Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha manažerů v řízení podniku Versatilní vedení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha manažerů v řízení podniku Versatilní vedení."— Transkript prezentace:

1 Úloha manažerů v řízení podniku Versatilní vedení

2 Známí hrdinové Holmes a Watson, Robinson a Pátek, Laurel a Hardy, Old Shatterhand a Vinnetou, Don Quijote a Sancho Panza… - nerozlučné dvojice  Každý člen páru je v určitém ohledu protikladem a současně také nezbytným doplňkem svého společníka.  Jeden bez druhého by nedokázali úspěšně „fungovat“, teprve vzájemné propojení jejich odlišných povah a vlastností z nich činí skutečné hrdiny a vůdčí postavy vyprávěných příběhů. Zvládání nejrůznějších životních problémů a situací velmi často předpokládá efektivní syntézu protichůdných schopností a dovedností — racionality s intuicí, dedukce se selským rozumem, dominance se submisivitou, hrubé síly se šikovností, poetična s realismem atd.

3 Manažerská práce a její nároky Manažerské funkce Plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí, kontrola, koordinace Manažerské role a.) interpersonální – představitel, b.) informační – příjemce, šiřitel informací, mluvčí organizace c.) rozhodovací – podnikatel, řešitel problémů, alokátor zdrojů, vyjednávač.

4 Komplexní model manažerské práce Organizační aspekty – čemu se manažer věnuje, na řešení jakých problémů a otázek se zaměřuje. Interpersonální aspekt – charakterizuje styl, jakým manažer vede. Management dosahování výkonu prostřednictvím příkazů a kontroly Vedení inspirování lidí prostřednictvím vizí Interpersonální „Jak“Sebeprosazující a direktivní styl Zapojující a podporující styl Organizační „Co“Krátkodobá exekuce a operativa Dlouhodobá strategie

5 Direktivní styl -pozice moci, -přístup „shora –dolu,“ -potřeba přímého usměrňování chování lidí -vysoce aktivní vedoucí, -soustřeďuje se především na svůj názor a pojetí, -zasahuje do rozhodování. Vydává příkazy a rozkazy. Často hovoří v první osobě jednotného čísla (já chci). Druzí zúčastnění nemají takřka žádné slovo a postavení. Má smysl pokud hrozí krize

6 Demokratický styl Jeho slovo padne jako poslední a má největší váhu. V tomto stylu používá otevřené otázky (Jaký na to máte názor?), používá 2. osobu množného čísla. Vedoucí osoba je ve svém snažení velice aktivní, ale ráda si nechává sdělit názor druhých. Nechává jim prostor k jejich vyjádření a představám. Při závěrečném rozhodování má hlavní slovo manažer.

7 Liberální styl nepřijímá odpovědnost Manažer nemusí být aktivní a může se zříci své zodpovědnosti. Často přenechává zodpovědnost na ostatních ( rozhodněte se dle sebe).

8 Participativní styl rozvoj týmové práce Manažer se může držet v pozadí a nemusí se aktivně projevovat. Může dávat prostor všem zúčastněným k projevení názorů a připomínek. Snaží se docílit toho, aby je neustále vedl k osobnímu rozvoji. Do práce jim příliš nezasahuje. Po jejich odvedené práci s nimi zhodnotí výsledky. Sděluje jim co udělali dobře a čemu se naopak příště vyvarovat. Při konverzaci dává prostor ostatním, svůj názor sděluje jako poslední.

9 Další manažerské styly  kilimandžáro - snaží nás stále upozorňovat na důležitost své práce a to i přes to že jde o jednoduchý úkol. V zanedbatelné maličkosti dokáže přiřadit velikou důležitost.  Sisyfos - všechnu práci nechává na sobě, protože má pocit, že by ji nikdo neodvedl tak dobře jako on. Nechce jim svěřit svoji důvěru. hasič - snaží se neustále dávat vzniklé problémy do pořádku. Je neustále v pohybu a trvá mnoho času odstraněním maléru.  panikář - vyvolává zmatky na pracovišti. Jeho práci doprovází zbytečná nervozita.  hnidopich- snaží se dosáhnout dokonalosti  fantasta ( odvážné strategie),  rozsévač ( mnoho užitečných nápadů, které nedokáže dovést do zdárného konce),  cestovatel (nedokáže zůstat dlouho ve svém výkonu práce), byrokrat ( drží se předpisů, nařízení, zákonů...),  mrtvý brouk ( problémů si nevšímá a snaží se je překročit, řídí se heslem „co tě nepálí, nehas").

10 Exekuce a operativa x strategie – co manažer dělá? Dosahování výsledků v krátkodobém časovém horizontu Řízení takticko-operativních detailů Hospodárnost, šetrné nakládání s existujícími zdroji Stabilita, disciplína, řád Dosahování výsledků díky zajišťování konkurenceschopnosti firmy na základě strategického plánu a procesního řízení Stanovení vize a směru budoucího vývoje Změny zaměřené na rozvoj podniku a jeho aktivity Atmosféra tvořivosti, experimentování, inovace, akceptace rizika

11 Proces strategického řízení

12 Versatilní manažer Správně vyhodnocuje situaci Adekvátně na ni reaguje

13 Versatilita Schopnost používání protikladných postupů Neopírat se o jednu z dimenzí řízení, ve které se manažer cítí nejjistější, ale pracovat na vlastní schopnosti účinného jednání na obou pólech základních dimenzí. Správně odhadnout, jaký přístup je pro danou situaci nejvhodnější. Zakládá se na znalosti a pochopení významu širokého spektra protikladných, vzájemně se doplňujících postupů.

14

15

16 Náměty k rozvoji versatilních dovedností Přiznat si určitý styl vedení - Proč určitý styl uplatňuji v přehnané míře? Co mě k tomu vede? - upřímnost odpovědi, nesvádět vše na okolí ….. Osobní rozvoj – nové dovednosti, dolaďování a tříbení již existujících dovedností, cílevědomé vyhodnocování našeho každodenního chování -Sebepoznávání a poznávání druhých -Aktivní naslouchání a vedení dialogu -Efektivní ovlivňování, přesvědčivé vystupování (moc) -Styly vedení a rozvoj spolupracovníků -Řešení konfliktních situací -Vedení pracovních porad

17 Versatilní manažer by měl mít mnohobarevný rejstřík manažerských dovedností být schopen zvládat protikladné přístupy umět je používat v přiměřené míře a zároveň adekvátně situaci

18 Terry Leahy Představuje deset základních pojmů klíčových slov vedení změn a dosahování zlomových přírůstků výkonnosti.

19 Pravda postavit se jí tváří v tvář je bolestné Proséváme a odfiltrováváme to, co nechceme slyšet – jsou zákazníci skutečně spokojení? Daří se realizovat inovaci? Reklamní kampaň? schopnost firmy a jejího managementu přiznat si, že výsledky nejsou dobré, že vynaložená investice se nevyplácí, že firma ztrácí půdu pod nohama. Proč k tomu došlo? Co s tím uděláme? Řízení změny (architekti chtějí blyštivé stojany, designové pokladny – zákazníci chtějí nižší ceny. Nákup dietních potravin společně s dalším zbožím pro celou rodinu …)

20 Loajalita Cíl veškerých aktivit - zasloužit a udržet si loajalitu zaměstnanců i zákazníků, investorů a dalších zainteresovaných osob. Základem úsilí o loajalitu je odměňovat chování, které od druhých očekáváte, Přinese nám toto rozhodnutí vyšší loajalitu lidí? Jde o oboustranné pouto. Školy mají loajální rodiče, neziskové organizace loajální dárce, maloobchodníci stojí o loajální zákazníky, firma potřebuje loajální zaměstnance ….. Loajální zákazník (zaměstnanec) je nositelem doporučení – věrnostní program, vzdělávání zaměstnanců, ženám umožnit péči o dítě, otevírací doba ….

21 Odvaha Dobré strategie musí být odvážné a troufalé. Buďme vysoce ctižádostiví, nebo zůstaňme takoví, jací jsme. Lidí potřebují být konfrontováni s náročnými cíli - dokáží více, než si myslí. Vstup na nové trhy – expanze na rozvíjející se území (práce s informacemi, návratnost investic, předcházení rizikům…) Cíle musí v lidech probouzet vzrušené nadšení a inspirovat organizaci k odvážným strategiím.

22 Hodnoty Jsou základem úspěšného podnikání. Určují, jak se podnik chová, co považuje za důležité. Základní hodnoty jsou stanoveny sloganem „Nikdo se nesnaží pro své zákazníky udělat více. Chovejme se k lidem tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.“ Členové vedení musí jednat v souladu s tím, co říkají. Vážíme si svých zaměstnanců – penzijní plán

23 Jednání přeměna slov v činy – nezpochybňovat jednou přijaté rozhodnutí (jasně řízené porady s jasnou formulací přijatého rozhodnutí…), Jednat s lidmi otevřeně, na rovinu, přímočaře Disciplína, řád – disciplína není otázkou vydávání příkazů, ale důvěra lidem. Podstatou pracovní disciplíny je vědět, na čem pracujete a milovat to, co víte … - pozornost, píle, metodičnost, dochvilnost, přesnost Uplatňování strategie - jasná vize, skvělý plán, skvělá implementace, rozmisťování talentů,, jednoduchý proces, jasně stanovené role, ochota učit se z vlastních chyb;

24 vyváženost vyvážená organizace je organizací, v níž všichni, vedeni správným směrem, postupují společně vpřed, nejsou drceni molochem byrokracie Stát oběma nohama pevně na zemi – každý rok pracovat jeden týden v jedné prodejně jako pomocná síla a vyzkoušet s všechny práce v prodejně Správné načasování, nevrhat se bezhlavě do nových projektů

25 Jednoduchost všechno zjednodušit, zbavit se procesů, které jsou zbytné, Jednoduchému sdělení lidé snadno porozumí. Jednoduchost vnáší do toho, co lidé dělají soustředěnost. Jednoduché systémy se snáze zavádějí, snáze se v nich provádějí změny, vnáší transparentnost, adresnou zodpovědnost – v chaosu a byrokracii přežívá nevýkonnost, nečinnost. v rámci velkých inovací uplatnit jednoduché myšlenky, stručnost, věcnost, výstižnost Parlament – neohánějte se latinskými citáty, řekněte to, co říct musíte a pak si zase sedněte….

26 Štíhlost méně je více: nikoli méně ve smyslu omezování spotřeby, nýbrž v důsledném řešení výrobních procesů tak, aby využívaly méně přírodních zdrojů. Štíhlý přístup k výrobě omezí plýtvání a neefektivnosti „zelený” přístup - úspory energií a surovin v podobě snížení emisí oxidu uhličitého.„Z kolíbky do kolíbky“ - Odpad jednoho cyklu se stává surovinou do dalšího cyklu, odpad jako kategorie přestává existovat

27 Konkurenceschopnost Cesta ke konkurenčním výhodám je spojována s inovacemi. Inovační strategie je proto neoddělitelnou součástí podnikatelské strategie firmy, zaměřené na udržení konkurenceschopnosti firmy v rychle se měnících podmínkách jejího vnějšího prostředí. Klíčem budoucího přežití a konkurenční výhodou podniků je rozvoj schopnosti kladně přijímat nastalé změny. Vítězství za každou cenu není žádným vítězstvím …..

28 Důvěra Lidé musí managementu důvěřovat, musí věřit ve vizi, v schopnosti, v energii, v odhodlání dotáhnout věci do konce, Důvěra tvoří základ vedení - musí být oboustranná Bez důvěry lidé mohou i poslouchat příkazy – ale neochotně, lhostejně, váhavě.. „ V Tescu je každý vítán“ – karierní postup – systém Options – Možnost volby – připravit lidi na to, aby mohli přejít na následující vyšší podnikovou úroveň

29 Slovo závěrem Silnými a úspěšnými organizacemi budou ty, které budou budovány na trvalých jednoduchých zásadách, základních životních pravdách. S netečností, nevšímavostí a nevědomostí kráčíme do bažin morálního relativismu. Čísla a nikoli hodnoty vládnou podnikovému světu. Podstatná je houževnost, s jakou člověk kráčí ke svému cíli. Děkuji Vám za pozornost, Těším se na další setkání Ing. Naděžda Petrů Tel. 736 528 436 e-mail : petru.nada@seznam.cz


Stáhnout ppt "Úloha manažerů v řízení podniku Versatilní vedení."

Podobné prezentace


Reklamy Google