Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3.1 Služby v oblasti sociální integrace"— Transkript prezentace:

1 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Investiční podpora projektů sociálních služeb ve vyloučených lokalitách oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

2 Program semináře Informace o výzvě k předkládání projektových žádostí
Výzva č. 6, Zaměření podpory Praktická část A. Podmínky předkládání žádostí Žádost, Povinné přílohy, Příručka pro žadatele a příjemce, Monitorovací indikátory, Harmonogram administrace projektů B. Monitoring C. Financování v IOP D. Zakázky Prostor pro dotazy

3 Výzva č. 6 - podpora romských lokalit
Datum vyhlášení výzvy: 31. května 2011 Výzva s kontinuálním příjmem žádostí Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013 Specifický cíl 3.1b) Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce Alokovaná částka pro výzvu: 260  ,- Kč (221  ,- Kč SF, ,- Kč SR) Oprávnění žadatelé: obce NNO (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, evidované církevní právnické osoby)

4 Zaměření podpory Investiční podpora Vybrané druhy sociálních služeb
Fakultativní činnosti k sociálním službám Vybrané druhy činností

5 Zaměření podpory 1) Vybrané druhy a formy sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů odborné sociální poradenství – ambulantní, terénní forma poskytování sociální služby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – ambulantní popřípadě terénní forma, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní popřípadě ambulantní forma, terénní programy – terénní forma, sociální rehabilitace – terénní, ambulantní forma, krizová pomoc – terénní, ambulantní, pobytová forma, kontaktní centra – ambulantní popřípadě terénní forma, domy na půl cesty – pobytová forma, azylové domy – pobytová forma.

6 Zaměření podpory 2) Fakultativní činnosti - volnočasové aktivity,
- vzdělávací aktivity, - sportovní aktivity, - odborné poradenství. Tyto činnosti lze realizovat pouze jako fakultativní činnost v návaznosti na poskytovanou sociální službu uvedenou v bodě 1 nebo v návaznosti na sociální službu již poskytovanou v rámci příslušné sociálně vyloučené romské lokality. Bližší specifikace podporovaných druhů sociálních služeb a činností je uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce a v příloze č. 1 Technické a finanční limity.

7 Limity Příloha č. 1 Technické a finanční limity
Azylový dům: max. kapacita 25 lůžek Dům na půl cesty: max. kapacita 20 lůžek, v jedné bytové jednotce max. 6 osob, pokoj max. 2 uživatelé Krizová pomoc: max. kapacita 8 lůžek v zařízení Zázemí pro odborný personál 12 m² na 1 celý pracovní úvazek Limity na vybavení

8 Místo zaměření podpory
Projekty mohou být realizovány/mít dopad na celém území ČR s výjimkou území hlavního města Prahy.

9 A. Předkládání žádosti o dotaci
Výzva s průběžným příjmem žádostí Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu Po vyplnění této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v tištěné podobě v originále a 1x v elektronické podobě (CD/DVD) dle místa realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR (viz příloha č. 10 Seznam kontaktních míst).

10 Povinné přílohy předkládané společně se žádostí o podporu
Výčet příloh je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce Seznam příloh Doklady o právní subjektivitě Pověření statutárním orgánem Rozhodnutí o registraci sociální služby Popis poskytování sociální služby Vyjádření kraje k potřebnosti projektu Vyjádření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách (ve vybraných lokalitách) Vyjádření obce k podpoře projektu

11 Povinné přílohy předkládané společně se žádostí o podporu
Potvrzení o zařazení projektu do IPRM Specifické indikátory Investiční záměr Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů Čestné prohlášení (text se generuje sám v Benefit7) Doklad o partnerství Čestné prohlášení o využití majetku Přílohy jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií. Přílohy nejsou žadateli navraceny zpět.

12 Povinné přílohy předkládané nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Dokumenty požadované pro posouzení zadání zakázky. (Metodika zadávání zakázek) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (včetně výkazu výměr) Aktualizovaná vstupní data na formulářích EDS. Případný strukturovaný komentář jednotlivě zdůvodňující každé nedodržení / úpravy / upřesnění v rozhodnutí stanovených podmínek. Návrhy smlouvy případně jiných smluvních dokumentů realizace projektu s vybraným dodavatelem včetně všech příloh. Všechny dosud uzavřené smlouvy nebo objednávky vztahující se k dané akci. Harmonogram realizace, včetně platebního kalendáře vyplývající z návrhu smlouvy. Pravomocné stavební povolení. Čestné prohlášení příjemce o dodatečném neuplatnění nároku na odpočet DPH.

13 Přílohy příručky pro žadatele a příjemce (PŽP)
Technické a finanční limity Příjmy projektu Výpočet finanční mezery a dotace Specifické indikátory Popis sociálních služeb a fakultativních činností Oznámení žadatele/příjemce o změnách v projektu Vyjádření kraje k potřebnosti projektu Vyjádření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Vyjádření obce k podpoře projektu Potvrzení o zařazení projektu do IPRM

14 Přílohy příručky pro žadatele a příjemce (PŽP)
Seznam kontaktních míst Návod k vyplnění elektronické projektové žádosti Benefit7 Manuál pro hodnocení kvality projektů Vzor Registrace akce a návrh podmínek k registraci akce Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace Prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Metodika zadávání zakázek pro IOP, oblast intervence 3.1 a 3.3 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Postup pro vyplnění monitorovací zprávy/hlášení o pokroku

15 Přílohy příručky pro žadatele a příjemce (PŽP)
Vzor monitorovací zprávy a hlášení o pokroku Soupiska faktur Rekapitulace mzdových výdajů Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce Formuláře EDS pro IOP (pro jednoetapové a víceetapové projekty) Návod k vyplnění formulářů EDS pro IOP Popis řádků EDS Zjednodušená žádost o platbu Postup pro vyplňování Zjednodušené žádosti o platbu v IS Benefit7 Vzor Hlášení o udržitelnosti Vzor čestného prohlášení o využití majetku

16 Monitorovací indikátory
V žádosti se uvádí indikátor výsledku: Počet nových sociálních služeb a aktivit (včetně rozšiřujících se a inovujících se) V příloze žádosti Specifické indikátory Kapacita nových sociálních služeb a aktivit (včetně rozšiřujících se a inovujících se) Naplnění kapacity Indikátor výsledku má minimální hodnotu 1; specifické indikátory jsou vzájemně provázány; Indikátory musí být udrženy od doložení po celou dobu udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu). Nesplnění indikátorů či neudržení v době udržitelnosti: sankce ve výši 100 % získané dotace

17 Vykazování monitorovacích indikátorů
Počet nových sociálních služeb a aktivit - počet zařízení sociálních služeb, v nichž jsou poskytovány sociální služby a další aktivity ve prospěch sociálně vyloučených příslušníků romských lokalit Kapacita nových sociálních služeb a aktivit - pobytové sociální služby – počet uživatelů - OSP, krizová pomoc – počet intervencí - NZDM, TP, k-centra – počet kontaktů - SAS, SR – počet uživatelů služby - fakultativní činnosti – počet klientů / intervencí / kontaktů dle volby žadatele/příjemce Naplnění kapacity - počet uživatelů/klientů/intervencí využívajících sociální službu/aktivitu za období po sobě jdoucích dvanácti měsíců min. z 85%

18 Naplnění monitorovacích indikátorů
Doložení do Závěrečného vyhodnocení akce: Počet nových sociálních služeb a aktivit Kapacita nových sociálních služeb a aktivit rozhodnutím o registraci služby čestným prohlášením o zahájení provozování činnosti, a to do 30 dnů od předložení závěrečného vyhodnocení akce Na vyžádání: Naplnění kapacity nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu minimálně z 60 %, po dobu udržitelnosti alespoň z 85% písemnými smlouvami poskytovatelů s uživateli služeb, evidencí uživatelů služeb evidencí klientů, jimž byly poskytnuty vybrané druhy činnosti nebo evidencí intervencí

19 B. Monitorování postupu projektů
Povinností příjemce je pravidelně předkládat informace o stavu realizace projektu prostřednictvím etapových a závěrečných monitorovacích zpráv (MZ) a hlášení o pokroku (= redukovaná monitorovací zpráva). Monitorovací zprávy obsahují: žádost o platbu, dále popis uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání rozpočtu a plnění finančního plánu, informace o výběrových řízeních, naplňování předepsaných indikátorů. Zprávy se vyplňují přímo v aplikaci Benefit 7.

20 Harmonogram administrace žádostí (1)
Činnosti Maximální počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Maximální počet pracovních dnů od předložení projektu Příjem projektů Posouzení přijatelnosti projektů 5 od převzetí žádosti 5 Kontrola formálních náležitostí 2 7 Hodnocení kvality projektu 25 32 Ex-ante analýza rizik 37 Zahájení kontroly ex-ante 20 57 Schvalování projektů výběrovou komisí Minimálně 5x ročně V závislosti na vyhlášených termínech komisí Předání zápisu ze zasedání výběrové komise a seznam doporučených projektů Řídícímu orgánu a pracovníkovi odpovědnému pro vydání Registrace akce Vydání Registrace akce a Podmínek k registraci akce 5 (od doručení zápisu z výběrové komise)

21 Harmonogram administrace žádostí (2)
Činnosti Maximální počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Maximální počet pracovních dnů od předložení projektu Zaslání Oznámení žadatelům 5 (od doručení zápisu z výběrové komise) Schválení registrace akce náměstkem ministra Po obdržení registrace x Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoD) včetně návrhu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3 měsíce* (od schválení výběrovou komisí) Kompletace Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 10

22 Projektový cyklus Podání Výběrová Rozhodnutí UKONČENÍ projektové komise o poskytnutí REALIZACE žádosti dotace PROJEKTU Využívání (= registrace projektu) Registrace majetku akce Udržitelnost po době Hodnocení Financování projektu udržitelnosti 37 pracovních dní měsíce projektu let let REALIZAČNÍ FÁZE Využívání majetku po době udržitelnosti neplatí pro: projekty do 2 mil. Kč, které se týkají zejména pořízení dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku a u nichž podíl výdajů na rekonstrukci činí max. 10 % celkové částky dotace.

23 Udržitelnost projektu
Zachovat efekty projektu v nezměněné podobě 5 let od ukončení realizace hlášení o udržitelnosti (po 10 měsících od ukončení projektu, následně každý rok) – indikátory, rizika, provedené kontroly, změny projektu povinnost prokázat fungování služeb a aktivit v druhu a kapacitě uvedených v žádosti a v přílohách naplnit indikátory a vykazovat je popsaným způsobem Využití majetku pro stanovené účely 5 let v objektu budou provozovány výzvou stanovené soc. služby/činnosti pro příslušníky lokalit neplatí pro všechny projekty

24 C. Financování projektů v IOP
Obsah: Financování – výše podpory, systém programového financování, projektový cyklus, harmonogram realizace, průběh financování v podmínkách IOP – oblast intervence 3.1 Způsobilé výdaje

25 Financování projektů v IOP
Omezení výše podpory na jeden projekt: Minimální přípustná výše podpory na jeden projekt 500 000,- Kč. Maximální přípustná výše podpory na jeden projekt 25 000 000,- Kč. Financování: Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu (85% ERDF, 15% SR ČR)

26 Systém programového financování
►REGISTRACE AKCE = předběžný souhlas MPSV s poskytnutím dotace, obsahuje základní údaje o žadateli a projektu, nedílnou součástí jsou Podmínky k registraci (mj. souhrn dokumentů požadovaných před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace) ►ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (RoD) = vydává MPSV; obsahuje identifikaci žadatele, stanovení termínů realizace a ukončení projektu, maximální částku finančních prostředků poskytnutých na projekt a monitorovací indikátory; součástí jsou Podmínky RoD (obecná ustanovení; finanční rámec projektu; podmínky, na které se váže poskytování dotace; pozastavení / vrácení dotace) ►ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE = vydává MPSV na základě Formulářů EDS pro IOP, které vyplňuje příjemce; lhůta pro vyhotovení je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (max. 3 měsíce od ukončení realizace projektu)

27 Projektový cyklus Podání Výběrová Rozhodnutí UKONČENÍ
projektové komise o poskytnutí REALIZACE žádosti dotace PROJEKTU Využívání (= registrace projektu) Registrace majetku akce Udržitelnost po době Hodnocení Financování projektu udržitelnosti 37 pracovních dní měsíce projektu let let REALIZAČNÍ FÁZE I. etapa II. etapa …. Finance: … Závěrečné Před podáním projektové žádosti jsou vyhodnocení akce od způsobilé jen „vyjmenované“ (max. 3 měsíce po výdaje (zpětné proplacení v rámci první ukončení realizace projektu) předložené Žádosti o platbu). po vydání RoD na konci každé etapy Žádost o platbu Způsobilé výdaje (předkládána CRR společně s MZ do 20 pracovních dnů od ukončení etapy)

28 Harmonogram realizace projektu
Projekt rozložen do etap - naplánovat nastavení etap s ohledem na jejich financování a možnosti platebního systému. Možnost zpětného proplacení způsobilých výdajů vynaložených od registrace projektu do vydání RoD, (příp. „vyjmenovaných“ výdajů) po předložení první žádosti o platbu. Termíny výběrových komisí budou určovány operativně (min. 2 projekty).

29 V podmínkách IOP – oblast intervence 3.1 (1):
podpora poskytována formou dotace prostřednictvím principu financování ex-ante ex-ante platba prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, tzv. „limitky“ (vydává MPSV do 15-ti dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) financování ex-ante = průběžné předkládání originálních faktur zprostředkujícímu subjektu (pobočka Centra pro regionální rozvoj, dále jen P-CRR) ke kontrole

30 V podmínkách IOP – oblast intervence 3.1 (2):
každá faktura předávaná pověřené bance (UniCredit Bank) musí být ověřena a podepsána zprostředkujícím subjektem (P-CRR) pověřená banka provádí po prověření platby zprostředkujícím subjektem (P-CRR) úhrady jednotlivých faktur na účty dodavatele platby, na které nebudou vystaveny faktury, budou refundovány formou ex-post platby (tj. Příkazem k převodu prostředků na účet příjemce) při předložení žádosti o platbu platby uhrazené příjemcem v době do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou refundovány také formou ex-post platby při předložení první žádosti o platbu

31 Způsobilé výdaje (1) Z hlediska způsobilosti musí výdaje být přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy: hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). Výdaje musí být zároveň vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu.

32 Způsobilé výdaje (2) musí být řádně doloženy průkaznými doklady,
musí být vynaloženy nejdříve v den registrace žádosti s výjimkou výdajů na projektovou dokumentaci, na zpracování investičního záměru, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení apod. (přesná specifikace viz PŽP) – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008,

33 Způsobilé výdaje (3) pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků, náklady na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření,

34 Způsobilé výdaje (4) mzda/plat projektového a/nebo finančního manažera, maximální výše uvedená v příloze PŽP č. 1 Technické a finanční limity, výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera; maximální způsobilý výdaj (viz příloha PŽP č. 1 Technické a finanční limity) – platí i při kombinaci nákupu služeb a osobních nákladů, daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu. Další limity a podmínky jsou uvedeny v Technických a finančních limitech a v Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS ( ).

35 Finanční plán v žádosti
Vyplnění žádosti v aplikaci BENEFIT: „neexistence“ rozpočtu (neaktivní záložka) Parametry akce bilance finančních potřeb a zdrojů  záložky Potřeby, Zdroje Přehled financování Etapy Finanční plán Každý výdaj v záložce Potřeby a každý zdroj krytí v záložce Zdroje je evidován pod určitým číselným kódem – viz Popis řádků EDS (příloha č. 20d Příručky pro žadatele a příjemce)

36 D. Zakázky Postupy zadávání zakázek Předmět zakázky Druhy zakázek
Obsah: Postupy zadávání zakázek Předmět zakázky Druhy zakázek Limity zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

37 ad 1. Postupy zadávání zakázek
Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zadavatele upravuje § 2 zákona (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel). Zadávání zakázek, na které se postupy uvedené v zákoně nevztahují  Metodika MPSV pro zadávání zakázek (příloha č. 16 Příručky pro žadatele a příjemce)

38 ad 2. Určení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky
Předmětem jedné zakázky jsou všechna obdobná a spolu související plnění, zadavatel specifikuje v zadávací dokumentaci požadavky a technické podmínky požadovaného plnění. Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky, předpokládaná hodnota se stanovuje hospodárně a v cenách obvyklých v místě a čase plnění zakázky. Předpokládaná hodnota je výše peněžitého závazku bez DPH.

39 ad 3. Určení druhu zakázky
Podle předmětu se zakázky dělí na 3 druhy: Zakázky na dodávky (= předmětem je pořízení věci zejména formou koupě, včetně služby spočívající v umístění, montáži či uvedení do provozu) Zakázky na stavební práce (= předmětem je provedení stavebních prací nebo zhotovení stavby a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost) Zakázky na služby (≠ zakázka na dodávky či stavební práce)

40 Předpokládaná hodnota zakázky
ad 4. Limity zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Předpokládaná hodnota zakázky Hranice v tis. Kč bez DPH Dodávky a služby Stavební práce Zadávání zakázky 1. kategorie do 200 do 600 min. 2 dodavatelé, písemná nebo elektronická forma (internet) 2. kategorie 200 – 800 600 – 3 000 min. 3 dodavatelé, písemná forma 3. kategorie 800 – 2 000 3 000 – 6 000 4. kategorie nad 2 000 nad 6 000 min. 5 (resp. 9) dodavatelů, písemná forma

41 ad 5. Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č. 137/2006 Sb
ad 5. Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Informace o výběrovém řízení musí být nad rámec zákona zveřejněna na stránkách MPSV (min. 10 pracovních dní před zveřejněním povinnost předložit P-CRR zadávací dokumentaci) Příjemce zve zástupce zprostředkujícího subjektu (P-CRR) na jednání hodnotící komise jako pozorovatele (min. 5 pracovních dnů před jednáním). Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria nejnižší nabídkové ceny – § 78, odst. 1, písm. b).

42 Kontakty Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor implementace fondů EU oddělení realizace programů – sociální integrace a služby Na Poříčním právu 1 Praha 2 Seznam poboček CRR k předkládání žádostí je v příloze č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce. Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj

43 Kontakty Kontaktní osoby pro danou výzvu:
Kontaktní osoba pro danou výzvu: Mgr. Miroslav Nedorostek oddělení realizace programů – sociální integrace a služby  tel.: , Ing. Jana Solověvová, finanční manažerka oddělení realizace programů – sociální integrace a služby tel.: ,

44 Kontakty Odbor programového financování: Ing. Jiří Smítal
oddělení finančního řízení dotací a IOP  tel.: , Mgr. Pavel Thomaier tel.: ,

45 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "3.1 Služby v oblasti sociální integrace"

Podobné prezentace


Reklamy Google