Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální mezinárodní organizace: Evropa Ludmila Čechová Martina Sedláčková Martin Šufajzl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální mezinárodní organizace: Evropa Ludmila Čechová Martina Sedláčková Martin Šufajzl."— Transkript prezentace:

1 Regionální mezinárodní organizace: Evropa Ludmila Čechová Martina Sedláčková Martin Šufajzl

2 Evropa obecně  Vymezení Evropy  Rozloha  Obyvatelstvo  Počet  Situace etnická a náboženská  Postavení ve světě  Silní regionální aktéři

3

4 Životní úroveň v regionu podle Indexu lidského rozvoje (HDI) a hrubého národního produktu (HNP)

5 Stabilní státy a oblasti bez výrazných krizí  Švýcarsko, Lichtenštejnsko  Severní Evropa  Nizozemí, Lucembursko  Slovinsko

6 Problematické oblasti  Náboženské a etnické konflikty, tendence separatistické  90. léta 20. století a později  Oblasti v Rusku (Čečensko, Ingušsko, Dagestán aj.)  Balkán (země bývalé Jugoslávie)  Severní Irsko  Baskicko  Vybrané politické problémy  Bělorusko  Ukrajina  Rusko

7 Mezinárodní organizace působící v regionu Evropy  Evropská unie (EU)  politická a ekonomická unie 27 států  mezi nejdůležitější instituce patří:  Evropský parlament  Evropská rada  Rada EU  Evropská komise  Soudní dvůr Evropské unie  Česká republika je členem od roku 2004  v Evropském parlamentu disponuje 24 křesly  v Radě EU disponuje 12 hlasy

8 Mezinárodní organizace působící v regionu Evropy  Visegrádská skupina (V4)  aliance České republiky, Maďarska, Slovenska a Polska  původ v roce 1335, oficiální vznik v roce 1991  úzká spolupráce mezi postkomunistickými státy  součástí je Mezinárodní visegrádský fond (s rozpočtem 6 mil. EURO)

9 Mezinárodní organizace působící v regionu Evropy  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)  vznikla roku 1995 transformací Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě  56 členů (nejen z Evropy)  uskutečňuje mise v rizikových oblastech Evropy (Makedonie, Kosovo, Gruzie, Chorvatsko, ….)  generálním tajemníkem je Lamberto Zannier

10 Mezinárodní organizace působící v regionu Evropy  Evropské sdružení volného obchodu (EFTA)  vzniklo v roce 1960 tzv. Stockholmskou smlouvou  současnými členy jsou Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko  generálním tajemníkem je Käre Bryn  nejvyšším orgánem je Rada EFTA se sídlem v Ženevě

11 Mezinárodní organizace působící v regionu Evropy  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)  sdružuje 35 ekonomicky nejrozvinutějších států světa (ČR je členem od roku 1995)  vznikla v roce 1961 transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (1948; administrace Marshallova plánu)  generálním tajemníkem je Ángel Gurría

12  Sídlo v budově Palais de L´Europe ve Štrasburku  47 členských států a 6 zemí má status pozorovatele  Založeno 5. května 1949  Úmluv -> cílem je lépe vzájemně sladit zákony členských států a uvést je v soulad s normami Rady (více než 200 úmluv )  rezoluce a doporučení členským státům  Členem RE se může stát každý evropský stát  přijme zásady právního státu  zaručí všem svým občanům základní lidská práva a svobody  Česká republika je členem od 30.6.1993. Rada Evropy

13  Smyslem činnosti RE je docílit spolupráce jednotlivých států a vytvořit jednotný právní prostor  Toho je dosahováno :  politickým tlakem  vzájemnou spoluprací na mezivládní úrovni  vytvářením multilaterálních smluvních vztahů na bázi organizací a zejména úmluv a dohod Rada Evropy

14  Členství v RE: deset zakladatelů další členové pozorovatelé v Parlamentním shromáždění pozorovatelé ve Výboru ministrů kandidáti

15  Chránit lidská práva, pluralitní demokracii a právní stát  Posilovat vědomí evropské kulturní identity a mnohotvárnosti a podporovat její rozvoj  Hledat řešení problémů evropské společnosti ( diskriminace menšin, nesnášenlivost, ochrana živ. prostředí …)  Pomáhat udržet demokratickou stabilitu v Evropě podporou politických legislativních a ústavních reforem Cíle:

16  Společné posuzování významných otázek  Uzavírání smluv a přijímání společných opatření  v oblasti sociální, ekonomické, kulturní, vědecké, právní a administrativní  Ochrana a rozvíjení práv člověka a základních svobod  to vše prostřednictvím orgánů RE Nástroje:

17  Vlajka  Kruh 12 zlatých hvězd v modrém poli  1955 přijal VM  Hvězdy symbolizují jednotu evropských národů a jejich počet – 12- je výrazem dokonalosti a celistvosti  Evropská hymna  1972 přijal VM  Hudební úpravu Heberta von Karajana na motiv Ódy na radost z Beethovenovy 9. symfonie  Den Evropy  1964 přijal VM  5. května Symboly a hymna

18 Logo RE ( od r. 1999) Vlajka

19  Hlavními stavebními částmi RE jsou  Výbor ministrů  Parlamentní shromáždění  Kongres místních a regionálních představitelů  Sekretariát  Evropský soud pro lidská práva  RE také pravidelně pořádá konference specializovaných ministrů  (spravedlnosti vzdělání, rodinných záležitostí, zdraví, životního prostředí…)  Jsou zde analyzovány problémy a zpracovávány projekty pro společnou realizaci Principy fungování a organizační struktura RE

20  Rozhodovacím orgánem  Přímo zastupuje vlády členských států  Skládá se z ministrů zahraničních věcí  Ministr muže být zastupován nebo nahrazen jiným členem vlády nebo velvyslancem  Předsednictví se střídá každých 6 měsíců  Velká Británie 7. listopadu 2011 – 23. květena 2012  Předseda: William Hague  Každodenní práce je vedena ministerskými zástupci  plenární chůze 2-3 krát měsíčně  Rozhodnutí VM jsou zasílána vládám ve formě doporučení nebo jsou vtělena do evropských úmluv a dohod Výbor ministrů

21  spolupráci s Parlamentním shromážděním  spolupráci s Kongresem místních a regionálních představitelů  přijímání nových států za členy spolu s PS  uzavírání úmluv a smluv  přijímání doporučení členským státům  přijímání rozpočtu  přijímání a sledování mezivládního programu činností  dozor nad výkonem rozsudků podle Evropské úmluvy o lidských právech členskými státy  projednává otázky obecného politického zájmu (kromě obrany) Práce a činnost VM zahrnuje :

22  Každá země má mezi 2-18 představitelů podle počtu obyvatel (ČR má 7)  Ze svých členů volí prezidenta (Jean-Claude Mignon - FR) a generálního tajemníka(Thorbjørn Jagland – NOR)  Nemá legislativní pravomoci -> je poradním orgánem  Může projednávat jakoukoli otázku, jež je v souladu s cíli RE  Volí soudce Evropského soudu pro lidská práva, spolurozhoduje o vlastním rozpočtu… Parlamentní shromáždění

23  PS má vůči VM interpretační oprávnění  iniciuje přípravy úmluv a dohod  Adresuje VM doporučení a schvaluje rezoluce, ve kterých formuluje svá stanoviska k aktuálním problémům  PS se spolu s VM podílí na přijímání nových členů  Schází se jednou za čtvrt roku ve Štrasburku na týdenní plenární zasedání Parlamentní shromáždění

24  Poradní charakter  Komora místních orgánů a Komora regionů  Členové jsou zvolení představitelé místních a územních orgánů nebo úředníci přímo podřízení voleným místním a územním orgánům  Hl. cílem - zajistit účast místních a územních orgánů v procesu budování evropské jednoty a jejich příspěvek k práci RE  Zabývá se veškerými otázkami politiky místních a územních orgánů  nejdůležitějšími jsou samospráva místních a územních orgánů, rozvoj venkova a měst, ochrana životního prostředí, kultura, vzdělání, sociální služby a zdravotnictví Kongres místních a regionálních orgánů

25  V čele stojí generální tajemník (Thorbjørn Jagland - NOR) a jeho náměstek  Poskytuje administrativní a technickou pomoc  pečuje o finanční fondy, zajištuje kontakty mezi orgány RE, jejich jednání, distribuci dokumentů, zpracovává harmonogram zasedání, plní funkci depozitáře evropských úmluv…  Poskytuje pomoc také členům orgánů  Generální tajemník je volen PS na dobu pěti let  Koordinuje a řídí činnosti RE a plní i některé politické funkce  Personál sekretariátu ( více jak 1700 pracovníků) má status mezinárodních úředníků Sekretariát RE

26  Evropský systém ochrany lidských práv  založený na úmluvách RE  Založen 18. září 1959  Je mezinárodní institucí, kam může jedinec podat svou stížnost proti státu pro porušení lidských práv  47 soudců  voleni Parlamentním shromážděním  osoby, které jsou uznávanými právníky či soudci v členských zemích  Každý členský stát má právo na to, aby jeden jeho příslušník byl zvolen soudcem  Soudci nesmí být členy národní exekutivy  VM vykonává dozor nad tím aby  jeho rozhodnutí byla zaváděny do praxe  byly vypláceny kompenzace a přijímána opatření zabraňující opakovanému porušování práv jednotlivců Evropský soud pro lidská práva

27 Možnosti zlepšení  Kritické oblasti  Členové  Reálná situace ve státech  Aplikace rozhodnutí  Výhled do budoucna

28 Zdroje: Baar, Vladimír: Národy na prahu 21. století: emancipace nebo nacionalismus? Šenov u Ostravy: Tilia, 2002. Fiala, Petr, Markéta Pitrová. 2010. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury Kratochvíl, Petr, Petr Drulák. 2009. Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál Krejčí, Oskar. 2010. Mezinárodní politika. Praha: Ekopress Veselý, Zdeněk. 2010. Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň: Aleš Čeněk http://blisty.cz/art/48080.html http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf http://www.belorusko.cz http://www.businessinfo.c

29  Rada Evropy: 800 milionů Evropanů. Praha : Informační kancelář Rady Evropy, 2006  Baňouch, Hynek a Martin Fedorko (eds.), 2000. Mezinárodní organizace. Brno: Masarykova univerzita.  Waisová, Šárka, 2008. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk  Oficiální stránky Rady Evropy [cit. 16. 4. 2012]. Dostupné na Zdroje:


Stáhnout ppt "Regionální mezinárodní organizace: Evropa Ludmila Čechová Martina Sedláčková Martin Šufajzl."

Podobné prezentace


Reklamy Google