Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a soukromý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a soukromý."— Transkript prezentace:

1

2  VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a soukromý sektor.  Jak se vytváří veřejný zájem, jak vznikají politická rozhodnutí a jaké jsou důsledky těchto rozhodnutí.  Objekty VEP  Subjekty VEP – realizace VEP, zodpovědnost za dopady VEP. 2

3  Veřejná správa – státní instituce, nadnárodní instituce, územní správa - Identifikace a implementace VZ - Rozhodnutí o VZ (politické strany)  Soukromý sektor - Identifikace, prezentace a rozhodování o VZ  Občanský sektor - Všechny dotčené fáze procesu – identifikace, implementace 3

4 4

5 5  Rovnocenná role jednotlivých subjektů  Selhání občana: totalita, extrémní ideologie, ekonomická ztráta (šedá ekonomika, nedostatek pracovních sil pro firmy)  Selhání soukromého sektoru: nezaměstnanost, nedostatek a malá kvalita zboží a služeb, ekonomická krize  Selhání státu: špatná legislativa, sociální konflikty, ekonomické konflikty, neefektivní využití lidských i finančních zdrojů

6 6 Veř. Správa – stát, územní samosprávy Vytváří obecný rámec fungování společnosti Stát nemaximalizuje ani veřejné blaho, ani uspokojení sobeckých zájmů – NEZISKOVÝ SEKTOR Rolí státu je realizace VEP na bázi kompromisu, pokojné řešení zájmových konfliktů Zprostředkuje vyjednávání mezi jednotlivými zájmovými skupinami s cílem prosadit nějaký obecně prospěšný politický projekt či inovaci

7 Zprostředkuje formování a výkon moci politické - moc legislativní, výkonnou a soudní (moc kontrolní) Vstupuje do fáze identifikace i realizace VZ Veřejná správa je výkonem správních funkcí ve veřejném sektoru Stát může přenést část výkonu státní správy i na jiné subjekty, např. na profesionální komory, NO apod. Demokratický stát užívá k realizaci VZ tří základních nástrojů: právo, správní činnosti a fiskální politiku Autoritativní (a v zákonem stanovených mimořádných situacích i demokratický) režim má k dispozici i násilí, ideologickou indoktrinaci 7

8 8  Stát je ve srovnání s trhem efektivnější:  v administrativní regulaci, zajištění vhodných podmínek pro tržní mechanismy  v rychlé mobilizaci a využití zdrojů  v zabezpečení kontinuity a stability služeb  v prevenci vykořisťování či diskriminace  v zabezpečení bezpečnosti  v zabezpečení rovnosti  v zabezpečení sociální soudržnosti, sociálního smíru

9 16.4.20159  VS jako hlavní aktér implementace VEP  Faktor úspěšné implementace veřejného zájmu  Schopnost vlády efektivně formulovat, realizovat a PREZENTOVAT vhodné politiky  Schopnost státní správy a samosprávy realizovat dané politiky  Respekt občanů a státu k institucím, které určují jejich vzájemné ekonomické a sociální vztahy  Hodnocení kvality VS - Governance Matters (SB): demokracie a politická stabilita, výkonnost vlády a regulační kvalita, právní řád, kontrola korupce

10 16.4.201510 Ukazatelé kvality správy GM1 – Demokracie GM2 – Politická stabilita GM3 – Efektivita vlády GM4 – Regulační zátěž GM5 – Právní řád GM6 – Kontrola korupce.

11 16.4.201511

12  Teorie vládních selhání (VIZ veřejné finance)  Stát je prostředkem k prosazování sobeckých individuálních či skupinových zájmů politiků a úředníků.  Politici užívají svého postavení k maximalizaci svého osobního podílu na politické moci.  Fungování státu se neřídí přijatými pravidly, nýbrž vytyčenými politickými cíli nebo zájmy dílčích skupin.  Selhání decentralizace (složitost řízení v decentralizovaných soustavách správy, ohrožení veřejných zájmů prosazováním zájmů skupinových)  Selhání spjatá s vlastním výkonem správy (nízká efektivita a malá přizpůsobivost byrokratických aparátů, odcizení státní byrokracie jejímu poslání) 12

13  Ekonomičnost – účinnost - efektivita veřejných rozhodování a řízení (MV – efektivní veřejná správa)  Nové koncepty řízení – orientace na výsledek/produkt – snižování výdajů  Aplikace nových technik v řízení veřejných věcí  Proměna systémů zabezpečování veřejných služeb – participace s NS a PRIVS, privatizace  Modely manažementu kvality ve státní správě i územní samosprávě (Certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001:2000, Model EFQM (European Foundation for Quality Management – Evropská nadace pro řízení kvality), CAF (Common Assessment Framework - Společný sebehodnotící rámec, Benchmarking) 13

14  Governance – vládnutí  Soubor různých pohledů a zvyklostí, které charakterizují způsoby, jak jedn. aktéři VPol. řídí společné záležitosti a organizují veřejný prostor  Bílá kniha o vládnutí EU - Soubor pravidel a doporučení pro realizaci podpory rozvoje území - Otevřenost řízení - Participace - Zodpovědnost - Efektivita - Koherence jednotlivých politik  Rada Evropy - Strategie pro dobré vládnutí na místní úrovni, SB – rozvojová pomoc, CR 14

15  Normativní podtext  Zlepšování kvality a transparentnosti vládnoucích systémů – jako podmínka pro trvalý socio-ekonomický rozvoj zemí  Zaručí rovnoměrné rozdělení zdrojů na základě partnerství

16 16 Dobré vládnutí Partici pace Zodpově dnost Konse nsus Rovnopráv nost a inkluze Transparen tnost Efektiv nost Rovnost a vymahate lnost práva

17 17 občan Soukrom ý sektor stát VEŘ. PROSTOR

18 18  Obtížně definovatelný pojem  Prostředí, kde dochází ke vzájemným kontaktům mezi jednotlivými subjekty  Prostředí, kde probíhají různé formy komunikace (přímá, neformální atd.)  Média, politická debata, setkání se zástupci obce nebo kraje, referenda, volby, odbory  Park, hřiště, sokolovna, aktivity zájmové organizace, účast na tradicích a zvyklostech

19  Definice Dána institucemi a organizacemi různého charakteru a struktury, založenými na principech dobrovolného sdružování - umožňují naplňovat životní hodnoty a priority - umožňují prosazení vlastních zájmů a preferencí ve veřejných politikách - umožňují formování názorů a hodnot jednotlivců 19

20 20  Zprostředkující organizace - odbory, profesionální organizace - sociální hnutí - Organizace obyvatel prosazující společný ekonomický/sociální záměr  Komunitní organizace - Aktivity aktérů jednotlivých obcí, fungujících na základě společné identity, jejichž cílem prosadit společné zájmy obcí  Soukromé dobrovolné organizace - nevládní neziskové organizace (lokální, regionální, národní) - nadnárodní/mezinárodní organizace - kvazi-neziskové organizace

21 21  Servisní funkce  Kontrolní funkce  Výchovná funkce  Informační funkce  Participační (demokratizační) funkce

22  Realizace služeb, které nezajistí stát ani firmy  Sociální oblast, zdravotní, kulturní, ochrana práv menšin, rozvojová pomoc  Důvěra klientů  Individuální služby zacílené na individuální potřeby  Flexibilita a dobrá znalost prostředí 22

23 23  Monitoring rozhodování ve veřejné správě  Sledování naplňování tzv. veřejného zájmu  Monitoring soukromého sektoru a investorů  Kontrola x nátlak?

24 24  Práce s dětmi a mládeží (volnočasové aktivity různého charakteru)  Realizace letních/víkendových pobytů zaměřených na řešení problémů (kriminalita, socializace)  Realizace přednášek, festivalů, prezentace vybraných problémů v médiích (domácí násilí, třídění odpadu, respekt k právům menšin…)  Tvorba naučných stezek, úklidové akce apod.

25 25  Teorie informační asymetrie (občan nemá vždy dostatek informací k posouzení kvality nabízených veřejných i soukromých služeb)  Instituce OS – poskytování informací a poradenského servisu v oblastech různého typu (Ekologický právní servis, práva azylantů, administrativa – sociální terénní pracovníci…)  Zprostředkovatel komunikace, informací mezi jednotlivými sektory

26 26  Podpora rozvoje komunity  Podpora rozvoje participace a účasti na veřejném rozhodování  Metodická pomoc občanům i veřejné správě jak se zapojit do řízení věcí veřejných (CPKP – Praha 6, Kláštěrec nad Ohří …)

27 27 „JAKÝ VÝZNAM PRO VAŠI OBEC/MĚSTO MAJÍ AKTIVITY NO NA VAŠEM ÚZEMÍ“ 1. Poradní funkce, partner pro spolupráci, znalost místních problémů 2. Poskytovatel informací o území 3. Poskytovatel veřejných služeb 4. Kontrolní funkce (monitoring území)

28 28  NO zakládají a řídí různá alternativní nestátní zařízení a instituce - potřeby specifických sociálních skupin (školy, kulturní instituce, zdravotní a sociální zařízení)  Poskytují zdarma/malý poplatek služby, které trh ani VS nezajišťují  Poskytují zdarma/malý poplatek služby občanům, které je nemohou zaplatit  Realizují preventivní opatření proti tomu, aby se určité skupiny obyvatel ocitly v nouzi (školící programy pro handicapované občany, léčebná centra pro osoby se škodlivými návyky, poradenství pro závislé na drogách, alkoholu…)  Podpora etiky dobrovolných aktivit a celkové občanské iniciativy občanů  Podporují zaměstnanost hůře zaměstnatelných skupin obyvatel

29 29  Nedostatek lidských, materiálních a profesionálních zdrojů – omezení aktivit  Závislost na vůdčí autoritě  Filantropický paternalismus  Filantropický amatérismus  Filantropický partikularismus  Snaha VS-y přenášet odpovědnost na NO


Stáhnout ppt " VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a soukromý."

Podobné prezentace


Reklamy Google