Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ekonomie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ekonomie."— Transkript prezentace:

1 Úvod do ekonomie

2 Obsah Podnikání Podnikatel Podnik Ekonomický princip Okolí podniku
Právní forma

3 Podnik Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.

4 Základní podmínky podnikání určuje OBCHODNÍ ZÁKONÍK a OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Předpoklady pro podnikání uvádí ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON: Zde rozdělení na: A) fyzickou osobu - občan B)právnickou osobu – podniky, banky, státní podniky,…

5 ŽIVNOSTI – podniky jednotlivců
FO i PO musí k podnikání získat živnostenské oprávnění a musí se zapsat do živnostenského nebo obchodního rejstříku (Vysv: živnostenský rejstřík=seznam všech živností v daném regionu, vedený na městském či krajském živnostenském úřadu

6 ŽIVNOSTI aneb co musíme splnit?
A) všeobecné podmínky 18 let právní způsobilost být bezúhonní – trestní rejstřík B) zvláštní podmínky odborná a jiná způsobilost vzdělání praxe

7 Postup Podnikatel předloží živnostenskému úřadu žádost i ž. oprávnění+doklad o splnění podmínek (viz výše)+uhradí správní poplatek→obdrží ž. oprávnění(+zápis v ž. rejstříku)→registrace k placení daní, soc. a zdr. pojištění

8 Podnikání podle Obchodního zákoníku, 531/1991 Sb.:
Soustavná činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost účelem je zisk PODNIKATEL FO či PO Živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb. (ŽL, KL)

9 Podnikání Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, pod vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Samostatná = právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom, jaké výrobky nebo služby bude na trhu poskytovat jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet s kým bude spolupracovat jakým způsobem bude provoz financován jaká bude právní forma podnikání jakým způsobem se budou tvořit ceny jakého zisku se má dosahovat

10 Podnikání jako činnost:
motiv je zisk uspokojování potřeb zákazníků, interesantů… čelení riziku vklad kapitálu – vlastní, cizí a jeho zhodnocování) Společenské poslání podniku činnost podnikatele – jeho rysy – motivovanost, odpovědnost, tvořivost, lidský a technický potenciál, využívání příležitostí, mravnost… institucionalizace podnikání – oficiální uznávané formy podnikání – firmy…

11 Charakteristika podniku
instituce nositel činnosti – podnikání právně upraveno složitý systém – obsahuje lidi, věci, práva atd. sleduje určité cíle místo, kde lidé žijí, pracují

12 Podnikání jako činnost:
motiv je zisk uspokojování potřeb zákazníků, interesantů… čelení riziku vklad kapitálu – vlastní, cizí a jeho zhodnocování) Společenské poslání podniku činnost podnikatele – jeho rysy – motivovanost, odpovědnost, tvořivost, lidský a technický potenciál, využívání příležitostí, mravnost… institucionalizace podnikání – oficiální uznávané formy podnikání – firmy…

13 Ekonomický princip Ekonomický princip: princip racionality, který vyžaduje, aby určitý cíl, byl dosahován s co nejmenšími prostředky. Další principy: Etický, sociální, ekologický, právní, technologický. Všechna kritéria musí být v rovnováze

14 Okolí podniku Vše, za pomyslnými hranicemi podniku
Čím je podnik ovlivňován (silné) Co může podnik sám ovlivnit (omezené) Okolí nutí k určitému způsobu chování – př. volba a způsob dosahování cílů Okolí – svazek vně sil, faktorů, podmiňování

15 Okolí podniku Okolí podniku: přímé, nepřímé
Přímé: konkurence, věřitelé, dodavatelé, zákazníci Nepřímé: politické, ekonomické, sociální, technologické

16 Okolí podniku Geografické okolí - hustota obyvatelstva
Sociální okolí – postoje,lidské hodnoty, životní styl Politické okolí – státní hospodářská politika, daně, minimální mzdy, cla, ochrana spotřebitelů Ekonomické okolí - úrok, inflace, kupní síla, makroekonomické faktory, kupní síla spotřebitelů a struktura výdajů, úroveň cen, výše úspor, výše úvěrů Technologické okolí - technický rozvoj, infrastruktura, tempo technických a technologických změn, náklady na výzkum a vývoj Kulturně historické okolí

17 Okolí podniku Stakeholderský model
Daný přístup vnímá podnik jako místo střetu zájmů různých zúčastněných subjektů – tzv. stakeholderů

18 Právní formy podnikání-Kdo může podnikat?
Podmínky Živnostník (fyzická osoba) Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) Komanditní společnost (k.s.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Akciová společnost (a.s.)

19 Veřejná obchodní společnost
Způsob a rozsah ručení – společníci celým svým majetkem Oprávnění k řízení – všichni společníci, pokud není stanoveno jinak Počet zakladatelů – minimálně dvě osoby (FO i PO) Nároky na počáteční kapitál – není povinnost vytvářet Administrativní náročnost – nízké, sepsání společenské smlouvy Účast na zisku – rovným dílem, pokud není stanoveno jinak Přístup ke kapitálu – omezený Daňové zatížení – daň z příjmu FO (DzPFO) Zveřejňovací povinnost – není, pokud splňuje podmínky

20 Komanditní společnost
Způsob a rozsah ručení – komplementáři neomezeně, komanditisté do výše nesplacených vkladů Oprávnění k řízení – řídí komplementáři Počet zakladatelů – min. 1 komanditista a 1 komplementář Nároky na počáteční kapitál – komanditista musí vložit minimálně Kč Administrativní náročnost – nízká, společenská smlouva Účast na zisku – zisku komplementáři (dále dělí rovným dílem) a druhou komanditisté (dělí podle vkladů) Přístup ke kapitálu – omezené možnosti Daňové zatížení – komplementáři DzPFO, komanditisté DzPPO Zveřejňovací povinnost – není, pokud splňuje podmínky

21 Společnost s ručením omezeným
Způsob a rozsah ručení – společníci ručí do výše nesplacených vkladů Oprávnění k řízení – nejvyšší orgán je valná hromada, statutární orgán (jednatelé) rozhoduje v obchodní činnosti Počet zakladatelů - 1 až 50 Nároky na počáteční kapitál – Kč, každý společník minimálně Kč Administrativní náročnost – střední, společenská smlouva Účast na zisku – podle poměru vkladů, není-li uvedeno jinak Přístup ke kapitálu - více možností než předchozí formy Daňové zatížení - DzPPO Zveřejňovací povinnost – není, pokud splňuje podmínky

22 Akciová společnost Způsob a rozsah ručení - akcionáři neručí
Oprávnění k řízení – valná hromada volí představenstvo (statutární orgán) a dozorčí radu (kontrolní orgán) Počet zakladatelů – 1 PO nebo min. 2 FO Nároky na počáteční kapitál – min. 2 mil. základní kapitál Administrativní náročnost – nejvyšší, kontrola ze strany státu Účast na zisku – podle počtu a hodnoty vlastněných akcií Přístup ke kapitálu – nejlepší možnosti Daňové zatížení – dvojí zdanění Zveřejňovací povinnost – účetní výkazy, audit


Stáhnout ppt "Úvod do ekonomie."

Podobné prezentace


Reklamy Google