Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemné vyjadřování, krizová komunikace, zásady a pravidla mluveného projevu Mgr. Bc. Radka Burketová 1.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemné vyjadřování, krizová komunikace, zásady a pravidla mluveného projevu Mgr. Bc. Radka Burketová 1.1."— Transkript prezentace:

1 Písemné vyjadřování, krizová komunikace, zásady a pravidla mluveného projevu Mgr. Bc. Radka Burketová radka.burketova@seznam.cz 1.1.

2 Mluvené slovo –více prostředků ke sdělení/vyvolání emocí (působí intonace, rytmus, barva hlasu, hlasitost, interpunkce, mimika, gestikulace), –jasná personifikace, možnost grafického doplnění, ale je: –více náročné na vnímavost posluchačů, –víc improvizace, větší možnost adaptace, –plyne lineárně a jiné než lineární strukturování je obtížné, –výhody se uplatní zejména při sdělování jednodušších faktů a souvislostí, v případech, kdy chceme vzbudit určité pocity Psané slovo –umožňuje také vzbudit emoce, ale jinými prostředky, –více času na přípravu, možnost korekcí, –nemáme pod kontrolou prostředí, atmosféru, situaci, ve které bude text čten, a zda vůbec bude přečten, –může být obsažnější, čtenář se k textu může vracet, aktivujeme zrakovou paměť, –text lze graficky strukturovat, –uplatní se zejména k exaktní formulaci (právní aspekt), složitějšímu popisu, objasnění složitějších souvislostí, shrnutí více stanovisek, pozdějšímu doložení 2.2. Mluvit nebo psát?

3 Přesvědčivý text, který najde uplatnění v médiích, splní komunikační cíl, podpoří image. Další požadované vlastnosti: –výstižnost, –osobitost, –stručnost. 3.3. Efektivní psaní

4 Přesvědčivost –logické uspořádání (obecné – konkrétní, časová posloupnost, technologická, hvězdicová atp., induktivní, deduktivní) –jasná a srozumitelná fakta, eliminace všech nesouvisejících tvrzení, –úloha čísel, statistik, srovnání, příběhů. Co média vezmou –zajímavost (originalita, negativnost, konfliktnost) –význam – čím více můžeme danou skutečnost ukázat ve významných souvislostech, tím lépe. Přitom je samozřejmě rozhodující, jaká média oslovujeme – i regionální význam určité skutečnosti je pro regionální média rozhodujícím faktorem pro zveřejnění. Význam skutečnosti můžeme zvýšit, jestliže například uvedeme: kolika lidí v regionu nebo ve státě se tato skutečnost dotýká, když ji dáme do souvislosti s jinou známou skutečností, spojíme s osudem konkrétního člověka, firmy atp., když se v ní angažuje konkrétní osobnost – může to být citát ředitele, starosty nebo jiného člověka, odborníka. –Očekávanost – pozornost veřejnosti a médií roste, je-li daná skutečnost již nějak očekávána, jsou-li již známy určité souvislosti, zkušenosti. –Jednoznačnost – daná skutečnost by měla být jasná, jednoznačná, jednoduchá. S rostoucí složitostí klesá zájem, vykonstruované vazby a souvislosti nikoho nezaujmou. –Celebrity – je-li skutečnost spojena s osobami, které jsou veřejně známé, jejich přitažlivost roste. –zkrátka - do novin se dostane informace, pokud je (DZD) Důležitá, Zajímavá, Dobře podaná 4.4. … o tom podrobně

5 Další vlastnosti –Výstižnost - text by vždy měl být pouze o tom, čeho se skutečně týká. Polytematické texty jsou většinou v beletrii, odborné literatuře. –Osobitost - není to nutné, ale čtenář by měl poznat, od koho text je. Kdo častěji píše, vypěstuje si určitý styl, charakteristická slovní spojení nebo stylistické obraty a jejich používáním své texty personifikuje. –Stručnost - nikdo nechce číst rozvláčné texty, ve kterých je vše podrobně vysvětleno, ve kterých se místo popisu lesa popisují jednotlivé stromy. Autor musí vystihnout míru zasvěcenosti čtenářů a psát tak, aby jim sděloval skutečně to podstatné nové. 5.5. … o tom podrobně

6 1.Dobrá příprava –co je cílem psaní, co chceme sdělit, jakou reakci očekáváme a na základě čeho bychom sami reagovali oním žádoucím způsobem –pro koho píšeme (cílová skupina, médium), tomu je potřeba přizpůsobit styl, rozsah a formát 2.Kvalitní text –Méně je více! Není třeba popsat zevrubně celý problém a všechny okolnosti. Soustřeďme se na to podstatné (vylučovací metoda – napsat více a pak škrtat), efekt fotografie (portrét ostrý, ostatní rozmazané - naznačené). –vnitřní propojenost textu (zejména delších) –jasné a čtivé psaní (lehké pero): Jednoduchá, srozumitelná slova, krátké věty, neotřelé a jasné formulace. Využití headlinů, sloganů, mott, metafor, řečnických otázek, humoru. Příliš dlouhý text je dobré rozbít nadpisy, odrážkami, odlehčit vyjmutím poznámek pod čarou atp. Doplňky textu: fotografie, kresby, grafy, tabulky. –Korektura: obsahová, jazyková, slohová (víc očí víc vidí) 3.Správné umístění –médium, čas, způsob 6.6. Podmínky úspěchu

7 Tisková zpráva Press kit (soubor tiskových informací) Článek („PR článek“) Newsletter Firemní časopis Direct mail Dopisy Pozvánky Tiskoviny k akcím 7.7. Typy textů z pera TM

8 Relativně krátký text, sdělující novou skutečnost, připravený tak, aby mohl být převzat do médií (zásada převrácené pyramidy – od základní informace k těm ostatním). Základní struktura: –Titulek: výstižný, korektní, nápaditý, vzbuzující zájem o obsah –Domicil: důležité pro novináře, zdůraznění místa i času může mít velký význam –Hlavní sdělení: „kdo, co, kdy, kde“, to jsou hlavní sdělení, pak následuje „jak a proč“ –další části: argumentace, rozvíjející ?proč“, souvislosti, reference, citace, informace o subjektu –Kontakt Nejdůležitější zásady: –hlavní sdělení jako první, pak vše ostatní; neobohacovat zprávu o další souvislosti, nejsou-li úplně podstatné; odstranit všechna nedůležitá adjektiva, zejména sebechválu; krátké věty; každé slovo musí být důležité, žádná vata. 8.8. Tisková zpráva

9 Tisková zpráva o nové skutečnosti: chceme, aby byla v médiích použita, možno tvořit základní zprávu a mutace pro různá média Tiskové sdělení: informace pro novináře, kterou nemusejí zveřejňovat (ale mohou) Tisková oprava: Korekce nepravdivých tvrzení v tisku: rozeslat všem, po dohodě s chybujícím; Většinou obsahuje: Titulek: správná informace; text: přesné uvedení, kde je zveřejněno mylné sdělení a uvedení věci na pravou míru; případné krátké zdůvodnění; Nedoporučuje se: jmenovat autora, spekulovat o motivech zveřejnění mylné informace, vyslovovat odsudky, ohrazovat se proti nařčení; v zásadě vycházíme z toho, že došlo k omylu; Odpovědi dle tiskového zákona: V textu, který navrhneme zveřejnit, není nárok na vysvětlování, uvádění souvislostí ani na výčet škod, které nám chybnou informací vznikly. 9.9. Druhy tiskových zpráv

10 –Podklad s informací o historii, souvislostech –Fact sheet (konkrétní údaje, statistiky, grafy, tabulky, výsledky) –Životopisy a biografie –Mediální monitoring, výstřižky –Fotografie (objektů, osobností, loga, produkty) –Tisková zpráva, shrnující a konkretizující –Kontaktní informace pro média –CD či DVD –Reklamní materiály, výroční zprávy atp. 10. Press kit (tisková výbava)

11 –Jednota obsahu a stylu v kontextu určení a firemní kultury –Bez dlouhých úvodů k věci –Vtipkování s mírou a účelně (nadsázka, příměr, poezie, slang) –Respektování vlastní pozice! –Pointa 11. Článek (PR článek)

12 více témat (více hledisek), papírová nebo elektronická podoba (web). možno převzít zahraniční texty, sestavit kompilát atp. (pozor na autorská práva). obsah brožury: –předmluva, úvod, vlastní text, závěr, seznam literatury, slovník vybraných pojmů, adresář, informace o vydavateli, tiráž – ad text: kapitoly, každá může mít své motto, citát, úvodní či závěrečnou charakteristiku 12. Brožura

13 Newsletter –Pravidelné vydávání = ustálený vzhled, forma, tón i obsah (upgrade o to výraznější, stejně jako příležitostná vydání) –Úloha rubrik, mutací, způsobu distribuce –Úloha grafiky, fotografií 13. Newsletter

14 Tvořivá práce s pravdivými informacemi Obsah je prvotní, forma jej podporuje Styl (osobitost, emoce, respektování některých tabu) Žánry: popis + citace, poznámky, označené komentáře, dodatečná fakta, infotaiment Rozsah 14. Zásady dobrého psaní

15 Gramatika (skloňování, časování, pravopis, úloha nespisovných výrazů) Stylistika (trpný rod, chybné předložky, cizí slova, více jak - více než, movitý – mohovitý) Pravdivost (litera skripta manet)- napsané zůstává Jazyková čistota (cizojazyčné zlozvyky) Vše se lze naučit nebo se v případě potřeby poučit. 15. Zdá se to být samozřejmé, ale

16 Krizová komunikace a princip kontinuity 16.

17 1.Krize může nastat kdykoliv a z nejrůznějších důvodů, je třeba s ní stále počítat. 2.Krizi se nelze vyhnout, lze se na ni ale připravit. 3.Komunikuj v míru tak, aby se s příchodem krize nemusela komunikace měnit. 4.Princip kontinuity: krizí nic nekončí 17. Myšlenky na úvod

18 Cílem komunikace v krizi je –Zmírnit negativní dopady na veřejné mínění –Posílit reputaci Předpokladem zvládnutí krize je příprava –Identifikace možných zdrojů krize –Stanovení praktických pravidel toku informací –Příprava vzorů zpráv a sdělení –Trénink 18. Jak zvládnout krizi

19 Princip první informace, Nepotlačovat informace, V krizi mluví nejvyšší hlava, Dbát na racionální obsah –Máme zájem na řešení –Cítíme odpovědnost –Nejsme bezradní –Komunikujeme otevřeně, nejasnosti přiznáváme 19., Zásady komunikace v krizi

20 Přednost mají –Nesporná fakta o tom, co se stalo –Popis toho, co děláme k nápravě, zvládnutí –Praktické informace pro veřejnost Největším úskalím jsou –Spekulace o příčinách, důsledcích, motivech –Vlastní názory na vzniklou situaci –Odmítání odpovědí –Hledání viníka 20. Co ano a co ne

21 1.Složení –vedoucí, copywriter, styk s médii (TM), interní komunikace, podpůrný tým 2.Prvotní úkoly –Vytvořit štáb, určit povinnosti členů, jejich pozice, telefonní seznam, písemné podklady a vzory, vyčlenění míst a techniky 3. Činnost v době míru –Identifikace možných zdrojů krize, aktualizace seznamů osob, seznam kontaktů, identifikace spojenců, tréninky, cvičení 4. Zásada všechny informace přes KŠ 21. Krizový štáb

22 Výčet možných problémů, které mohou nastat Strategie pro případ nejhoršího vývoje Formulace pro nejpravděpodobnější případy Přehled cílových skupin recipientů, nepřátel, spojenců, charakteristiky postojů Seznam členů krizového štábu s přehledem pravomocí a odpovědností Pracovní postupy krizového štábu Vzorové texty 22. Dlouhodobý krizový plán

23 Prvních 24 hodin rozhoduje o úspěchu, zároveň se na začátku dělá nejvíc chyb. Pohotová reakce je důležitá, ale neúplné informace vražedné. Dvě úvodní fáze krizové komunikace: –První kontakt s médii (kdo a jak bude postupovat). –První vlastní vystoupení, sdělení podstaty problému. 23. Praktické rady - shrnutí

24 Kvalitní příprava – znát vše včetně kontroverzních témat a být schopen dát rozumné odpovědi. Tlumočník jako brzda a nárazník. Pozor na osobní názory, spekulace a komentáře, nereagovat na fámy ani na “co by, kdyby”. Jasně stručně a srozumitelně, nezabíhat do podrobností, pozor na odborný žargon. Sebevědomí, ne však arogance, nevyhýbat se novinářům! 24. Krizové interview

25 Zásady a zlatá pravidla mluveného projevu 25.

26 Dodatečná sdělení –Projev emocí –Zdůraznění, zpochybnění, zlehčení Dodatečné nástroje –Poloha a barva hlasu –Intonace, výslovnost, frázování Veřejný projev (TV, vystoupení) –Mimika, gestikulace, řeč těla –Podpůrné prostředky (kresby, grafy) –Zjev, oblečení, vystupování Nevýhody –Rušivý vliv prostředí –Nižší úroveň zainteresovanosti a informovanosti posluchačů –Snížená schopnost posluchačů vnímat a chápat daný problém 26. Výhody a úskalí mluveného slova

27 Paměť (rychlé vybavování argumentů, souvislostí, parametrů, definic, čísel) Inteligence (logické řazení, vtažení do problému) Slovní zásoba (přesné vystižení podstaty, zvýšení zajímavosti, gramatika, která neruší) Schopnost empatie (reflexe pocitů recipientů) Využití periferních výrazových prostředků (hlas, rytmus, mimika, gestikulace) 27. Co definuje kvalitního řečníka

28 Paměť (pexeso, popis obrázku, volná interpretace textu, včerejšek) Slovní zásoba (cílená četba beletrie) Trénink (diktafon, kamera) Důkladná příprava každého vystoupení Sebereflexe, skromnost 28. Jak se zdokonalit

29 Tři faktory úspěšnosti –Kvalita přípravy Klíčová sdělení, argumenty, čísla, fakta Znalost daného média a novináře, charakter, styl, technologie Počítat I s nepříjemnostmi –Schopnost přesvědčivé formulace Nasazení, energičnost, motivace Jasná a stručná vyjádření Reakce na otázky Logicky a přehledně řadit argumenty Neváhat –Dobrý kontakt s novinářem (nepoučovat, bez konfrontace ) 29. Mluvení v médiích - interview

30 Převzetí iniciativy (Veřejnost by mohlo zajímat …, Možná nebudete věřit, že…) Překlenutí od negativního k pozitivnímu (To je obecně pravda, ale v našem případě…, Dlouhá léta platilo, ale dnes…, Lze se na to podívat i z druhé strany…) Zdůraznění (To je pravda, ale nejdůležitější je…) Doložení (grafy, čísla, statistiky, zkušenosti jiných) Kouzlo osobnosti (připravené poznámky, formulace, headliny) 30. Techniky v interview

31 Více času, hlubší záběr (30-60 min), připravení novináři, možnost variability témat! Natáčení rozhovoru – kontrola V projevu dobré respektovat, že –Emoce se do výsledku nepromítnou –Co se řeklo, to se může otisknout –Nemusí být otištěno vše, přímá řeč se prokládá komentáři, dalšími sděleními, fakty Autorizace není povinná, ale kontrola je praktická 31. Specifika interview pro tisk

32 Zpravodajský rozhovor – pouze výňatek Publicistický rozhovor – větší prostor, vnitřní logika, záměr Účast v diskusi Čím stručnější a jasnější, tím úspěšnější Někdy je lepší mlčet 32. Specifika interview pro rozhlas

33 Úskalí a kouzla střihu Vystoupení ve zpravodajství a publicistice Účast v besedách Pár dobrých rad do studia –Odpočatý, bez trémy a v dobré náladě –Střízlivé oblečení (pozor na bílou a třpyt) –Přiměřená mimika a gestikulace –Výhodná poloha 33. Specifika interview pro televizi

34 Napsaný projev nebo zpaměti? Šikovná struktura –Otevření tématu, které zaujme –Popis problému –Souvislosti, možnosti řešení, postoje zainteresovaných –Cesta řešení, argumenty pro a proti –Pointa = výzva nebo poučení Varianty –Hvězdice (ukotvení a úvahy různými směry) –Červená nit (soustavné opakování základního faktu) –Substituční logika (rozvíjení tématu paralelně k jednoduchému a dobře známému příměru či příkladu) Úvod rozhoduje (pronikavá otázka, anekdota, historka) Jak skončit (zopakovat fakta, sugestivní otázka, výzva) Diskusní příspěvek (v panelových diskusích atp.): navázat na jiného účastníka, přímo k věci, jednoduše a logicky 34. Veřejné vystoupení

35 Napsaný projev nebo zpaměti? Šikovná struktura –Otevření tématu, které zaujme –Popis problému –Souvislosti, možnosti řešení, postoje zainteresovaných –Cesta řešení, argumenty pro a proti –Pointa = výzva nebo poučení Varianty –Hvězdice (ukotvení a úvahy různými směry) –Červená nit (soustavné opakování základního faktu) –Substituční logika (rozvíjení tématu paralelně k jednoduchému a dobře známému příměru či příkladu) Úvod rozhoduje (pronikavá otázka, anekdota, historka) Jak skončit (zopakovat fakta, sugestivní otázka, výzva) Diskusní příspěvek (v panelových diskusích atp.): navázat na jiného účastníka, přímo k věci, jednoduše a logicky 35. Veřejné vystoupení

36 Děkuji za vaši pozornost. 36.


Stáhnout ppt "Písemné vyjadřování, krizová komunikace, zásady a pravidla mluveného projevu Mgr. Bc. Radka Burketová 1.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google