Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. PŘEDNÁŠKA ü   Zákoník práce struktura hlava pátá první tři paragrafy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. PŘEDNÁŠKA ü   Zákoník práce struktura hlava pátá první tři paragrafy."— Transkript prezentace:

1 3. PŘEDNÁŠKA ü   Zákoník práce struktura hlava pátá první tři paragrafy

2 ZÁKONÍK PRÁCE 65/65 Část I. Všeobecná ustanovení
Část II. Pracovní poměr Část III. zrušeny všechny paragrafy Část IV. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Část V. Společná ustanovení Část VI. Závěrečná ustanovení

3 Část I. Všeobecná ustanovení
HLAVA PRVNÍ Působnost zákoníku práce HLAVA DRUHÁ Účastníci pracovněprávních vztahů HLAVA TŘETÍ bez nadpisu (odbory, kolektivní smlouvy, Evropská rada zaměstnanců)

4 Část I, hlava III Vyslání k výkonu práce do jiného státu ES
Rada zaměstnanců (nad 25 zaměstnanců) Jinak zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP Přístup k nadnárodním informacím Evropská rada zaměstnanců

5 ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr
 HLAVA PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA ŠESTÁ Péče o zaměstnance HLAVA SEDMÁ Pracovní podmínky žen a mladistvých HLAVA OSMÁ Náhrada škody

6 HLAVA PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
§ 132 Základní ustanovení § 132a Prevence rizik § 132b Odborná způsobilost § 133 Povinnosti zaměstnavatele § 133a OOPP, pracovní oděvy a obuv § 133b Bezpečnostní značky a signály § 133c Povinnosti zaměstnavatele při PÚ a NPL § 134 Pracoviště a pracovní prostředí § 134a Výrobní a pracovní prostředky a zařízení § 134b Zvláštní odborná způsobilost § 134c Rizikové faktory prac. podmínek § 134d Zákazy některých prací § 134e Organizace práce a pracovní postupy § 135 Práva a povinnosti zaměstnanců § 136 Kontrola odborových orgánů § 137 rodinní příslušníci

7 § 132 Základní ustanovení „Zaměstnavatel je povinen zajistit
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.“

8 zdržují na jeho pracovištích.
§ Základní ustanovení Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

9 zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
§ Základní ustanovení Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.

10 „ Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci
…pokračování „ Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…“

11 spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
…pokračování „Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel“

12 § 132a Prevence rizik „Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.“

13 „Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.“

14 Prevence rizik Jsou tedy opatření s cílem: Předcházet rizikům
Odstraňovat rizika Minimalizovat neodstranitelná

15 …pokračování „Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.“

16 Zaměstnavatel je tedy povinen
1. vyhledávat rizika, 2. zjišťovat jejich příčiny a zdroje 3. přijímat opatření k jejich odstranění. pravidelně kontrolovat

17 „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“
VYHLÁŠKA 324/1990 Sb. „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“

18 Způsobilost pracovníků a jejich vybavení Staveniště (pracoviště)
Vymezení a příprava staveniště Zajištění otvorů a jam Zemní práce Výkopové práce Zednické práce Montážní práce Práce ve výškách Stroje a strojní zařízení

19 „Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je
…pokračování „Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.“

20 Zásady: a) omezování vzniku rizik b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců d) nahrazování fyzicky namáhavých prací … e) nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, … f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany I) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů (48/82) j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

21 komplexní systém prevence rizik, vliv pracovního prostředí“
EU direktiva (ad g) „zavést komplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrobní postup, organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a  vliv pracovního prostředí“

22 Zásady prevence - 89/391: a. vyhýbat se rizikům;
b. vyhodnotit nevyhnutelná rizika; c. odstraňovat rizika u zdroje; d. přizpůsobit práci jednotlivci, e. přizpůsobovat se technickému pokroku; f. nahradit nebezpečné bezpečným nebo méně nebezpečným; g. zavést komplexní systém prevence rizik,…; dávat přednost prostředkům kolektivní ochrany… udílet vhodné pokyny zaměstnancům o srovnání jsou uvedeny obecné zásady prevence z evropské direktivy číslo 89/391: a. vyhýbat se rizikům; b. vyhodnotit nevyhnutelná rizika; c. odstraňovat rizika u zdroje; d. přizpůsobit práci jednotlivci, zejména s ohledem na uspořádání pracovišť, výběr pracovního zařízení a výběr pracovních a výrobních metod, zejména za účelem ulehčení jednotvárné práce a práce při pracovním rytmu určovaném strojem a zmírnění jejich účinků na zdraví; e. přizpůsobovat se technickému pokroku; f. nahradit nebezpečné bezpečným nebo méně nebezpečným; g. zavést komplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrobní postup, organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a vliv pracovního prostředí; h. dávat přednost prostředkům kolektivní ochrany před prostředky individuální ochrany; i. udílet vhodné pokyny zaměstnancům

23 Ad d) „přizpůsobit práci jednotlivci,
zejména s ohledem na uspořádání pracovišť, výběr pracovního zařízení a  výběr pracovních a výrobních metod, zejména za účelem ulehčení jednotvárné práce a  práce při pracovním rytmu určovaném strojem a  zmírnění jejich účinků na zdraví“

24 Vyhláška 48/1982 Sb.

25 Pokračování § 132a Prevence rizik
„Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců…“

26 …k tomu další legislativa
Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci Zákon 353/99 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

27 …pokračování „Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a dbát o zlepšování pracovních podmínek.

28 § 132b Odborná způsobilost
„Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik. V případě, že není pro tuto činnost odborně způsobilý, provádí úkoly v této oblasti odborně způsobilý zaměstnanec. Předpokladem odborné způsobilosti je: a) dosažení věku 18 let, b)získání odborného vzdělání a doby odborné praxe...“

29 Příklady (vzdělání) ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru bezpečnosti práce, nebo ukončené postgraduální nebo pomaturitní studium v oboru bezpečnosti práce, nebo doklad o rekvalifikaci v oboru bezpečnosti práce, doklad o absolvování odborného kurzu pro bezpečnostní techniky podle schválených projektů a pověření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českým úřadem bezpečnosti práce.


Stáhnout ppt "3. PŘEDNÁŠKA ü   Zákoník práce struktura hlava pátá první tři paragrafy."

Podobné prezentace


Reklamy Google