Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEPENNÉ ZÁSOBENÍ ORGÁNŮ David Kachlík. Orgány se složitým zásobením 5 přívodních cév: žaludek 4 přívodní cévy: pochva 3 přívodní cévy: slinivka, dvanáctník,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEPENNÉ ZÁSOBENÍ ORGÁNŮ David Kachlík. Orgány se složitým zásobením 5 přívodních cév: žaludek 4 přívodní cévy: pochva 3 přívodní cévy: slinivka, dvanáctník,"— Transkript prezentace:

1 TEPENNÉ ZÁSOBENÍ ORGÁNŮ David Kachlík

2 Orgány se složitým zásobením 5 přívodních cév: žaludek 4 přívodní cévy: pochva 3 přívodní cévy: slinivka, dvanáctník, konečník, nadledviny… více menších větví: jícen, průdušnice, močovod..… plíce a játra (funkční a nutritivní oběh)

3 Mozek

4 Hltan a. carotis externa a. maxillaris  r. pharyngeus, a. canalis pterygoidei, a. palatina descendens a. pharyngea ascendens a. facialis  a. palatina ascendends. rr. tonsillares a. lingualis  rr. dorsales linguae a. thyroidea inferior

5 Mandle Tonsilla pharyngea –a. maxillaris  r. pharyngeus, a. canalis pterygoidei, a. palatina descendens –a. facialis  a. palatina ascendens –a. pharyngea ascendens Tonsilla palatina –r. tonsillaris a. facialis / někdy z a. pharyngea ascendens –přídatné větévky ze všech ostatních z okolí a. pharyngea asc.  r. tonsillaris a. lingualis  rr. dorsales linguae a. maxillaris  a. palatina major a. facialis  a. palatina ascendens

6 Jícen a. thyroidea inferior  pars cervicalis (arcus aortae) aorta thoracica  4-5 větví  pars thoracica a. gastrica sinistra  pars abdominalis a. phrenica inferior sinistra  pars abdominalis

7 Žaludek truncus coeliacus  aa. gastrica sin.  a. hepatica communis –  a. hepatica propria  a. gastrica dx. –  a. gastroduodenalis  a. gastroomentalis dx.  a. splenica  a. gastroomentalis sin., aa. gastricae breves (fundus), a. gastrica posterior (80 %)

8

9 Dvanáctník + slinivka truncus coeliacus  a. hepatica communis  a. gastroduodenalis  a. pancreaticoduodenalis sup. post. + sup. ant. + aa. retroduodenales a. mesenterica sup.  a. pancreaticoduodenalis inf.  ramus ant. + r. post. Tělo a ocas slinivky: truncus coeliacus  a. splenica  rr. pancreatici –a. pancreatica magna, posterior et inferior, –a. caudae pancreatis, a. prepancreratica

10 Tenké střevo a. mesenterica superior  aa. jejunales + ileales + aa. ileocolica  arkády (paralelní Dwigthova tepna)  arteriolae rectae

11 Tlusté střevo a. mesenterica sup. –  a. ileocolica  a. ceacalis ant. + post., a. appendicularis –  a. colica dx. (colon ascendens) –  a. colica media (colon transversum) a. mesenterica inf. –  a. colica sin. (colon descendens) –  aa. sigmoideae (3-4) arteria marginalis Drummondi anastomosis magna Halleri = arcus Riolani

12 Konečník a. mesenterica inf.  a. rectalis sup. a. iliaca int.  a. rectalis media (jen tunica adventitia) a. iliaca int.  a. pudenda int.  a. rectalis inf.

13 Játra a žlučník truncus coeliacus  a. hepatica communis  a. hepatica propria  r. dx.+sin.  aa. interlobulares –a. hepatica accessoria/aberrans Žlučník truncus coeliacus  a. hepatica communis  a. hepatica propria  r. dx.  a. cystica

14 OHRANIČENÍ: okraj jater ductus cysticus ductus hepaticus communis OBSAH: a. cystica podvaz

15 Ledviny arteria renalis –párová viscerální větev z aorta abdominalis –discus intervertebralis L1/2 (levá výše) arteria renalis accessoria (30 %) –větev z aorta abdominalis / a. iliaca communis / a. iliaca interna průtok 1,2-1,3 l krve/min tepny jsou konečné = žádné arterio-arteriální anastomózy  segmenty (r. ant + post.)

16

17 Nadledviny z aorta abdominalis a. phrenica inferior → a. suprarenalis superior a. suprarenalis media – přímá větev z aorta abdominalis a. renalis → a. suprarenalis inferior vena suprarenalis – jediná –vlevo do v. renalis sinistra –vpravo přímo do v. cava inferior

18 Močovod a. renalis aorta abdominalis a. testicularis ♂ / ovarica ♀ a. ductus deferentis ♂ / uterina ♀ a. vesicalis inferior  rr. ureterici

19 Močový měchýř a. iliaca interna –a. umbilicalis  aa. vesicales superiores –a. vesicalis inferior –(a. obturatoria, a. glutea inf., a. uterina, a. vaginalis)  rr. vesicales

20 Vaječník a vejcovod aorta abdominalis → a. ovarica / r. tubarius a. iliaca interna → r. ovaricus / r. tubarius oba rami ovarici se spojují a vytvářejí ovariální arkádu

21 Děloha a. iliaca interna → a. uterina – ventrálně od močovodu = „voda teče pod mostem“ – přichází ze strany k isthmus cervicis, poté běží nahoru podél hran – vlnitá – při ruptuře krvácí

22 Pochva a. iliaca interna → a. vaginalis (někdy chybí) → a. uterina → r. vaginalis → a. rectalis media → r. vaginalis → a. pudenda int. → r. vaginalis

23 Varle + nadvarle aorta abdominalis  a. testicularis větve vstupují do lalůčků z periferie, nikoli z centra ! a. iliaca interna  a. umbilicalis  a. ductus deferentis a. iliaca externa  a. epigastrica inferior  a. cremasterica vzájemné anastomózy

24 Předstojná žláza + měchýřkovité žlázy a. iliaca interna  a. ductus deferentis  a. vesicalis inferior  a. rectalis media

25 Pyj / poštěváček a. pudenda interna  a. dorsalis penis / clitoridis  a. profunda penis / clitoridis  a. urethralis  a. bulbi penis / vestibuli 3 poslední  aa. helicinae (+ Ebnerovy polštářky)  vv. cavernosae

26 Nosní dutina arteria carotis interna a. ophthalmica  a. ethmoidalis ant. + post. arteria carotis externa a. maxillaris  a. sphenopalatina  rr. nasales posteriores lat. + rr. septales posteriores a. maxillaris  a. palatina descendens  a. palatina major  větev přes canalis incisivus a. facialis  a. labialis superior (vestibulum)

27

28 Štítná žláza a hrtan a. carotis ext.  a. thyroidea sup.  a. laryngea sup. a. subclavia  a. thyroidea inf. (křížení s n. laryngeus recurrens)  a. laryngea inf. r. cricothyroideus obou stran se spojuje těsně pod prstencovou chrupavkou (! tracheotomia superior !) a. thyroidea ima (2 %) - !! tracheotomia superior !! –z arcus aortae (70 %) –truncus brachiocephalicus, a. carotis communis, a. thoracica interna, a. subclavia dextra, a. thyroidea inferior, truncus thyrocervicalis

29 Průdušnice a. thyroidea inferior  rr. tracheales aorta thoracica  rr. bronchiales (a. thyroidea ima – 2 %) novorozenci a děti – větve z tepen brzlíku

30 Průdušky a plíce – nutritivní oběh aorta thoracia  rami bronchiales 1 vpravo – nečastěji z a. intercostalis tertia 2 vlevo přímo z hrudní aorty  podél průdušek až po bronchioli respiratorii (rami bronchiales accessorii v lig. pulmonale)

31 Plíce – funkční oběh pravá komora  truncus pulmonalis  arteriae pulmonales dx.+ sin.  větvení odpovídá bronchům ( vlevo hyparteriální bronchus, vpravo eparteriální bronchus ) – elastické (nízkotlaké řečiště, svalovina jen u plodů, u dospělých až od < 1mm), odkysličená krev !!!  vlásečnice  žilky nezávisle na tepnách v septech mezi lalůčky  4 venae pulmonales (2 dx., 2 sin.)  levá síň (okysličená krev !!!) arterio-venózní (+ a-a, v-v) anastomózy při hypoxii se rychle zmnožuje svalovina tepen  hypertrofie pravé srdeční komory

32 Srdce arteria coronaria dextra (ACD) sinus aortae (Valsalvae) dexter → r. coni arteriosi → Vieussensův okruh r. nodi sinuatrialis (65 %) rr. atriales r. marginalis dexter (RMD) r. interventricularis posterior (RIP) r. nodi atrioventricularis (80 %) r. posterolateralis dexter (RPLD)

33 Srdce arteria coronaria sinistra (ACS) sinus aortae (Valsalvae) sinister → krátká → r. interventricularis ant. (RIA) –r. coni arteriosi → Vieussensův okruh –r. diagonalis (RD) r. circumflexus (RC) –rr. atriales –r. marginalis sinister (RMS) r. intermedius (RIM) – 25 %, z bifurkace ACS

34

35

36 Srdce – věnčité tepny

37 Slezina truncus coeliacus  a. splenica  rr. splenici  aa. trabeculares  aa. vaginatae (v PALS)  aa. centrales (v mízních uzlících)  aa. penicillares (Schweigger-Seidelovo pouzdro)  sinus splenis (v červené pulpě) Brzlík větve z a. thyroidea inferior, arcus aortae, thoracica interna (  a. pericardiacophranica)

38 Bránice arcus aortae → a. subclavia → a. thoracica interna a. pericardiacophrenica a. musculophrenica, (a. epigastrica superior) aorta thoracica aa. intecostales posteriores IX.-XI. aa. phrenicae superiores (rudimentární) aorta abdominalis aa. phrenicae inferiores aa. lumbales (3 vpravo, 2 vlevo)

39 Mezižebří arcus aortae → a. subclavia → a. thoracica interna aa. intercostales anteriores (I.-VI.) a. musculophrenica –aa. intercostales anteriores (VII.-IX.) arcus aortae → a. subclavia → truncus costocervicalis → a. intercosalis suprema aa. intercostales posteriores (I.,II.) (arcus aortae → a. subclavia → a. axillaris → a. thoracica superior → I. a II. mezižebří) aorta thoracica aa. intercostales posteriores (III.-IX.)

40 Mléčná žláza arcus aortae → a. subclavia → a. thoracica interna aa. intercostales anteriores (I.-V./VI.) → rr. perforantes arcus aortae → a. subclavia → a. axillaris → a. thoracica superior → (r. pectoralis a. thoracoacromialis, a. thoracica lat., a. subscapularis) aorta thoracica aa. intercostales posteriores (II.-V.) → rr. perforantes (II. nejsilnější)

41 Podvěsek větve z arteria carotis interna a. hypophysialis superior ( pars cerebralis a. carotis internae) –primární kapilární pleteň v infundibulum –sekundární portální pleteň v adenohypofýze = hypotalamo-hypofyzární portální systém a. hypophysialis inferior (pars cavernosa a. carotis internae) –kapilární síť v neurohypofýze

42 Podvěsek

43 Tepenné zásobení podélné cévy a. spinalis anterior nepárová vpředu vzniká spojení krátkých párových větví z a. vertebralis přední 2/3 míchy aa. sulcocommissurales → šedáhmota aa. spinales posteriores párová vzadu (někdy zdvojená) větev z a. basilaris → a. inf. post. cerebelli příčné cévy (segmentální) rr. spinales → a. radicularis anterior et posterior → spojují se s podélnými tepnami → vasocoronae (kolem míchy) aa. periphericae → bílá hmota

44 Zdrojnice rr. spinales a. vertebralis a. cervicalis ascendens a. cervicalis profunda aa. intercostales posteriores aa. lumbales a. iliolumbalis aa. sacrales laterales aa. radiculares nepravidelné 5-9 a. radicularis magna Adamkiewiczi

45 Středouší arteria carotis externa a. maxillaris /pars mandibularis/  fissura petrotympanica Glaseri  a. tympanica anterior a. maxillaris /pars mandibularis/  a. meningea media  foramen spinosum  canalis nervi petrosi minoris  a. tympanica superior a. pharyngea ascendens  canaliculus tympanicus Jacobsoni  a. tympanica inferior a. auricularis posterior  a. stylomastoidea  canalis nervi facialis Falloppii  canaliculus chordae tympani (posterior)  a. tympanica posterior arteria carotis interna /pars petrosa/  canaliculi caroticotympanici  rr. caroticotympanici

46 Milí studenti, …a to je konec tepenného utrpení


Stáhnout ppt "TEPENNÉ ZÁSOBENÍ ORGÁNŮ David Kachlík. Orgány se složitým zásobením 5 přívodních cév: žaludek 4 přívodní cévy: pochva 3 přívodní cévy: slinivka, dvanáctník,"

Podobné prezentace


Reklamy Google