Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRESTNÍ PRÁVO Pojem trestního práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRESTNÍ PRÁVO Pojem trestního práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 TRESTNÍ PRÁVO Pojem trestního práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Trestní právo hmotné (materiální)
Pojem trestního práva Pojem trestního práva Odvětví veřejného práva Ochrana právem chráněných hodnot před trestnou činností - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty za tyto činy Vazba na etické hodnoty dané společnosti (význam i pro formování právního vědomí a veřejného mínění – preventivní působení trestního práva) Trestní právo hmotné (materiální) (též trest. právo v užším smyslu či kriminální trest. právo – vedle trest. práva správního) podmínky trestnosti, katalog skutkových podstat, trestů a ochranných opatření Trestní právo procesní (formální) procesní vedení trestního stíhání Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Teorie důvodu a účelu trestání
Pojem trestního práva Teorie důvodu a účelu trestání Absolutní (retributivní) teorie - trest představuje odplatu za spáchané zlo - vliv učení I. Kanta (trest jako kategorický imperativ) - nesleduje se žádný konkrétní účel – trest, resp či spravedlnost obnovení řádu v dané společnosti je účelem sama o sobě 2) Relativní (preventivní) teorie - trestá se, aby se nepáchalo zlo (v extrémech utilitarismus) - C. Beccaria, A. Feurbach (individuální a generální prevence) k relativním teoriím i nacistická teorie zastrašení (exemplární kruté tresty) Při prevenci prokázáno, že účinnější vždy jistota, že trest nastane, než hrozba tvrdého trestu (ty nejsou sami o sobě v boji proti kriminalitě efektivní) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 3) Teorie smíšené (slučovací)
Pojem trestního práva 3) Teorie smíšené (slučovací) kombinuje v sobě požadavek spravedlivého trestu s účelností jeho uložení (individuální a generální prevence) Individuální prevence - zabránění v páchání trestné činnosti (např. i zákazem výkonu činnosti) - výchovné působení trestu na pachatele Generální prevence působení na ostatní občany a na veřejnost funkce odstrašení i informace, jakého jednání se vyvarovat (ve vztahu k řádným občanům může posílit pocit bezpečí) Relativní teorie neposkytují vodítka ke stanovení výše trestu - trest musí reflektovat i povahu a závažnost spáchaného činu a být mu adekvátní (trest jako obranná reakce společnosti) „Odstraňme právo trestní a budeme mít právo pěstní, návrat k svémoci, k odvetě, … rozvrat celého sociálního pořádku“ A. Miřička Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Trestní právo a právní stát
Pojem trestního práva Trestní právo a právní stát Trestní právo má druhotný, akcesorický či subsidiární charakter ve vztahu k ostatním odvětvím práva 1) tyto vztahy již tedy upraveny i v jiných právních odvětvích 2) trestní právo - „ultima ratio“ (poslední řešení - § 12/2 TZ) a) má sloužit primárně jako prostředek ochrany před kriminalitou a nikoli jako prostředek k jiným cílům (po roce 1948 a poté i v době tzv. normalizace – výrazná hypertrofie trestního práva – užíváno k prosazování např. politických a hospodářských reforem a obecně při snaze o řízení vývoje a utváření společnosti) b) trestního práva nemá být použito tam, kde je možné stejného nebo obdobného výsledku dosáhnout jinak (subsidiarita trestněprávní represe – nejzávažnější následky) primární úloha prevence ve vztahu k následné represi Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 garance lidských práv v Listině základních práv a svobod
Pojem trestního práva II) V demokratickém státě primát ochrana osobnosti člověka, jeho důstojnosti a lidských práv v hierarchii chráněných zájmů tedy prioritní tyto hodnoty (odráží se i např. ve struktuře zvláštní části trestního zákoníku) garance lidských práv v Listině základních práv a svobod platí zásada, že nikdo nesmí být postihován za výkon svého práva III) Zásada odpovědnosti za spáchání trestného činu - požadavek spravedlnosti (přiměřenosti) rozsudku a trestu - spáchání činu se bylo možno vyhnout zásada odpovědnosti za zavinění (nullum crimen sine culpa) IV) Zásada humanismu (projevuje se např. v zrušení trestu smrti) vztahuje se na způsob výkonu trestu a resocializace Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Zásada „žádný trestný čin, žádný trest bez zákona“
Pojem trestního práva Zásada „žádný trestný čin, žádný trest bez zákona“ Čtyři dílčí zákazy (jako nástroje zamezení svévole a garance právní jistoty) nullum crimen, nulla poena sine lege … 1) scripta, 2) stricta, 3) praevia, 4) certa 1) zákaz obyčejového práva (trestní právo je zákonné - psané) 2) zákaz analogie v neprospěch pachatele (zákaz analogie ve vztahu ke katalogu skutkových podstat, trestů a ochranných opatření) 3) zákaz retroaktivity přísnějšího trestního zákona 4) zákaz užívání neurčitých právních norem skutkové podstaty trestných činů i vodítka pro výběr trestu musí být dostatečně určité Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Místo trestního práva v právním řádu
Pojem trestního práva Místo trestního práva v právním řádu Úkolem trestního práva je chránit hodnoty a vztahy upravené již jinými právními odvětvími, je-li toho třeba (subsidiárně). Zvláštní význam ve vztahu k trestnímu právu mají zejména: Ústavní právo – formuluje základní zásady trestního práva procesního i hmotného, trestní právo naopak poskytuje ochranu ústavně zaručeným lidským právům Mezinárodní právo – přímá závaznost mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy mezinárodní trestní právo – mezinárodní trestní tribunály Evropské právo – proces europeizace trestního práva států EU – zejména harmonizaci vybraných skutkových podstat a „eurokonformní“ výklad trestních norem a práce na evropském modelovém trestním kodexu Správní právo – upravuje správní trestání (zejména přestupky) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Trestní právo a související vědní obory
Pojem trestního práva Trestní právo a související vědní obory Trestněprávní nauka se zabývá trestním právem de lege lata Kriminologie – nauka o kriminalitě, pachatelích, obětech, příčinách kriminality a její kontrole Penologie – nauka o trestech, jejich výkonu a účincích Kriminalistika – zkoumá otázky odhalování trestné činnosti a jejich pachatelů (při tom využívá poznatky soudního lékařství, soudní psychologie aj. forenzních oborů) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "TRESTNÍ PRÁVO Pojem trestního práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google