Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha, 14.9.200 x

2 Identifikace projektu Projekt je řešen v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hl.m. Praha Č. priority: 7.4. Název priority: Adaptabilita a podnikání Číslo opatření: 7.4.2. Název opatření: Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Číslo výzvy: 1 Název grantového schématu: Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Oblast zásahu: Flexibilita pracovní síly, podnikatelská činnost, inovace, informační a komunikační technologie (osoby, firmy) Název projektu: Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Číslo projektu: CZ.04.3.07/4.2.01.1/0034

3 Základní informace Cílem projektu obecně je zvýšení konkurenceschopnosti Hlavního města Prahy v oblasti biomedicínských technologií cestou podpory rozvoje podmínek jejich technologického transferu Projekt je zaměřen na propagaci a podporu informovanosti široké veřejnosti i odborníků z podnikatelské sféry o pokroku výzkumu v oblasti regenerativní medicíny na možnosti a přednosti komercionalizace těchto nových poznatků Druhá oblast aktivit projektu je zaměřena na medicínsky zaměřené odborníky, zajímající se o možnosti praktického komerčního využití nových poznatků v praxi zejména formou zakládání spin off společností

4 Partneři projektu Z původních 6 partnerů neprokázali schopnost plnění smluv P2 - Business Angels Czech, P3 - Informační centrum neziskových organizací P6 - Ekonomický organizační poradce Doc. Ing. Karel Kopp V dalším průběhu řešení bude pokračovat spolupráce se zbývajícími 3 partnery: P1 - Asociace inovačního podnikání P4 - Minerva - vzdělávací společnost P5 - Buněčná terapie občanské sdružení

5 od 1.1.2006 do 31.3.2007 – - dosaženo 27% plnění hlavního indikátoru (= počet absolventů kurzů) - absorbováno 13,4 % uznatelných nákladů. Příčiny: - velmi úzký realizační tým - malé zkušenosti s řešením a administrací tohoto typu projektů - nefungující Rada projektu - neschopnost většiny partnerů plnit smlouvy - absence komunikace s cílovými skupinami - minimální propagace Nedostatečný pokrok v řešení projektu k 31.1.2007

6 leden - smlouva ÚEM a MEBIS o zabezpečeni řešení (zavedení krizového managementu) únor - negativní výsledky revize schopnosti 3 partnerů plnit smlouvy duben - zpracování inovované verze projektu - podání žádosti o prodloužení termínu řešení a o realokaci finančních prostředků projektu - schválení inovované verze projektu MPSV ČR - schválena úprava termínu ukončení řešení: původně předpokládané ukončení projektu 31.12.2007 bylo prodlouženo do 30.06.2008 délka řešení byla prodloužena z 24 na 30 měsíců květen - vypsána 3 výběrová řízení Etapy řešení projektu v prvním pololetí 2007

7 Výsledek výběrových řízení 1. Název zakázky: Implementace e-learningového portálu pro přenos informací a realizaci e-vzdělávání odborné i laické veřejnosti v otázkách biomedicínských technologií poskytující znalosti potřebné pro zakládání a rozvoj vysoce inovativních high-tech firem Vybraný řešitel: Akses s.r.o. 2. Název zakázky: Kurzy manažerských dovedností Vybraný řešitel: Bankovní institut VŠ 3. Název zakázky: Propagace projektu Vybraný řešitel: RADIX s.r.o.

8 Inovovaná verze projektu Inovovaný harmonogram projektu Inovovaný rozpočet projektu Zpřesnění obsahu a počtu kursů Přepracované obsahové náplně jednotlivých kurzů Uplatněný princip integrity a systémového přístupu Individuální přístup k zájemcům o kurzy Podstatné rozšíření funkce www stránek a e-learningu Zavedení PR Uplatnění zásady „One-stop shop“, umožňující získat potřebnou podporu v oblasti transferu technologií na jednom místě Indikátory se nemění počet podpořených osob = 2 388 počet podpořených organizací = 33 počet nově vytvořených, či inovovaných produktů = 68

9 Členové nové Rady projektu Za příjemce podpory - Ústav experimentální medicíny AV, v.v.i. Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Doc.RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc MUDr. Petr Lesný Ing. Petr Mamula, CSc Zástupci partnerů projektu Mgr. Jana Voláková Křížová, Buněčná terapie občanské sdružení Ing. Pavel Švejda, CSc., Feng, Asociace inovačního podnikání ČR Dana Kodešová, Minerva vzdělávací společnost s r. o. Zástupce smluvního řešitele - MEBIS, spol. s r.o. - a vedoucí řešitelského týmu Ing. Jan Čermák Zástupci dodavatelů Ing. Josef Janča, Bankovní institut PhDr. Dmitrij Švec, Akses, spol. s r.o. PhDr. Zdeněk Pospíšil, RADIX s.r.o. Ing. Jan Zavřel, CSc, Asociace pro poradenství v podnikání

10 Hlavní aktivity projektu cca 20 kurzů, tréninků a workshopů, zaměřených na odborné biomedicínské aspekty (např. přednášky a kurzy „Regenerativní medicína“, „Pokroky biomedicínských technologií“) cca 200 kurzů, tréninků a workshopů, zaměřených problematiku ekonomiky a řízení nových podnikatelských subjektů Individuální trénink cca 15 týmů – zájemců o založení spin off spol. – cca 70 akcí Kurzy Business English rozvoj systému specializovaného e-learningového vzdělávání a základů internetové poradny podpora vydávání vybraných odborných publikací a textů (Souček, Švejda, Amler a Lukáš a kol.) organizování 5 konferencí zahraniční pobyty na konferencích, v technologických parcích apod. aktivity, zabezpečující publicitu projektu

11 Manažerské kurzy- zimní semestr Výběrový seminář I. Zakládání společností a využití programů a fondů Evropské unie kurz hodin lekcí garant (lektor) datum konání Spin-off společnosti - význam, realizace, 6 1 Ing. Jan Zavřel, CSc. 3.10. možnosti podpory VaV a MSP Příprava žádosti o programovou podporu 6 1 Ing. Jan Zavřel, CSc. 10.10. Seminární práce domácí příprava 12

12 Manažerské kurzy- zimní semestr Výběrový seminář II. Ekonomické a manažerské minimum zaměřené do praxe kurz hodin lekcí garant (lektor) datum konání Legislativa podnikání v ČR 6 1 JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 17.10. Základy managementu 8 2x4 PhDr. Karel Preuss, CSc. 24.10. 31.10. Strategické plánování 6 1 PhDr. Karel Preuss, CSc. 14.11 Orientace v základních pojmech 8 2x4 Ing.Oldřich Knaifl, CSc. 28.11. a souvislostech účetnictví 19.12.

13 Manažerské kurzy- zimní semestr Výběrový seminář III. Politika výzkumu a vývoje, popularizace vědy a duševní vlastnictví kurz hodin lekcí garant (lektor) datum konání Základy managementu 8 2x4 PhDr. Karel Preuss, CSc. 24.10. 31.10. Ochrana duševního vlastnictví 8 2x4 JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 7.11. 21.11. Popularizace vědy a jejích výsledků 8 2x4 Ing. Jan Čermák, DrSc. 5.12. 12.12.

14 Kurzy Business English Kurzy jsou realizovány ve dvou paralelních skupinách: 1. skupina (středy), 2. skupina (soboty) BC = Business Correspondence (letters, fax, memo) Dr. Hanzlíková - rozsah 4 hod B = Business English (economy, finance, accounting) Ing. Linhart – rozsah 8 hod LE = Legal English (contracts, business legal regulation) Mgr. Bahenská – rozsah 8 hod Kurzy byly zahájeny 15. a 18.8. 2007

15 Trénink cca 15 týmů – spin off spol. nejčastěji kladené otázky 1 Vstup do podnikání správný okamžik vstupu do podnikání vzhledem k fázi výzkumu a vývoje, (nápad, stádium rozpracování projektu, hotové know how,…) etické a právní otázky vztahu k zaměstnavateli a odchodu na do vlastního podniku vyrovnání se s kolektivem, který tvořil know how, musí se všichni účastnit na vzniku nového podniku_ ohodnocení přínosu jednotlivých spolupracovníků Plánování investiční výstavby: jaký je soubor základních problémů výstavby větších investičních celků jejich financování a plánování

16 Trénink cca 15 týmů – spin off spol. nejčastěji kladené otázky 2 Ekonomika podnikání: způsob vytváření ekonomického a finančního plánu podniku, (jak se dají věci spočítat) odhady a způsoby určení ekonomické výhodnosti vztah proměnných a fixních nákladů kdy mít stálé zaměstnance a kdy jen externí spolupracovníky kdy budovat vlastní laboratoř a kdy testy zadávat externě formy citlivostní analýzy a úvah typu co se stane když Rizika a jejich eliminace: eliminace rizik likvidity projektu eliminace rizik odpovědnosti za škodu při lékařském zásahu, při transportu, právní otázky odpovědnosti ochrana proti podvodníkům různého druhu (financování, krádež know how)

17 Trénink cca 15 týmů – spin off spol. nejčastěji kladené otázky 3 Otázky trhu: co s výkyvy zakázek? otázka závislosti poptávky na ceně kdo je klient – zdravotnické zařízení, nebo pacient je řešen problém zdravotnického zařízení nebo pacienta odhad velikosti trhu vlivu konkurence (tržní podíly, díra na trhu) využití cizích marketingových strategií Závěry: Z výše uvedeného vyplývá, že v kurzech a trénincích nutno klást důraz zejména na ošetření rizik, pojištění, právo a ochrana know how, financování investic a provozu, a otázky marketingu.

18 Konference 1 Letní škola „Tkáňové inženýrství“ (ve spolupráci s TU Liberec) se uskuteční v Liberci od 24. do 26. září 2007, bude předneseno celkem 15 příspěvků, např. Nanotechnologie pro vytváření funkčních rozhraní mezi umělými objekty a biologickým prostředím, Technologie Nanospider a její možné aplikace, Počítačové modelování v proteinovém inženýrství, Fyzikální principy hladinového elektrostatického zvlákňování, Možnosti a limity současné neurochirurgie, Inovační procesy v ČR atd. Součástí LŠ jsou exkurze do společnosti ELMARCO a do Technické Univerzity Liberec. Konference Evropský rámec technologického transferu (spolupráce s AIP ČR) se koná dne 5.12.2007 jako součást 14. ročníku akce „INOVACE 2007, na Novotného Lávce v Praze, témata přednášek např.: Informační zdroje pro inovační podnikání v evropském kontextu, Financování a přímý přístup k projektům Evropské komise, Rizika technologického transferu v oblasti medicínských biotechnologií, Zkušenosti z přípravy projektů, podporovaných z fondů EU a ze zakládání vědecko technických parků.

19 Konference 2 Další 3 konference jsou ve fázi příprav: Informatika a inovace – ve spolupráci s Českou informační společností – bude se konat 22.1.2008 v Praze. Současnost a budoucnost buněčné terapie v ČR – bude se konat ve dnech 24. A 25. dubna 2008 v budově AV ČR na Národní třídě. Závěrečná konference projektu se uskuteční v červnu 2008 v Praze.

20 Publicita projektu propagační a informační centrum projektu CPK v rámci akce INOVACE 2007 - info stánek, postery - 4. – 6. 12. 2007 Novotného Lávka propagace projektu a poskytování informací potenciálním zahraničním investorům v rámci aktivit AIP ČR na výstavách v Moskvě, Hannoveru a v Paříži tiskové konference - konaly se dvě, připravují se cca 4 další Dny otevřených dveří Rozhlas. zpracování a vysílání 10ti dílného pořadu Buněčná terapie a regenerativní medicína – nahrávky rozhovorů Prof.Sykové s předními specialisty oboru publikace, školicí a informační materiály propagační předměty - vydávané za účelem informování o projektu, vlajky EU letáky, plakáty DVD s pořadem Buněčná terapie a regenerativní medicína a další

21 A závěrem Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google