Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hmotn ě právní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v č innosti SPC Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hmotn ě právní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v č innosti SPC Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část I."— Transkript prezentace:

1 Hmotn ě právní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v č innosti SPC Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část I.

2 MKN a MKF MKN-10 poskytuje diagnózy nemocí, vad, jiných zdravotních problém ů MKF - Mezinárodní klasifikace funk č ních schopností, disability a zdraví dopl ň uje informacemi o funk č ních schopnostech jedince (22.5.2001 schválena poslední verze WHO) diagnostika by tedy m ě la obsahovat ob ě mezinárodní klasifikace Léka ř i mají povinnost od 1.7.2010 tuto klasifikaci používat ve vztahu k diagnostikování osob se zdravotním postižením, tedy podle funk č ního omezení.

3 Přehled komponent MKF T ě lesné funkce jsou fyziologické funkce t ě lesných systém ů (v č etn ě funkcí psychických) T ě lesné struktury jsou anatomické č ásti t ě la jako orgány, kon č etiny a jejich sou č ásti Poruchy jsou problémy t ě lesných funkcí nebo struktur, jako je význa č ná (signifikantní) odchylka nebo ztráta Aktivita je provád ě ní úkolu (úkonu) nebo č inu č lov ě kem Participace je zapojení do životní situace

4 Přehled komponent MKF Aktivita a její limity jsou obtíže, které č lov ě k m ů že mít p ř i provád ě ní aktivit Participace a její omezení jsou problémy, které č lov ě k m ů že prožívat p ř i zapojení do životních situací Faktory prost ř edí vytvá ř ejí fyzické a sociáloní faktory a postoje lidí, kde lidé žijí a uskute čň ují své životy

5 Provázání s procesem diagnostiky žáků se SVP Vznik – Katalog posuzování míry speciálních vzd ě lávacích pot ř eb Č ást I. Hmotn ě právní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v č innosti SPC Č ást II. Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením Záv ě ry odborných vyšet ř ení jednotlivých oblastí (domén) budou p ř evedeny do kruhového grafu a procentuálního vyjád ř ení funk č ního omezení zp ů sobilosti dít ě te, žáka ve vztahu ke vzd ě lávání.

6 Procentuální vyjádření funkčního omezení způsobilosti žáka ve vztahu ke vzdělávání Č ty ř i stupn ě pedagogické a speciáln ě pedagogické podpory: I. stupe ň (1-25% funk č ního omezení – nízká míra podpory) II. stupe ň (26-50% funk č ního omezení – vyšší míra podpory) III. stupe ň (51-75% funk č ního omezení – vysoká míra podpory) IV. stupe ň (76-100% funk č ního omezení – nejvyšší – mimo ř ádná- míra podpory)

7 Používaný systém Č len ě ní speciálních vzd ě lávacích pot ř eb vymezuje § 16 školského zákona - Zdravotní postižení, zdravotní znevýhodn ě ní, sociální znevýhodn ě ní – v sou č asné dob ě se jeví tato klasifikace p ř ekonaná a neodpovídá pot ř ebám speciáln ě pedagogické diagnostiky ve vztahu podpory jednotlivých žák ů v eduka č ním procesu (na b ě žné škole, ve speciální škole)

8 Speciálněpedagogická a psychologická diagnostika v SPC Základní odborná aktivita SPC Speciáln ě pedagogická diagnostika slouží k posouzení individuálních zvláštností dít ě te, jeho speciálních vzd ě lávacích pot ř eb. Na základ ě výsledk ů diagnostiky je zpracován IVP, navrhovány postupy p ř i edukaci a reedukaci. Psychologické vyšet ř ení v SPC je realizováno za ú č elem posouzení mentální úrovn ě dít ě te, tedy úrovn ě a struktury rozumových schopností, posouzení osobnosti dít ě te a u starších d ě tí je možno posuzovat styly a strategie u č ení.

9 Speciálněpedagogická a psychologická diagnostika v SPC Výsledkem procesu diagnostiky je stanovení diagnózy. Ve speciální pedagogice to m ů že být posouzení ur č ité funkce v daném období života. P ř edpokladem správné diagnózy je aplikace speciáln ě pedagogických a psychologických metod, které jsou validní (platné) a reliabilní (spolehlivé). Diagnostická metoda je postup, prost ř ednictvím kterého se získávají poznatky o vyšet ř ované osob ě, na základ ě kterých m ů žeme zformulovat disgnózu.

10 Dělení diagnostických metod Podle toho, co sledují – obsahová složka diagnostiky Podle toho, jak to zjiš ť ují – metodologická stránka diagnostiky Podle toho, na co se zam ěř ují – výkonové, funk č ní, anatomicko-morfologické Podle toho, zda jsou zam ěř ené p ř ímo na aktivity jedince nebo na související údaje (p ř ímé, nep ř ímé) Podle zp ů sobu hodnocení získaných údaj ů – normativní, kriteriální

11 Diagnostický postup a vyšetření v SPC Podmínky vyšet ř ení Typy zakázek – cíl, ke kterému má vyšet ř ení sloužit, objednatel je v ě tšinou zákonný zástupce dít ě te (žák sám – po 18 roce), navrhovatelé – škola Vstupní (komplexní) vyšet ř ení – první návšt ě va klienta v SPC, provádí se evidence klienta (zavedení spisu) a prvotní vyšet ř ení, záleží na v ě ku a obtížích klienta. Komplexní vyšet ř ení se požaduje vždy p ř i za ř azení nebo p ř e ř azení do školského za ř ízení, p ř i zm ě n ě vzd ě lávacího programu, p ř i doporu č ení k integraci.

12 Další typy zakázek v SPC Za ř azení dít ě te do mate ř ské školy § 34 ŠZ Posouzení školní zralosti, odklad školní docházky § 37 ŠZ Doporu č ení k za ř azení do optimálního vzd ě lávacího procesu Doporu č ení ke vzd ě lávání dít ě te, žáka se speciálními vzd ě lávacími pot ř ebami – vyhláška č. 147/2011 Sb. podp ů rná opat ř ení, individuální integrace a skupinová, vzd ě lávání ve speciálních školách, IVP § 6 vyhlášky č. 147/2011Sb.

13 Další typy zakázek v SPC Jiný zp ů sob pln ě ní povinné školní docházky § 41 ŠZ individuální vzd ě lávání, § 42 vzd ě lávání žák ů s hlubokým mentálním postižením Kariérové poradenství Doporu č ení k záv ě re č ným zkouškám, v č etn ě zkoušky maturitní Jiná vyšet ř ení – specifické zakázky, odborné posudky pro Č eskou správu sociálního zabezpe č ení

14 Diagnostické metody Nep ř ímé diagnostické údaje Vstupní informace od rodi čů Zdravotní dokumentace Informace ze školy Hodnocení portfolia, školní výkony P ř ímé zdroje, diagnostické postupy Anamnéza – rodinná, osobní Pozorování Rozhovor

15 Diagnostické metody Testování – použití standardizovaných nástroj ů, test ů v rámci diagnostiky žáka. Psychologické vyšet ř ení – vývojové škály, testy inteligence, expresivní techniky (kresba), projektivní metody, testy osobnosti a sociálních vztah ů, dotazníky Speciáln ě pedagogické vyšet ř ení se zam ěř uje na oblast – sebeobsluhy, motoriky, grafomotoriky, percepce (sluch, zrak, hmat, chu ť, č ich, ř e č ), kognitivní dovednosti (schopnost u č it se), sociální dovednosti, pracovní dovednosti.

16 Testové materiály pro speciálního pedagoga Celkový vývoj Škála funk č ní nezávislosti - sebeobsluha, t ě lesná č istota, pohyb, lokomoce, komunikace, sociální porozum ě ní. 260 cvi č ení pro d ě ti raného v ě ku (Strassmeier, 1996) – myšlení, ř e č, hrubá a jemná motorika, sebeobsluha a socializace, úrove ň hrubé a jemné motoriky (v č etn ě motoriky mluvidel) Škála Osereckého (Bruininks, 2005) –m ěř í hrubou a jemnou motoriku, motorickou koordinaci (pro v ě k 4,5 – 14,5)

17 Testové materiály pro speciálního pedagoga Orienta č ní test dynamické praxe (Míka, 1982) – zam ěř uje se na pohyby rukou, nohou a jazyka, je screeningovým testem pro d ě ti s komplexním opožd ě ním p ř edevším v p ř edškolním v ě ku

18 Testové materiály pro speciálního pedagoga Úrove ň komunika č ních schopností - jedná se o posouzení ř e č i ve všech jazykových rovinách Orienta č ní logopedické vyšet ř ení (Tomická, 2004) p ř edevším pro diagnostiku dyslálie Obrázkovo slovníková skúška (Kondráš, 1972) – ur č uje stav aktivní slovní zásoby v daném v ě ku Heidelberský test ř e č ového vývoje (Grimm, Scholer, Mikalajová, 1987) – text pro komplexní diagnostiku ř e č ových funkcí ve všech jazykových rovinách Baterie slov na hláskové skupiny, baterie úkol ů na posouzení jednotlivých jazykových rovin, obrázkové materiály na zjišt ě ní úrovn ě komunika č ních schopností

19 Testové materiály pro speciálního pedagoga Sluchová percepce - sluchová ostrost, fonematický sluch, hlásková analýza a syntéza, rytmická reprodukce Zkouška sluchové diferenciace (Wepman, Mat ě j č ek, 1993) – dvojice slov bez významu lišících se jedním distinktivním (rozlišovacím) rysem (u fonému zn ě lost, délka) Zkouška sluchové analýzy a syntézy (Mat ě j č ek, 1993) - schopnost skládat a rozkládat slova na hlásky Hodnocení fonematického sluchu u p ř edškolních d ě tí (Škodová, Michek, Moravcová, 1995) – sleduje úrove ň fonematické diferenciace hlásek, obsahuje obrázky a slova na audiokazet ě

20 Testové materiály pro speciálního pedagoga Zraková diferenciace a vizuomotorika Reverzní test (Edfeldt, 1968) – postihuje schopnost diferencovat reverzní obrazce (od 5 – 8let) Program je zpracován podle stejnojmenného testu, vydaného Psychodiagnostikou Brno (Bratislava) v roce 1992, pod kódovým ozna č ením T - 1. Reverzní test zjiš ť uje p ř ipravenost dít ě te osvojit si č tení. Je možné ho použít i u d ě tí, které mají t ě žkosti se č tením a psaním. 6 zácvi č ných úkol ů 84 testových úkol ů č as administrace : 15 minut

21 Reverzní test Vstupní data Test p ř edkládá 84 obrazových podn ě t ů, tvo ř ených vždy dv ě ma obrazci (tvary). Posuzovaná osoba má ur č it, zda jsou oba obrazce totožné, úpln ě stejné. Test je založený na výzkumu p ř í č in tendence d ě tí m ě nit slovosled. Ukázalo se, že na základ ě intenzity reverzní tendence (náchylnosti obracet), je možné predikovat úsp ě šnost č tení a psaní v 1. t ř íd ě. P ř íklady podn ě t ů : ANO - jsou stejné. Oba obrazce v podn ě tu jsou opravdu stejné, totožné NE - liší se. V tomto podn ě tu jsou dome č ky r ů zné. Jejich komíny jsou orientovány opa č n ě, jsou reverzní.

22 ANO - jsou stejné. Oba obrazce v podnětu jsou opravdu stejné, totožné.

23 NE - liší se. V tomto podnětu jsou domečky různé. Jejich komíny jsou orientovány opačně, jsou reverzní.

24 Testové materiály pro speciálního pedagoga Zkouška zrakové diferenciace (Novák, 1994) – rozlišování odlišných a reverzních tvar ů Vývojový text zrakového vnímání (Frostigová, 1972) – m ěř í vizuomotorickou koordinaci, figuru a pozadí, konstantnost tvar ů, polohu v prostoru a prostorové vztahy Lateralita a pravo-levá orientace Zkouška laterality (Mat ě j č ek, Žlab, 1972) – hodnocení laterality horních a dolních kon č etin, o č í a uší

25 Testové materiály pro speciálního pedagoga Grafomotorika Test kresby lidské postavy (Šturma, Vágnerová, 1982) – zhodnocení úrovn ě senzomotorických dovedností (3,6 – 11 let) Co pat ř í k senzomotorickým dovednostem? Všechny druhy sportovních č inností, všechny druhy tzv. fyzické práce, ale také č ást č inností tzv. duševních pracovník ů (technik ů, léka řů aj.), d ě tské hry, hra na hudební nástroje, psaní na po č íta č i, psaní, kreslení, tanec, používání p ř íbor ů p ř i jídle atd., č innosti v t ě lovýchov ě a sportu. - p ř edstavuje motorické u č ení, p ř esnost a vzájemnou koordinaci pohyb ů - sla ď ování proces ů vnímání s pohybovými aktivitami (p ř íklad nau č ení se psát) - jeho produktem jsou motorické návyky, senzomotorické dovednosti - je založeno na cviku, tréninku, který je doprovázen a korigován verbálními pokyny - probíhá podle ur č itého plánu a d ů ležitá je p ř i n ě m zp ě tná vazba. Test obkreslování (Mat ě j č ek, Vágnerová, 1984) – hodnotí vizuální percepci, senzomotorickiu koordinaci, jemnou motoriku (5 – 12,11 let)

26 Testové materiály pro speciálního pedagoga Úrove ň č tení a psaní Zkouška č tení (Mat ě j č ek, 1987) – standardizované testy na vyšet ř ení č tení (rychlost, technika, porozum ě ní Diagnostika vývojových poruch u č ení (Novák, 1994) – komplexní test pro zjiš ť ování SPU Diagnostika specifických poruch u č ení u adolescent ů a dosp ě lých osob (Cimlerová, Pokorná, Chalupová, 2007) Matematické schopnosti

27 Testové materiály pro speciálního pedagoga Vyšet ř ení matematických schopností u d ě tí (Novák, 1997) – diagnostika matematických schopností Barevná kalkulie (Novák, 2001) diagnostika matematických schopností u d ě tí mezi 7. až 11. rokem Vývojové škály – nap ř. škála funk č ní nezávislosti – Škály funk č ní nezávislosti – u jedinc ů s vícenásobným postižením nebo s t ě žší formou MP, zam ěř eny na: Sebeobsluhu T ě lesnou č istotu Pohyby a p ř esuny (lokomoce) Komunikaci Sociální porozum ě ní

28 Diagnostika předškolního věku (školní zralost) Posuzuje se kognitivní zralost – rozumové schopnosti a IQ, percep č ní schopnosti, pam ěť, u č ení, verbální vyjad ř ování, pozornost, koncentarce, vizuomotorika, všeobecné v ě domosti, kontrola reality. Citová zralost – kontrola afekt ů, úkolová zralost, sebev ě domí, motivace. Sociální zralost – za ř azení mezi vrstevníky, separace od matky, pod ř ízení se autorit ě, samostatnost a sociální návyky

29 Standardy činnosti SPC Provozní standardy SPC 1. Personální obsazení SPC 2. Prostorový a materiální standard č innosti SPC 3. Po č ty pracovník ů a klient ů ve vztahu k financování SPC 4. Ř ešení stížností na služby poskytované SPC

30 Právní úprava činnosti SPC 1. Význam právní regulace procesu poradenství a diagnostiky 2. Vybrané instituty právních odv ě tví a č innosti poradenských pracovník ů SPC 3. Oznamovací povinnost poradenských pracovník ů 4. Právní úprava existence a č innosti školských poradenských za ř ízení 5. P ř ehled právních situací, v nichž je požadováno stanovisko SPC 6. Procedurální podmínky poskytování poradenských služeb

31 Průběh poskytovaných služeb, činnosti jednotlivých pracovníků Obsah poradenských služeb Ambulantní formy pé č e – jednorázová, opakovaná, pravidelná Terénní formy pé č e – výjezdy do škol, výjezdy do rodin, výjezdy do školských a jiných než školských za ř ízení, v nichž je klient umíst ě n Č innosti pracovník ů SPC – speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice Žádost o službu SPC Informovaný souhlas

32 Průběh poskytovaných služeb, činnosti jednotlivých pracovníků Práce se žákem a jeho zákonným zástupcem - p ř ímá a nep ř ímá Zpráva z vyšet ř ení Doporu č ení vyrovnávacích a podp ů rných opat ř ení Frekvence diagnostiky a rediagnostiky Edukace a reedukace v SPC Administrativa vedená v SPC v souvislosti s klientem

33 Ochrana osobních údajů – práce s důvěrnými osobními údaji


Stáhnout ppt "Hmotn ě právní a procedurální standardy, dokumentace a vybrané vzory v č innosti SPC Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část I."

Podobné prezentace


Reklamy Google