality.

11 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Hlavní cíl č. 4 - Zvyšování kompetencí cílových skupin koncepce a to především pracovníků působících v oblasti prevence AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn. 4.1. Zvyšování právního vědomí vybraných cílových skupin koncepce Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“. 4.2. Zvyšování finanční gramotnosti vybraných cílových skupin koncepce Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“. 4.3. Podpora dalšího odborného vzdělávání pracovníků působících v oblasti prevence Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 + případně další roky Bude realizováno v rámci návazného IP kraje na podporu vzdělávání pracovníků krajského a obecních úřadů a soc. služeb, případně v rámci celokrajského projektu.

12 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Hlavní cíl č. 4 - Zvyšování kompetencí cílových skupin koncepce a to zejména pracovníků působících v oblasti prevence AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn. 4.4. Spolupráce s vyššími odbornými a vysokými školami při řešení vybraných aspektů oblasti prevence kriminality Průběžně po dobu platnosti koncepce dosud nestanoven (ne dříve než 2013) – dle aktuální potřeby Možné využití spolupráce při: -zpracování map kriminality II.obcí v MSK, -nastavení kritérií efektivity preventivních projektů, -realizaci výzkumu k analýze hodnocení bezpečnosti v kraji 4. 5. Analýza potřeb (názorů a postojů) občanů kraje v oblasti prevence kriminality včetně hodnocení efektivity preventivních opatření Do konce platnosti koncepce kraje dosud nestanoven (ne dříve než 2013/2014) - Min. vnitra v současnosti s Institutem pro kriminologii a soc. prevenci připravuje realizaci výzkumu zaměřeného na šetření spokojenosti a pocitu bezpečnosti občanů na úrovni celé ČR (výstupy budou známy nejdříve v r. 2013). - Možno použít jako podklad pro tvorbu další krajské Koncepce.

13 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Program prevence kriminality 2012 - výsledky za Moravskoslezský kraj

14 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Program prevence kriminality na rok 2012 (PPK 2012) -dotační program, jehož vyhlašovatelem je Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (OPK MV) -žadateli o dotaci mohou být obce nebo kraje -v rámci tohoto dotač. programu jsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu na projekty neinvestičního i investičního charakteru -jeho podmínky se řídí Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci PPK -dotaci nelze poskytnout na: projekty z oblasti primární prevence ve školství, projekty protidrogové prevence, projekty z oblasti bezpečnosti v dopravě

15 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 PPK 2012 Pro rok 2012 bylo alokované ze státního rozpočtu na letošní PPK celkem cca 51 mil. Kč. Z důvodu nevyčerpání celkové výše uvedené finanční částky, vyhlásil OPK MV v květnu 2. kolo PPK. K přerozdělení pro celou Českou republiku zůstalo cca 9,8 mil. Kč (z toho 800 tis. Kč je plánováno použít k realizaci celorepublikového výzkumu na zjištění pocitu bezpečí občanů).

16 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 PPK 2012 V rámci prvotního hodnocení PPK 2012 získalo v MSK dotaci ve výši 3.371.000 Kč na realizaci 25 projektů celkem 9 obcí. V rámci celé ČR bylo podpořeno 193 projektů celkovou částku 40.752.000 Kč. V rámci MSK bylo ve 2. kole PPK 2012 podpořeno 9 projektů celkovou částkou ve výši 1.417.000 Kč, dotaci získalo 8 obcí. V rámci celé ČR bylo ve 2. kole podpořeno 52 projektů celkovou částkou 6.578.000 Kč.

17 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 PPK 2012 – shrnutí výsledků Pozn.* Požadovaná částka dotace byla snížena na základě rozhodnutí RVPPK. Název žadatele – příjemce dotace (město) Počet podaných/podpořených projektů v 1. kole (výše získané dotace v Kč) Počet podaných/podpořených projektů ve 2. kole (výše získané dotace v Kč) Celková dotace z Programu PPK 2012 (v Kč) )+ počet podpořených projektů celkem BÍLOVEC1/1 (314 000)1/1 (350 000)664 000 (2) BRUNTÁL1/1 (200 000)1/1 (300 000)500 000 (2) FULNEK1/01/1 (297 000)297 000 (1) FRÝDEK-MÍSTEK6/5 (202 000)nežádali202 000 (5) HAVÍŘOV4/4 (529 000)nežádali529 000 (4) KARVINÁ6/4 (540 000)nežádali540 000 (4) ODRY1/1 (167 000)3/1 (32 000)199 000 (2) OPAVA01/1 (55 000)*55 000 (1) ORLOVÁ3/3 (243 000)5/2 (70 000)313 000 (5) OSTRAVA7/5 (906 000)3/1 (197 000)*1 103 000 (6) TŘINEC1/1 (270 000)3/1 (116 000)386 000 (2) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - CELKEM 29/25 ( 3 371 000) 18/9 (1 417 000) 4 788 000 (34)

18 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Hlavní nedostatky projektů předložených do Programu prevence kriminality 2012

19 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK 2012 Hlavní hodnocená kritéria: A.Soulad projektu s prioritami, cíli, cílovými skupinami (a specifickými projekty) Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2011 – 2015 a komplexnost projektu B.Rizikovost lokality (okresu/obce s rozšířenou působností/obce) C.Efektivita projektu A.Rozpočet projektu

20 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK 2012 -obsah projektu nebyl v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu (např. cílové skupiny byly jiné než uvádí Strategie, projekt byl zaměřen na primární prevenci nebo bezpečnost v dopravě), -nedostatečné zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (nesoulad s výstupy/problémy, jež vyplynuly z bezpečnostní analýzy), -velice stručné a nejasné popisy projektů,

21 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK 2012 -plánované aktivity projektu bylo možné realizovat bez použití státní dotace (např. pracovní setkávání pracovníků, školení pracovníků), -administrativní nedostatky (nepřehledné zpracování, např. jen v Euro deskách, neočíslované stránky, špatný formulář), -zbytečně velký počet projektů za jedno město (vhodné je vybírat a priorizovat), -nekomplexnost jednotlivých preventivních opatření či projektů,

22 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK 2012 -příliš široce stanovena cílová skupina (ženy, senioři, veřejnost, komunita) bez upřesnění kritérií, na základě kterých budou vybíráni jednotliví účastníci do projektu, jak bude zajištěna jejich účast na aktivitách, -nedostatečná sociální práce s cílovou skupinou (hl. u návštěvníků sportovních hřišť), -nejednalo se o návaznou preventivní aktivitu, ale o činnosti, které jsou součástí poskytování sociálních služeb - financování provozních nákladů NNO,

23 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK 2012 -nedostatečně zdůvodnění položek rozpočtu vybraných projektů a přecenění některých nákladů (např. lektorné), -absence měřitelných kritérií efektivity projektu a jeho udržitelnosti v následujícím období, -uvedená kritéria efektivity nekorespondovala s plánovanými cíli projektu, -absence informací o tom, kdo bude aktivity projektu realizovat a jaké jsou jeho kompetence…

24 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Vyhlášení PPK na rok 2013 Podmínky budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra, v sekci Prevence kriminality. Předpokládaný termín zveřejnění: prosinec 2012/leden 2013. Nutné splnit podmínky uvedené v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci PPK. Připomínka Prosíme o zaslání námětů a požadavků na okruhy a projekty, které bude mít vaše obec nebo organizace, působící na území vaší obce, zájem realizovat v příštím roce v rámci PPK (dot. program MV) nebo Programu na podporu neinvestičních aktivit z nejpozději do konce října oblasti prevence kriminality (dot. program MSK), a to nejpozději do konce října na email: petra.havlakova@kr-moravskoslezsky.cz.petra.havlakova@kr-moravskoslezsky.cz

25 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, 3. 10. 2012 Děkuji za pozornost. Mgr. Petra Havláková odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje sociálních služeb Krajský úřad – Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava tel.: 595 622 162 e-mail: petra.havlakova@kr-moravskoslezsky.czpetra.havlakova@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality 3. 10. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google