Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2013

3 Vyvlastnění I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná úprava pro nemovitosti V: Zvláštní úpravy se subsidiárním použitím obecné úpravy samostatné

4 I. Účel vyvlastnění jednou ze základních hodnot: ochrana vlastnictví nikoliv „neomezené právní panství nad věcí“ při absolutním respektu nelze realizovat některé společenské potřeby veškerá veřejnoprávní regulace je o omezování soukromých práv (tedy i práv majetkových) ® v určitých případech nutno zásadně omezit či dokonce vyloučit přísné (ústavní a) zákonné podmínky

5 II. Ústavní základy „Každý má právo vlastnit majetek....“ „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ /čl. 11 Listiny/ „při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu... omezení základních práv a svobod nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena“ /čl. 4 odst. 4 Listiny /

6 III. Způsoby omezení vlastnictví vyvlastnění (expropriace) územní omezení - územní plánování - chráněná území, ochranná pásma - stavební uzávěra - hraniční pásmo,... věcná a jiná omezení - ochrana hodnot ve veřejném zájmu (kulturní památka,...) - státní monopol, výhrada vlastnictví - předkupní právo státu - užití věci k veřejně prospěšnému účelu... (blíže viz „Hendrych“)

7 IV. Obecná úprava (nemovitosti) zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (ve znění zákona č. 167/2012, a zákona č. 405/2012 Sb.) 1. základní pojmy 2. podmínky vyvlastnění 3. práva třetích osob 4. náhrady při vyvlastnění 5. vyvlastňovací řízení 6. soudní ochrana 7. zrušení vyvlastnění

8 1. základní pojmy vyvlastnění (expropriace) = odnětí nebo omezení vlastnického práva = odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemeni (omezení = zásah do některé ze složek vlastnického práva) + přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni vyvlastňovaný (expropriát) – i stát vyvlastnitel (expropriant) – i soukromá osoba

9 2. podmínky vyvlastnění účel stanovený (zvláštním) zákonem - např. stavební zákon, z. o st. pam. péči, z. o ochr. př. a kraj.,... soulad s cíli a úkoly územního plánování (jde-li o změnu využití či uspořádání území) veřejný zájem, převažující nad právem vyvlastňovaného v daném konkrétním případě – shledán v řízení subsidiarita 1. účelu nelze dosáhnout jinak (na jiných pozemcích,...) 2. předchozí pokus o dohodu (lhůty, náležitosti,...) nezbytný rozsah (proporcionalita) 1. co do rozlohy (výjimky k ochraně expropriáta) 2. co do „hloubky“ zásahu (zřízení věc. břemene nebo odnětí?) náhrada

10 3. práva třetích osob: vyvlastněním odnětím vlastnického práva zanikají všechna práva 3. osob, kromě … vyvlastněním nezanikají právo nájmu bytu, nebytového prostoru, stavby, pozemku - rozpor s účelem vyvlastnění zvláštním důvodem pro výpověď - při výpovědi z nájmu bytu: právo na bytovou náhradu věcná břemena, jejichž trvání vyžaduje veřejný zájem

11 4. náhrada při vyvlastnění při odnětí vlastnického práva - cena obvyklá (tržní), cena zjištěná, je-li vyšší (dle skutečného stavu!) - nebo výměna za jiný pozemek či stavbu + vyrovnání rozdílu při omezení vlastnického práva zřízením věc. břemene, při odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věc. břemenu - ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu vždy + náhrada účelných souvisejících nákladů (stěhování, přesídlení,...) při zániku věcných břemen - ve výši ceny těchto práv oprávněnému z věcného břemene při zániku zástavního práva nebo zajišťovacího převodu práva - do výše dosud neuhrazené zajištěné pohledávky s příslušenstvím, o to nižší náhrada vyvlastňovanému náhrady: jednorázově, v penězích, ve lhůtě dle rozhodnutí o vyvlastnění

12 5. vyvlastňovací řízení věcná příslušnost (vyvlastňovací úřad) - obecní úřad obce s rozšířenou působností – přenesená působ. - magistráty statutárních měst a hl. m. Prahy (nelze přenést na městské části) místní příslušnost - dle polohy nemovitosti - povinné přenesení, je-li účastníkem řízení místní obec, kraj nebo jimi zřizovaná osoba

13 účastníci řízení: vyvlastnitel vyvlastňovaný zástavní věřitel, podzástavní věřitel oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu oprávněný ze zajišťovacího převodu práva správce dědictví, dědici zůstavitele, popřípadě stát

14 další otázky: zahájení jen na žádost exproprianta (náležitosti) poznámka do katastru nemovitosti doručování znalecký posudek ke stanovení výše náhrad (povinný důkaz!) ústní jednání přerušení a zastavení řízení náležitosti rozhodnutí odvolání - subsidiární použití správního řádu

15 Rozhodnutí o vyvlastnění zamítnutí žádosti, nebo vyvlastnění + náhrada (samostatné výroky) A. vyvlastnění: zrušení/omezení práva věcného břemene, omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, nebo odnětí vlastnického práva + která práva 3. osob nezanikají + určení lhůty pro zahájení využívání B. náhrada za vyvlastnění stanovení výše náhrady a lhůty, nebo určení věcné náhrady (+ vyrovnání rozdílu) + určení podílu třetích osob (zástavní věřitel, …) + určení náhrady nákladů

16 6. soudní ochrana: k výrokům o vyvlastnění (ad A ) příslušnost správních soudů (řízení o žalobě proti rozhodnutí) žaloba proti základnímu výroku o vyvlastnění má odkladný účinek k výrokům o náhradě (ad B ) příslušnost obecných soudů (řízení podle části páté o.s.ř.) příslušnost krajského soudu lhůta pro podání žaloby 30 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu (zmeškání nelze prominout) soud určí „spravedlivou náhradu“ (možné doplatky, celkem až 80%)

17 7. zrušení vyvlastnění - rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu - na žádost vyvlastňovaného - důvody: nezaplacení náhrady do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty nezahájení uskutečňování účelu vyvlastnění v určené lhůtě zrušení nebo pozbytí platnosti územního rozhodnutí určujícího využití pozemku nebo stavby pro daný účel - následky: návrat vyvlastňovaného do práv před vyvlastněním práva třetích osob se neobnovují povinnost vyvlastňovaného vrátit (do 1 měsíce) vyplacené náhrady (kromě již vynaložených souvisejících nákladů) vyvlastnitel povinen nahradit vyvlastňovanému škodu a jinou újmu, vzniklou v souvislosti s vyvlastněním

18 V. Zvláštní úpravy Se subsidiárním užitím vyvlastňovacího zákona A. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury - zjednodušení podmínek předchozího návrhu na získání práv dohodou - možnost zvýšení ceny (pro koupi či směnu) v návrhu dohody (až o 25% u stavebních pozemků, resp. o 100% u nestavebních), pokud nabyvatelem stát či právnická osoba státem založená (jinak bez omezení) - 4letá základní lhůta pro zahájení uskutečňování účelu vyvlastnění - omezení odkladného účinku žalob

19 Zvláštní úpravy autonomní A. zajišťování obrany státu zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky - pouze za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu - nemovitosti i movité věci B. pozemkové úpravy zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku - (nucený) přechod nebo omezení vlastnického práva


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google