Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náplň podprojektu “AKADEMIK 06” v oblasti přípravy akademických pracovníků v oblasti přípravy projektů VaV Legislativa, interní předpisy a postupy, smlouvy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náplň podprojektu “AKADEMIK 06” v oblasti přípravy akademických pracovníků v oblasti přípravy projektů VaV Legislativa, interní předpisy a postupy, smlouvy,"— Transkript prezentace:

1 Náplň podprojektu “AKADEMIK 06” v oblasti přípravy akademických pracovníků v oblasti přípravy projektů VaV Legislativa, interní předpisy a postupy, smlouvy, financování

2 Důležité zákony l P l a t n é z á k o n y l Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) l Nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje

3 Důležité zákony l Nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a hodnocení výzkumných záměrů l Nařízení vlády č. 28 ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 A paní Spěváčková

4 Chystané změny legislativy l Současný model inst. financování platí od roku 1999 l Je teoreticky založen na odlišení institucionálních a účelových výdajů Institucionální podpora (výzk. záměry)Účelová podpora (projekty) Nejde o veřejnou soutěžJde o veřejnou soutěž Jen pro jednu instituciPro více spolupracujících institucí Pro instituce, které dosáhly výsledkůNa dosažení určitého cíle

5 Chystané změny legislativy Jak budou změny ve VaV probíhat? l Novela zákona č. 130/2002 Sb. (záměr konec r. 2006, § změní I/2007, účinnost – nejdříve 2008) l Úkol vyplývající z usn. vlády ze dne 7.7.2005 č. 851 o Národní inovační politice a navazujících dokumentů – rozšířit VaV o oblast inovací l Úkol vyplývající z usn. vlády ze dne 29.9.2005 č. 1260 – sjednotit a zjednodušit administrativu VaV l Připravované změny práva EU o veřejné podpoře týkající se i VaV a inovací (viz komisařka N. Kroes 17.3.2006: „State aid reform: the case for research and innovation“)

6 Chystané změny legislativy l Z veřejné diskuse nejpreferovanější varianta l Hlavní principy: 1. Výše příspěvku bude funkcí dlouhodobých výsledků Východiskem bude Hodnocení VaV a jeho výsledků, které bude v dalších 2 letech dopracováno 2. Cílem a kritériem bude zlepšení výsledků instituce 3. Podporovány budou jen 100 % dotovatelné činnosti – tj. ne průmyslový výzkum a vývoj (tam se musí vkládat veřejné a soukromé prostředky) 4. Minimální administrativa, ale zároveň veřejné vykazování způsobu použití prostředků (např. v CEP uvést dofinancování z institucionálních prostředků, ve výročních zprávách VVI, při kontrolách, při závěrečném hodnocení atd.)

7 Důležité zákony l Usnesení vlády České republiky č. 488 ze dne 15. května 2002 o Koncepci informačního systému výzkumu a vývoje l Nařízení vlády č. 267/2002 o informačním systému výzkumu a vývoje z veřejných prostředků

8 Využití strukturálních fondu EU 2007- 2013 ve výzkumu, vývoji a inovacích l Připravují se tři vzájemně provázané operační programy na roky 2007-13: OP Vzdělávání (s částí RLZ pro VaV = cca 1 mld. Kč/r), zdroj: ESF, řídící orgán = MŠMT OP Výzkum a vývoj pro inovace (cca 6,5 mld. Kč/r) zdroj: ERDF, řídící orgán = MŠMT OP Podnikání a inovace (s částí průmyslového VaV = cca 1,9 mld. Kč/r) zdroj: ERDF, řídící orgán = MPO

9 Zákon 130/2002 Sb. Definice pojmů Poskytovatel – správce kapitoly státního rozpočtu Příjemce – organizační složka (IČO) Spolupříjemce – příjemce s ním uzavírá smlouvu o řešení části projektu Uchazeč – organizační složka, která se uchází o poskytnutí podpory

10 Zákon 130/2002 Sb. Definice pojmů Program – soubor věcných, časových a finančních podmínek Výsledky – nové poznatky ve výzkumu a vývoji Uživatel – uživatel výsledků ve své činnosti Uznané náklady – ty, které poskytovatel schválí jako nezbytné pro řešení projektu

11 Zákon 130/2002 Sb. Důležité body l § 8 – Použití podpory – výběr. l Příjemce vede pro každý projekt a výzkumný záměr oddělenou evidenci podle zákona o účetnictví o uznaných nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady hrazené z podpory.

12 Zákon 130/2002 Sb. Důležité body l § 8 – Použití podpory jeden samostatný výsledek l Ke každému projektu nebo výzkumnému záměru musí příjemce vykázat nejméně jeden samostatný výsledek, který není zároveň výsledkem jiného projektu nebo VZ l Pořízení hmotného a nehmotného majetku /INVESTICE/ se smí do uznaných nákladů zahrnout pouze taková část nákladů na jeho pořízení, která odpovídá předpokládanému využití na řešení daného projektu

13 Zákon 130/2002 Sb. Důležité body l § 9 – Úprava vztahů mezi poskytovatelem a příjemcem schválený návrh projektu Tento paragraf řeší smluvní vztah mezi poskytovatelem a příjemcem a stanoví, že součástí smlouvy o poskytnutí podpory je schválený návrh projektu. Dále řeší smluvní vztahy mezi příjemci a spolupříjemci. TERMÍNY! Výše uznaných nákladů v průběhu řešení projektu nesmí být nikdy změněna o více než 50 %

14 Zákon 130/2002 Sb. Důležité body l § 10 – Lhůta a způsob poskytnutí podpory Stanoví povinnosti pro poskytovatele a pro převod prostředků od příjemců na spolupříjemce Tento paragraf byl upřesněn Ministerstvem financí na žádost Rady pro výzkum a vývoj a byl vydán sjednocený způsob poskytování podpory sjednocený způsob poskytování podpory. Převod části dotace! Nikoliv zdanitelné plnění!

15 Zákon 130/2002 Sb. Důležité body l § 11 – Úprava vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků tuto problematiku sleduje oddělení legislativy ZČU a bude předmětem přednášky JUDr. Podoly

16 Zákon 130/2002 Sb. Důležité body l § 12 – Poskytování informací Podpora je poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje informačního systému výzkumu a vývoje (pokud to zvláštní předpisy nezakazují)

17 Zákon 130/2002 Sb. Důležité body l § 17 – Vyhlášení, obsah a podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji l § 18 – Prokazování způsobilosti uchazeče l § 19 – Zadávací dokumentace = soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu.

18 Zákon 130/2002 Sb. Důležité body Další paragrafy – Řeší lhůty pro podávání, hodnocení, organizační zajištění a uzavírání smluv Práva a povinnosti při předávání a poskytování údajů

19 Nařízení vlády 461/2002 Sb. § 2 – Způsob podílu účelové podpory na uznaných nákladech 100 % Základní výzkum 50 % Průmyslový výzkum 25 % Vývoj Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje může být zvýšen o 5, 10 až 15 % - přesná kritéria (nejvýše 75 % u průmyslového výzkumu a 50 % u vývoje)

20 Národní program výzkumu II schválený usnesením vlády č. 272 z 9.3.2005schválený usnesením vlády č. 272 z 9.3.2005 Tématické oblasti Tématické programy TP2 až TP4 Tématické oblasti Průřezové programy PP1 až PP3 MŠMT Tématické oblasti Tématický program TP1 MPO Národní program výzkumu II

21 Tabulka I - Tématické priority národní politiky a tématické programy NPV II, kterými jsou realizovány 2004 - 2008 2004 - 2008 Priority l Bezpečná, spolehlivá a ekologická energetika pro budoucnost l Nové materiály a technologie l Kvalita a bezpečnost života l Informační a znalostní společnost l Potřeby České republiky v sociálně-ekonomické oblasti Programy l Trvalá prosperita (TP1) l Zdravý a kvalitní život (TP2) l Informační technologie pro znalostní společnost (TP3) l Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti (TP4)

22 Národní program výzkumu II Vstupní kritéria l Návrh projektu splňuje dodržení lhůty, místa, způsobu a formy podání projektu. l Uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady podle § 18, odst.2 zákona o podpoře výzkumu a vývoje i podmínky uvedené ve vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. l Uchazeč splňuje další požadavky podle § 18 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. l Návrh projektu splňuje podmínky podílu účelové podpory na uznaných nákladech podle § 7 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu a vývoje a vyhlášené podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

23 Národní program výzkumu II Prahová kritéria l Předmětem návrhu projektu je činnost definovaná jako výzkum (případně jeho infrastruktura) podle § 2 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. l Návrh projektu je v souladu s cíli programu do kterého se hlásí, a naplňuje svoji problematikou alespoň jednu z tématických oblastí tohoto programu. l Podstata návrhu projektu nebo jeho části nebyla řešena v rámci jiného projektu, grantového projektu nebo výzkumného záměru a/nebo v současnosti není návrh projektu nebo jeho část předmětem jiného návrhu projektu, grantového projektu nebo výzkumného záměru.

24 Národní program výzkumu II Ostatní kritéria l 1. Očekávaný přínos a kvalita projektu Navrhovaný postup řeší prakticky důležitý problém v oblasti daného výzkumného směru. Forma dosažených výsledků bude dostupná uživatelům

25 Nařízení Komise ES č. 794/2004 - prováděcí předpis k Nařízení Rady ES l V čl. 1 Nařízení rady jsou vymezeny: c Existující podpory c Nové podpory - notifikace (obsah notifikace je stanoven v Nařízení komise) l úplné znění v českém jazyce na www.vyzkum.cz

26 Smlouva o založení Evropského společenství (čl. 87-89)Smlouva o založení Evropského společenství (čl. 87-89) k Vymezuje pojem státní/veřejná podpora Ê Zvýhodnění - za zvýhodnění se považuje vždy přímá platba, ale i např. úvěr za zvýhodněných podmínek, státní záruky, daňová výhoda nebo odpuštění daňového penále, exportní pobídky.. Ì Státní prostředky - za „státní“ prostředky se považují nejen prostředky poskytované státními úřady, ale i jednotkami pod státní kontrolou (např. bankami, Fondem národního majetku, Českou konsolidační agenturou) či napojenými na státní rozpočet. Podle judikatury Evropského soudního dvora za „státní podporu“ považují rovněž prostředky orgánů samosprávy.

27 Výzkum a vývoj na ZČU http://www.veda.zcu.cz/osv/termin01.htm l aktualizovaný termínovník vyhlášených soutěží ve výzkumu a vývoji, kam je možno aktuálně přihlásit projekt J řazený podle datumů uzávěrky soutěže a s odkazy na bližší informace a formuláře

28 Výzkum a vývoj na ZČU Mezinárodní spolupráce l dvoustranné VT spolupráce podporované MŠMT se zeměmi, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu J 1. stupeň - mobilita, administrovaný AIP J 2. stupeň - Programy mezinárodní spolupráce (dříve KONTAKT, INGO), EUPRO, COST...

29 Výzkum a vývoj na ZČU Zaměstnanci projektů Správné plánování čerpání mzdových prostředků 1. Plný úvazek nebo částečný – dovolená, odvody 2. Vedlejší pracovní poměr – dovolená, odvody 3. Dohoda o pracovní činnosti – jen odvody 4. Dohoda o provedení práce – bez odvodů


Stáhnout ppt "Náplň podprojektu “AKADEMIK 06” v oblasti přípravy akademických pracovníků v oblasti přípravy projektů VaV Legislativa, interní předpisy a postupy, smlouvy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google