Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality 3. 10. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality 3. 10. 2012."— Transkript prezentace:

1 Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality

2 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Hlavní body prezentace  Harmonogram plnění aktivit Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje (MSK) na období 2012 – 2016  Informace o výsledcích Programu prevence kriminality 2012 za Moravskoslezský kraj + shrnutí hlavních nedostatků předložených projektů

3 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Harmonogram plnění aktivit Koncepce prevence kriminality MSK na období

4 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Způsob realizování a vyhodnocování aktivit Koncepce -Jedním z hlavních záměrů koncepce je snaha o implementaci návrhů výše plánovaných aktivit do každoročně vyhlašovaných příslušných krajských dotačních programů. -Na některé z uvedených aktivit (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.), se Moravskoslezský kraj pokusí získat státní dotaci také v rámci Programu prevence kriminality a to předložením vlastního krajského projektu. -Kontrola plnění jednotlivých aktivit bude svěřena do kompetencí pracovní skupiny prevence kriminality. -O plnění jednotlivých dílčích aktivit bude každoročně zpracována informační a hodnotící zpráva, která bude předložena na vědomí radě kraje. Pozn. Konkrétní aktivity podporované v rámci příslušných dotačních programů MSK v roce 2013 budou definovány v souladu s požadavky a náměty obcí, které je mají možnost zasílat do konce měsíce října.

5 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce Hlavní cíl č. 1 - Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn Podpora preventivních aktivit pro děti a mládež ze společensky znevýhodněného prostředí Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“ Podpora preventivních programů pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a nebo pěstounskou péči Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora rozvoje sociálních služeb v MSK“ Podpora preventivních aktivit pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit (SVL) Průběžně po dobu platnosti koncepce Již plněno v rámci IP na podporu poskytování vybraných soc. služeb v soc. vyl. lokalitách. + pro r plánováno vyhlášení nového dot. programu MSK na podporu komunitní práce v SVL.

6 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce Hlavní cíl č. 1 - Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn Podpora aktivit vedoucích ke snižování kriminálního chování osob závislých na návykových látkách Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“ a „Program protidrogové politiky“ a v rámci připravovaného IP na podporu služeb soc. prevence Podpora preventivních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, vymezené v koncepci Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“ Podpora opatření pro oběti trestných činů Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“, případně v rámci celokrajského projektu.

7 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce Hlavní cíl č. 1 - Komplexní přístup při řešení bezpečnostních problémů a rizik s ohledem na potřeby cílových skupin koncepce AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn Podpora probačních a resocializačních programů pro pachatele trestných činů (včetně osob mladších 15 let) Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“, případně v rámci celokrajského projektu Podpora aktivit bránících šíření extremistických názorů Průběžně po dobu platnosti koncepce Průběžně dle aktuální potřeby Možno realizovat v rámci celokrajského projektu Zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na celém území kraje v souladu s procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v MS kraji Průběžně po dobu platnosti koncepce 2013 (-2016) + případně další roky Bude plněno v rámci realizace IP na podporu služeb soc. prevence s názvem „Optimalizace sítě služeb soc. prevence v MSK“.

8 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Podpora realizace efektivních preventivních opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti a zvyšují možnosti dopadení pachatelů Hlavní cíl č. 2 - Podpora realizace efektivních preventivních opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti a zvyšují možnosti dopadení pachatelů Pozn. Podporovány budou situační a technická opatření dle parametrů vymezených v Zásadách pro poskytování dotací ze stát. rozpočtu na výdaje realizované v rámci PPK. Jedná se o: kamerové soubory, mobilní kamerové soubory, rozšíření kamerového souboru, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely. AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn Podpora cíleně zaměřených situačních a technických opatření zamezujících páchání zejména majetkových a násilných trestných činů průběžně po dobu platnosti koncepce 2012 – 2015 (po dobu platnosti Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2011 – 2015) Bude podporováno v rámci Programu prevence kriminality.

9 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností Hlavní cíl č. 3 - Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn Zvyšování informovanosti cílových skupin koncepce o účinných formách obrany své osoby a majetku a ochrany před dalšími sociálně patologickými jevy Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“ Podpora komunikace a spolupráce zainteresovaných subjektů (zástupců obcí a dalších institucí), působících v oblasti prevence včetně předávání příkladů dobré praxe Setkání dle potřeby, min. 2x ročně po dobu platnosti koncepce a V roce 2012 naplánovány a realizovány 2 pracovní setkání s obcemi Meziodborová spolupráce pracovníků KÚ MS kraje, působících v oblasti prevence Několik jednání ročně dle aktuální potřeby po dobu platnosti koncepce , 8. 3., 4. 4., , Setkání probíhá v rámci jednání pracovní skupiny prevence kriminality (nebo individuálně dle aktuální potřeby).

10 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností Hlavní cíl č. 3 - Zvyšování informovanosti o možnostech účinné obrany a ochrany před trestnou činností AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn Zapojení širokého okruhu subjektů (státních, samosprávných, nestátních i komerčních) do realizace preventivních opatření Průběžně po dobu platnosti koncepce průběžně dle aktuálních možností a potřeby S možností zapojení do Programu prevence kriminality byly v roce 2012 seznámeni ved. pracovníci vybraných církev. a kraj. škol. zařízení (DD, PPP, SVP) na metod.poradě dne Zkvalitnění informačního systému k problematice prevence kriminality v rámci webových stránek kraje Průběžně po dobu platnosti koncepce září průběžná aktualizace Sekce prevence kriminality v rámci web. stránek MSK byla upravena a aktualizována Připomínkování příslušných novelizací zákonů, zasahujících do oblasti prevence kriminality včetně iniciace legislativního zakotvení oblasti prevence kriminality v českém právním řádu Průběžně po dobu platnosti koncepce průběžněZ Min. vnitra nemáme žádnou aktuální informaci o tom, v jaké fázi je příprava zákona o prevenci kriminality.

11 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Hlavní cíl č. 4 - Zvyšování kompetencí cílových skupin koncepce a to především pracovníků působících v oblasti prevence AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn Zvyšování právního vědomí vybraných cílových skupin koncepce Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“ Zvyšování finanční gramotnosti vybraných cílových skupin koncepce Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Možno realizovat prostřednictvím dotač. programu MSK „Podpora neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality“ Podpora dalšího odborného vzdělávání pracovníků působících v oblasti prevence Průběžně po dobu platnosti koncepce případně další roky Bude realizováno v rámci návazného IP kraje na podporu vzdělávání pracovníků krajského a obecních úřadů a soc. služeb, případně v rámci celokrajského projektu.

12 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Hlavní cíl č. 4 - Zvyšování kompetencí cílových skupin koncepce a to zejména pracovníků působících v oblasti prevence AktivitaTermín stanovený v koncepci Konkrétní termín Pozn Spolupráce s vyššími odbornými a vysokými školami při řešení vybraných aspektů oblasti prevence kriminality Průběžně po dobu platnosti koncepce dosud nestanoven (ne dříve než 2013) – dle aktuální potřeby Možné využití spolupráce při: -zpracování map kriminality II.obcí v MSK, -nastavení kritérií efektivity preventivních projektů, -realizaci výzkumu k analýze hodnocení bezpečnosti v kraji Analýza potřeb (názorů a postojů) občanů kraje v oblasti prevence kriminality včetně hodnocení efektivity preventivních opatření Do konce platnosti koncepce kraje dosud nestanoven (ne dříve než 2013/2014) - Min. vnitra v současnosti s Institutem pro kriminologii a soc. prevenci připravuje realizaci výzkumu zaměřeného na šetření spokojenosti a pocitu bezpečnosti občanů na úrovni celé ČR (výstupy budou známy nejdříve v r. 2013). - Možno použít jako podklad pro tvorbu další krajské Koncepce.

13 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Program prevence kriminality výsledky za Moravskoslezský kraj

14 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Program prevence kriminality na rok 2012 (PPK 2012) -dotační program, jehož vyhlašovatelem je Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (OPK MV) -žadateli o dotaci mohou být obce nebo kraje -v rámci tohoto dotač. programu jsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu na projekty neinvestičního i investičního charakteru -jeho podmínky se řídí Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci PPK -dotaci nelze poskytnout na: projekty z oblasti primární prevence ve školství, projekty protidrogové prevence, projekty z oblasti bezpečnosti v dopravě

15 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, PPK 2012 Pro rok 2012 bylo alokované ze státního rozpočtu na letošní PPK celkem cca 51 mil. Kč. Z důvodu nevyčerpání celkové výše uvedené finanční částky, vyhlásil OPK MV v květnu 2. kolo PPK. K přerozdělení pro celou Českou republiku zůstalo cca 9,8 mil. Kč (z toho 800 tis. Kč je plánováno použít k realizaci celorepublikového výzkumu na zjištění pocitu bezpečí občanů).

16 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, PPK 2012 V rámci prvotního hodnocení PPK 2012 získalo v MSK dotaci ve výši Kč na realizaci 25 projektů celkem 9 obcí. V rámci celé ČR bylo podpořeno 193 projektů celkovou částku Kč. V rámci MSK bylo ve 2. kole PPK 2012 podpořeno 9 projektů celkovou částkou ve výši Kč, dotaci získalo 8 obcí. V rámci celé ČR bylo ve 2. kole podpořeno 52 projektů celkovou částkou Kč.

17 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, PPK 2012 – shrnutí výsledků Pozn.* Požadovaná částka dotace byla snížena na základě rozhodnutí RVPPK. Název žadatele – příjemce dotace (město) Počet podaných/podpořených projektů v 1. kole (výše získané dotace v Kč) Počet podaných/podpořených projektů ve 2. kole (výše získané dotace v Kč) Celková dotace z Programu PPK 2012 (v Kč) )+ počet podpořených projektů celkem BÍLOVEC1/1 ( )1/1 ( ) (2) BRUNTÁL1/1 ( )1/1 ( ) (2) FULNEK1/01/1 ( ) (1) FRÝDEK-MÍSTEK6/5 ( )nežádali (5) HAVÍŘOV4/4 ( )nežádali (4) KARVINÁ6/4 ( )nežádali (4) ODRY1/1 ( )3/1 (32 000) (2) OPAVA01/1 (55 000)* (1) ORLOVÁ3/3 ( )5/2 (70 000) (5) OSTRAVA7/5 ( )3/1 ( )* (6) TŘINEC1/1 ( )3/1 ( ) (2) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - CELKEM 29/25 ( ) 18/9 ( ) (34)

18 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Hlavní nedostatky projektů předložených do Programu prevence kriminality 2012

19 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK 2012 Hlavní hodnocená kritéria: A.Soulad projektu s prioritami, cíli, cílovými skupinami (a specifickými projekty) Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2011 – 2015 a komplexnost projektu B.Rizikovost lokality (okresu/obce s rozšířenou působností/obce) C.Efektivita projektu A.Rozpočet projektu

20 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK obsah projektu nebyl v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu (např. cílové skupiny byly jiné než uvádí Strategie, projekt byl zaměřen na primární prevenci nebo bezpečnost v dopravě), -nedostatečné zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (nesoulad s výstupy/problémy, jež vyplynuly z bezpečnostní analýzy), -velice stručné a nejasné popisy projektů,

21 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK plánované aktivity projektu bylo možné realizovat bez použití státní dotace (např. pracovní setkávání pracovníků, školení pracovníků), -administrativní nedostatky (nepřehledné zpracování, např. jen v Euro deskách, neočíslované stránky, špatný formulář), -zbytečně velký počet projektů za jedno město (vhodné je vybírat a priorizovat), -nekomplexnost jednotlivých preventivních opatření či projektů,

22 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK příliš široce stanovena cílová skupina (ženy, senioři, veřejnost, komunita) bez upřesnění kritérií, na základě kterých budou vybíráni jednotliví účastníci do projektu, jak bude zajištěna jejich účast na aktivitách, -nedostatečná sociální práce s cílovou skupinou (hl. u návštěvníků sportovních hřišť), -nejednalo se o návaznou preventivní aktivitu, ale o činnosti, které jsou součástí poskytování sociálních služeb - financování provozních nákladů NNO,

23 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Hlavní nedostatky projektů předložených do PPK nedostatečně zdůvodnění položek rozpočtu vybraných projektů a přecenění některých nákladů (např. lektorné), -absence měřitelných kritérií efektivity projektu a jeho udržitelnosti v následujícím období, -uvedená kritéria efektivity nekorespondovala s plánovanými cíli projektu, -absence informací o tom, kdo bude aktivity projektu realizovat a jaké jsou jeho kompetence…

24 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Vyhlášení PPK na rok 2013 Podmínky budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra, v sekci Prevence kriminality. Předpokládaný termín zveřejnění: prosinec 2012/leden Nutné splnit podmínky uvedené v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci PPK. Připomínka Prosíme o zaslání námětů a požadavků na okruhy a projekty, které bude mít vaše obec nebo organizace, působící na území vaší obce, zájem realizovat v příštím roce v rámci PPK (dot. program MV) nebo Programu na podporu neinvestičních aktivit z nejpozději do konce října oblasti prevence kriminality (dot. program MSK), a to nejpozději do konce října na

25 Pracovní seminář k problematice prevence kriminality, Děkuji za pozornost. Mgr. Petra Havláková odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje sociálních služeb Krajský úřad – Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava tel.:


Stáhnout ppt "Pracovní seminář pro obce k problematice prevence kriminality 3. 10. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google