Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika hudební výchovy 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika hudební výchovy 1"— Transkript prezentace:

1 Didaktika hudební výchovy 1
Úvod do předmětu Marie Slavíková

2 "Uměním všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího".  
Řehoř z Nazianzu

3 Definice didaktiky Dokázali byste říci, co je didaktika?
Didaktika je teorie vzdělávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování. Je součástí pedagogiky, zabývající se metodami a formami školního vyučování. Didaktika je pojem odvozený z řeckého slova didasko, které znamená učím nebo vyučuji. Předmět didaktika je nezbytnou součástí studia každého studenta, který má v úmyslu se někdy zabývat učitelským povoláním.

4 Didaktika Hv - troška historie
Didaktika a její formování bylo a je odrazem situace v současné hudební výchově. Samostatná vědecká pracoviště pro hudební pedagogiku a didaktiku se počínají utvářet v 60. letech min. stol., kdy stav hudební výchovy v praxi se stal neutěšeným a objevuje se požadavek vysokoškolské přípravy učitelů. Na nově vznikajících katedrách hudební výchovy na pedagogických institutech a později pedagogických fakultách, částečně na katedrách hudební vědy filozofických fakult a v rámci VÚP v Praze vznikají první teoretické práce z hudební pedagogiky a didak-tiky (Lýsek, Melkus, Poledňák, Budík, Rajmon a d.).

5 Učebnice didaktiky Hv Po řadě předchozích studií a publikací vydává v roce Fr. Sedlák s kolektivem autorů /J. Kolář, J. Vrchotová-Pátová, V. Koula/ celostátní vysokoškolskou učebnici Didaktika Hv na 2. st. ZŠ (Praha: SPN) a později v roce 1985 ve spolupráci s R. Siebrem Didaktiku Hv na 1. st. ZŠ (Praha: SPN). Podle těchto učebnic se po léta vyučovalo a dosud vyučuje v celostátním měřítku u nás i na Slovensku. Další tituly v oboru vznikly převážně jako vysokoškolská skripta. Často obsahují spíše vybrané kapitoly z didaktiky Hv (Daniel, Fučík, Popovič, Voborník), rozpracovávaji prakticky Sedlákovu „ Didaktiku“ (Praktické úkoly z didaktiky Hv pro 1. st. ZŠ - Pecháček, Váňova) nebo mají charakter speciálnich didaktik (např. M. Holas, M. Nedělka, H. Váňová, a další).

6 Vztah didaktiky a pedagogiky
Ve svých dílech F. Sedlák uvádí, že didaktika hudební výchovy je dosud chápána jako strukturální součást hudební pedagogiky. Sama hudební pedagogika není však dosud jednoznačně začleněna do systému příbuzných vědních oborů. Obecná pedagogika s existenci hudební pedagogiky ani nepočítá, ve svém systému uvádí jen estetickou výchovu. Oproti tomu muzikologie do své struktury hudební pedagogiku právem zařadila jako jednu ze společensko-hudebních mezních disciplin (spolu s hudební estetikou a sémiotikou, hudební psychologií a hudební sociologií)

7

8 Koncepce didaktiky Hv Chápeme-li hudební didaktiku jako otevřený systém, můžeme zkoumat i hudebně didaktické jevy v patřičných interakcích. V rámci působnosti didaktiky hudební výchovy se integrují muzikologické discipliny – např. hudební teorie, historie, organologie apod., které zde ve formě poznatků vystupují jako učivo. Hudební didaktika tyto poznatky selektuje, integruje, hledá pedagogické dimenze jejich osvojováni a optimalizuje tento proces v součinnosti výše uvedených společensko-hudebních disciplin, zejména pak hudební psychologie, sociologie a estetiky. Didaktická koncepce F. Sedláka je příznačná právě výrazným psychologickým přístupem k dítěti, zřetelem k zákonitostem jeho hudebního vývoje, respektem ke struktuře a dynamice hudebnosti dětí daného věku.

9 Obsah předmětu DIH1 Cíle a úkoly hudební výchovy. Současné pojetí Hv na základní škole a na gymnáziích, rámcové vzdělávací programy. Integrativní metody v hudební výchově na všeobecných a základních uměleckých školách. Hudební tvořivost, její význam, projevy a možnosti rozvoje u pubescentů a adolescentů. Zásady efektivní pěvecké výchovy ve škole. Pěvecké kompetence žáků a metody jejich rozvíjení. Charakteristika a vývoj dětského hlasu. Příčiny dětské nezpěvnosti. Význam hlasové výchovy pro zdraví jedince - jako průřezové téma v základním a gymnaziálním vzdělávání. Osvojování písní metodou imitační. Komplexní práce s písní (příklady postupu).

10 6. Osvojování písní intonačními postupy (příklady postupu)
6. Osvojování písní intonačními postupy (příklady postupu). Intonační výcvik na 2. a 3. školním stupni. Vokálně intonační kompetence žáka a možnosti jejich rozvíjení Psycho-didaktická východiska rytmické výchovy. Rozvoj rytmických dovedností, jeho systematika, problémy rytmické výchovy. Příklady metodických postupů Organizace vyučovacího procesu v Hv na 2. st. ZŠ a na SŠ z hlediska požadavků RVP (struktura a typy hodin Hv, plánování, přípravy, práce s učebnicí, učivo, organizační formy vyučování, vyučovací metody, klasifikace a hodnocení). 9. Dvojhlas (typy dvojhlasu, průpravná cvičení, postup při nácviku; příklady metodického postupu) Instrumentální činnosti v Hv, tvorba doprovodů k písním. Instrumentální kompetence žáka.

11 Požadavky k zápočtu V návaznosti na předměty Hra na nástroj a Pěvecká výchova si student/ka osvojí 40 písní (20 lidových a 20 umělých) vhodných pro 2. st. ZŠ nebo střední školu, a to následujícím způsobem: vzorový zpěvní přednes písně, zpracovat vhodnou stylizaci klavírního doprovodu, předehru, umět provést transpozici písně do pěvecky vhodných tónin, promyslet si hudebně průpravná cvičení k písni.

12 2. Student/ka písemně zpracuje přípravu na vyučovací hodinu Hv s nácvikem písně metodou
a/ imitace s notovým názorem, b/ intonačně; vychází přitom z látky učebnice Hudební výchova pro ročník ZŠ (SPN) nebo Hudební výchova pro G (SPN). 3. Student/ka vytvoří partiturový záznam instrumentálního doprovodu zvolené písně (lidová nebo umělá), nejméně tři hlasy melodických nástrojů a tři hlasy rytmických nástrojů; nácvik písně podle vlastní partitury provede v semináři (možno pracovat týmově, dle zadání). Proběhne reflexe vlastní práce ve spolupráci s ostatními studenty skupiny v semináři a s vyučujícím.

13 Děkuji za pozornost a nashledanou příště při didaktice Hv 


Stáhnout ppt "Didaktika hudební výchovy 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google