Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mentální reprezentace: Představy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mentální reprezentace: Představy"— Transkript prezentace:

1 Mentální reprezentace: Představy

2 Mentální představy Vnímání bez percepce - Při četbě poezie
- Při popisování objektu - Při zpívání pro sebe 2

3 Mentální představy závislé na zkušenostech (vjemech, zážitcích)
Aktivní podíl vlastního vědomí (x vjemy) hl. nástroj praktické orientace ve světě, rozhodování... Reproduktivní (zhuštěný souhrn, syntéza vjemů) ~koncept, odpovídá jí slovo či pojem Předběžný plán – umělec, rozhovor, technik... Představivost= schopnost vytvářet představy 3

4 Mentální představy Bývají spojeny se všemi smysly: Obraz Zvuk Čich
Chuť Hmat Aktivita 4

5 Původ představ Schopnost vytvářet představy je:
Spontánní- doplněk při myšlení Nenucená – během spánku Užitečná- pomáhá řešit problémy 5

6 Charakteristika představ
Živost úroveň jasnosti, realističnosti a bohatosti představ Kontrolovatelnost Schopnost kontrolovat a manipulovat s představami Asociované emoce Představy evokují pocity a fyziologické reakce. 6

7 Živost 7

8 Kontrolovatelnost 8

9 Asociované pocity 9

10 Užití mentálních představ
Kosslyn et al. (1990) provedl deníkovou studií. Zkoumal užití představ u účastníků. Denní snění Zapamatování(metoda loci) Emoce a motivace (vizualizace cílů) Navigace Mentální cvičení (využití v manaž. psych.) 10

11 Mentální představy - neurobiologie
-paměť i představy – stejné oblasti mozku Představy → větší šance uložení vzpomínky do dlouhodobé paměti Mozková kůra + thalamus - kontrola představivosti -mnoho různých funkcí: paměť, jazyk, myšlení, emoce...(plánování rande i s rozhovory)

12 Výzkumy auditivních představ
Subvokalizace je neviditelný a neslyšitelný pohyb mluvících svalů, který nastává při čtení pro sebe.

13 Výzkumy auditivních představ
Subvokalizace je propojena s fonologickou smyčkou v pracovní paměti. Je indikátorem použití vnitřního ucha a vnitřního hlasu

14 Kinestetické představy
Během závodů není povoleno projíždět v tréninku aktuální trať Proto závodníci chodí po břehu a plánují svůj průjezd a pohyby Při těchto aktech jsou používány kinestetické pohyby

15 Klamné představy Cílem představ je nás i ochránit
→ představa mokré vozovky v horku – lesk si vyložíme jako mokro (zkušenost) 15

16 Iluze Objektivní (kouzelnické triky, Ames room) Subjektivní
Mylný smyslový vjem: skutečný podnět → mylně interpretován Objektivní (kouzelnické triky, Ames room) Subjektivní Nechorobné – list splete s houbou Chorobné – klamné vnímání, stres, nemoc Sluch: slyšíme lidi štěkat, psy mluvit Chuť/Čich: jídlo páchne – že ho chtějí otrávit Zrak: postavy menší/větší, někdo někam ukazuje Pohyb: těžká chůze, pocit vznášení Hmat: prádlo na těle ~ doteky Útrobní: změněné vnitřní orgány Blud (iluze mnoha letadel → letadla na obloze že tvoří mraky) =nepravdivé a nevývratné přesvědčení založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality, I po odeznění iluze/halucinace mu věří 16

17 Iluze Objektivní (kouzelnické triky, Ames room) Subjektivní
Mylný smyslový vjem: skutečný podnět → mylně interpretován Objektivní (kouzelnické triky, Ames room) Subjektivní Nechorobné – list splete s houbou Chorobné – klamné vnímání, stres, nemoc Pareidolie – dotváření tvarů “tvář na Měsíci” Fantom údu 17

18 Paobrazy

19 Halucinace =klamný vjem v bdělém stavu bez reálného podnětu
Iluze – podnětem X Halucinace – klamání smyslů bez podnětu Schizofrenie, psychotické poruchy, afektivní poruchy... při smyslové deprivaci I u zdravého člověka LSD – halucinace ve tmě/zavřenýma očima scénické halucinace – nahradí celou scénu – epilepsie, halucinogeny, viz.deprivace ... Patofyziologie (vizuální): Podráždění místa kůry důležitého pro vizuální zpracování (záchvat, epilepsie) → jednoduché vizuální halucinace Léze → přerušení nervu, který vede senzorický vzruch retikulární formace 19

20 Sny Spánek: vymazán a zesílen materiál ze dne
REM fáze spánku (nejvíce) 3-5 snů/noc, 6let/život Ne časové zhuštění S.Freud – vztah k dětským vzpomínkám a obsesím, nevědomí plní tajná přání Carl Jung – odmítl a rozšířil – že mohou odhalit emoční a náboženské problémy, důležitost prožitků ze dne REM – úplně potlačena produkce neurotransmiterů norepinephrine, serotonin, histamin neuvědomujeme že sníme – snížená aktivita prefrontální kůry (logika, plánování) neuvědomujeme že sníme – snížená aktivita prefrontální kůry (logika, plánování) → lépe integrovat ve snu, aniž přemýšlíme o následcích Spánek: vymazán a zesílen materiál ze dne Různé teorie neurologické snění -aktivace, syntéza a interpretace aktivity -vzpomínky dočasné → dlouhodobé -obranný mechanismus -excitace dlouhodobé paměti 20

21 Užití mentálních představ
Denní snění Zapamatování(metoda loci) Emoce a motivace (vizualizace cílů) Navigace Mentální cvičení (využití v manaž. psych.) 21

22 Denní snění Hypnagogické snění nastává během přechodu do spánku, při kterém vyhasíná vědomí. Jedná se o zážitek bohatý na představy modifikace reality, transformace citového stavu rozdíly mezi sněním žen a mužů Muži - témata slávy, moci, bohatství a úpěchu. Denní fantazie týkající se povolání, sexuální sny, sny o partnerství a rodině, dobrodružství. Ženy - oblast mezilidských vztahů, láskyplné, ideální partnerství, pomoc druhým, uznání a obliba . Denní snění - příjemné, psychohygienické, ale může být i škodlivé, je-li velmi časté a nerealistické - frustrace. závislost na sociokulturním statusu – nižší status – častěji nerealistické sny, zhoršující frustraci 22

23 Denní snění Rene Descartes Zakladatel moderní matematiky
(Karteziánská geometrie) 23

24 Denní snění 24

25 Denní snění Friedrich August Kekulé von Stradonitz Německý chemik 25

26 Friedrich August Kekulé von Stradonitz
Struktura benzenového jádra 26

27 Friedrich August Kekulé von Stradonitz
Během denního snění viděl hada který kouše svůj ocas 27

28 Friedrich August Kekulé von Stradonitz
28

29 Výzkumy mentálních cvičení
Smith & Holmes (2004) 40 golfistů se účastnilo nácviku dvakrát týdně po dobu 6 týdnů Jedna skupina se dívala na záznam svých úderů Druhá četla golfové knihy 29

30 Výzkumy mentálních cvičení
Smith & Holmes (2004) J. of Sport & Exercise Psychology Během pre-testu nebyly mezi golfisty rozdíly Během post-testu byli významně lepší golfiste, kteří sledovali své údery ze záznamu. 30

31 Spor o povahu představ Povahu představ lze vysvětlit podle dvou různých teorií Depiktivní teorie (analogová): Představy jsou reprezentovány jako obrazy v našich hlavách. Stephen Kosslyn Deskriptivní teorie (propoziční): Přestože zakoušíme představy, jsou uloženy jako abstraktní koncepty v našich hlavách. Zenon Pylyshyn 31

32 Jádro sporu Představa je obraz Funkční ekvivalence Kosslyn, S.
Propoziční teorie Pylyshyn, Z. Představa je deskripce 3 stranný útvar 3 úhly – 60° Průsečíky stran 32

33 Kosslynův model představivosti
Test prohlížení představ: omezený rozsah, zrnité (ne libovolný detail) Test ostrosti prohlíženého média: 4 kvadranty s různě ostrými pruhy – obtížněji s vysokým rozlišením Test omezeného rozsahu média – zorné pole rozsah 100°, představa v dáli → blíží se k ní (kdy ještě vidí celý objekt) Rabbit beside an elephant X rabbit beside a fly 33

34 Kosslynův model Důkaz Experimentální důkaz: Kosslyn, Ball & Reiser (1978) požádali účastníky aby si zapamatovali mapu: 34

35 Analogová teorie: Mentální rotace
Důkazy Při vnímání představ máme pocit, že se jedná o obrazy experimentální důkaz: Shepard & Metzler (1972) – výsledky prokázaly, že čím je větší rotace předmětu, tím delší reakční čas je potřeba k posouzení. 35

36 Objektivní testy představ
Shepard & Metzler (1972) test mentální rotace 36

37 Objektivní testy představ
Shepard & Metzler (1972) test mentální rotace 37

38 Mentální rotace Výkon lze měřit (čas)
Existují správné a špatné odpovědi Test měří kontrolovatelnost a živost představ 38

39 Funkční ekvivalence Důkaz 39

40 Kognitivní mapy

41 Tversky (1993) Kognitivní mapy jsou více kognitivní koláže
Konstruktivistický pohled na tvorbu kognitivních map Zkreslení nastávají při používání heuristik Tversky, B. (1993). Cognitive Maps, Cognitive Collages, and Spatial Mental Models. In Frank, A.U. and Campari, I. (Eds/) Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS, Proceedings COSIT ’93. Lecture Notes in Computer Science, 716, pp , Springer: Berlin.

42 Vliv heuristik Heuristiky rotace Heuristika zarovnání
Snaha převádět šikmé objekty do osových směrů S-J a V-Z Heuristika zarovnání Studentům byly prezentovány dvě mapy Ameriky Jedna byla správná a na druhé byla jižní Amerika posunuta na západ Většina studentů považovala posunutou mapu za správnou Tversky, B. (1993). Cognitive Maps, Cognitive Collages, and Spatial Mental Models. In Frank, A.U. and Campari, I. (Eds/) Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS, Proceedings COSIT ’93. Lecture Notes in Computer Science, 716, pp , Springer: Berlin. Alignment heuristic depicted in previous slides is reiterated here. Tversky, B. (1981). Distortions in memory for maps. Cognitive Psychology, 13,

43 Vliv heuristik Heuristika hustoty Heuristika symetrie
Čím více objektů mezi dvěma body, tím větší je odhadovaná vzdálenost Heuristika symetrie Nepravidelné objekty bývají prezentovány jako pravidelné Tversky, B. (1993). Cognitive Maps, Cognitive Collages, and Spatial Mental Models. In Frank, A.U. and Campari, I. (Eds/) Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS, Proceedings COSIT ’93. Lecture Notes in Computer Science, 716, pp , Springer: Berlin.

44 Funkční ekvivalence Důkaz
Neurozobrazovací metody: Kosslyn & Sussman (1995) PET vyšetření ukázalo, že během představování, jsou aktivovány stejná centra jako při vnímání Stejné zjištění prokázaly výzkumy mozkových poškození (Farah, 1988) 44

45 Propoziční teorie Důkaz
Experimentální důkaz: Chambers and Reisberg (1985) Představy nemohou být reinterpretovány. 45

46 Propoziční teorie Důkaz Experimentální důkaz: Reed (1974)
Představa neumožní všimnout si nových věcí 46

47 Reprezentace medvěda Analogová reprezentace Polární medvěd
Polar bear photo was taken from: Symbolická-propoziční reprezentace

48 Teorie duálního kódování
Paivio (1971) Obrázky a slova → test zapamatování → více obrázků než slov → představy lepší paměť než slova → reprezentace v obou systémech lepší než v 1 → vidíme obrázek → popisujeme zároveň slovně, naopak ne Lépe slova co umí představit než abstraktní Pro reprezentaci znalostí 2 nezávislé propojené systémy, zákl.reprezentační jednotky: Imagen – analogové kódy, které sdílejí perceptuální vlastnosti s objektem, který repreznetují (neverbální) Logogen – arbitrární symboly, reprezentující objekty (verbální) Oba kódy jsou propojeny

49 Důkazy pro duální kódování
Paivio zkoumal konkrétní a abstraktní slova Účastníci dosahovali lepších výsledků při vybavování konkrétních slov Podle něj je duální kódováni více spjato s konkrétními slovy než abstraktními Paivio, A. (1991). Dual coding theory: retrospect and current status. Canadian Journal of Psychology 45,

50 Další důkazy Vizuální informace má odlišné charakteristiky než verbální kód Vizuální informace interferuje s prostorovou Verbální označení interferují s promluvou Prokázal že různé kódy jsou citlivé na odlišné manipulace

51 Carmichael, Hogan, & Walters
Účastníkům byly ukázány různé obrazce s jedním ze dvou slovních označení Přesýpací hodiny nebo stůl Slunce nebo kormidlo

52 Carmichael, Hogan, & Walters
Po čase byli účastnící požádáni aby nakreslili původní objekt Účastníci zkreslili obraz podle slovního označení

53 Reprezentační mohutnost
Mentální představy Reprezentační mohutnost Jedn SOAR – odvození na vyšší provni “Někteří lukostřelci nejsou kuželkáři” a “Všichni kanoisté jsou kuželkáři” → “Někteří lukostřelci jsou kanoisté” - chybné (jako lidé)

54 Psychologická přijatelnost
Mentální představy Psychologická přijatelnost Vysvětle SOAR – odvození na vyšší provni “Někteří lukostřelci nejsou kuželkáři” a “Všichni kanoisté jsou kuželkáři” → “Někteří lukostřelci jsou kanoisté” - chybné (jako lidé)

55 Neurologická přijatelnost
Mentální představy Neurologická přijatelnost Paměť I představy stejné oblasti mozku SOAR – odvození na vyšší provni “Někteří lukostřelci nejsou kuželkáři” a “Všichni kanoisté jsou kuželkáři” → “Někteří lukostřelci jsou kanoisté” - chybné (jako lidé)

56 Praktická použitelnost
Mentální představy Praktická použitelnost Popis SOAR – odvození na vyšší provni “Někteří lukostřelci nejsou kuželkáři” a “Všichni kanoisté jsou kuželkáři” → “Někteří lukostřelci jsou kanoisté” - chybné (jako lidé)

57 Porovnání přístupů SOAR – odvození na vyšší provni “Někteří lukostřelci nejsou kuželkáři” a “Všichni kanoisté jsou kuželkáři” → “Někteří lukostřelci jsou kanoisté” - chybné (jako lidé)

58 Kategorizace SOAR – odvození na vyšší provni “Někteří lukostřelci nejsou kuželkáři” a “Všichni kanoisté jsou kuželkáři” → “Někteří lukostřelci jsou kanoisté” - chybné (jako lidé)

59 Kategorizace: K-means

60 Kategorizace: K-means


Stáhnout ppt "Mentální reprezentace: Představy"

Podobné prezentace


Reklamy Google