Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekurzivní dotazy v SQL Martin Čermák Tomáš Dvořák Alena Rybičková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekurzivní dotazy v SQL Martin Čermák Tomáš Dvořák Alena Rybičková."— Transkript prezentace:

1 Rekurzivní dotazy v SQL Martin Čermák Tomáš Dvořák Alena Rybičková

2 Úvod SQL příkaz snaha o čitelnost, srozumitelnost rekurzivní SQL dotaz je rekurzivní, pokud je použit ve své vlastní definici hůře čitelné i srozumitelné dotazy často jediný efektivní způsob získání výsledku bez rekurze je potřeba v hostitelském programu mít funkci, která zpracovává výsledky z dílčích dotazů výhodné pro hledání vztahů ve stromové struktuře lze použít pro acyklické i cyklické grafy

3 Syntaxe rekurzivního dotazu WITH [RECURSIVE] [ ( ) ] AS ( ) vše podstatné je uvnitř

4 Použití klauzule WITH použitím klauzule WITH vzniká tzv. Common Table Expression (CTE) CTE je dočasný pohled (temporary view) požití CTE ve složitých dotazech, kde je nějaký poddotaz použit alespoň dvakrát v rekurzivních dotazech

5 Jednoduchý příklad Zamestnanec(Jmeno, Plat, Vedouci) hledáme zaměstnance, kteří mají plat alespoň 100.000 a jejichž přímý nadřizený je ‘Hoover’ SELECT Jmeno, Plat FROM Zamestnanec WHERE Vedouci = ‘Hoover’ AND Plat > 100000

6 Jednoduchý příklad – rekurze hledáme-li všechny zaměstnance, jejichž nadřízený (nemusí být přímý) je ‘Hoover’ potřebujeme rekurzivní dotaz použijeme klauzuli WITH definující “Common Table Expression” (CTE) obsahuje dvě části spojené klauzulí UNION ALL inicializační poddotaz  bude zpracován jako první, neovlivňuje rekurzi  v našem příkladě vyhledá Hooverovy přímé podřízené rekurzivní poddotaz  přidává další záznamy k dočasnému pohledu (v závislosti na dříve nalezených)  v našem příkladě zde budou přidáni zaměstnanci, jejich přímý nadřízený již byl přidán do dočasného pohledu

7 Jednoduchý příklad – rekurze WITH Adept (Jmeno, Plat) AS (( SELECT Jmeno, Plat[inicializační poddotaz] FROM Zamestnanec WHERE Vedouci = ‘Hoover’ ) UNION ALL ( SELECT Z.Jmeno, Z.Plat[rekurzívní poddotaz] FROM Adept AS A, Zamestnanec AS Z WHERE Z.Vedouci = A.Jmeno )) SELECT Jmeno[finální dotaz] FROM Adepti WHERE Plat > 100000;

8 Pravidla rekurzivního poddotazu nesmí obsahovat sloupcové opreace SELECT DISTINCT GROUP BY HAVING může obsahovat odkaz na výraz ve kterém je sám definovaný, ale ne poddotaz nižší úrovně každý sloupec rekurzivního poddotazu musí být typově kompatibilní s příslušným sloupcem v inicializačním poddotazu používá se přetypování – CAST

9 Složitější dotaz – nerekurzivní News(ID, Forum, Question) Hledáme fórum s nevyšším počtem příspěvků SELECT COUNT(ID) AS Nbr, Forum FROM News GROUP BY Forum HAVING COUNT(ID) = ( SELECT MAX(Nbr) FROM (SELECT COUNT(ID) AS Nbr, Forum FROM News GROUP BY Forum ) Hledáme vlastně MAX(COUNT(...))

10 Příklad na použití klauzule WITH News(ID, Forum, Question) WITH Q_count_news (Nbr, Forum) AS ( SELECT COUNT(ID), Forum) FROM News GROUP BY Forum ) SELECT Nbr, Forum FROM Q_count_news WHERE Nbr = (SELECT MAX(Nbr) FROM Q_count_news)

11 Poznámky k příkladu dočasný pohled Q_count_news používáme pro zjednodušení zápisu SQL dotazu CTE (podobně jako pohled) musí mít název uvnitř CTE mohou být sloupce přejmenované

12 Použití více CTE v jednom dotazu WITH Q_count_news (Nbr, Forum) AS ( SELECT COUNT(ID), Forum FROM News GROUP BY Forum ), Q_max_count_news (Nbr) AS ( SELECT MAX(Nbr) FROM Q_count_news ) SELECT T1.* FROM Q_count_news T1 INNER JOIN Q_max_count_news T2 ON T1.Nbr = T2.Nbr

13 Rekurze v SQL rekurzivní dotaz má dvě části první část říká jak se má začít – bez rekurze druhá část říká jak má vypadat další krok obě části jsou spojeny pomocí klauzule UNION ALL rekurzivní dotaz vzniká použitím názvu CTE uvnitř druhé (rekurzivní) části dotazu je třeba definovat podmínky, za kterých je rekurze ukončena

14 Rekurze s výpočtem

15 Rekurze s výpočtem (2) PartSubpartQty křídlovzpěra5 křídlokřidélko1 křídlopodvozek1 křídlonýt100 vzpěranýt10 křidélkopant2 křidélkonýt5 podvozekpant3 podvozeknýt8 pantnýt4

16 Rekurze s výpočtem (3) acyklický graf směr šipky říká z čeho je daný díl sestaven hodnoty u šipek říkají kolik daných součástek je použito u jednoho dílu každá řádka v tabulce je reprezentována šipkou

17 Rekurze s výpočtem (4) otázka: Kolik nýtů je použito při výrobě křídla? výpočet vyžaduje rekurzivní průchod grafem musíme sečíst nýty použité v jednotlivých součástech křídla u jednotlivých součástek musíme brát v úvahu jejich počet dotaz bude obsahovat obvyklé části inicializační poddotaz rekurzivní poddotaz finální dotaz

18 Rekurze s výpočtem – SQL dotaz WITH wingparts(subquery, qty) AS (( SELECT subpart, qty [inicializační poddotaz] FROM components WHERE part = ‘křídlo’ ) UNION ALL ( SELECT c.subpart, w.qty * c.qty [rekurzivní poddotaz] FROM wingparts w, components c WHERE w.subpart = c.part ));

19 Rekurze s výpočtem – průběh dotazu SubpartQty vzpěra5přímé použití křidélko1 podvozek1 nýt100 nýt50z vzpěry pant2z křidélka nýt5z křidélka pant3z podvozku nýt8z podvozku nýt8z pantu křidélka nýt12z pantu podvozku

20 Rekurze s výpočtem – celý dotaz WITH wingparts(subquery, qty) AS (( SELECT subpart, qty [inicializační poddotaz] FROM components WHERE part = ‘křídlo’ ) UNION ALL ( SELECT c.subpart, w.qty * c.qty [rekurzivní poddotaz] FROM wingparts w, components c WHERE w.subpart = c.part )) SELECT sum(qty) AS qty[finální dotaz] FROM wingparts WHERE subpart = ‘nýt’; Výsledek: qty = 183

21 Databázové servery podporující rekurzivní dotazy MS SQL Server 2005 IBM DB2 v7.2 Oracle 9i podoruje jen procházení ve stromě – omezená syntaxe nepodporuje rekurzivní dotazy klauzule START WITH, CONNECT BY...

22 Syntaxe průchodu stromů v Oracle 9i SELECT sloupce FROM tabulka [WHERE podmínka3] START WITH podmínka1 CONNECT BY podmínka2 [ORDER BY …] Řádky vyhovující podmínce ve START WITH jsou považovány za kořenové řádky na první úrovni vnoření Pro každou řádku na úrovni i se rekurzivně hledají přímí potomci vyhovující podmínce v klauzuli CONNECT BY na úrovni i+1 Řádka předka se v podmínce označuje klíčovým slovem PRIOR

23 Syntaxe průchodu stromů v Oracle 9i SELECT sloupce FROM tabulka [WHERE podmínka3] START WITH podmínka1 CONNECT BY podmínka2 [ORDER BY …] Na závěr jsou odstraněny řádky nevyhovující podmínce ve WHERE Pokud není definováno třídění, odpovídá pořadí průchodu pre-order Každý řádek obsahuje pseudo-sloupec LEVEL, obsahující úroveň řádku v hierarchii

24 Oracle 9i vs. ISO 1999 tabulka zaměstnanců: Emp(EmpNo, Name, Manager) Oarcle 9i: SELECT LPAD(’ ’, 2*Level) || Name Jmeno, Level FROM Emp START WITH Manager IS NULL CONNECT BY Manager = PRIOR EmpNo; ISO: WITH Emp AS ( SELECT EName AS Jmeno, 0 AS Level FROM Emp x WHERE Manager IS NULL UNION ALL SELECT EName, Level+1 FROM Emp y JOIN Emp ON y.Manager = Emp.EmpNo ) SELECT * FROM Emp;

25 SQL1999 a SQL Server 2005 Tomáš Dvořák

26 Syntaxe WITH [ RECURSIVE ] [ ( ) ] AS ( ) MS SQL Server 2005 zatím nepodporuje klíčové slovo RECURSIVE

27 Stromová struktura IdFatherIDName 1NULLALL 21SEA 31EARTH 41AIR 52SUBMARINE 62BOAT 73CAR IdFatherIDName 83TWO WHEELES 93TRUCK 104ROCKET 114 PLANE 128MOTORCYCLE 138BICYCLE

28 Stromová struktura (2) ALL SEA SUBMARINEBOAT EARTH CAR TWO WHELLED MOTOR- CYCLE BICYCLE TRUCK AIR ROCKETPLANE

29 Stromová struktura – předchůdci ‘Motorcycle’ chceme zjistit všechny předchůdce „Motorcycle“ začneme řádkou obsahující „Motorcycle“ SELECT Name, FatherID FROM Vehicle WHERE Name = ‘Motorcycle’ dotaz provádějící další krok bude vypadat následovně: SELECT Name, FatherID FROM Vehicle

30 Stromová struktura – předchůdci ‘Motorcycle’ (2) oba předchozí dotazy spojíme pomocí klauzule UNION ALL WITH tree (date, id) AS ( SELECT Name, FatherID FROM Vehicle WHERE Name = ‘Motorcycle’ UNION ALL SELECT Name, FatherID FROM Vehicle )

31 Stromová struktura – předchůdci ‘Motorcycle’ (3) posledním krokem k rekurzi je vytvoření cyklu WITH tree (date, id) AS ( SELECT Name, FatherID FROM Vehicle WHERE Name = ‘Motorcycle’ UNION ALL SELECT Name, FatherID FROM Vehicle V INNER JOIN tree t ON t.id = V.ID ) SELECT * FROM tree

32 Stromová struktura – předchůdci ‘Motorcycle’ (4) Výsledek našeho dotazu tedy je: DataId MOTORCYCLE8 TWO WHEELES3 EARTH1 ALLNULL

33 Předchůdci bez rekurze (1) Dá se rekurze odstranit? ANO, pomocí zásobníku. Do tabulky přidáme 2 nové sloupečky: RIGHTBOUND a LEFTBOUND Joe Celko: „SQL for smarties“ kapitola „Trees and Hierarchies“

34 Předchůdci bez rekurze (2) Tabulku naplníme daty, pro nové sloupečky UPDATE VEHICLES SET LEFTBOUND = 1, RIGHTBOUND = 26 WHERE ID = 1 UPDATE VEHICLES SET LEFTBOUND = 2, RIGHTBOUND = 7 WHERE ID = 2 … UPDATE VEHICLES SET LEFTBOUND = 12, RIGHTBOUND = 13 WHERE ID = 12 UPDATE VEHICLES SET LEFTBOUND = 14, RIGHTBOUND = 14 WHERE ID = 13

35 Předchůdci - bez rekurze (3)

36 Předchůdci - bez rekurze (4) Dotaz na předchůdce MOTORCYCLE využije intervalů a bude vypadat: SELECT * FROM Vehicles WHERE RightBound > 12 AND LeftBound < 13

37 Zobrazení stromu (1) Někdy můžeme chtít zobrazit data v tabulce jako strom WITH tree (data, id, level, pathstr) AS (SELECT NAME, ID, 0, CAST('' AS VARCHAR(MAX)) FROM VEHICLE WHERE ID_FATHER IS NULL UNION ALL SELECT NAME, ID, t.level + 1, t.pathstr +’>’+ V.NAME FROM VEHICLE V INNER JOIN tree t ON t.id = V.ID_FATHER) SELECT SPACE(level) + data as data, id, level, pathstr FROM tree ORDER BY pathstr, id

38 Zobrazení stromu (2) DataLevelPathStr All1 Air1 Plane2Air>Plane Rocket2Air>Rocket Earth1 Car2Earth>Car Truck2Earth>Truck 2Wheeles2Earth>2Wheeles Bicycle3Earth>2Wheeles>Bicycle …

39 Zobrazení – bez rekurze (1) Do tabulky potřebujeme přidat sloupeček LEVEL, který nám označuje úroveň uzlu Spočítáme ji při vkládání uzlu UPDATE VEHICLES SET LEVEL = 0 WHERE ID = 1 UPDATE VEHICLES SET LEVEL = 1 WHERE ID = 2 … UPDATE VEHICLES SET LEVEL = 0 WHERE ID = 13 UPDATE VEHICLES SET LEVEL = 1 WHERE ID = 14

40 Zobrazení – bez rekurze (2) SELECT SPACE(level)+ name AS data FROM Vehicle ORDER BY LEFT_BOUND Data All Sea Submarine Boat Earth Car Two Wheeles Motorcycle

41 Mazání tabulek (1) Cíl: smazat tabulku Problém: tabulky jsou provázány integritními omezeními (FOREIGN KEY apod.) Co chceme: posloupnost jak máme mazat tabulky, abychom nakonec mohli smazat, tu kterou chceme Jak: pomocí rekurze projdeme tabulky, na kterých je integritní omezení

42 Mazání tabulek (1) WITH T_CONTRAINTES (table_name, father_table_name) AS ( SELECT DISTINCT CTU.TABLE_NAME, TCT.TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS RFC INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_TABLE_USAGE CTU ON RFC.CONSTRAINT_CATALOG = CTU.CONSTRAINT_CATALOG AND RFC.CONSTRAINT_SCHEMA = CTU.CONSTRAINT_SCHEMA AND RFC.CONSTRAINT_NAME = CTU.CONSTRAINT_NAME

43 Mazání tabulek (2) INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS TCT ON RFC.UNIQUE_CONSTRAINT_CATALOG = TCT.CONSTRAINT_CATALOG AND RFC.UNIQUE_CONSTRAINT_SCHEMA = TCT.CONSTRAINT_SCHEMA AND RFC.UNIQUE_CONSTRAINT_NAME = TCT.CONSTRAINT_NAME WHERE CTU.TABLE_CATALOG = @DB AND CTU.TABLE_SCHEMA = @USR),

44 Mazání tabulek (3) T_TREE_CONTRAINTES (table_to_delete, level) AS ( SELECT DISTINCT table_name, 0 FROM T_CONTRAINTES WHERE father_table_name = @TABLE_TO_DELETE UNION ALL SELECT priorT.table_name, level - 1 FROM T_CONTRAINTES priorT INNER JOIN T_TREE_CONTRAINTES beginT ON beginT.table_to_delete = priorT.father_table_name WHERE priorT.father_table_name<>priorT.table_name)

45 Mazání tabulek (4) SELECT DISTINCT * FROM T_TREE_CONTRAINTES ORDER BY level

46 MS Server 2005 Počet rekurzivních volání je omezen na 100 Dá se ovlivnit nastavením OPTION (MAXRECURSION n) Beta verze zatím nepodporuje klíčové slovo RECURSION

47 Příklad – Hledání nejlepšího řešení Alena Rybičková

48 San Francisco – New York Flights flightnoorigindestinationcost

49 San Francisco – New York hledáme jak se nejlevněji dostat ze San Francisca do New Yorku data obsahují cykly, musíme vyřešit abychom nelétali pořád dokola

50 Rekurzivní dotaz dočasný pohled nazvaný TRIPS tvoří UNION ALL mezi inicializačním poddotazem, který najde všechna města, do kterých se dá dostat ze SF na jeden let rekurzivním poddotazem, který najde najde všechna města, kam se lze dostat z již nalezených měst

51 První pokus WITH trips (destination, route, totalcost) AS ((SELECT destination, destination, cost [initial subquery] FROM flights WHERE origin = 'SanFrancisco’) UNION ALL (SELECT f.destination [recursive subquery] t.route || ',' || f.destination, t.totalcost + f.cost FROM trips t, flights f WHERE t.destination = f.origin)) SELECT route, totalcost [final query] FROM trips WHERE destination = 'NewYork';

52 Problémy porušení pravidla, že sloupce rekurzivního pododotazu nesmí být delsí než odpovídající sloupce inicializačního poddotazu do sloupce route vkládáme výraz, který roste při každém zavolání rekurzivního poddotazu ŘEŠENÍ: změníme datový typ u obou poddotazů (inicializační i rekurzivní) na Varchar(50)

53 CAST výrazy umožňuje změnit hodnotu z jednoho datového typu na jiný CAST ( výraz AS datový typ ) definuje se délka, rozsah, přesnost CAST (c1 + c2 AS Decimal(8,2)) CAST (name||address AS Varchar(255))

54 CAST výrazy implicitní hodnoty jsou Decimal(5,0), Char(1), Graphic(1) ostatní typy, pokud nejsou definované vlastnosti, při nemožnosti konverze – chyba string delší je doplněn mezerami kratší se uřízne a vrátí warning message

55 Řešení změníme datový typ u obou poddotazů (inicializační i rekurzivní) na Varchar(50) v inicializačním poddotazu nahradíme druhý sloupec CAST(destination AS Varchar(50)) v rekurzivním poddotaze CAST(t.route || ',' || f.destination as Varchar(50))

56 Problém zacyklení dotaz se nezastavi (dokud nevyčerpá prostředky), protože mapa je cyklický graf pravidla bránící zacyklení 1. vyřaď všechny letové úseky které letí od SF - počátek letu 2. vyřaď všechny letové úseky které letí z NY - cíl letu 3. uvažuj jen lety s maximálně třemi úseky

57 Výsledný dotaz WITH trips (destination, route, nseg, totalcost) AS ((SELECT destination, CAST(destination AS Varchar(50)), 1, cost FROM flights WHERE origin = ‘SF' UNION ALL (SELECT f.destination CAST(t.route || ',' || f.destination AS Varchar(50)), t.nseg + 1, t.totalcost + f.cost FROM trips t, flights f WHERE t.destination = f.origin AND f.destination <> 'SF' AND f.origin <> 'NY’ AND t.nseg < 3)) SELECT route, totalcost FROM trips WHERE destination = ‘NY' AND totalcost= (SELECT min(totalcost) FROM trips WHERE destination='NY');

58 Dotaz na nejmenší počet úseků cesta s nejmenším počtem úseků změníme final query SELECT route, totalcost [final query] FROM trips WHERE destination = 'NewYork' AND totalcost= (SELECT min(nseg) FROM trips WHERE destination='NewYork');

59 Dotazy s více poddotazy rekurzivní dotazy nejsou omezené jedním inicializačním nebo jedním rekurzivním poddotazem všechny poddotazy jsou spojené pomocí UNION ALL letadla + vlaky chceme se nejlevněji dostat z SF do NY 2 inicializační poddotazy + 2 rekurzivní poddotazy

60 Dotaz s více poddotazy WITH trips (destination, route, nseg, totalcost) AS ((SELECT destination, CAST(destination AS Varchar(50)), 1, cost FROM flights WHERE origin = ‘SF') UNION ALL (SELECT destination, CAST(destination AS Varchar(50)), 1, cost FROM trains WHERE origin = 'SF') UNION ALL (SELECT f.destination CAST(t.route || ',' || f.destination AS Varchar(50)), t.nseg + 1, t.totalcost + f.cost FROM trips t, flights f WHERE t.destination = f.origin AND f.destination <> 'SF' AND f.origin <> 'NewYork' AND t.nseg < 3)

61 Dotazy s více poddotazy UNION ALL (SELECT x.destination CAST(t.route || ',' || x.destination as Varchar(50)), t.nseg + 1, t.totalcost + x.cost FROM trips t, trains x WHERE t.destination = x.origin AND x.destination <> 'SF' AND x.origin <> 'NY’ AND t.nseg < 3) ) SELECT route, totalcost FROM trips WHERE destination = 'NY' AND totalcost= (SELECT min(totalcost) FROM trips WHERE destination='NY');

62 Další použití rekurze

63 Rekurzivní vkládání tabulka je vytvořena a naplněna rekurzivním INSERT výrazem tabulka NUMBERS obsahuje sloupce COUNTER a RANDOM, COUNTER bude obsahovat čísla od 1 do 1000 a RANDOM náhodná čísla od 1 do 1000 pomocí funkce rand()

64 Rekurzivní vkládání CREATE TABLE numbers(counter Integer, random Integer); INSERT INTO numbers(counter, random) WITH temp(n) AS (VALUES(1) UNION ALL SELECT n+1 FROM temp WHERE n < 1000) SELECT n, integer(rand()*1000) FROM temp;

65 Rekurzivní vkládání inicializační poddotaz je tvořen výrazem VALUES(1), určuje tabulku s jedním sloupcem a jedním řádkem obsahujícím 1 rekurzivní poddotaz vytváří sloupec 1000 po sobě jdoucích přirozených čísel koncový SELECT (vnořený v INSERTU) generuje 1000 náhodných čísel pomocí funkce rand()

66 Shrnutí 1.dotaz tvoří UNION ALL, který se skládá z jednoho nebo více inicializačních a jednoho nebo více rekurzivních poddotazů 2.každý inicializační poddotaz musí být nerekurzivní 3.rekurzivní poddotaz používá výraz ve kterém je vložený 4.rekurzivní poddotaz nesmí obsahovat sloupcové funkce, SELECT DISTINCT, GROUP BY, HAVING

67 Shrnutí 5.sloupce rekurzivního poddotazu musí odpovídat (a nesmí být delší než) příslušnému sloupci inicializačního poddotazu 6.rekurzivní poddotaz musí specifikovat jak je každý řádek spočítán z již existujícího řádku 7.pokud data obsahují cykly, musí rekurzivní dotaz obsahovat pravidla pro zastavení 8.při psaní koncového dotazu se použije rekurzivní výraz a další predikáty (např. pro nalezení nejlepších řešení)

68 Reference Don Chamberlin: Recursion in SQL: Tips and Techniques, May 1996 Frédéric BROUARD: Recursive Queries in SQL:1999 and SQL Server 2005, 2005 www.servercentral.com Srini Venigalla: Expanding Recursive Opportunities with SQL UDFs in DB2 v 7.2, March 2005


Stáhnout ppt "Rekurzivní dotazy v SQL Martin Čermák Tomáš Dvořák Alena Rybičková."

Podobné prezentace


Reklamy Google