Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz."— Transkript prezentace:

1 Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

2 Horizontální priority v OP Infrastruktura: Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Implementace OP Infrastruktura bude přispívat k dosažení specifických cílů „zlepšení kvality infrastruktury“ v rámci CSF a také bude podporovat horizontální cíle „udržitelný rozvoj“ a „vyvážený rozvoj regionů“. Vzhledem ke specifických cílů NRP České republiky: vytvoření podmínek pro růst ekonomiky, zvýšení kvalifikační úrovně, konkurenceschopnosti a mobility pracovní síly při současném vyrovnávání dopadů růstu ekonomiky na znevýhodněné skupiny obyvatel, přiblížení se ke standardům ES v oblasti životního prostředí, vyvážený rozvoj regionů

3 Horizontální priority v OP Infrastruktura: Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Programový dokument: definuje kritéria udržitelnosti minimalizace nároků na čerpání neobnovitelných zdrojů a šetrné využívání obnovitelných přírodních zdrojů, surovin, energie a minimalizace záboru území; minimalizace negativních vlivů na prostředí, emisí do ovzduší a vod, kontaminace půd, produkce odpadů i hlukové zátěže a minimalizace potenciálních rizik a havárií; důsledná ochrana, případně zmnožení a zkvalitnění základního přírodního a lidského kapitálu; prosazování ekonomické výhodnosti postupů šetrných k životnímu prostředí

4 Horizontální priority oblasti, které musí zohledňovat každý projekt předkládaný k podpoře ze strukturálních fondů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Horizontální priority v OP I: Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Vyrovnaný rozvoj regionů Informační společnost

5 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Rovné příležitosti →potírání diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví, rase, etnické skupině, náboženství nebo víře, invaliditě, věku nebo sexuální orientaci. →vztahuje i na další znevýhodněné skupiny jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol princip rovných příležitostí mužů a žen – všechny procesy tomuto podřízeny/projekty nesmí působit negativně na rovné příležitosti a vést k diskriminaci) zapracován do výběrových kritérií jednotlivých opatření úkolem žadatele představit, jaký dopad bude mít projekt z hlediska rovných příležitostí odstranit případné překážky, které znesnadňují znevýhodněným skupinám přístup k projektovým aktivitám, např. zajištění přístupu k veřejné dopravě

6 Rovnost příležitostí lze sledovat zejména z hlediska: 1. míry ekonomické aktivity, nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti; 2. možnosti pracovat na plný úvazek, částečný úvazek, či v jiných flexibilních pracovních režimech; 3. odměňování a podmínek v zaměstnání; 4. míry podnikání; 5. přístupu k dopravním, pečovatelským a dalším službám; 6. sdílení neplacených domácích prací a péče o rodinu Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

7 1.1. Modernizace tratí celostát. významu a želez.uzlů* 1.2. Výstavba a modernizace silnic I.třídy* 1.3. Modernizace civilních letišť nadreg.významu* 1.4. Výstavba přístavní infrastruktury * 2.1. Realizace ochranných opatření na dopravní síti* 2.2. Podpora kombinované dopravy* 2.3. Podpora zavádění alternativních paliv* 2.4. Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování** 3.1. Obnova environmentálních funkcí území* 3.2. Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství* 3.3. Zlepšování infrastruktury ovzduší* 3.4. Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží * Relevance rovných příležitostí k opatření operačních programů - OP Infrastruktura *** - silná vazba ** - slabá vazba * - minimální vazba

8 Naplňování principu rovných příležitostí, kritéria pro výběr Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Při zohledňování rovných příležitostí jde o analýzu vlivů, které bude mít projekt na situaci znevýhodněných skupin v dané situaci/regionu. Část projektové žádosti „vliv na rovné příležitosti“ bude obsahovat: A aktivity podniknuté při přípravě projektu A.1. audit vlastní organizace, A.2. složení prováděcího týmu, A.3. analýza cílových skupin, B aktivity podniknuté při realizaci projektu B.1. cíle orientované na rovné příležitosti B.2. měřitelné ukazatele k dosažení cíle rovných příležitostí

9 A příprava projektu A.1. audit organizace s ohledem na rovné příležitosti Konečný příjemce/konečný uživatel provede rozbor své organizace/firmy s ohledem na zastoupení žen a mužů. Podobně může žadatel/ka postupovat u zdravotně postižených, absolventů apod. (***) A.2. složení provádějícího týmu Konečný příjemce/konečný uživatel zjistí rozdělení úloh, které při realizaci projektu budou vykonávat ženy a které muži, zda jsou v prováděcím týmu zdravotně postižení, různé etnické skupiny, absolventi. (***, **) A.3. analýza cílové skupiny V přípravné fázi projektu je nutné provést definování cílové skupiny. V jejím rámci je analyzována případná rozdílná výchozí pozice žen a mužů, jakož i dalších znevýhodněných skupin a předpokládaný dopad projektu na ně. Při zpracování analýzy je žádoucí použít statistiky členěné dle pohlaví. (***, **) Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

10 Cílové skupiny Které cílové skupiny jsou zahrnuty do projektu? Ženy; Absolventi; etnické minority; osoby se zdravotním postižením; osoby z venkovských oblastí; osoby s nízkou kvalifikací; další znevýhodněné skupiny (např. podle věku). Výchozí pozice cílové skupiny V jaké výchozí pozici se nacházejí muži a ženy v rámci cílové skupiny? Ve stejné? Rozlišné? Do jaké míry? Příčiny Jaké jsou možné příčiny? Genderové nerovnosti Lze vysledovat nerovnosti mezi pohlavími na pracovním trhu, příp. v odvětví, kterému se projekt věnuje? Rozdělení zdrojů projektu Jak budou rozděleny zdroje projektu mezi ženy a muže? Dopad aktivit Jaký dopad budou mít plánované aktivity na ženy a muže? Budou stejnou měrou prospěšné pro ženy a muže? Příklady otázek, které budou zapracovány do analýzy:

11 B realizace projektu B.1. cíle projektu orientované na rovné příležitosti; B.2. měřitelné ukazatele k jejich dosažení Povinností žadatelů je určit cíl, kterého má být projektem dosaženo a zvolit pro něj odpovídající, měřitelné a termínové ukazatele. Úspěšnost projektu s ohledem na rovné příležitosti bude posuzována podle naplnění těchto ukazatelů. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

12 Příklady cílů a ukazatelů: - Zvýšení počtu nedostatečně zastoupeného pohlaví/zdravotně postižených/pracovníků nad 50 let v některých úsecích podniku o 10 % do roku 200x - Zvýšení počtu žen v kategoriích manažerů o 5 % do roku 200x. - Zvýšit procento podporovaných podniků, které svým zaměstnancům nabízejí sociální služby (jesle, dopravu, apod.) o x % do roku 200x - Zvýšit procento podporovaných podniků, které zaměstnávají absolventy, zdravotně postižené, minority… Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

13 Klasifikace projektů – vliv na rovné příležitosti Všechny projekty bez ohledu na svou vazbu k rovným příležitostem musí být klasifikovány v rámci třístupňové škály jako: 1. cílený na rovné příležitosti– s přiřazenou vysokou důležitostí 2. pozitivní k rovným příležitostem - se střední důležitostí 3. neutrální k rovným příležitostem – s nízkou nebo žádnou důležitostí ….. provádí sám konečný uživatel Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

14 1. Projekty cíleně zaměřené na podporu rovných příležitost (Vysoká priorita) * projekty, jejichž hlavním cílem je odstranění překážek pro účast žen a mužů na trhu práce, v hospodářském, sociálním a rodinném životě. * Projekt prokazatelně usiluje o rovné příležitosti a vyústí ve zlepšení situace. charakteristika Rovné příležitosti stojí v centru pozornosti takovýchto projektů. Cílovou skupinou jsou znevýhodněné skupiny. Zaměření projektu sleduje za cíl odstranění překážek v oborech a odvětvích, která segregují muže a ženy/zdravotně postižené/etnické minority v přístupu a v účasti v nich. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

15 2. Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti (Střední priorita) * Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti jsou ty, které naplňují např. princip gender mainstreaming. * Rovné příležitosti nejsou sice jejich hlavní náplní, podílí se však na odstraňování nerovností. charakteristika Zohledňují odlišné potřeby a zájmy žen a mužů/ zdravotně postižených/etnických minorit Cílovou skupinou mohou být i znevýhodněné skupiny. Obsahují opatření nebo podněty k podpoře rovných příležitostí V těch oblastech, kde působí (pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury), přispívají k odstranění diskriminací, resp. nerovností Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

16 3. Projekty neutrální k rovným příležitostem (Nízká nebo žádná priorita) * Neutrální projekty nepřispívají k odstranění disparit * Jejich činnost nemá přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné skupiny v oblastech jako je pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury. * Na první pohled neutrální opatření však mohou mít dokonce negativní vliv na rovné příležitosti. Např. pokud jsou při zaměstnávání nebo u podnikatelských šancí upřednostněny skupiny, které se těší spíše privilegovanému postavení (muži ve vedoucích pozicích nebo v technických oborech). charakteristika s ohledem na pracovní trh nebo zakládání a rozvoj podniků nemají přímý ani nepřímý vliv na rovné příležitosti nezlepšují pracovní a rodinné struktury Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

17 Ukazatele HP Výstup Všechny indikátory týkající se osob, budou v členění za muže a ženy pro monitorování rovnoměrných měr účasti Indikátor „Počet podpořených osob – klientů služeb“ bude členěn podle znevýhodnění v přístupu na trh práce Výslede k Všechny indikátory týkající se osob, budou v členění za muže a ženy pro monitorování rovnoměrných měr účasti „Podíl osob – klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel“ bude členěn podle znevýhodnění v přístupu na trh práce Dopad Udržitelnost pozitivních výsledků podpory osob bude v členění za muže a ženy Podíl osob, které díky podpoře získaly zaměstnání, sebezaměstnaly se, zlepšily si postavení v zaměstnání, udržely se v zaměstnání nebo pokračují ve vzdělávání, a tento status si udržely i po 12 měsících od ukončení podpory, na celkovém počtu podpořených osob Dopadové ukazatele na úrovni programu budou členěny na muže a ženy

18 Udržitelný rozvoj / životní prostředí (u OP RLZ, JPD Cíl 3) → hospodářský růst, který uspokojuje potřeby společnosti v krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé perspektivě za předpokladu, že tento rozvoj při plnění dnešních potřeb neohrožuje vyhlídky budoucích generací. → vytvoření podmínek pro dlouhodobý hospodářský rozvoj při náležitém respektování ochrany životního prostředí a zachování přírodního bohatství země v maximálně možné míře. Principy udržitelného rozvoje je třeba zohledňovat v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování. U OP RLZ u převážné většiny priorit nelze přímé a konkrétní vlivy na životní prostředí identifikovat. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

19 Životní prostředí 4 prioritní oblasti Státní politiky životního prostředí 1. ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti; 2. udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady; 3. životní prostředí a kvalita života; 4. ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší. EK – důraz na hodnocení dopadů SF na životní prostředí metodická doporučení: → hodnocení SEA → systém hodnocení předkládaných projektů z hlediska životního prostředí → posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) → zákonem vyžadovaný postup IPPC → hodnocení dopadu projektů na oblasti soustavy Natura 2000 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

20 Životní prostředí Projekty posuzují převažující vliv plánovaných aktivit na jednotlivé oblasti ŽP, kterými jsou - znečištění, - spotřeba zdrojů, - odpady, - biologická rozmanitost a využívání krajiny a - informovanost k životnímu prostředí a z výsledné hodnoty usoudí, zda je jeho projekt - zacílený, - pozitivní, - neutrální k životnímu prostředí. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

21 Životní prostředí - Klasifikace projektů Hodnocení projektů z hlediska životního prostředí je pro žadatele povinné. Provádí se v projektové žádosti - obecný formulář Projekty jsou hodnoceny na základě ukazatelů Nutno vycházet z původního stavu a zaměřit se na konkrétní vliv projektu Cílem hodnocení není žadatele sankcionovat za to, že jeho nově plánovaná stavba/výroba/silnice zvýší hluk či znečištění ovzduší, pokud splňuje zákonné normy. Přesto, že projekt nebude výhradně zacílen na životní prostředí, může mít na něj pozitivní vliv např. tříděním odpadů, využitím tzv. brownfields, zvýšením retenční schopnosti krajiny, snížením hluku apod. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

22 příklad Je zřejmé, že velká část těch projektů, v jejichž rámci bude realizována nová výstavba budov, provozů, silnic, může znamenat zvýšení negativních vlivů na životní prostředí (nový provoz přinese zvýšení spotřeby energie oproti původnímu stavu, nová silnice vždy bude mít vliv na ekosystém či na krajinu), nicméně tyto projekty mohou zároveň přispět ke zlepšení v jiné oblasti životního prostředí (např. snížení intenzity dopravy, využitím „brownfields“ atd.). Je tedy žádoucí, aby při udělování finanční podpory ze strukturálních fondů byly upřednostňovány ty projekty, jejichž celkový vliv na životní prostředí je pozitivní a případné negativní vlivy jsou zmenšeny na nejvyšší možnou míru a kompenzovány vlivy pozitivními v jiné oblasti životního prostředí.

23 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz příklad Projekt sníží hlukového zatížení obyvatel žijících v dané oblasti např. realizací obchvatu; projíždějící auta sice zvýší celkové lokální znečištění, ale v oblasti „znečištění“ bude převažující efekt pozitivní, protože obyvatelstvo bylo průběhem silnice přes jejich město silně zatěžováno. V rámci stavby bude užito materiálů, které jsou k dispozici v blízkém okolí, není třeba je dovážet ze vzdálených lokalit. Případně projekt využije recyklovaných materiálů. (vliv na spotřeba zdrojů +1) Silnice sice naruší volné šíření živočichů v krajině, na druhé straně projekt může snížit nebezpečí usmrcení živočichů vybudováním zábran (vliv na dimenzi „Biologická rozmanitost a využívání krajiny“ bude 0). Převažující vliv projektu na ŽP je pozitivní.

24 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Hodnocení nepřímých vlivů u projektů, kde nelze přímé vlivy postihnout. Týká se - školení - výzkumných aktivit OP I - opatření 2.4. Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky životního prostředí z hlediska dopravy OP PP - Opatření 1.4 Rozvoj poradenských a informačních služeb Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Podopatření 1.3.3 Sdružování majitelů lesa Podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) Opatření 2.2Odborné vzdělávání Podopatření 2.3.3 Činnost prováděná odborníky v rybářství a propagační opatření SROP – Opatření 2.2.,3.2., 3.3, 4.1

25 Informační společnost → růst konkurenceschopnosti pro podniky → vytváření nových perspektiv jak v organizaci práce tak ve vytváření nových pracovních míst → distribuce nových technologií na všech úrovních ekonomického a sociálního života → poskytování příležitosti a zpřístupňování využívání všech prostředků podporujících širší využívání informačních technologií ve společnosti při respektování specifických potřeb konkrétních skupin i jedinců. Do HP bylo téma informační společnosti zapojeno nově v roce 1999 v rámci začlenění celé problematiky do Evropské strategie zaměstnanosti. Pro EU je vytvoření a rozvoj informační společnosti jasnou prioritou a je také jedním ze zásadních kroků pro dosažení strategických cílů Lisabonského procesu. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

26 Informační společnost → Při popisu informační společnosti se ukazuje úzká provázanost HP. Rozvoj informační společnosti je jedním z nástrojů k odstranění nerovností mezi regiony a přispívá tak naplnění priority vyvážený rozvoj regionů. → Stejně tak znalost informačních dovedností zjednodušuje zapojení sociálně vyčleněných skupin na trh práce a podporuje tím princip rovných příležitostí. Státní informační a komunikační politika (2004) Akční plán e-Europe 2005 Hlavní oblasti informační společnosti: e-Govenmente-Health e-Learninge-Business dynamické prostředí pro elektronické podnikání Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

27 Informační společnost - Priority České republiky Dostupné a bezpečné komunikační služby Informační vzdělanost Moderní veřejné služby on-line Dynamické prostředí pro elektronické podnikání IS je průřezové téma ve všech OP, zvláště v - Společném regionálním operačním programu, - v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a - v Operačním programu Průmysl a podnikání Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

28 Naplňování principu informační společnosti p řístup k informačním a komunikačním technologiím typ připojení k internetu existence, příp. míra veřejného připojení k internetu propagace informační společnosti (v regionu) využití informační společnosti k podpoře nových forem zaměstnávání regionální strategie rozvoje informační společnosti Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

29 Klasifikace projektů – vliv na informační společnost cíleně zaměřené na informační společnost - hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti pozitivní k informační společnosti - projekt přispívá k rozvoji informační společnosti neutrální - projekt minimálně splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti, ale svou povahou na ni nemá vliv Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

30 1. projekty cíleně zaměřené na informační společnost (Vysoká priorita) specifické projekty, jejichž hlavním cílem je zapojení do evropské informační společnosti v oblasti vzdělání, na trhu práce, v hospodářském a sociálním životě. Hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti (IS). charakteristika Rozvoj informační společnosti stojí v centru pozornosti takovýchto projektů; Projekt je orientován na jednu z priorit České republiky v oblasti informační společnosti na základě vládou schválené Státní informační a komunikační politiky; Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

31 2. Projekty pozitivní k informační společnosti (Střední priorita) Projekty mající významný vztah k informační společnosti. Informační společnost není přímou náplní, ale projekt přispívá k jejímu rozvoji. charakteristika Zohledňují podporu a rozvoj informační společnosti; Obsahují cílená opatření nebo podněty k podpoře informační společnosti; V těch oblastech, kde působí, vědomě napomáhají informační společnosti; Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

32 3. Projekty neutrální k informační společnosti (Nízká nebo žádná priorita) Neutrální opatření nepřispívají k rozvoji informační společnosti. charakteristika Projekt nemá přímý ani nepřímý vliv na rozvoj informační společnosti; Projekt splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti; Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

33 Horizontální priorita vyvážený rozvoj regionů : Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Regionální diferenciace: Existence strukturálně postižených regionů Negativní dopady restrukturalizace průmyslu a zeměděl. Nízká dopravní obslužnost Silně narušené životní prostředí Vysoká míra nezaměstnanosti, dlouhodobá strukturální nezaměstnanost Nízká kvalita železničních tratí Venkovské oblasti

34 Horizontální priorita vyvážený rozvoj regionů : Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz HP typická pro SROP a OP RVMZ Tato HP není vyčleněná jako samostatné hodnotící kritérium Sleduje se umístnění projektu podle vyplněné projektové žádosti Obtížnost hodnocení: Jak rozlišit výstupy, které se vztahují k programu samotnému a výstupy, které jsou skutečnými výsledky existujících programů a aktivit (financované na národní nebo místní úrovni)? Jak identifikovat přidané hodnoty programů zaměřených na podporu místního rozvoje (hlavní cíle procesu hodnocení)? Jak analyzovat dopady programu na politický kontext? Zda a jak byly inovace převedeny do normálního politického rozhodování?

35 Naplňování principu vyvážený rozvoj regionů : Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Lze monitorovat a hodnotit prostřednictvím: celkového počtu podpořených projektů, které byly realizovány ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech; počtu pracovních míst, které byly v těchto regionech vytvořeny počtu MSP, které vnikly na základě podpory ze SF počet podpořených MSP zaměřených na rozvoj cestovního ruchu ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech; délka nového a rekonstruovaného silničního a železničního systému realizovaném v strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech; Souhrnně pak o naplnění této HP vypovídá zvýšení HDP v daných regionech


Stáhnout ppt "Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google