Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. PŘEDN ÁŠ KA Zákoník práce struktura hlava pátá první tři paragrafy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. PŘEDN ÁŠ KA Zákoník práce struktura hlava pátá první tři paragrafy."— Transkript prezentace:

1 3. PŘEDN ÁŠ KA Zákoník práce struktura hlava pátá první tři paragrafy

2 ZÁKONÍK PRÁCE 65/65 Část I.Všeobecná ustanovení Část II. Pracovní poměr Část III.zrušeny všechny paragrafy Část IV.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Část V.Společná ustanovení Část VI.Závěrečná ustanovení

3 Část I. Všeobecná ustanovení HLAVA PRVNÍ Působnost zákoníku práce HLAVA DRUHÁ Účastníci pracovněprávních vztahů HLAVA TŘETÍ bez nadpisu (odbory, kolektivní smlouvy, Evropská rada zaměstnanců)

4 Část I, hlava III Vyslání k výkonu práce do jiného státu ES Rada zaměstnanců (nad 25 zaměstnanců) Jinak zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP Přístup k nadnárodním informacím Evropská rada zaměstnanců

5 ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr HLAVA PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA ŠESTÁ Péče o zaměstnance HLAVA SEDMÁ Pracovní podmínky žen a mladistvých HLAVA OSMÁ Náhrada škody

6 HLAVA PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci § 132 Základní ustanovení § 132a Prevence rizik § 132b Odborná způsobilost § 133 Povinnosti zaměstnavatele § 133a OOPP, pracovní oděvy a obuv § 133b Bezpečnostní značky a signály § 133c Povinnosti zaměstnavatele při PÚ a NPL § 134 Pracoviště a pracovní prostředí § 134a Výrobní a pracovní prostředky a zařízení § 134b Zvláštní odborná způsobilost § 134c Rizikové faktory prac. podmínek § 134d Zákazy některých prací § 134e Organizace práce a pracovní postupy § 135 Práva a povinnosti zaměstnanců § 136 Kontrola odborových orgánů § 137 rodinní příslušníci

7 § 132 Základní ustanovení „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.“

8 § 132 Základní ustanovení Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

9 § 132 Základní ustanovení Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.

10 …pokračování „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…“

11 …pokračování „Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel“

12 § 132a Prevence rizik „Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.“

13 „Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.“

14 Prevence rizik Jsou tedy opatření s cílem: 1.Předcházet rizikům 2.Odstraňovat rizika 3.Minimalizovat neodstranitelná

15 …pokračování „Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.“

16 Zaměstnavatel je tedy povinen 1. vyhledávat rizika, 2. zjišťovat jejich příčiny a zdroje 3. přijímat opatření k jejich odstranění. pravidelně kontrolovat

17 VYHLÁŠKA 324/1990 Sb. „o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“

18 Způsobilost pracovníků a jejich vybavení Staveniště (pracoviště) Vymezení a příprava staveniště Zajištění otvorů a jam Zemní práce Výkopové práce Zednické práce Montážní práce Práce ve výškách Stroje a strojní zařízení

19 …pokračování „Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.“

20 Zásady: a) omezování vzniku rizik b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců d) nahrazování fyzicky namáhavých prací … e) nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, … f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany I) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů (48/82) j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

21 EU direktiva (ad g) „zavést komplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrobní postup, organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a vliv pracovního prostředí“

22 Zásady prevence - 89/391: a.vyhýbat se rizikům; b.vyhodnotit nevyhnutelná rizika; c.odstraňovat rizika u zdroje; d.přizpůsobit práci jednotlivci, e.přizpůsobovat se technickému pokroku; f.nahradit nebezpečné bezpečným nebo méně nebezpečným; g.zavést komplexní systém prevence rizik,…; h.dávat přednost prostředkům kolektivní ochrany… i.udílet vhodné pokyny zaměstnancům

23 Ad d) „přizpůsobit práci jednotlivci, zejména s ohledem na uspořádání pracovišť, výběr pracovního zařízení a výběr pracovních a výrobních metod, zejména za účelem ulehčení jednotvárné práce a práce při pracovním rytmu určovaném strojem a zmírnění jejich účinků na zdraví“

24 Vyhláška 48/1982 Sb.

25 Pokračování § 132a Prevence rizik „Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců…“

26 …k tomu další legislativa Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci Zákon 353/99 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

27 …pokračování „Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a dbát o zlepšování pracovních podmínek.

28 § 132b Odborná způsobilost „Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik. V případě, že není pro tuto činnost odborně způsobilý, provádí úkoly v této oblasti odborně způsobilý zaměstnanec. Předpokladem odborné způsobilosti je: a)dosažení věku 18 let, b)získání odborného vzdělání a doby odborné praxe...“

29 Příklady (vzdělání) ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru bezpečnosti práce, nebo ukončené postgraduální nebo pomaturitní studium v oboru bezpečnosti práce, nebo doklad o rekvalifikaci v oboru bezpečnosti práce, doklad o absolvování odborného kurzu pro bezpečnostní techniky podle schválených projektů a pověření Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českým úřadem bezpečnosti práce.


Stáhnout ppt "3. PŘEDN ÁŠ KA Zákoník práce struktura hlava pátá první tři paragrafy."

Podobné prezentace


Reklamy Google