Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Zahradníčková 16. 12. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Zahradníčková 16. 12. 2013."— Transkript prezentace:

1 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

2 Opakování Test

3 Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného podnikání v tržní ekonomice, kde je základem úspěchu spokojený zákazník.

4 Jak se vyvíjel marketing? Výrobní koncepce Výrobková Prodejní Marketingová

5 V jaké části analýzy prostředí (okolí) je nutné věnovat marketingu pozornost? Mikroprostředí (interní prostředí podniku). Pozn. Nástroji marketingu je možné ovlivňovat mezoprostředí podniku.

6 Jaké marketingové strategie znáte? Výrobková strategie Servisní strategie Kontraktační strategie Komunikační strategie Distribuční strategie

7 Jak členíte produkt z pohledu marketingu? Jádro produktu Rozšířený produkt Totální produkt

8 Z jakého důvodu je pro podnik důležité plánování investic? Investiční strategie jsou nástrojem dosahování dlouhodobých cílů

9 Jak je realizována investiční strategie? Strategické rozhodování Investiční plánování viz minulé hodiny Výběr vhodného projektu Investiční proces Hodnocení

10 Jaké základní druhy investic znáte? Hmotné Finanční Nehmotné

11 Co patří mezi zdroje financování investic v podniku? Vlastní zdroje Cizí zdroje

12 Co je předmětem finančního řízení podniku? Strategické – finanční plánování, finanční analýzy, zabezpečení rentability Operativní – řízení likvidity

13 Jak je možné definovat finanční strategii? Jádro celopodnikové strategie Dlouhodobá ziskovost Růst hodnoty Návratnost investic Postavení na trhu Souvislost s řízením rizik

14 Kdo patří mezi subjekty finančního řízení? Vlastníci Statutární orgány Management Specialisté

15 Kdo patří mezi subjekty finančního řízení? Vlastníci Statutární orgány Management Specialisté

16 Definujte pojem funkční plány podniku, k čemu slouží? Takové plány, které slouží jako podklad pro sestavení finančního plánu. Na vrcholu stojí plán marketingu (prodejů) atd.

17 Z čeho se skládá finanční plán? Rozvaha VZZ CF

18 Co rozumíte pod pojmem divestice (desinvestice)?

19 Jakým způsobem se plánuje výkaz zisku a ztráty podniku? Plán výnosů Plán nákladů Plán VH

20 Jak se plánuje rozvaha podniku? Položky závislé na tržbách Ostatní položky Celková aktiva Pasiva Případně DEK

21 Jak se s ohledem na strategické řízení podniku plánuje CF? Z hlediska strategického řízení je vhodné plánovat cash flow nepřímou metodou

22 Co je předmětem personálního řízení podniku? Vše, co se týká lidí v pracovním procesu

23 Co patří mezi základní problémy, které by měla řešit personální strategie? Dlouhodobé získávání lidí Zařazování lidí do pracovního procesu Výkon pracovních pozic Vzdělávání a rozvoj lidí Kariérní perspektivy lidí Uvolňování lidí Obměna pracovníků

24 Jaký je rozdíl mezi motivem a stimulem? Motiv je vnitřní pohnutka Stimul je vnější pohnutka

25 Co je možné řadit mezi nové systémy práce? Práce doma, z domova Sídlení práce Kratší pracovní doba atd.

26 Jak mohou podniky přistupovat k bezpečí? Reaktivně Proaktivně Licoměrně

27 Co v současné době patří mezi oblasti, kde je potřeba počítat s nebezpečím? Majetku Osob Enviromentlní Informací atd.

28 Co v současné době patří mezi oblasti, kde je potřeba počítat s nebezpečím? Majetku Osob Enviromentální Informací atd.

29 Jak byste definovali informační strategii podniku? Popis současného stavu informačního systému, zjištění potřeb Definice cílového stavu Návrh řešení, jak dosáhnout cílového stavu

30 Pozn. prací s daty se zabývají dříve uvedené metody – BI a CI Business Intelligence Competitive Intelligence

31 Jak je možné definovat řízení rizik? Zabývá tvorbou činností, navzájem provázaných, které se snaží zamezit nebo zmírnit výskyt rizik

32 Jak je možné členit rizika? Interní Kapitálová Forem podnikání Spojená s managementem Image podniku Finanční rizika atd. Mimopodniková Bankovní Pojistná Dodavatelsko-odběratelská Politická Korupce Globální Technologického pokroku Vývoje ziskovosti v odvětví Změn priorit zákazníků Hospodářské a finanční krize

33

34 Risk Appetite Risk Capacity

35 Strategie řízení rizik – Retence – Přenos – Redukce – Vyhýbání se

36 20 otevřených otázek Stručné odpovědi Každá otázka hodnocena max. 2 body Maximum 40 Minimum k ústní 28 Ústní – Případné nedostatky z testu a projektu – Doplňující otázky

37


Stáhnout ppt "Lenka Zahradníčková 16. 12. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google