Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové příležitosti pro města a obce v letech 2007 - 2013 Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR IX. Celostátní finanční konference 7. a 8. prosinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové příležitosti pro města a obce v letech 2007 - 2013 Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR IX. Celostátní finanční konference 7. a 8. prosinec."— Transkript prezentace:

1 Nové příležitosti pro města a obce v letech 2007 - 2013 Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR IX. Celostátní finanční konference 7. a 8. prosinec 2006, Praha

2 Úvod - Finanční prostředky SF a FS pro ČR na období 2007-2013  Strukturální fondy: cca 516 mld Kč –Evropský regionální fond (ERDF) necelých 400 mld. Kč (13 mld. €) –Evropský sociální fond (ESF) přes 120 mld. Kč (4,5 mld. €)  Fond soudržnosti: cca 258 mld Kč (odhad MF) míra spolufinancování z fondů 85 % (nyní pouze 75 %) spolufinancování z národních zdrojů 15 %

3 I. Operační programy obecně – oblasti podpory (1) 1) Cíl Konvergence 25, 9 mld. € OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání (ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) 2) Cíl Konkurenceschopnost (Praha) 0, 4 mld. € OP Konkurenceschopnost (ERDF) Podnikání OP Adaptabilita a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje 3) Cíl Evropská územní spolupráce 0, 4 mld. € 5 +1 +1 CELKEM 26, 7 mld. €

4 I. Rozdělení finančních prostředků mezi OP v cíli Konvergence (v %) (2) Cíl Konvergence Alokace 2007-2013 celkem 25 883 mil. € podílmil. EUR OP Životní prostředí19,00%4 917,9 OP Doprava22,25%5 759,1 OP Podnikání a inovace11,75%3 041,3 OP Výzkum a vývoj pro inovace8,00%2 070,7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost7,00%1 811,8 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost7,00%1 811,8 IOP6,00%1 553,0 ROP (7x)18,00%4 659,0 OP Technická pomoc1,00% 258,8

5 I. Rozdělení finančních prostředků mezi OP v cíli Konvergence (v €) (3)

6 I.Srovnání alokací pro období 2004-2006 a 2007-2013 (v Kč) (4) Cíl 1 Cíl 2 Alokace 2004-2006 (mld. Kč) SROP12,8 OP RLZ9,1 OP PP7,4 OP I7 OP RVMZ4,9 JPD 2, JPD 33,7 CELKEM44,9 Celkem / rok15 Cíl Konvergence Cíl Konkurenceschopnost Alokace 2007-2013 (mld. Kč) IOP 45,0 7x ROP135,1 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 52,5 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 52,5 OP Podnikání a inovace 88,2 OP Výzkum a vývoj pro inovace 60,1 OP Doprava167,0 OP Životní prostředí142,6 OP Technická pomoc 7,5 OP pro Prahu 12,2 CELKEM 762,7 Celkem / rok 109

7 I. Řídící orgány operačních programů (5) Operační program Odpovědné ministerstvo/ Regionální rada OP Podnikání a inovaceMPO OP Výzkum a vývoj pro inovaceMŠMT OP Lidské zdroje a zaměstnanostMPSV OP Vzdělání pro konkurenceschopnostMŠMT OP Životní prostředíMŽP OP DopravaMD Integrovaný operační programMMR Regionální operační programy (7 NUTS II)Úroveň NUTS II OP Technická pomocMMR

8 II. Regionální operační programy (1) Globální cíl : urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice, posílení kvality života obyvatel, to vše při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů, jenž vychází z využití jejich potenciálu. Řídícími orgány jsou regionální rady jednotlivých regionů soudržnosti.

9 II. Rozdělení finančních prostředků mezi regionální OP (v €) (2)

10 II. Regionální operační programy (3) Zaměření podpor Regionálních operačních programů (Specifické cíle ROP): Zvýšit prosperitu a atraktivitu regionu: modernizovat technickou infrastrukturu zajistit větší přitažlivost regionu pro investice, zároveň zohledňovat ochranu životního prostředí; vytvořit prostředí pro rozvoj malých a středních podniků, zajistit prostředí pro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí; zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí; modernizovat a zlepšit podmínky pro obyvatele ve městech a na venkově, které souvisí s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit.

11 III. Operační programy pro Prahu (1) Zaměření OP: –Podpora konkurenceschopnosti regionu, a to zejména prostřednictvím zkvalitnění městského prostředí. –Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a inovačního potenciálu města. –Zvyšování zaměstnanosti, rozvoj trhu práce a podpora kvalifikované a konkurenceschopné pracovní síly. –Integrace vyloučených skupin obyvatelstva.

12 III. Operační programy pro Prahu (2a) OP Adaptabilita Příjemci: veřejná správa Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky –Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání –Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu –Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí –Inovace organizace práce –Efektivní veřejná správa města

13 III. Operační programy pro Prahu (2b) OP Adaptabilita Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce –Začleňování znevýhodněných osob –Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob –Spolupráce se zaměstnavateli –Podpora rozvoje sociální ekonomiky –Globální grant Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání –Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ –Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství –Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách –Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

14 III. Operační programy pro Prahu (3a) OP Konkurenceschopnost Prioritní osa 1 – Dostupnost a prostředí –1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy (příjemce: hl. m. Praha) –1.2 Zlepšení dostupnosti sítí TEN-T, zkvalitnění důležitých dopravních vazeb (hl. m. Praha) –1.3 Rozvoj a dostupnost ICT služeb (hl. m. Praha) –1.4 Revitalizace opuštěných, znehodnocených nebo sociálně problémových území a ploch (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy) –1.5 Prevence a řešení přírodních nebo technologických rizik (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy) –1.6 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy)

15 III. Operační programy pro Prahu (3b) OP Konkurenceschopnost Prioritní osa 2 – Inovace a podnikání –2.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy) –2.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí (hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy)

16 IV. Tematické OP – OP Doprava (1) Prioritní osa 4 – Modernizace silnic 1. třídy mimo TEN-T (vlastníci/správci infrastruktury) Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl.m. Praze (hl. m. Praha) Prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy (vlastníci/správci infrastruktury, právnické/fyzické osoby mající k pozemkům určeným k zastavění (podporovanou investicí) vlastnická či jiná práva, případně vlastníci překládacích mechanismů, přepravních jednotek KD a vlastníci/správci VLC, vlastníci dopravních prostředků, vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy)

17 IV. OP Životní prostředí (2a) Příjemci -prioritní osy 1-5 a 7: územní samosprávné celky a jejich svazky -prioritní osa 6.3-6.5: kraje, obce, svazky obcí -prioritní osa 6.6: kraje, obce Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování rizika povodní Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 2.1 Zlepšení kvality ovzduší 2.2 Omezování emisí

18 IV. OP Životní prostředí (2b) Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby. Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady. 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží. Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 5.1 Omezování průmyslového znečištění.

19 IV. OP Životní prostředí (2c) Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 6.3 Obnova krajinných struktur 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 7.1. Oblast podpory – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství environmentálních informací

20 IV. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3a) Příjemci u prioritních os 1-3: kraje, města a obce Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání –Zvyšování kvality ve vzdělávání –Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj –Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji –Vyšší odborné vzdělávání –Vysokoškolské vzdělávání –Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji –Partnerství a sítě

21 IV. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (3b) Prioritní osa č. 3 – Další vzdělávání –Systémový rámec dalšího vzdělávání –Individuální další vzdělávání –Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osa č. 4 – Technická pomoc –Příjemci : potenciální žadatelé projektů z OP VK, žadatelé/předkladatelé projektů z OP VK, právnické osoby 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program

22 IV. OP Podnikání a inovace (4) Prioritní osa 2 – Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků (územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace) Prioritní osa 3 – Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace) Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce (územní samosprávné celky) 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace) 5.3 Infrastruktura pro podnikání (územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace)

23 IV. OP Lidské zdroje a zaměstnanost (5) Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti 3.2. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (samosprávné orgány (kraje, města, obce) a jimi zřizované organizace) Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby –příjemci: správní úřady a úřady územních samosprávných celků, zaměstnanci těchto úřadů a organizace zřizované těmito úřady, poskytovatelé veřejných služeb. Cílovou skupinou budou i politici včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce –příjemci: kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, místní partnerství Prioritní osa 6 – Technická pomoc –příjemci: předkladatelé projektů

24 IV. Integrovaný operační program (6) Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy 1.1 – Rozvoj informační společnosti pro veřejnou správu 1.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.1 – Služby v oblasti sociální integrace 2.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví 2.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti 2.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství 3.3 – Zlepšení prostředí v sídlištích 3.4 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

25 V. Zlepšení systému čerpání (1) OblastStav 2004-2006 Hlavní cíle 2007-2013 Návrh METODI CKÉ ŘÍZENÍ výklady metodických pokynů se často liší nejen mezi jednotlivými zprostředkujícími subjekty, ale také mezi ZS a finančním úřadem nebo dokonce mezi jednotlivými FÚ;  zvyšuje se nejistota žadatelů, kterým v případě nedodržení metodik hrozí krácení a ztráta dotace a penalizace;  různé výklady a postupy také vedou k tomu, že žadatelé i ŘO/ZS se často dopouštějí duplicitní práce a zbytečných chyb;  snižuje ochotu potenciálních žadatelů účastnit se programů.  sjednocení výkladů a stanovisek  důslednější koordinace příprav metodickýc h pokynů příprava obecných rámcových manuálů a metodik závazných pro ŘO  nastavení systému včasného poskytování závazných písemných stanovisek

26 V. Zlepšení systému čerpání (2) OblastStav 2004-2006Hlavní cíle pro 2007-2013 Návrhy ADMI NISTR ACE PROJ EKTŮ  administrativně a organizačně náročným a zdlouhavým procesem prochází všechny projektové žádosti bez ohledu na to, zda se jedná o projekty malého rozsahu nebo o velké a finančně náročné projekty;  od podání projektové žádosti do okamžiku podpisu vlastní smlouvy uplyne několik měsíců;  řídící orgány/zprostředkující subjekty přitom již dnes nemají dostatečný počet zaměstnanců ke zvládání náročné administrativy ve stanovených termínech.  zjednodušení interních administrativních procesů – snížení pracovní zátěže jednotlivých pracovníků ZS  urychlení interních administrativních procesů  nové procesní schéma administra ce a hodnocení projektů

27 V. Zlepšení systému čerpání (3) OblastStav 2004-2006Hlavní cíle pro 2007-2013 Návrhy ADMI NISTR ACE PROJ EKTŮ až do okamžiku schválení nebo zamítnutí žádosti (tj. po několik měsíců) nemá žadatel žádné nebo má jen velmi nedostatečné informace o aktuálním stavu administrace a výsledcích hodnocení své projektové žádosti; vede k nejistotě žadatelů ohledně šance své žádosti na schválení;  časté dotazování se žadatelů na stav schvalování své žádosti zdržuje i pracovníky řídících orgánů, resp. zprostředkujících subjektů.  větší transparentnost interních administrativních procesů jednotný monitorovací systém  osobní webový „účet“ žadatele

28 V. Zlepšení systému čerpání (4) OblastStav 2004-2006 Hlavní cíle 2007-2013 Návrh FINANC OVÁNÍ žadatel je nucen uhradit veškeré náklady projektu nejprve ze svých vlastních zdrojů, teprve poté mu je příslušná část nákladů proplacena z evropských peněz;  žádosti o financování ze strukturálních fondů (SF) předkládají hlavně subjekty, které nemají problém získat od banky úvěr na úhradu nákladů projektu;  naopak velká část obcí, nestátních neziskových organizací (NNO) a malých a středních podniků (MSP) je z účasti na čerpání vyloučena (nedostanou úvěr) nebo jsou nuceni předkládat jen malé, finančně nenáročné projekty.  zrychlení finančních toků průběžné financování podíl státu na spolufinanc ování projektů obcí a krajů

29 Děkuji za pozornost. Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR ministr@mmr.cz


Stáhnout ppt "Nové příležitosti pro města a obce v letech 2007 - 2013 Mgr. Petr Gandalovič Ministr pro místní rozvoj ČR IX. Celostátní finanční konference 7. a 8. prosinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google