Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Finanční právo v soudní praxi Úvodní seminář. 2 Postavení judikatury v systému práva Od počátku rozdílný přístup common law x kont. právní systém Za.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Finanční právo v soudní praxi Úvodní seminář. 2 Postavení judikatury v systému práva Od počátku rozdílný přístup common law x kont. právní systém Za."— Transkript prezentace:

1 1 Finanční právo v soudní praxi Úvodní seminář

2 2 Postavení judikatury v systému práva Od počátku rozdílný přístup common law x kont. právní systém Za příklad může posloužit -Pruský kodex zemského práva zakazoval soudci brát na zřetel předchozí soudní rozhodnutí -Code Civil – soudce se má obracet na zákonodárce v případě nejasností zákona -AGBG – vylučoval normativní působení judikatury

3 3 Postavení judikatury v systému práva Změna přichází s krizí pozitivismu jako hlavního směru právního myšlení Slavná Radbruchova formule Množí se odkazy na extralegální systémy, klade se důraz na správní uvážení Odklon od teorie jednoho správného řešení

4 4 Postavení judikatury v ČR Odvíjí se od principu právní jistoty 1.V systému common law doktrína stare decisis 2.V kont. práv. systému ustálená judikatura

5 5 Postavení judikatury v ČR Závaznost judikatury -ÚS jako negativní zákonodárce -Závaznost při zrušení rozsudku vyšším soudem -Precedentní závaznost

6 6 Postavení judikatury v ČR Precedentní závaznost Existují 2 extrémní názory -Žádná -Bezvýhradná

7 7 Postavení judikatury v ČR Čím je soudce vázán? IV. ÚS 200/96 ze dne 21.11.1996 -soudce je podle čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR při rozhodování vázán pouze zákonemčl. 95 odst. 1 Ústavy ČR -v případě, že při svém rozhodování přihlíží k judikatuře, měl by mít na zřeteli, že její ustálenost a platnost jsou odvislé od vývoje, který je odrazem daných společenských a ústavněprávních podmínek -aplikace takové judikatury musí být v souladu s mezinárodními závazky, které Česká republika přijala, v daném případě především s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod

8 8 Postavení judikatury v ČR Je nerespektování judikatury nespravedlivé? III. ÚS 470/97 ze dne 25.12.1999 -Podle přesvědčení Ústavního soudu povinnosti takto obecným soudům zákonem uložené jsou nejen výrazem povinnosti soudu (soudce) rozhodnout - mimo jiné - spravedlivě, tj. ve shodě s ustálenou rozhodovací praxí, ale jsou současně integrální částí stanoveného postupu, jak tento je dán a chráněn ústavně zaručeným právem na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a jak tento postup jako jedna ze zásad spravedlivého procesu byl Ústavním soudem v jeho ustálené rozhodovací praxi vyloženčl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod -Mezi tyto zásady jak svou povahou, tak svým významem - též jako atribut právní jistoty co by jednoho z předpokladů právního státu - spadá požadavek jednotnosti rozhodování orgánů veřejné moci -Odklon od ustálené praxe je jurisdikční libovůle

9 9 Postavení judikatury v ČR Jak dosáhnout předvídatelnosti soudního rozhodnutí? 29 Odo 551/2006 ze dne 27.4.2006 -Skutečnost, že soud bez vysvětlení pomine pro účastníka řízení příznivou judikaturu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, na kterou byl tímto účastníkem výslovně upozorněn, sama o sobě významně oslabuje přesvědčivost písemného vyhotovení jeho rozhodnutí -Jde též o jev, který oslabuje předvídatelnost soudního rozhodování a zejména v rozhodovací praxi odvolacích soudů jej nelze tolerovat.

10 10 Postavení judikatury v ČR Závěr I ÚS 526/98 ze dne 18.2.1999 Při úvaze o předvídatelnosti zákona (jeho následků), se nelze omezit toliko na jeho text gramatický Je to soudní rozhodování, které - byť nemá klasický precedenční charakter - zákon interpretuje, popř. i dotváří a jeho relativní konstantnost garantuje právní jistotu a zajišťuje i obecnou důvěru v právo To se týká zejména Nejvyššího soudu ČR, který je vrcholným soudním orgánem v oblasti obecného soudnictví (srov. § 92 Ústavy)§ 92 Ústavy Tím přirozeně není popíráno, že se judikatura soudů se zřetelem k řadě aspektů, zejména s přihlédnutím ke změnám společenských podmínek, může vyvíjet a měnit

11 11 Postavení judikatury v ČR Změna judikatury Postavení soudu v hierarchii soudní moci Jde o rozsudek senátu nebo pléna? Jde o judikaturu publikovanou ve Sbírkách? Jde o ustálenou judikaturu? Stáří precedentu Dopad na praxi – např. 2 As 53/2004 – law and economics Existence disentu Doktrinální tlak Přesvědčivost judikatury – pokud se odchýlí, musí uvést a zejména vysvětlit proč se odchyluje – např. NSS, § 17 SŘS – pouze rozšířený senát

12 12 Postavení judikatury v ČR Odkazy na judikaturu -Uvést sp.zn. -Den vydání -Zdroj Např. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.4.2002, sp. zn. 2 AFS 39/2000, dostupné na www.nssoud.cz, popřípadě č. 486/2000 Sb. NSSwww.nssoud.cz Doporučeno -Přesná stránka či bod rozhodnutí -Odcitovat relevantní část

13 13 Postavení judikatury v ČR Chyby v argumentaci judikaturou odkaz na nepublikované rozhodnutí neurčitá a vágní citace – pouze odkaz na ustálenou judikaturu přebírání právních vět bez znalosti systému, nazýváno case pozitivismus, ratio decidendi – právní věta – pozor na komerční databáze

14 14 Zdroje judikatury Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR www stránky soudů Soukromé publikace – ASPI, BECK, Linde, odborné časopisy www www.judikatura.cz http://curia.europa.eu HUDOC JURIFAST – www.juradmin.euwww.juradmin.eu

15 15 Správní judikatura Nejvýraznějším článkem je NSS, který sjednocuje judikaturu 8 nižších krajských soudů Cílem je odstranění tzv. 8 republik, například daňových Prostředky -Standardní rozhodovací činnost – www.nssoud.czwww.nssoud.cz -Rozšířený senát – při střetu senátů (7 členů ve věcech daňových) -Zásadní usnesení – navenek vůči orgánům veřejné moci -Stanoviska NSS – ve věcech daňových pouze 1 – 215/2004 Sb.NSS, sp. zn. 2/2003

16 16 KRAJSKÉ SOUDY ve věcech správního soudnictví rozhodují krajské soudy ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců výjimečně rozhoduje specializovaný soudce (např. ve věcech přestupku, ve věcech sociální péče, státní podpory, podpory v nezaměstnanosti, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení) krajskými soudy, u kterých je správní soudnictví odděleno od jejich další pravomoci pouze ve vnitřní organizaci funkčně, nikoliv institucionálně Mikule, V. Správní soudnictví – quo vadis? In: Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno : MU, 2007; Nová úprava správního soudnictví (sborník). Praha, 2003. Zoulík, F. Historický vývoj a typy správního soudnictví. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, 1993, č. 2–3.

17 17 NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD zakotven přímo ve čl. 91 Ústavy ČR skládá SE z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců –tito všichni tvoří Plénum rozšířený senát – 2 druhy – usnesením rozhodují rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu vykonávají soudci předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu vykonávají kromě rozhodovací činnosti také státní správu Nejvyššího správního soudu v rozsahu stanoveném tímto zákonem předsedové kolegií kromě rozhodovací činnosti též organizují a řídí činnost kolegií předsedové senátů kromě rozhodovací činnosti též organizují a řídí činnost senátů.

18 18 NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD k zajištění jednoty rozhodování soudů vydává Nejvyšší správní soud Sbírku rozhodnutí, ve které se po projednání v plénu uveřejňují vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví ve všech uvedených případech má jít o „sbírky“, s jejichž skutečným obsahem je však spojen určitý problém. dospěl-li senát Nejvyššího správního soudu při svém rozhodování k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, postoupí věc k rozhodnutí rozšířenému senátu. Při postoupení svůj odlišný právní názor zdůvodní.

19 19 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Finanční právo v soudní praxi Úvodní seminář. 2 Postavení judikatury v systému práva Od počátku rozdílný přístup common law x kont. právní systém Za."

Podobné prezentace


Reklamy Google