Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ III.14 Vláda a jiné orgány výkonné moci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ III.14 Vláda a jiné orgány výkonné moci"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ III.14 Vláda a jiné orgány výkonné moci
SYSTÉM ČR III.14 Vláda a jiné orgány výkonné moci Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Vláda České republiky (čl. 67 – 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou být členy komor parlamentu, nikoli však předsedy či místopředsedy komor ani členy komisí a výborů či vyšetřovací komise Dvě fáze jmenování vlády 1) prezident jmenuje předsedu (dva pokusy) 2) na návrh předsedy vlády jmenuje prezident členy vlády tvůrcem vlády její předseda - prezident vázán jeho návrhem, ke jmenování jej však nelze donutit Slib člena vlády (čl. 69 Ústavy) – nemá právní účinky (ani při odmítnutí) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Žádost vlády o důvěru a demise vlády Vláda je politicky odpovědná Poslanecké sněmovně, a to jako celek – nikoli jednotliví její členové – nutnost důvěry PS Povinnost požádat o vyslovení důvěry do 30 dnů od jmenování - hlasování podle jmen - nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných Vláda může i kdykoli později požádat o vyslovení důvěry (čl. 71 Ústavy) Poslanecká sněmovna může vládě vyslovit nedůvěru (čl. 72 Ú) - návrh musí podat alespoň 50 poslanců - pro návrh nadpoloviční většina všech poslanců Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Vláda je povinna podat demisi (čl. 73 odst. 2) a) nezískala-li vláda důvěru, o niž požádala b) byla-li vládě vyslovena nedůvěra c) po ustavující schůzi nové vlády (čl. 73 Ústavy) Fakultativní demise (vláda může podat demisi kdykoli) Nepodá-li demisi, ač povinna, prezident vládu odvolá (čl. 75 Ústavy) Při zániku mandátu předsedy vlády zaniká i mandát celé vlády (mandát každého člena vlády závisí na důvěře předsedy vlády) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Složení vlády předseda vlády, místopředsedové a ministři Člen vlády může mít i více než jen jeden resort, nemusí mít ale také žádný (tzv. ministr bez portfeje) Předseda vlády a) spolupodepisuje rozhodnutí prezidenta republiky b) vykonává pravomoci prezidenta v případě situací podle čl. 66 Ústavy c) podepisuje právní předpisy d) vyhlašuje nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR Předsedu vlády může zastoupit místopředseda nebo pověřený člen vlády – je-li zastoupení přípustné Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Ostatní členové vlády musí mít důvěru předsedy vlády - jeho prostřednictvím podává člen vlády demisi do rukou prezidenta - předseda vlády může navrhnout odvolání člena vlády Zákon o střetu zájmů: Člen vlády nesmí - podnikat či být samostatně výdělečně činný - být statutárním orgánem, jeho členem či členem dozorčí rady podnikající právnické osoby - být v pracovním nebo obdobném poměru Člen vlády má povinnost dát oznámení o majetku, svých činnostech, darech atd. Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Činnost vlády stanoví úkoly veřejné správě vykonávané státem - programové prohlášení - plán legislativních prací vlády Vláda rozhoduje ve sboru (je kolektivním orgánem) - neveřejné schůze vlády - usnesení vlády – závazné pro členy vlády a všechny orgány vykonávající státní správu Poradní orgány vlády: Legislativní rada Bezpečnostní rada státu (příprava koncepčních dokumentů zabezpečujících bezpečnost ČR) Zmocněnec vlády Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Vztah vlády a prezidenta 1) kontrasignace - předseda nebo pověřený člen vlády 2) režim čl. 66 Ústavy – „náhrada za prezidenta“ 3) sjednávání mezinárodních smluv prezident přenesl tuto pravomoc na vládu jako celek, resp. jednotlivé ministry vlády (vyhl. 144/1993 Sb.) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Vztah vlády k parlamentu 1) vláda podává návrhy zákonů - možnost spojit s návrhem otázku důvěry - jen vláda dává návrh státního rozpočtu - vláda navrhuje vyhlášení stav legislativní nouze - možnost navrhnout, aby PS vyslovila souhlas s návrhem již v prvním čtení (implementace evropského práva) 2) vláda se vyjadřuje k návrhům jiných navrhovatelů zákonů – ve lhůtě 30 dnů od doručení vládě 3) předseda vlády podepisuje přijaté zákony a Ministerstvo vnitra zajišťuje publikaci ve Sbírce zákonů Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Vláda a jiné orgány výkonné moci
4) člen vlády má právo se účastnit schůzí komor - právo na udělení slova, pokud požádá - povinnost se zúčastnit, pokud usnesení PS (tato povinnost není vůči Senátu) 5) PS má právo kontrolovat vládu - PS povinně ustavuje kontrolní výbor - PS může zřídit vyšetřovací komisi - PS má právo ukládat vládě obecné úkoly 6) interpelace vlády a jejích členů - ústně i písemně - povinnost odpovědět do 30 dnů 7) tzv. citační právo (doplňuje interpelace) právo poslanců a senátorů žádat informace a vysvětlení Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Vztah vlády k moci soudní 1) neslučitelnost funkce soudce 2) vláda odpovídá za jmenování soudců obecných soudů zajištění tzv. státní správy soudů 3) vláda podává návrh na zrušení podzákonných právních předpisů Ústavnímu soudu Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Vztah vlády k územní samosprávě do samosprávy zasahuje vláda jen k ochraně zákona 1) Ministerstvo vnitra dohlíží nad výkonem samosprávy - hejtman či starosta zastupitelstvu návrh nápravy 2) Ministerstvo vnitra dohlíží nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek 1) vyzve k nápravě 2) pozastaví účinnost a znovu vyzve k nápravě 3) návrh na zrušení Ústavnímu soudu 3) dozor nad výkonem státní správy (přenesené působ.) podřízení příslušnému ministerstvu Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Ústřední orgány státní správy Ministerstva a jiné úřady lze zřizovat a jejich působnost stanovit pouze zákonem (čl. 79 odst. 1 Ústavy) tzv. kompetenční zákon (č. 2/1969 Sb.) Ministerstva – v čele ministr, zahrnují celé obory státní správy monokratický orgán tzv. jiné ústřední orgány státní správy v čele předseda či vedoucí odpovědný vládě sídlo – Praha, ÚOHS – Brno a ERÚ – Jihlava Úřad vlády ČR – není správním orgánem ale pouze pomocným útvarem Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Jiné orgány s celostátní působností - Úřad pro dohled nad družstevními záložnami - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Česká správa sociálního zabezpečení Tzv. „nezávislé správní úřady“ nezávislost na vládě – nepodléhají příkazům vlády jsou však součástí moci výkonné Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Rada má 13 členů – jmenuje a odvolává je předseda vlády na návrh PS Úřad pro ochranu osobních údajů Předsedu a inspektory na návrh Senátu jmenuje a odvolává prezident republiky Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Normotvorba vlády a jiných správních úřadů tzv. moc nařizovací oprávnění organizovat právní poměry náležející do působnosti příslušného orgánu Nařízení vlády – vydává vláda k provedení zákona a v jeho mezích (čl. 78 Ústavy) ostatní předpisy vyžadují speciální zmocnění k jejich vydání Vyhlášky – vydávají je ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy Nařízení obcí a krajů – vydávány v přenesené působnosti Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Vláda a jiné orgány výkonné moci
Státní zastupitelství (čl. 80 Ústavy) zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení zásada legality – povinnost stíhat zásada obžalovací – obžaloba podmínkou stíhání jiné úkony, stanoví-li tak zákon Struktura: Nejvyšší, vrchní, krajské a okresní vyšší a nižší polní – v době branné pohotovosti státu Nejbližší vyšší státní zástupce má právo kontrolovat činnost svého podřízeného a udělovat mu pokyny Vládě zprávy o činnosti a min. vnitra právo vyžádat si informace Státní zástupce jmenuje ministr spravedl., nesmí stávkovat Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ VÝVOJ A ÚSTAVNÍ III.14 Vláda a jiné orgány výkonné moci"

Podobné prezentace


Reklamy Google