Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje ochrany životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje ochrany životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Nástroje ochrany životního prostředí
4. října 2010

2 Osnova přednášky nástroje ochrany ŽP – přehled
administrativní nástroje koncepční nástroje informační nástroje institucionální nástroje sankční nástroje IPPC

3 Nástroje - definice podle SPŽP nástroje ochrany ŽP
prostředky a metody, kterými stát dosahuje cílů státní politiky ŽP nástroje ochrany ŽP prostředky a metody ovlivňování chování lidí ve vztahu k ŽP přímé působení na stav ŽP nepřímé působení na stav ŽP

4 I. Administrativní nástroje
a) z hlediska právní formy - právní předpisy - opatření obecné povahy - správní akty - faktické pokyny - donucovací opatření - jiné úkony b) z hlediska efektu - pozitivní - negativní c) z hlediska obsahu - zákazy, omezení - příkazy - povolení - souhlasy - stanoviska - vyjádření - stanovení podmínek (limity, meze, standardy) - kategorizace objektů ochrany - kontrola, dozor

5 AN podle obsahu - ukládání povinností (§ 20 LZ, § 9 z. OPK, § 17 z. ŽP) zákazy, omezení, příkazy zákonem nebo individuálním aktem orgánu VS - povolení, souhlasy, vyjádření, stanoviska stanovení podmínek pro výkon činnosti (§ 9 VZ) podmínka pro vydání povolení (§ 44 z. OPK) vyjádření jako předpoklad vydání rozhodnutí (§ 18 VZ) - stanovení podmínek limity, standardy, meze (§ 12 z. ŽP) - kategorizace objektů - kontrola, dozor formální X neformální - výkon rozhodnutí - administrativní smlouvy dohoda o ochranných podmínkách (z. OPK) systém EMAS

6 II. Koncepční nástroje odborný, dlouhodobě a rámcově formulovaný, komplexně pojatý dokument lidského směřování projev principu prevence a trvale udržitelného rozvoje plány, programy, koncepce, strategie

7 KN – příklady dle složkových zákonů
územní plánování plán hlavních povodí ČR, povodňové plány programy zlepšení kvality ovzduší, plány snížení emisí plány péče o ZCHÚ plány odpadového hospodářství lesní hospodářské plány, lesní hospodářské osnovy bezpečnostní program prevence závažné havárie havarijní plán (atomový zákon)

8 KN a jejich projev v posuzování vlivů na ŽP
zákon č. 100/2001 Sb. strategické posuzování (SEA) předmětem posuzování koncepce = strategie, politiky, plány nebo programy

9 III. Informační nástroje
Listina základních práv a svobod z. č. 123/1998 Sb. (aktivní zpřístupňování informací) Aarhuská úmluva Ministerstvo ŽP Česká informační agentura ŽP (CENIA) Integrovaný registr znečišťování veřejně přístupný informační systém provozuje MŽP týká se registrovaných látek EPER – Evropský registr emisí znečišťujících látek

10 Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (SP EVVO ČR)
základní strategický dokument zajišťující dlouhodobý rozvoj EVVO v ČR východiska komentář současného stavu stanovení cílů a nástrojů nastiňuje potřebné úkoly rozdělené do čtyř částí: veřejná správa děti, mládež, pedagogové, odborní pracovníci EVVO v podnikové sféře informace, osvěta, poradenství pro veřej. prognóza dopadů a vlivů Státního programu v různých rovinách jeho uplatnění usnesení vlády 1048/2000 Akční plán SP EVVO ČR (1156/2006)

11 IV. Institucionální nástroje
ministerstva ústřední orgány státní správy specializované správní úřady s celostátní působností veřejné stráže obce, kraje

12 a) ministerstva (z. č. 2/1969 Sb.)
financí (§ 4) zahraničních věcí (§ 6) školství, mládeže a tělovýchovy (§ 7) kultury (§ 8) práce a sociálních věcí (§ 9) zdravotnictví (§ 10) Český inspektorát lázní a zřídel spravedlnosti (§ 11) vnitra (§ 12) průmyslu a obchodu (§ 13) Česká energetická inspekce, Česká obchodní inspekce pro místní rozvoj (§ 14) zemědělství (§ 15) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, SVS ČR, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká plemenářská inspekce obrany (§ 16) dopravy (§ 17) životního prostředí (§ 19) Česká inspekce životního prostředí

13 Ministerstvo životního prostředí
přirozené akumulace vod vodních zdrojů jakosti povrchových a podzemních vod ovzduší přírody a krajiny pro oblast provozování ZOO ZPF pro výkon státní geologické služby horninového prostředí (vč. ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod) pro geologické práce pro ekologický dohled nad těžbou pro odpadové hospodářství pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na ŽP (vč. přeshraničních) pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích pro státní ekologickou politiku pro systém značení ekologicky šetrných výrobků a služeb pro program podporující dobrovolnou účast v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany ŽP (Program EMAS)

14 b) ústřední orgány státní správy
Český úřad zeměměřičský a katastrální Český báňský úřad hornická činnost, výbušniny Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná energie, ionizující záření Energetický regulační úřad využití zdrojů energie

15 c) specializované správní úřady s celostátní působností
Česká inspekce životního prostředí (282/1991 Sb.) ochrana ovzduší ochrana vod odpadové hospodářství ochrana přírody a ochrana lesa IPPC + později přibyly další oblasti: ochrana ozónové vrstvy Země dohled nad nakládáním s chemickými látkami prevence havárií problematika obalů problematika GMO 2 typy správního řízení sankční nápravné

16 d) veřejné stráže lesní stráž myslivecká stráž rybářská stráž
stráž přírody podmínky: věk nejméně 21 let trvalý pobyt na území ČR bezúhonnost způsobilost k právním úkonům fyzická a zdravotní způsobilost pro výkon funkce stráže prokázání znalosti práv a povinností stráže a znalost právních předpisů na daném úseku složení slibu písemný souhlas s ustanovením do funkce

17 Práva a povinnosti veřejné stráže
požadovat od osoby prokázání totožnosti zadržet osobu, u níž nelze zjistit totožnost, a předvolat orgán Policie ČR požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popř. obecní policie, pokud nemůže plnění povinností zajistit svými vlastními silami a prostředky ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního předpisu vstupovat na pozemky vlastníků v obvodu své územní působnosti povinnosti: prokázat se průkazem stráže a nosit služební odznak /některé stráže vyžadují i stejnokroj/ dohlížet na dodržování právních předpisů v té které oblasti oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy vlastníkovi pozemku nebo orgánu, který stráž do funkce ustanovil, v neodkladných případech pak i orgánům policie nebo příslušným orgánům státní správy

18 V. Sankční nástroje pokuty ochranná opatření opatření k nápravě
rozdíly: rozmezí orgán, který ukládá ochranná opatření opatření k nápravě

19 IPPC (Integrated pollution prevention and control)
posouzení všech vlivů na ŽP všechny procesy v jednom řízení zákony, jejichž rozhodnutí může být nahrazeno: vodní, o ochraně ZPF, lesní, o ochraně ovzduší, o ochraně přírody a krajiny, o odpadech, lázeňský, o veterinární péči, o ochraně veřejného zdraví Směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečišťování (BAT) z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci důležité pojmy: zařízení integrované povolení nejlepší dostupná technika nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činnosti a jejích provozních metod, dokládající vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení emisních limitů k zabránění, nebo není.li to možné, ke snížení emisí a vlivů na životní prostředí jako celku, při dodržení technické a ekonomické dostupnosti

20 Důležité instituty žádost (§ 4) odborně způsobilá osoba (§ 6)
účastníci řízení (§ 7) rozhodnutí zamítnutí žádosti vydání integrovaného povolení odvolání, rozklad pravidelný přezkum integrovaný registr znečištění


Stáhnout ppt "Nástroje ochrany životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google