Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně Seminář: Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 2. – 3.5.2013 Aleš Nosek, Alois Fiala Vysoké učení technické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně Seminář: Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 2. – 3.5.2013 Aleš Nosek, Alois Fiala Vysoké učení technické."— Transkript prezentace:

1 Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně Seminář: Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 2. – 3.5.2013 Aleš Nosek, Alois Fiala Vysoké učení technické v Brně

2 „Co je a kde vzniká kvalita?“ VUT v Brně Výstupy Produkty Výstupy Produkty Vstupy ZÁKAZNÍK interní, externí MŠMT Zaměstnavatelé Výzkumné instituce ???

3  principiálně se musí věnovat úsilí činnostem, ve kterých kvalita vzniká  pouze výsledný produkt nereprezentuje kvalitu systému řízení  kvalita musí být neustále zajišťována přes všechny zaměstnance/zúčastněné  instituce musí znát k čemu směřuje, jaké má cíle  pokud bude kvalitně nastavený systém řízení, tak lze předpokládat, že budou i kvalitní interní a externí výstupy/produkty, které uspokojí příslušné zainteresované strany  komplexní, systematické a periodické přezkoumání činností instituce ve vztahu ke stupni vyspělosti kvality systému řízení (excelence řízení) Kvalita systému řízení

4 Generické požadavky pro kvalitní systém řízení Hodnocení (vnitřní, vnější) Co máme splnit? Co se dělá? Jak se co dělá? Čeho se dosahuje? Systémy managementu kvality - Požadavky Národní a mezinárodní standardy/nástroje/ rámce pro vnitřní a vnější hodnocení Mise, vize, cíle VUT v Brně

5 Systémy managementu kvality – Požadavky  nejosvědčenější generické požadavky pro zajištění předpokladů pro kvalitní systém řízení = norma ČSN EN ISO 9001:2009  norma definuje, co má být splněno, ale nestanovuje, jakým způsobem mají být tyto požadavky prakticky naplněny/vyřešeny  chybné tvrzení: nový systém, který bude izolovaný ve stávajícím systému řízení  chybné tvrzení: vše, co doposud bylo vykonáváno musí být změněno  instituce si musí svůj systém řízení promítnout do shody s normou

6 Systémy managementu kvality – Požadavky  nezastupitelná role kvalifikované osoby (doporučení), která je hybnou silou při implementaci systému, spravování a neustálém zlepšování  všichni zúčastnění na chodu instituce se podílejí na kultuře kvality  každá organizace má svůj systém řízení, svoje pravidla fungování  je náš systém řízení ve shodě s mezinárodním standardem ČSN EN ISO 9001:2009?  certifikační proces nezávislou a akreditovanou organizací = posouzení shody vymezeného systému řízení s požadavky standardu ČSN EN ISO 9001:2009

7 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 na Vysokém učení technickém v Brně PROČ? Proč chce vedení shodu systému řízení s mezinárodními požadavky na systém managementu kvality/certifikovat?  průhlednost a důvěryhodnost systému managementu  účelný a efektivní způsob řízení, deklarace důvěryhodnosti  zvyšování úrovně kultury kvality  návaznost na mezinárodně uznávané standardy, marketing, prestiž  konfrontování vlastního systému zpětné vazby s názorem vnějšího nezávislého subjektu = získávání cenných podkladů pro další zlepšování

8 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 na Vysokém učení technickém v Brně CO? Co bude předmětem certifikace (rozsah)? Identifikovat procesy/organizační jednotky potřebné pro systém managementu kvality REKTORÁT VŠ ÚSTAVY FAKULTY KOLEJE A MENZY FAKULTY aj.

9 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 1)Zmapování a analýza zmapovaných procesů  požadavek nejvyššího vedení na zmapování veškerých činností  sběr dat o procesech po stanovených organizačních jednotkách, tzn., že jsou realizovány příslušné schůzky s vlastníky procesů po vybraných organizačních jednotkách  Výhoda: Zjištění velkého množství informací o tom, v jakém stavu jsou procesy  Nevýhoda: Možná následná složitost a nepřehlednost v případě velkého množství procesů při „vytváření/skládání“ kompletních procesů přes různé organizační jednotky Poznámka: Tento přístup není v souladu se zásadami mapování, protože teoreticky správně by se mělo mapovat po procesech. Na druhou stranu v praxi je toto někdy jedinou možností, jak zjistit, co se v instituci děje.

10 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 1)Zmapování a analýza zmapovaných procesů  cca 400 procesů, IS, přístupová práva, aktualizace, živý systém

11 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 2)Zajištění shody stávajícího systému řízení s normou (Příručka kvality)  porovnání požadavků normy se systémem řízení  SHODA = popis stávajícího systému do Příručky kvality, odsouhlasení nejvyšším vedením  NESHODA = návrh nového systémového řešení (nulové náklady, finance podle rozhodnutí nejvyššího vedení)  PŘIPOMÍNKY = slabá místa ke zlepšení  EXCELENCE = rozšíření činností, využití know-how

12 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 2)Zajištění shody stávajícího systému řízení s normou  tematické rámcové informace o realizovaných/plánovaných akcích  Informační systém – PROCESY  Řízení dokumentů  Řídící dokumentace  Hodnocení a rozvoj zaměstnanců  Interní audity systému managementu kvality  Zpětná vazba od zainteresovaných stran  Reporting klíčových ukazatelů výkonnosti

13 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 3)Certifikační audit  interní systémový audit prvního a druhého stupně  schůzky pro top vedení, vedoucí zaměstnance, aj. (obecné a specifické informace, terminologie)  výběrové řízení (platná akreditace ČIA pro CZ-NACE 85)  certifikační audit byl realizovaný v rozsahu 2 dnů v počtu 3 externích certifikačních auditorů (metodický pokyn ČIA)  zpráva z auditu prvního a druhého stupně  zpráva byla analyzována nejvyšším vedením VUT v Brně a byly stanoveny další úkoly pro nápravu slabých míst, připomínek a zajištění doporučení pro zlepšování

14 Zkušenosti z implementace ČSN EN ISO 9001:2009 na Vysokém učení technickém v Brně JAK? Jak zajistit shodu s normou? Jak se připravit na certifikaci systému managementu? 4)Správa a neustálý rozvoj systému řízení  CERTIFIKÁT = „ třešnička na dortu“, zásadní je mít nastavená pravidla řízení, tak aby systém fungoval účelně a efektivně a přinášel instituci dlouhodobý úspěch vevnitř i navenek  systém řízení instituce ve shodě s požadavky normy je pouze vytvořením „základů domu“, na kterých lze stavět další patra.V případě řízení kvality je toto nekonečná práce, kdy v podstatě je trvale stavěný „dům, který má nekonečné množství pater“ a slouží svému/společenskému účelu

15 Děkujeme za pozornost Kontakt: Ing. Aleš NOSEK, Ph.D. Expert klíčové aktivity 02 Odbor projektů reforem OP VK Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nosek@ro.vutbr.cz Kontakt: Doc.Ing. Alois Fiala, CSc. Vedoucí expert klíčové aktivity 02 Odbor projektů reforem OP VK Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR e-mail: fiala@fme.vutbr.cz; alois.fiala@seznam.czfiala@fme.vutbr.czalois.fiala@seznam.cz

16  ČSN EN ISO 9000:2006. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, c2006. 64 s.  ČSN EN ISO 9001:2009. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, c2010. 56 s. Bibliografie


Stáhnout ppt "Zajišťování kvality systému řízení na VUT v Brně Seminář: Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 2. – 3.5.2013 Aleš Nosek, Alois Fiala Vysoké učení technické."

Podobné prezentace


Reklamy Google