Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELŮ"— Transkript prezentace:

1 KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELŮ
27. března 2015, Hradec Králové Jiří Bakončík Zmínit , kdo byl v realizačním týmu

2 Prioritou ředitele je pedagogické vedení školy.
VÝCHODISKA Ředitel patří do školy. Prioritou ředitele je pedagogické vedení školy. Ředitel musí nastupovat do funkce připraven. Od nástupu do funkce musí ředitel zvládat všechny očekávané činnosti. Zajištění podpory ředitelů na začátku jejich profesní dráhy Poznámky přednášejícího – ke snímku bude pro lektory dodán podrobný komentář k jednotlivým bodům (k pochopení širšího kontextu). Jak podrobně s tím seznámí účastníky semináře, je na nich. Bude následovat evokace.

3 Návaznost na kariérní systém učitele.
VÝCHODISKA Návaznost na kariérní systém učitele. Zavedení hodnocení ředitelů, bez bodování a sbírání kreditů. Využití nejzkušenějších ředitelů pro podporu systému. Rozdílné pozice učitele a ředitele. Ředitel – ředitel - ředitel Kariérní systém ředitele je směřován k řediteli, neřeší jeho jiné aktivity. 3

4 KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELE
Standard ředitele. Postup v kariéře ředitele Systém vzdělávání ředitelů Poznámky přednášejícího – ke snímku bude pro lektory dodán podrobný komentář k jednotlivým bodům (k pochopení širšího kontextu). Jak podrobně s tím seznámí účastníky semináře, je na nich. Bude následovat evokace. 4

5 Kompetenční model s indikátory Pět oblastí
STANDARD ŘEDITELE Kompetenční model s indikátory Pět oblastí Vedení a řízení vzdělávání a výchovy Vedení postavené na hodnotách a vizích Vedení lidí Řízení organizace Osobnostní a profesní rozvoj ředitele Standard ředitele je základním stavebním prvkem celého kariérního systému a je jedním ze zásadních výstupů projektu IPn Kariérní systém. Standard ředitele popisuje v jednotlivých kariérních stupních očekávané prohlubování a rozvoj kompetencí ředitele. Je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce ředitele a postihuje i rozsah působení ředitele v systému. Standard ředitele zavádí a shrnuje požadavky státu na profesní kompetence ředitele a na jejich rozvoj v celém průběhu jeho kariéry. Etické hodnoty a zásady ředitele jsou základním předpokladem pro vedení Kompetenční model postavený na profesních kompetencích ředitele. 5

6 Časové období: neomezeno Cíle:
NULTÝ KARIÉRNÍ STUPEŇ Nevztahuje přímo na žádného ředitele školy. Je určen pro zájemce o funkci. Časové období: neomezeno Cíle: Odborná příprava na dobu po převzetí funkce ředitele ve škole, zejména na vedení vzdělávání, zaměstnanců a na řízení školy Nultý kariérní stupeň se nevztahuje přímo na žádného ředitele školy či školského zařízení. Je určen pro zájemce o pozici ředitele školy a zahrnuje období přípravy na funkci. Toto období není nijak časově omezeno, přípravu na funkci ředitele může pedagog zahájit kdykoli v průběhu své pedagogické kariéry. Cílem v této fázi rozvoje kariéry je připravit se na dobu po převzetí funkce ředitele ve škole, zejména na vedení vzdělávání, zaměstnanců a na řízení školy. K tomuto účelu je zavedeno přípravné „Kvalifikační studium pro budoucí ředitele“ (viz. vzdělávání ředitelů) pokrývající svým vzdělávacím obsahem požadavky uvedené ve „Standardu práce ředitele“ pro nultý kariérní stupeň. Vzdělávání je sestaveno modulově a ukončeno závěrečnou zkouškou z každého modulu. 6

7 Modulový systém se závěrečnou zkouškou z každého modulu.
PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cíle Obsah studia Modulový systém se závěrečnou zkouškou z každého modulu. Prezenční forma nebo vykonání zkoušek Cíle – umožnit zájemcům o pozici ředitele se dovzdělat, získat představu o problematice funkce Ověřit, zda uchazeč o místo ředitele je na tuto funkci připraven, vybaven znalostmi a má patřičné schopnosti. Obsah - vychází ze Standardu (0 KS), směřuje ke zvládnutí kompetencí při převzetí školy - kromě teoretické přípravy stáže, stínování, …. Modulový systém – vysvětlit proč? – potřeba se dovzdělat jen v některé z oblastí Nedílnou součástí kvalifikačního studia jsou stáže účastníků studia u zkušených ředitelů, jejich stínování apod. Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (dále jen kvalifikační studium) je primárně určeno pro zájemce o pozici ředitele školy. Jeho absolvování je nutným předpokladem pro účast v konkursu na místo ředitele školy. Je poskytováno omezeným počtem akreditovaných vzdělávacích institucí formou celostátně jednotného vzdělávacího programu. V každém kraji a Praze by měla být jedna, maximálně dvě vzdělávací instituce, které budou studium poskytovat. Je žádoucí, aby pro kvalifikační studium byli certifikováni i lektoři, kteří budou do vzdělávání zapojeni. Jednotný program a certifikace lektorů má zajistit obsahově shodné, na vysoké odborné úrovni prováděné vzdělávání budoucích ředitelů v celé České republice. 7

8 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Splnění předpokladů podle §3 zákona č.563/2004 Sb. Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušek ze všech modulů v rámci přípravného vzdělávání. Pedagog s délkou praxe minimálně 5 let na daném druhu školy obsah §3 zákona: je plně způsobilý k právním úkonům, má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, je bezúhonný, je zdravotně způsobilý a prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak. 8

9 Kompetence zřizovatele Jen uchazeči plnící kvalifikační předpoklady.
KONKURS Kompetence zřizovatele Jen uchazeči plnící kvalifikační předpoklady. Prokázání dosaženého kariérního stupně učitele Odůvodnění rozhodnutí Zamezení výběru nepřipraveného ředitele = omezení prostoru pro nevhodný výběr ředitele ze strany zřizovatele. Písemné, zveřejněné odůvodnění výběru zvoleného kandidáta. 9

10 Plná odpovědnost ředitele za chod školy Časové období Adaptační období
PRVNÍ KARIÉRNÍ STUPEŇ Plná odpovědnost ředitele za chod školy Časové období Adaptační období Post-adaptační období . Od okamžiku převzetí školy je ředitel odpovědný za plnění všech činností, za chod školy. V prvním kariérním stupni, by měl ředitel, který doposud neřídil žádnou školu, setrvat čtyři až šest let. Toto období se dělí na adaptační období v délce dvou let a na období praktikujícího ředitele. 10

11 Minimální požadavky na ředitele:
ADAPTAČNÍ OBDOBÍ Délka 2 roky Minimální požadavky na ředitele: Seznámit se důkladně se školou. Řídit všechny procesy ve škole Využívat znalosti z přípravného vzdělávání Využívat postupy zavedené ve škole Řídit změny ve škole přicházející zvenčí V adaptačním období se ředitel seznamuje se školou, ale zároveň vede a řídí všechny činnosti potřebné pro zajištění řádného chodu školy, zejména pak vzdělávání. Za tímto účelem používá převážně ve škole již zavedené postupy a své znalosti získané v kvalifikačním studiu. Cílem adaptačního období je prostřednictvím naplňování kompetencí na úrovni indikátorů pro první kariérní stupeň „Standardu práce ředitele“ dokonale se seznámit s prostředím školy, žáky, zaměstnanci, zajistit řádný průběh vzdělávání, seznámit se s místní komunitou, zajistit řízení změn přicházejících zvenčí. Zároveň indikátory poskytují řediteli rámcovou informaci o základních činnostech, které musí nezbytně v rámci své funkce vykonávat. Směřují jej k dalšímu vzdělávání a seberozvoji potřebnému k zvládnutí funkce. Dokonale se seznámit s prostředím školy, žáky, zaměstnanci, zajistit řádný průběh vzdělávání, seznámit se s místní komunitou, zajistit řízení změn přicházejících zvenčí. Naplňování všech kompetencí na úrovni indikátorů pro 1.KS. 11

12 Povinně po dvou letech ve funkci Podklady k hodnocení Účastníci Cíle
EVALUAČNÍ POHOVOR Povinně po dvou letech ve funkci Podklady k hodnocení Účastníci Cíle Stanovení plánu dalšího rozvoje Evaluační pohovor je pouze jeden a neopakuje se. Po dvou letech ve funkci absolvuje ředitel evaluační pohovor, v jehož průběhu se ověří, zda zvládá plnění kompetencí na úrovni popsané indikátory pro první kariérní stupeň. Nedílnou součástí závěrů z evaluačního pohovoru je, kromě konstatování o zvládnutí či nezvládnutí kompetencí, rovněž stanovení plánu dalšího rozvoje zaměřeného na zvládnutí kompetencí na úrovni druhého kariérního stupně. zástupce autorizovaného vzdělávacího orgánu §18, zákona č.179/2006 Sb ředitel odborník = ředitel zařazený ve třetím kariérním stupni, nebo ředitel v druhém kariérním stupni s minimálně 7 roky praxe ve funkci ředitele 12

13 POST-ADAPTAČNÍ OBDOBÍ
Délka 2 až 4 roky Požadavky na ředitele: Samostatné, cílené řízení všech činností. Řízení změn na základě autoevaluace, stanovených cílů a vypracované strategie rozvoje Postupné plnění všech kompetencí na úrovni odpovídající 2.KS Dosáhnout vyváženého stavu, kdy škola vykazuje ve všech oblastech své činnosti očekávané výsledky odpovídající standardu kvality V druhé fázi prvního kariérního stupně, označované jako „Praktikující ředitel“ se již ředitel zaměřuje na samostatné, cílené řízení všech činností, ve všech oblastech. Reaguje na podněty nejen zvenčí, ale upravuje činnosti a řídí změny i na základě výsledků autoevaluace školy, stanovených cílů a vypracované strategie rozvoje. Má dosáhnout vyváženého stavu, kdy škola vykazuje ve všech oblastech své činnosti očekávané výsledky odpovídající standardu kvality. Je očekávané a žádoucí, aby se ředitel ve své práci snažil dosáhnout plnění všech kompetencí na úrovni druhého kariérního stupně tak, aby celé období prvního kariérního stupně bylo ukončeno jeho postupem do druhého kariérního stupně do čtyř, maximálně do šesti, let od nástupu do funkce. Celé období prvního kariérního stupně je ukončeno postupem ředitele do druhého kariérního stupně do čtyř, maximálně do šesti, let od nástupu do funkce. 13

14 Neúspěšný atestační pohovor Setrvání ředitele v 1.KS
UKONČENÍ 1.KS Atestační pohovor Neúspěšný atestační pohovor Setrvání ředitele v 1.KS Možnost přihlásit se po čtyřech až šesti letech od nástupu do funkce. Cílem pohovoru je posoudit, zda ředitel splnil a je schopen plnit podmínky pro zařazení do druhého kariérního stupně, tj. zda v praxi zvládá všechny kompetence ředitele na úrovni odpovídající druhému kariérnímu stupni. Pokud ředitel prokáže, že podmínky splnil získá osvědčení o přiznání druhého kariérního stupně. Neuspěje-li, zůstává nadále zařazen v prvním kariérním stupni. Podkladem pro hodnocení je zejména: portfolio ředitele školy dokládající činnost ředitele pro úroveň druhého kariérního stupně, poslední hodnocení školy Českou školní inspekci (očekávané je hodnocení na úrovni odpovídající standardu kvality), zhodnocení ředitele zpracované osobou, která poskytuje řediteli podporu, vyjádření školské rady u škol, které školskou radu zřizují, výsledky kontrol prováděných ve škole kontrolními orgány za období posledních dvou let. Od prvního dne měsíce následujícího po datu vydání osvědčení, je ředitel zařazen do druhého kariérního stupně. O přiznání druhého kariérního stupně prokazatelně informuje zřizovatele, kterému předá ověřenou kopii osvědčení. Atestační pohovory pro zájemce z řad ředitelů budou probíhat ve dvou termínech v kalendářním roce. Termíny atestačních pohovorů vyhlašuje a na svých webových stránkách zveřejňuje ČŠI. Ředitel, který má zájem pohovor v daném termínu absolvovat se musí minimálně dva měsíce před termínem písemně, nebo elektronicky zaregistrovat 14

15 Zapojení do síťování škol Prostředky na zajištění podpory
PODPORA ŘEDITELE V 1.KS Zajištění podpory Mentor, kouč Zapojení do síťování škol Prostředky na zajištění podpory Kariérní příplatek Účelově přiděleny finanční prostředky, např. ve formě rozvojového programu, OPVVV, … Finanční ohodnocení ve formě kariérního příplatku řediteli za dosažení tohoto stupně nepřísluší V KSŘ1 jsou řediteli poskytována tzv. „stipendia pro začínající ředitele“, tvořená účelově přiděleny finanční prostředky, které má začínající ředitel možnost využít v systému podpory profesního růstu (individuální podporu ze strany mentora nebo kouče, účast na vzdělávání ředitelů v prvním kariérním stupni, sdílení zkušeností). 15

16 Povinný, standardní stupeň kariéry Časové období Očekávání:
DRUHÝ KARIÉRNÍ STUPEŇ Povinný, standardní stupeň kariéry Časové období Očekávání: Ředitel samostatně, cíleně řídí a rozvíjí školu Využívá efektivní metody řízení Vykazuje ve všech oblastech své činnosti očekávané výsledky, odpovídající standardu kvality. Ředitel v tomto stupni samostatně, cíleně řídí a rozvíjí školu. Za tímto účelem využívá efektivní metody řízení. Cílem je zajistit dlouhodobě stav, kdy škola vykazuje ve všech oblastech své činnosti očekávané výsledky, odpovídající standardu kvality. Po dosažení druhého kariérního stupně náleží řediteli atestační příplatek v měsíční výši 8000 Kč. Atestační příplatek = nároková složka platu ředitele Mzdové prostředky na pokrytí atestačních příplatků jsou škole poskytovány nad rámec normativního rozpočtu a účelově tak, aby odpovídaly potřebě konkrétní školy a aby nebyly vypláceny na úkor nenárokových složek platu ředitele ani učitelů dané školy. 16

17 ATESTAČNÍ PŘÍPLATEK Atestační příplatek = nároková složka platu ředitele Navrhovaná výše příplatku Ředitel v tomto stupni samostatně, cíleně řídí a rozvíjí školu. Za tímto účelem využívá efektivní metody řízení. Cílem je zajistit dlouhodobě stav, kdy škola vykazuje ve všech oblastech své činnosti očekávané výsledky, odpovídající standardu kvality. Po dosažení druhého kariérního stupně náleží řediteli atestační příplatek v měsíční výši 8000 Kč. Atestační příplatek = nároková složka platu ředitele Mzdové prostředky na pokrytí atestačních příplatků jsou škole poskytovány nad rámec normativního rozpočtu a účelově tak, aby odpovídaly potřebě konkrétní školy a aby nebyly vypláceny na úkor nenárokových složek platu ředitele ani učitelů dané školy. 17

18 Nutné podmínky pro dosažení
TŘETÍ KARIÉRNÍ STUPEŇ Stupeň není povinný Nutné podmínky pro dosažení Hodnocení ČŠI jako „Škola dobré praxe“ Prokazatelný podíl ředitele na rozvoji jiných ředitelů, nebo na ovlivňování vzdělávacího systému v ČR. Atestační příplatek Hodnocení Českou školní inspekcí označení „Škola dobré praxe“ v oblasti řízení a zároveň se osobně aktivně a prokazatelně podílí na rozvoji jiných ředitelů, nebo na ovlivňování vzdělávacího systému v ČR. Ředitel v třetím kariérním stupni ovlivňuje vzdělávací systém zejména tím, že se podílí na koncepčních, analytických materiálech na národní, regionální úrovni. Aktivně se zapojuje do tvorby a připomínkování návrhů novel školské legislativy. Je aktivním členem profesních sdružení, organizací a pracovních skupin. Publikuje nebo prezentuje své názory a zkušenosti v oblasti vzdělávání, školství. Ověřuje nové postupy, metody práce a vyhodnocuje rizika spojená s jejich zaváděním a realizací. Podporu ostatním ředitelům, zejména začínajícím, poskytuje ředitel jako jejich mentor, kouč, působí jako lektor ve vzdělávání ředitelů. Umožňuje síťování škol. Očekává se, že dosaženou úroveň školy bude ředitel dlouhodobě udržovat, stejně tak jako se bude, i po získání zařazení do třetího kariérního stupně, nadále angažovat v práci pro začínající ředitele či vzdělávací systém. Po dosažení třetího kariérního stupně náleží řediteli atestační příplatek ve výši Kč. 18

19 ČASOVÁ OSA KARIÉRY ŘEDITELE
19

20 Účast v atestačním řízení - přihlášení Úplata za atestační řízení
ATESTAČNÍ POHOVOR Účast v atestačním řízení - přihlášení Úplata za atestační řízení Navrhované složení hodnotící komise: zástupce ČŠI ředitel – odborník pro daný druh školy, zástupce autorizovaného vzdělávacího orgánu Podklady k hodnocení Komise: zástupce ČŠI (inspektor znalý poměrů ve škole), ředitel – odborník pro daný druh školy, zástupce autorizovaného vzdělávacího orgánu Dokladové portfolio. To je reálným důkazem o naplňování kompetencí standardu ředitele na odpovídající úrovni a ukázkou konkrétní práce ředitele. Do portfolia vybírá ředitel ze svého profesního portfolia doklady prokazující rozvoj profesních kompetencí na požadované úrovni standardu ředitele Atestační řízení bude zpoplatněno. Úplatu za atestační řízení hradí účastník atestačního řízení. 20

21 Průběžné vzdělávání ředitele Profesní vzdělávání
Přípravné vzdělávání Průběžné vzdělávání ředitele Profesní vzdělávání Průběžné – dle volby ředitele Profesní - systémové a jednotné v republice (povinné?) Profesní vzdělávání slouží k předání jednotných informací ze strany státu (MŠMT ČR), kontrolních orgánů (ČŠI) a jiných institucí ředitelům škol za účelem zajištění celoplošného shodného informování a výkladu. Je žádoucí, aby ředitelé škol v celé České republice byli seznámeni s novými požadavky na školy, a to jejich jednotným výkladem (legislativní změny, metodické a organizační pokyny a doporučení, …) Zároveň mají být informováni alespoň o nejčastějších, největších problémech, které zjistily kontrolní organy a o správných postupech, jak danou problematiku ve škole řešit. Cílem je sjednotit výklady postupů důležitých pro řízení škol, zajištění informační podpory ředitelům škol a navázání komunikace s řediteli (zpětná vazba). Profesní vzdělávání by měla zajišťovat ministerstvem školství přímo řízená vzdělávací instituce – NIDV. Lektory by měli být kompetentní osoby z řad MŠMT ČR, ČŠI a další, které zajistí, že ředitelům v celé republice budou informace a výklady podány stejně. Profesní vzdělávání by mělo proběhnout alespoň jednou v roce a může být stanoveno pro ředitele jako povinné. 21

22 Přenosnost získaného kariérního stupně
OSTATNÍ Přechodné období Přenosnost získaného kariérního stupně Návrat ředitele na pozici učitele Získaný kariérní stupeň řediteli zůstává – jde s ředitelem, pokud se opět stane ředitelem. Pozice inspektora, lektora, … 22

23 Zavedení systému, nikoli částí systému Kvalitní přípravné vzdělávání
KLÍČOVÉ PODMÍNKY Zavedení systému, nikoli částí systému Kvalitní přípravné vzdělávání Jednotný přístup atestačních komisí Zajištění možností podpory začínajících ředitelů Trvalé finanční zajištění systému Poznatky z minulosti – Ped.centra a nic Kvalifikační studium – jednotnost obsahu,kvalitní vzdělavatelé, zajištění a udržení vysoké náročnosti a kvality na výstupu (zkoušky). Jednotný přístup atestačních komisí – jasná, srozumitelná metodika, kriteria, … Garance finančních prostředků na systém. 23

24 ZÁSADNÍ ZMĚNY Zavedení čtyřstupňového Standardu ředitele a tím i možnosti postupu ředitele v kariéře. Povinné prokázání očekávaných kompetencí již při hodnocení uchazeče o funkci ředitele při konkursním řízení Zavedení účelově vázaného finančního příspěvku státu na vlastní profesní rozvoj začínajícího ředitele 24

25 Zavedení atestačního příplatku
ZÁSADNÍ ZMĚNY Zavedení hodnocení ředitele při postupu v kariérním systému – atestační pohovory Zavedení atestačního příplatku Umožnění individuální podpory začínajících ředitelů. 25

26 DĚKUJI ZA POZORNOST 26


Stáhnout ppt "KARIÉRNÍ SYSTÉM ŘEDITELŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google