Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové příležitosti pro města a obce v letech 2007 - 2013 Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR IX. Celostátní finanční konference 7. a 8. prosinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové příležitosti pro města a obce v letech 2007 - 2013 Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR IX. Celostátní finanční konference 7. a 8. prosinec."— Transkript prezentace:

1 Nové příležitosti pro města a obce v letech Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR IX. Celostátní finanční konference 7. a 8. prosinec 2006, Praha

2 Úvod - Finanční prostředky SF a FS pro ČR na období  Strukturální fondy: cca 516 mld Kč –Evropský regionální fond (ERDF) necelých 400 mld. Kč (13 mld. €) –Evropský sociální fond (ESF) přes 120 mld. Kč (4,5 mld. €)  Fond soudržnosti: cca 258 mld Kč (odhad MF) míra spolufinancování z fondů 85 % (nyní pouze 75 %) spolufinancování z národních zdrojů 15 %

3 I. Operační programy obecně – oblasti podpory (1) 1) Cíl Konvergence 25, 9 mld. € OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání (ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) 2) Cíl Konkurenceschopnost (Praha) 0, 4 mld. € OP Konkurenceschopnost (ERDF) Podnikání OP Adaptabilita a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje 3) Cíl Evropská územní spolupráce 0, 4 mld. € CELKEM 26, 7 mld. €

4 I. Rozdělení finančních prostředků mezi OP v cíli Konvergence (v %) (2) Cíl Konvergence Alokace celkem mil. € podílmil. EUR OP Životní prostředí19,00%4 917,9 OP Doprava22,25%5 759,1 OP Podnikání a inovace11,75%3 041,3 OP Výzkum a vývoj pro inovace8,00%2 070,7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost7,00%1 811,8 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost7,00%1 811,8 IOP6,00%1 553,0 ROP (7x)18,00%4 659,0 OP Technická pomoc1,00% 258,8

5 I. Rozdělení finančních prostředků mezi OP v cíli Konvergence (v €) (3)

6 I.Srovnání alokací pro období a (v Kč) (4) Cíl 1 Cíl 2 Alokace (mld. Kč) SROP12,8 OP RLZ9,1 OP PP7,4 OP I7 OP RVMZ4,9 JPD 2, JPD 33,7 CELKEM44,9 Celkem / rok15 Cíl Konvergence Cíl Konkurenceschopnost Alokace (mld. Kč) IOP 45,0 7x ROP135,1 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 52,5 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 52,5 OP Podnikání a inovace 88,2 OP Výzkum a vývoj pro inovace 60,1 OP Doprava167,0 OP Životní prostředí142,6 OP Technická pomoc 7,5 OP pro Prahu 12,2 CELKEM 762,7 Celkem / rok 109

7 I. Řídící orgány operačních programů (5) Operační program Odpovědné ministerstvo/ Regionální rada OP Podnikání a inovaceMPO OP Výzkum a vývoj pro inovaceMŠMT OP Lidské zdroje a zaměstnanostMPSV OP Vzdělání pro konkurenceschopnostMŠMT OP Životní prostředíMŽP OP DopravaMD Integrovaný operační programMMR Regionální operační programy (7 NUTS II)Úroveň NUTS II OP Technická pomocMMR

8 II. Regionální operační programy (1) Globální cíl : urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice, posílení kvality života obyvatel, to vše při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů, jenž vychází z využití jejich potenciálu. Řídícími orgány jsou regionální rady jednotlivých regionů soudržnosti.

9 II. Rozdělení finančních prostředků mezi regionální OP (v €) (2)

10 II. Regionální operační programy (3) Zaměření podpor Regionálních operačních programů (Specifické cíle ROP): Zvýšit prosperitu a atraktivitu regionu: modernizovat technickou infrastrukturu zajistit větší přitažlivost regionu pro investice, zároveň zohledňovat ochranu životního prostředí; vytvořit prostředí pro rozvoj malých a středních podniků, zajistit prostředí pro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí; zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí; modernizovat a zlepšit podmínky pro obyvatele ve městech a na venkově, které souvisí s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit.

11 III. Operační programy pro Prahu (1) Zaměření OP: –Podpora konkurenceschopnosti regionu, a to zejména prostřednictvím zkvalitnění městského prostředí. –Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a inovačního potenciálu města. –Zvyšování zaměstnanosti, rozvoj trhu práce a podpora kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly. –Integrace vyloučených skupin obyvatelstva.

12 III. Operační programy pro Prahu (2a) OP Adaptabilita Příjemci: veřejná správa Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky –Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání –Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu –Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí –Inovace organizace práce –Efektivní veřejná správa města

13 III. Operační programy pro Prahu (2b) OP Adaptabilita Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce –Začleňování znevýhodněných osob –Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob –Spolupráce se zaměstnavateli –Podpora rozvoje sociální ekonomiky –Globální grant Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání –Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ –Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství –Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách –Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

14 III. Operační programy pro Prahu (3a) OP Konkurenceschopnost Prioritní osa 1 – Dostupnost a prostředí –1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy (příjemce: hl. m. Praha) –1.2 Zlepšení dostupnosti sítí TEN-T, zkvalitnění důležitých dopravních vazeb (hl. m. Praha) –1.3 Rozvoj a dostupnost ICT služeb (hl. m. Praha) –1.4 Revitalizace opuštěných, znehodnocených nebo sociálně problémových území a ploch (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy) –1.5 Prevence a řešení přírodních nebo technologických rizik (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy) –1.6 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy)

15 III. Operační programy pro Prahu (3b) OP Konkurenceschopnost Prioritní osa 2 – Inovace a podnikání –2.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy) –2.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy)

16 IV. Tematické OP – OP Doprava (1) Prioritní osa 4 – Modernizace silnic 1. třídy mimo TEN-T (vlastníci/správci infrastruktury) Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl.m. Praze (hl. m. Praha) Prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy (vlastníci/správci infrastruktury, právnické/fyzické osoby mající k pozemkům určeným k zastavění (podporovanou investicí) vlastnická či jiná práva, případně vlastníci překládacích mechanismů, přepravních jednotek KD a vlastníci/správci VLC, vlastníci dopravních prostředků, vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy)

17 IV. OP Životní prostředí (2a) Příjemci -prioritní osy 1-5 a 7: územní samosprávné celky a jejich svazky -prioritní osa : kraje, obce, svazky obcí -prioritní osa 6.6: kraje, obce Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování rizika povodní Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 2.1 Zlepšení kvality ovzduší 2.2 Omezování emisí

18 IV. OP Životní prostředí (2b) Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby. Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží. Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 5.1 Omezování průmyslového znečištění.

19 IV. OP Životní prostředí (2c) Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 6.3 Obnova krajinných struktur 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 7.1. Oblast podpory – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství environmentálních informací

20 IV. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3a) Příjemci u prioritních os 1-3: kraje, města a obce Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání –Zvyšování kvality ve vzdělávání –Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj –Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji –Vyšší odborné vzdělávání –Vysokoškolské vzdělávání –Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji –Partnerství a sítě

21 IV. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3b) Prioritní osa č. 3 – Další vzdělávání –Systémový rámec dalšího vzdělávání –Individuální další vzdělávání –Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osa č. 4 – Technická pomoc –Příjemci : potenciální žadatelé projektů z OP VK, žadatelé/předkladatelé projektů z OP VK, právnické osoby 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program

22 IV. OP Podnikání a inovace (4) Prioritní osa 2 – Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků (územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace) Prioritní osa 3 – Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace) Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce (územní samosprávné celky) 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace) 5.3 Infrastruktura pro podnikání (územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace)

23 IV. OP Lidské zdroje a zaměstnanost (5) Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti 3.2. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (samosprávné orgány (kraje, města, obce) a jimi zřizované organizace) Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby –příjemci: správní úřady a úřady územních samosprávných celků, zaměstnanci těchto úřadů a organizace zřizované těmito úřady, poskytovatelé veřejných služeb. Cílovou skupinou budou i politici včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce –příjemci: kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, místní partnerství Prioritní osa 6 – Technická pomoc –příjemci: předkladatelé projektů

24 IV. Integrovaný operační program (6) Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy 1.1 – Rozvoj informační společnosti pro veřejnou správu 1.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.1 – Služby v oblasti sociální integrace 2.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví 2.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti 2.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství 3.3 – Zlepšení prostředí v sídlištích 3.4 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

25 V. Zlepšení systému čerpání (1) OblastStav Hlavní cíle Návrh METODI CKÉ ŘÍZENÍ výklady metodických pokynů se často liší nejen mezi jednotlivými zprostředkujícími subjekty, ale také mezi ZS a finančním úřadem nebo dokonce mezi jednotlivými FÚ;  zvyšuje se nejistota žadatelů, kterým v případě nedodržení metodik hrozí krácení a ztráta dotace a penalizace;  různé výklady a postupy také vedou k tomu, že žadatelé i ŘO/ZS se často dopouštějí duplicitní práce a zbytečných chyb;  snižuje ochotu potenciálních žadatelů účastnit se programů.  sjednocení výkladů a stanovisek  důslednější koordinace příprav metodickýc h pokynů příprava obecných rámcových manuálů a metodik závazných pro ŘO  nastavení systému včasného poskytování závazných písemných stanovisek

26 V. Zlepšení systému čerpání (2) OblastStav Hlavní cíle pro Návrhy ADMI NISTR ACE PROJ EKTŮ  administrativně a organizačně náročným a zdlouhavým procesem prochází všechny projektové žádosti bez ohledu na to, zda se jedná o projekty malého rozsahu nebo o velké a finančně náročné projekty;  od podání projektové žádosti do okamžiku podpisu vlastní smlouvy uplyne několik měsíců;  řídící orgány/zprostředkující subjekty přitom již dnes nemají dostatečný počet zaměstnanců ke zvládání náročné administrativy ve stanovených termínech.  zjednodušení interních administrativních procesů – snížení pracovní zátěže jednotlivých pracovníků ZS  urychlení interních administrativních procesů  nové procesní schéma administra ce a hodnocení projektů

27 V. Zlepšení systému čerpání (3) OblastStav Hlavní cíle pro Návrhy ADMI NISTR ACE PROJ EKTŮ až do okamžiku schválení nebo zamítnutí žádosti (tj. po několik měsíců) nemá žadatel žádné nebo má jen velmi nedostatečné informace o aktuálním stavu administrace a výsledcích hodnocení své projektové žádosti; vede k nejistotě žadatelů ohledně šance své žádosti na schválení;  časté dotazování se žadatelů na stav schvalování své žádosti zdržuje i pracovníky řídících orgánů, resp. zprostředkujících subjektů.  větší transparentnost interních administrativních procesů jednotný monitorovací systém  osobní webový „účet“ žadatele

28 V. Zlepšení systému čerpání (4) OblastStav Hlavní cíle Návrh FINANC OVÁNÍ žadatel je nucen uhradit veškeré náklady projektu nejprve ze svých vlastních zdrojů, teprve poté mu je příslušná část nákladů proplacena z evropských peněz;  žádosti o financování ze strukturálních fondů (SF) předkládají hlavně subjekty, které nemají problém získat od banky úvěr na úhradu nákladů projektu;  naopak velká část obcí, nestátních neziskových organizací (NNO) a malých a středních podniků (MSP) je z účasti na čerpání vyloučena (nedostanou úvěr) nebo jsou nuceni předkládat jen malé, finančně nenáročné projekty.  zrychlení finančních toků průběžné financování podíl státu na spolufinanc ování projektů obcí a krajů

29 Děkuji za pozornost. Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR


Stáhnout ppt "Nové příležitosti pro města a obce v letech 2007 - 2013 Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR IX. Celostátní finanční konference 7. a 8. prosinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google