Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Human Trust Modeling and Simulation & Retrospection … Simulation of Thermal Process in Human Body (1975 - 1983) Ing. Arnoštka Netrvalová DSS Seminar 3.3.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Human Trust Modeling and Simulation & Retrospection … Simulation of Thermal Process in Human Body (1975 - 1983) Ing. Arnoštka Netrvalová DSS Seminar 3.3.2008."— Transkript prezentace:

1 Human Trust Modeling and Simulation & Retrospection … Simulation of Thermal Process in Human Body (1975 - 1983) Ing. Arnoštka Netrvalová DSS Seminar 3.3.2008

2 Seminář DSS - Modelování a simulace2 3.3. 2008 Modelování tepelného procesu v lidském těle Deskový, válcový model N vrstev (1- 6) Parciální diferenciální rovnice Tělesná teplota Teplotní komfort, teplotní stres Využití – stanovení délky pobytu v prostředí s nadměrným tepelným zatížením /33

3 Seminář DSS - Modelování a simulace3 3.3. 2008 Tepelná rovnováha lidského těla Q M - Q DP - Q V - Q RL - Q RS = Q R + Q C = Q KO Q M – vnitřní metabolický vývin tepla v těle člověka Q DP – tepelná ztráta difúzí vodní páry povrchem těla Q V – tepelná ztráta odpařováním potu s povrchu těla Q RL – tepelná ztráta latentní respirací Q RS – tepelná ztráta suchou respirací Q KO – přenos tepla s povrchu těla na vnější povrch oděvu Q R – přenos tepla sáláním s povrchu oděného těla Q C – přenos tepla konvekcí s povrchu oděného těla Šíření tepla v lidském těle /33

4 Seminář DSS - Modelování a simulace4 3.3. 2008 Základní rovnice: t >0, x i  Ω m, m=1,…,4 m – index vrstvy λ – součinitel teplotní změny T – teplota Ω m – oblast vrstvy x i – složka prostorových souřadnic k – druhy objemového tepelného toku q V – objemový tepelný tok ρ m – hustota vrstvy c m – měrná tepelná kapacita vrstvy t – čas Tepelný proces /33

5 Seminář DSS - Modelování a simulace5 3.3. 2008 Tepelný proces v lidském těle Lidské tělo – vícevrstvý systém transverzálně izotropní - tepelná difuzivita Druhy objemového tepelného toku v příslušné vrstvě pro: k=1 - vývin tepla vlivem metabolismu k=2 - teplo sdílené konvekcí k=3 - teplo sdílené radiací k=4 - teplo sdílené pocením k=5 - teplo sdílené dýcháním k=6 - teplo přenášené krevním oběhem k=7 - teplo přenášené vypařováním /33

6 Seminář DSS - Modelování a simulace6 3.3. 2008 Simulace tepelného procesu v lidském těle Simulace tepelného procesu v těle dělníka ve slévárně Trojvrstvý deskový model T prostředí = 60°C T med … střední tělesná teplota T s … povrchová teplota /33

7 Seminář DSS - Modelování a simulace7 3.3. 2008 Modelování důvěry Důvody modelování důvěry Důvěra jako prvek chování Reprezentace důvěry Vizualizace důvěry Matematický model důvěry Aplikace agentní technologie Kooperace na základě důvěry Zaměření další práce /33

8 Seminář DSS - Modelování a simulace8 3.3. 2008 Důvody modelování důvěry Fenomén každodenního života Internet Bankovnictví – spolehlivost klienta Obchodování – důvěryhodnost partnera Služby – kvalita, včasnost, finanční náročnost Informatika – správnost získaných dat /33

9 Seminář DSS - Modelování a simulace9 3.3. 2008 Důvěra jako prvek chování     slepá důvěra nerozhodnost absolutní nedůvěra   /33

10 Seminář DSS - Modelování a simulace10 3.3. 2008 Definice důvěry Důvěra někoho někomu (něčemu) je závazek založený na očekávání, že v budoucnosti bude ten (něco), komu (čemu) byla důvěra projevena, jednat v zájmu toho (čeho), kdo (co) předtím působil v jeho prospěch. /33

11 Seminář DSS - Modelování a simulace11 3.3. 2008 Obyčejná věta:,, Věřím mu. “ Co to vlastně znamená? Můžeme důvěru měřit? A jak důvěru zobrazíme? Důvěra jako prvek chování /33

12 Seminář DSS - Modelování a simulace12 3.3. 2008 Reprezentace důvěry 1 0. 5 0 Neomezená důvěra Velká důvěra Slabá důvěra Absolutní nedůvěra Lhostejnost Mírná nedůvěraSilná nedůvěraPrůměrná důvěra Nedůvěra /33

13 Seminář DSS - Modelování a simulace13 3.3. 2008 Reprezentace důvěry Absolutní nedůvěra Bezmezná důvěra Hodnota důvěry /33

14 Seminář DSS - Modelování a simulace14 3.3. 2008 Vizualizace důvěry „Čtverec důvěry“: dvě relace pro pár a jedna hodnota pro relaci /33 (1, 0) d ů v ě ra ned ů v ě ra objekt vlevo ned ů v ě rad ů v ě ra (1, 1) (0, 1) (0, 0) objekt vpravo (0.5, 0.5)

15 Seminář DSS - Modelování a simulace15 3.3. 2008 Vizualizace důvěry Tvary čtverců důvěry – jednoduché zobrazení stupně důvěry ve dvojici. Základní tvary: 1 - pár se vzájemnou nedůvěrou 3 - pár v němž jeden slepě důvěřuje a druhý vůbec 5 - situace, kdy jeden důvěřuje a druhý je nerozhodný 7 - situace, kdy je jeden nerozhodnut a druhý nedůvěřuje 9 - oba jedinci jsou nerozhodnuti nebo mezi nimi neexistuje žádný vztah /33 Příklad: Zobrazení důvěry v komunitě 1234 56789

16 Seminář DSS - Modelování a simulace16 3.3. 2008 Aplikace teorie informace a měření důvěry /33

17 Seminář DSS - Modelování a simulace17 3.3. 2008 Ilustrační příklad – reklamní kampaň /33

18 Seminář DSS - Modelování a simulace18 3.3. 2008 Úspěšná agresivní reklamní kampaň /33

19 Seminář DSS - Modelování a simulace19 3.3. 2008 Typy důvěry personální personální – důvěra mezi jedinci - „jedním směrem“ - vzájemná fenomenální fenomenální – důvěra v nějaký jev (produkt) A B C 0.9 0.6 0.8 0.5 Příklad: Reprezentace personální důvěry v tříčlenné skupině /33

20 Seminář DSS - Modelování a simulace20 3.3. 2008 Utváření personální důvěry - původní míra personální důvěry i-tého prvku v j-tý prvek - počet vzájemných kontaktů i-tého a j-tého prvku - počet doporučení j-tého prvku i-tému jinými prvky - součet odpovědí j-tého prvku shodujících se s bází znalostí i-tého - součet správných odpovědí j-tého prvku i-tému prvku, je-li znám - nahodilost, kde -0.1<  <0 a 0  <0.1 - váhový koeficient ohodnocení počtu kontaktů a doporučení j-tého - váhový koeficient j-tého prvku ohodnocení počtu správných a shodných odpovědí - konstanty, rozhodující o přírůstku (úbytku) míry důvěry /33

21 Seminář DSS - Modelování a simulace21 3.3. 2008 /33 Utváření fenomenální důvěry - původní míra důvěry i-tého prvku v k-tý produkt - míra důvěry (personální) i-tého prvku v j-tý prvek - míra důvěry j-tého prvku v k-tý produkt - počet vzájemných kontaktů i-tého a j-tého prvku - počet všech doporučení k-tého produktu i-tému prvku - nahodilost, kde -0.1<  <0 a 0  <0.1 - váhový koeficient ohodnocení počtu vzájemných kontaktů i-tého a j-tého prvku

22 Seminář DSS - Modelování a simulace22 3.3. 2008 Stavový diagram obecného prvku s důvěrou /33 Čekání čekej na zprávu Příjem přijmi a ulož zprávu Testování testuj zprávu Odeslání odešli výslednou zprávu Zpracování zpracuj zprávu, popř. vytvoř další dotaz žádná zpráva počáteční stav příchod zprávy zpráva přijata a uložena pokyny informace ke zpracování zpracováno externí proces Ukončení komunikace interní proces odesláno Vykonání vykonej pokyn ukončení vykonáno Poštovní schránka indikuj existenci zprávy zpráva uložena zpráva vybrána koncový stav 2 paralelní procesy

23 Seminář DSS - Modelování a simulace23 3.3. 2008 Koncepce modelu důvěry Základní myšlenka - model lidské důvěry s intervenčním zásahem /33      Producenti    Svět  Vládce     Konzumenti      Aplikační podpora ---- řízení ….. data +++ komunikace

24 Seminář DSS - Modelování a simulace24 3.3. 2008 Agentní systémy /33

25 Seminář DSS - Modelování a simulace25 3.3. 2008 Software pro modelování a simulaci agentních systémů RETSINA (Reusable Environment for Task-Structured Intelligent Networked Agents ) - Carnegie Mellon University Swarm (Swarm Intelligence) - Santa FE Research Institute JADE (Java Agent DEvelopment Framework) JADE - vývoj MAS řídící se standardy FIPA, middleware: Prostředí pro běh agentů Knihovny tříd pro vývoj agentů Balíček grafických nástrojů pro administraci a monitorování agentů /33

26 Seminář DSS - Modelování a simulace26 3.3. 2008 Kooperace na základě důvěry Aplikace Teorie grafů Teorie her Výpočet indexu “opatrnosti” Vzájemná důvěra Matice důvěry /33

27 Seminář DSS - Modelování a simulace27 3.3. 2008 Kooperace na základě důvěry Výplatní matice Výplatní matice r = (y -z) x = g = (x -y) w = (1- ) t = (w -x) z = (1- ) y = (1- ) (1- ) /33 Matice opatrnosti Redukovaná matice (“vektor“) opatrnosti (před-vybraných dvojic) Index „opatrnosti “

28 Seminář DSS - Modelování a simulace28 3.3. 2008 Kooperace na základě důvěry Dva příklady: přijetí kooperace (0,1  t ij = [0.78; 0.81] odmítnutí kooperace (- , 0   (1, +  ) t ij =[0.25; 0.47] xywz 0.630.040.180.15 rgtc -0.110.59-0.450.37 xywz 0.120.400.350.13 rgtc 0.27-0.280.24-0.89 /33

29 Seminář DSS - Modelování a simulace29 3.3. 2008 Kooperace na základě důvěry Index opatrnosti c (vybrané hodnoty vzájemné důvěry) A vybírá B (pro t AB, t BA >0.5 ) t AB t BA 0.550.600.750.900.951.00 0.550.500.660.830.880.90 0.600.330.490.700.780.800.82 0.650.240.380.600.690.720.73 0.700.180.310.510.610.630.65 0.750.140.250.430.530.560.58 0.800.110.200.360.460.480.50 0.850.090.160.300.380.400.42 0.900.070.120.230.300.320.33 0.950.040.080.160.210.220.23 /33

30 Seminář DSS - Modelování a simulace30 3.3. 2008 Kooperace na základě důvěry Kritéria výběru dvojice Minimum z: 1. průměrů obou indexů opatrnosti 2. maxim z obou indexů opatrnosti hodnocené dvojice hodnocené dvojice Příklad (n=15,  =10°, t ij - random): [0;6] c[0.45;0.15] t[0.96;0.82] [4;9] c[0.52;0.35] t[0.79;0.72] [4;13] c[0.19;0.51] t[0.78;0.94] [5;9] c[0.40;0.49] t[0.71;0.74] [5;10] c[0.36;0.50] t[0.72;0,79] [9;12] c[0.56;0.24] t[0.88;0.72] [12;14] c[0.40;0.36] t[0.83;0.81] /33 Velikost skupiny n (α=15°)Počet shodných dvojic/1000 běhů 15669 50659 100663 500672 1 000662

31 Seminář DSS - Modelování a simulace31 3.3. 2008 Výsledky a zaměření další práce Kooperace na základě důvěry – submit paper Model fenomenální důvěry – realizace v JADE, fáze ověřování, simulační studie Model personální důvěry Funkční propojení obou modelů Úprava, zpřesňování, ověřování … /33

32 Seminář DSS - Modelování a simulace32 3.3. 2008 References (Trust only) [1] The World Book Dictionary. World Book. Inc. Scott Fetzer Company. The World Book Encyclopedia, Chicago, 1964. [2] M. Deutsch, Cooperation and Trust: Some Theoretical Notes. Nebraska Symposium on Motivation, Nebraska University Press, 1962. [3] R. T. Gombiewski, M. MC Conkie: The Centrality of Interpersonal Trust in Group Processes. Theory of Group Processes, Wiley, 1975. [4] D. Gambetta, "Can We Trust Trust?", in Trust :Making and Breaking Cooperative Relations, electronic edition, Department of Sociology, University of Oxford, chapter 13, pp. 213-237, 2000. [5] S. Marsh, “Formalizing Trust as a Computational Concept,” Ph.D. Thesis, Department of Mathematics and Computer Science, University of Stirling, 1994. [6] Š. Urbánek, “Modeling and Simulation of trust Evolution in Complex Systems,” Master Thesis, Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia, 2004. [7] A. Netrvalová, J. Šafařík: “Human Trust Modeling,” 5 th International Conference Aplimat, Department of Mathematics, Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia, February 2006. [8] A. Netrvalová, “Modeling and Simulation of Trust Evolution,” Technical Report No.DCSE/TR-2006-02, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, May 2006. [9] R. Boyle, P. Bonacich: "The Development of Trust and Mistrust in Mixed-Motive games". Sociometry, 33, 123-139, 1970. [10] A. Netrvalová, “Trust, Belief and Disinformation,” 6 th International Conference Aplimat, Department of Mathematics, Slovak Technical University, Bratislava, Slovakia, February 2007. [12] V. Hruška, Research of Implementation Tools for Modeling Agent Systems, Bachelor Thesis, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, 2007 [13] P. Hendrych, Trust Simulation Applying Agent Technology, Master Thesis, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, 2007 [14] A. Netrvalová, J. Šafařík: Selection of Partners for Co-operation Based on Interpersonal Trust, HSI‘08 Conference on Human System Interaction, University of Information Technology and Management, Rzeszow, May 25-27, 2008, Krakow, Poland (submitted) /33

33 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Human Trust Modeling and Simulation & Retrospection … Simulation of Thermal Process in Human Body (1975 - 1983) Ing. Arnoštka Netrvalová DSS Seminar 3.3.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google