Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřn í klima bytů MUDr. R. Maďar, PhD.. Tepelná pohoda Stav rovnov á hy mezi subjektem a interi é rem bez zatěžov á n í termoregulačn í ho syst é mu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřn í klima bytů MUDr. R. Maďar, PhD.. Tepelná pohoda Stav rovnov á hy mezi subjektem a interi é rem bez zatěžov á n í termoregulačn í ho syst é mu."— Transkript prezentace:

1 Vnitřn í klima bytů MUDr. R. Maďar, PhD.

2 Tepelná pohoda Stav rovnov á hy mezi subjektem a interi é rem bez zatěžov á n í termoregulačn í ho syst é mu Doporučen é hodnoty teploty vzduchu Rozd í l mezi produkovaným teplem a teplem odn í maným okol í m tělu vyrovn á vaj í termoregulačn í mechanizmy

3 Mikroklimatické parametry v místě pobytu člověka Teplota vzduchu Relativn í vlhkost vzduchu Rychlost prouděn í vzduchu

4 Relativní vlhkost vzduchu - v bytech s ú středním topen í m – v zimě vlhčit vzduch - pokles vlhkosti výt á pěn í m na 20% i m é ně - vysou š en í sliznice HDC a t í m pokles jej í ochrann é funkce - v l é tě – vysok á RV – omezen í respirace a ztr á ty tepla

5 Doporučené hodnoty v ºC - obytn á m í stnost – 18-22 - kuchyně, kuchyňský kout – 15 - koupelna s vanou - 24 - koupelna s WC - 24 - WC individu á ln í - 16 - š atna – 18 - s piž í rna – 15 - chodby, schodi š tě – 10-15

6 Doporučené hodnoty - relativn í vlhkost vzduchu – 30-60% - r ychlost prouděn í vzduchu: - zima max. 0,15 m.s -1, - letn í obdob í max. 0,25 m.s -1

7 Doporučené hodnoty - pro dlouhodobý pobyt člověka – 19-24 º C - mal é děti, star ší, oslaben í a podvyživen í – horn í hranice Možnosti zvý š en í teploty: - př í davn é topn é těleso - přizpůsoben í oděvu - materi á l s vysokou schopnost í tepeln é akumulace – koberce, PVC s izolačn í vrstvou, dřevěn é materi á ly

8 Tepelná pohoda Zima – větrat kr á tce s co největ ší m průřezem větrac í ho otvoru L é to – st í něn í, redukce pohybov é intenzity, dostatečný př í jem tekutin

9 Produkce vlhkosti v bytech - obyvatel bytu - odpar z otevřen é vodn í hladiny (akv á rium) - vlhkost rostlin - vařen í - su š en í pr á dla - žehlen í

10 Vlhkost vzduchu Při vy šší vlhkosti vzduchu možnost orosov á n í stěn m í stnost í negativn í vliv: - hygienicko-zdravotn í (pl í sně) - estetický - ekonomický Sn í žen í teploty rosn é ho bodu vzduchu se dos á hne sn í žen í m teploty – větr á n í m

11 Otopné období doba, po kterou je nutno objekty vyt á pět vyplýv á z platn é vyhl áš ky č. 245/1995 Sb. Otopn á tělesa mus í být hladk á a snadno čistiteln á V prostor á ch určených pro pohyb a pobyt dět í – zakrytov á na – max. teplota otopných ploch 70 º C Rozd í l teploty v m í stě hlavy a kotn í ků do 3 º C Maxim á ln í teplota vyt á pěných podlah – do 28 º C

12 Pasivní kouření Oxid uhelnatý, aromatick é uhlovod í ky, benzpyren, fenoly, akrolein, respirabiln é č á stice Expozice tab á kov é mu kouři: - nikotin a jeho metabolit kotinin - stabiln í koncentrace v krvi po dobu 20 hodin - line á rn í vztah - s é rum, sliny, moč

13 Pasivní kouření Měřen í oxidu uhelnat é ho ve vydychovan é m vzduchu - do 8 ppm Vliv: - druhu vyt á pěn í - druhu zaměstn á n í - pobyt na ru š ných komunikac í ch

14 Pasivní kouření Prim á rn í proud – kuř á k (teplota oharku 900- 1100 º C) Sekund á rn í proud – volně hoř í c í cigareta – 85% - v í c š kodlivý (300-80 º C) Neexistuje bezpečn á hranice spotřeby tab á ku a tabakových výrobků 70% denn í ho času člověk str á v í ve vnitřn í ch prostor á ch

15 Pasivní kouření Zvy š uje riziko rakoviny plic Chronick á obstrukčn í plicn í nemoc Kardiovaskul á rn í onemocněn í Oslaben í imunity Vysok á frekvence otitid, konjunktivitid Opožděn í vývoje d í těte

16 Odvykání kouření - sebeodvyk á n í - výchovn é a telefonick é programy - medikament ó zn í l é čba - hypn ó za - poradenstv í l é kaře - masmedi á ln í a společensk é programy - legislativn í opatřen í


Stáhnout ppt "Vnitřn í klima bytů MUDr. R. Maďar, PhD.. Tepelná pohoda Stav rovnov á hy mezi subjektem a interi é rem bez zatěžov á n í termoregulačn í ho syst é mu."

Podobné prezentace


Reklamy Google