Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru VŠFS Ing. Rudolf F. Heidu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru VŠFS Ing. Rudolf F. Heidu."— Transkript prezentace:

1 Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru
VŠFS Ing. Rudolf F. Heidu

2 Public Private Partnership
Pojem PPP je obecně užívaný termín, který popisuje širší skupinu projektů, na nichž se společně podílí soukromý a veřejný sektor, a které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných veřejným sektorem. PPP obecně označuje formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

3 Co PPP naštěstí není

4 Pakistan Peoples Party
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

5 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Co PPP naštěstí není Pakistan Peoples Party (PPP) the Party Creed which was summarized as follows: * Islam is our Faith * Democracy is our Politics * Socialism is our Economy * All Power to the People VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

6 PPP jsou obvykle charakterizována následujícími prvky:
Relativně dlouhodobým trváním vztahu týkajícího se spolupráce mezi veřejnoprávním a soukromým partnerem na různých aspektech plánovaného projektu. Metodou financování projektu - částečně soukromým sektorem - někdy prostřednictvím složitých dohod mezi různými stranami. Rozdělením rizik mezi veřejnoprávního partnera a soukromého partnera, na něhož jsou přenesena rizika obvykle nesená veřejným sektorem. PPP však nemusí nutně znamenat, že by soukromý partner nesl veškerá rizika spojená s projektem či jejich podstatnou část. Konkrétní rozdělení rizika se určuje případ od případu podle možnosti zúčastněných stran toto riziko vyhodnotit, kontrolovat jej a vyrovnat se s ním. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

7 PPP projekty vykazují následující výhody:
kvalitnější a efektivnější zajištění služby; vybudování infrastruktury, na kterou by jinak nebyly prostředky, a tím urychlení jejího rozvoje; možnost přenosu některých rizik na soukromý sektor; určité typy projektů nemají vliv na výši veřejného dluhu. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

8 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Historie Během minulého desetiletí se PPP rozvinula v mnoha oblastech veřejného sektoru. Vzorem PPP je Velká Británie, kde se metoda úspěšně používá od roku Metoda se osvědčila i v dalších zemích PPP přináší potřebné financování veřejného sektoru ze soukromých zdrojů. Dalším důvodem je požadavek, aby veřejná sféra získala větší prospěch z know-how a pracovních postupů, které se uplatňují v soukromém sektoru. Rozvoj PPP je také součástí obecnější změny role státu v ekonomice z přímého provozovatele na organizátora, regulátora a vykonavatele kontroly. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

9 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Začátky PPP v ČR Pilotní PPP projekty byly schváleny v roce 2007 formou Koncesních projektů vládou. Vláda ČR prodiskutovala další vývoj v oblasti implementace PPP do prostředí veřejného zadávání v České republice. Hlavním podkladovým materiálem byly dílčí materiály a závěry studií proveditelnosti připravené zadavateli u pilotních projektů. Ty byly Ministerstvem financí shromážděny v komplexní "Analýze pilotních PPP projektů". Dlouho očekávaným výstupem z jednání vlády je jednoznačné rozhodnutí vlády podporovat princip PPP a pokračovat v implementaci PPP do systému veřejného zadávání. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

10 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 536
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY k Analýze pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru              Vláda                 I. bere na vědomí Analýzu pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (dále jen „PPP“), obsaženou v části III a IV materiálu č.j. 613/07;             II. ukládá                  1. ministru financí zajistit průběžné zpracování a publikaci metodik pro PPP podle analýzy uvedené v bodě I tohoto usnesení,                 2. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj zajistit zpracování a publikaci metodiky pro postup v zadávacím řízení na výběr soukromého partnera v PPP do 30. září 2007,                 3. ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy                     a) postupovat při přípravě a realizaci projektů PPP podle metodik publikovaných Ministerstvem financí a metodiky publikované Ministerstvem pro místní rozvoj,                     b) průběžně posuzovat použití PPP jako jedné z alternativ zajišťování veřejných služeb a postupovat přitom podle kritérií a Osnovy návrhu pilotního projektu PPP stanovenými usnesením vlády ze dne 25. srpna 2004 č. 791,                     c) o vhodných projektech PPP informovat vládu,                     d) při uvedených činnostech spolupracovat s ministrem financí,                 4. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí analyzovat zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do 31. prosince 2007 navrhnout případně jejich novely a předložit je vládě, VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

11 Operační programy vhodné pro kombinaci PPP a fondů EU
Pro efektivní kombinaci PPP a fondů EU se jeví nejvhodnější velké infrastrukturní projekty zejména v oblasti dopravy a životního prostředí (investiční náklady > 1 mld. Kč). Operační programy (Doprava, Životní prostředí, Podnikání a inovace a Konkurenceschopnost) se jeví pro kombinaci PPP a fondů EU za současných podmínek za nejvhodnější, ale nelze vyloučit ani efektivní kombinaci PPP a fondů EU u ostatních OP, za předpokladu existence vhodných projektů. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

12 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Praktické příklady ČR Zahraničí VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

13 Veřejné osvětlení v Praze, Česká Republika
Zadavatel: Magistrát hl.m. Praha Typ zadavatele: Kraje a municipality Charakter projektu: PPP projekt Odvětví: Ekologie a služby Stav: Realizace již probíhá Země: Česká Republika VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

14 Veřejné a slavnostní osvětlení
Hlavním cílem veřejného osvětlení (VO) je přisvětlovat ve večerních a nočních hodinách vybrané pozemní komunikace podle stanovených předpisů. Snahou provozovatelů veřejného osvětlení je obnovovat staré nebo stavět nové soustavy VO s minimální energetickou spotřebou a maximální účinností. Toho se vesměs dosahuje používáním progresivních svítidel a světelných zdrojů VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

15 Úspory ve venkovním osvětlení
Úspor ve veřejném osvětlení dosahujeme: používáním kvalitních světelných zdrojů Výměnou svítidel za nová – s vyšší účinností a kvalitními předřadníky Zaváděním skupinových výměn světelných zdrojů Dimenzováním osvětlení podle aktuálního zatřídění komunikace Stmíváním osvětlení Omezením svícení během dne provozováním noční údržby Optimalizací tras vozidel údržby Důslednou pasportizací a evidencí všech údržbových zásahů soustavy VO v elektronické podobě VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

16 Veřejné osvětlení v Praze
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

17 Přenesená správa veřejného osvětlení
Veřejné osvětlení je v drtivé většině našich měst a obcí v takovém technickém stavu, že se zlepšení jeho kvality světelně-technických parametrů a snížení nákladů na provoz neobejdou bez rychlé a radikální investice, kterou může soukromý investor, na rozdíl od městských akciových nebo jiných společností, zabezpečit bez jakékoliv účasti radnice. Řada měst a obcí stojí před otázkou, jakým způsobem zajistit co nejefektivněji finanční prostředky na modernizaci soustav veřejného osvětlení. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

18 Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO)
Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah, který spočívá v přenesení správy, provozu a údržby veřejného a slavnostního osvětlení na smluvního partnera. Smluvní partner se jako správce a provozovatel stará o celkový chod soustavy veřejného osvětlení, včetně komunikace s třetími osobami. Obec či město v tomto případě zůstává majitelem zařízení a pouze dozoruje jako kontrolní orgán. Princip PSVO spočívá v co nejrychlejším snížení energetické náročnosti svěřeného zařízení a dosažení minimalizace nákladů na údržbu. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

19 Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO)
Přenesená správa spočívá v těchto základních oblastech: provozování a údržba sítí veřejného osvětlení nákup a řízení spotřeby elektrické energie plánování a realizace investic financování prací VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

20 Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO)
Obecně lze cesty k úsporám elektrické energie ve veřejném osvětlení shrnout do zásad: svítit tam, kde je to potřeba svítit tolik, kolik je potřeba svítit tehdy, kdy je to potřeba Ve všech obcích a městech, kde provádí smluvně správu a údržbu veřejného osvětlení například renomovaná firma ELTODO, garantuje na základě své odbornosti 100 % svítivost s tolerancí výpadků nejvíce do 2% světelných míst. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

21 Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO)
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

22 Soustava veřejného osvětlení
Na území České republiky je v současné době v soustavě veřejného osvětlení (VO) instalováno kolem jednoho miliónu světelných míst. Značný podíl dnes provozovaných soustav veřejného osvětlení, který byl vybudován ještě před rokem 1990, se vyznačoval značným energetickým předimenzováním. Od roku 1994 jsou prováděna opatření k úspoře celkově spotřebované elektrické energie, přičemž počet světelných míst stále roste s postupující výstavbou. Snahou firem které se podílí na obnově a budování nových soustav VO, je zvyšovat počet světelných míst vybavených moderními prvky. Za tímto účelem uplatňuje například v Praze ELTODO soubor technických, ekonomických a provozních opatření, která ve svém výsledku vedou ke snížení instalovaného příkonu stávajícího uličního osvětlení při zachování noremních požadavků. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

23 Slavnostní osvětlení Rudolfinum
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

24 " Svítíme lidem na cestu a pro radost. "
Slavnostní nebo také dekorativní osvětlení může být časově neměnné nebo proměnné – dynamické, programově řízené s účinkem změny jasu, barvy světla a podobně. Každoročně se zvyšují požadavky obcí i na příležitostné osvětlení, především na vánoční iluminaci ulic a náměstí. Jako příklad lze uvést vánoční osvětlení ulic a vánočních symbolů – nazdobených stromů a příležitostné osvětlení k nejrůznějším dalším příležitostem. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

25 Herren Tunnel Lübeck, Německo
Zadavatel: Hansovní město Lübeck Objem: 5191 mil. Kč Charakter projektu: PPP projekt Odvětví: Doprava a komunikace Stav: Realizace ukončena Země: Spolková republika Německo VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

26 Herren Tunnel Lübeck, Německo
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

27 Herren Tunnel Lübeck, Německo
Popis: Stručný popis projektu Výstavba a provoz nového tunelu s kapacitou až automobilů denně. Cíl projektu Cílem projektu je odlehčení provozu frekventované silnice B104 ve městě Lübeck v severním Německu a zabezpečení plynulé dopravy. Popis projektu Herren Tunnel byl jedním z prvních PPP projektů v Německu. Je dlouhý 1km a komplexně řeší problém dopravní komunikace v Lübecku. Po výstavbě tunelu došlo ke zvýšení plynulosti dopravy, redukci hluku v okolí a zvýšení bezpečnosti provozu. Tunel funguje na principu mýtného, kdy každý automobil při vjezdu do tunelu zaplatí poplatek za průjezd koncesionáři. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

28 Herren Tunnel Lübeck, Německo
Investiční náklady 179 mil. EUR (1EUR = 29CZK) Partneři projektu Veřejný sektor: Hansovní město Lübeck (Spolková vláda) Soukromý sektor: Herrentunnel Lübeck GmbH & Co.KG (HLKG) - 50% Hochtief PPP Solutions GmbH, 50% Bilfinger Berger BOT GmbH. Klasifikace projektu: FBO (Finance, Build, Operate). Délka projektu Výstavba projektu Partnerská smlouva na provoz tunelu uzavřena na dobu 30 let (2005 – 2035). Po uplynutí této doby přechází tunel do vlastnictví města Lübeck. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

29 Herren Tunnel Lübeck, Německo
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

30 Herren Tunnel Lübeck, Německo
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

31

32 V Ostravě vznikne fotbalový stadión formou PPP projektu
Ostrava se připravuje na výstavbu nového fotbalového stadiónu pro cca diváků, který bude dokončený v průběhu roku 2013 v městské části Svinov. Současný chátrající fotbalový stadión, který byl postavený v 50. letech minulého století, nesplňuje vysoké nároky FIFA a UEFA. To bylo důvodem, proč se městští poslanci rozhodli pro výstavbu nového multifunkčního stadiónu. Celkové náklady na výstavbu by měly přesáhnout 1,5 mld. Kč, přičemž záměrem města je realizace formou PPP projektu. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

33 Fotbalový stadión formou PPP projektu
Majitelem stadiónu bude město a na základě koncesní smlouvy ho bude soukromý sektor financovat. Záměrem města je využívat fotbalový stadión také na kulturní a společenské akce. Lokalita Svinov byla vybraná díky výborné dopravní dostupnosti na městskou hromadnou dopravu, železniční dopravu a na dálnici D1. Pozemky, na kterých by se stadión měl nacházet, jsou ve vlastnictví města. V současné době se magistrát města Ostravy připravuje na výběr poradenské firmy, která bude asistovat při výběrovém řízení budoucího koncesionáře. Ten by měl být znám v polovině budoucího roku. Po ukončení výběrového řízení bude s úspěšným kandidátem uzavřená koncesní smlouva na let. Výstavba stadiónu by měla začít v roku 2011. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

34 Airport Connection (AirCon)
modernizace železniční trati Praha–Kladno s výstavbou připojení na Letiště Ruzyně, včetně provozu a údržby. Projekt bude realizován formou PPP. Zadavatel:Ministerstvo dopravy České republiky (MD ČR) spolu se Správou železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) – vlastník železniční dopravní cesty. Další zúčastněné strany: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1, Česká správa letišť s. p. , České dráhy, a. s. , Město Hostivice, obec Jeneč VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

35 Airport Connection (AirCon)
Strategickým záměrem projektu je i) výrazně zkvalitnit dopravní obslužnost Letiště Ruzyně a severozápadní části pražské aglomerace, která je jednou z nejdůležitějších dynamicky se rozvíjejících oblastí, ii) napojit Letiště Ruzyně na kolejovou dopravu a integrovat dopravní soustavu severozápadního sektoru pražské aglomerace vytvořením kvalitního a kapacitního kolejového koridoru Praha – Kladno. Z důvodů neuspokojivých parametrů současného železničního spojení je většina dopravy realizována silniční dopravou. Výrazné dopravní přetížení a ekologická zátěž jsou způsobeny v rozhodující míře obyvateli regionu Kladna dojíždějícími denně za prací do Prahy. Další nárůst pozemní přepravy způsobený zvýšeným počtem příletů a odletů na Letišti Ruzyně tuto situaci ještě dále zhoršuje. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

36 Airport Connection (AirCon)
Cílem je zajistit systém vlaků s pevným, snadno zapamatovatelným jízdním řádem, který by nabídl rychlé, pohodlné a ekologicky přijatelné spojení centra Prahy s Letištěm Ruzyně. Předpokládá se dlouhodobá smlouva na 30 – 40 let. Předpokládané investiční náklady jsou cca 20 mld. Kč. Soukromý partner by měl nést podstatná rizika včetně stavebního rizika a rizika dostupnosti infrastruktury. Předpokládá se, že riziko poptávky by mohlo být sdíleno se Zadavatelem. Hlavním zdrojem příjmů by měl být příjem z vybraného jízdného od cestujících, poplatku za dostupnost infrastruktury a poplatku za použití železniční dopravní cesty. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

37 Airport Connection (AirCon)
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

38 Airport Connection (AirCon)
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

39 Airport Connection (AirCon)
VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

40 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Postup VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

41 Analýza variant projektu
Předprojektová studie zaměřující se na různé aspekty (varianty) nastavení projektu s ohledem na potřeby a cíle dané veřejné služby ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, situaci zadavatele a relevantního trhu, potřeby zákazníků, jakož i potřeby dosažení souladu s nadřazenými právními předpisy ČR a ES. Následně se studie zaměřuje na zhodnocení způsobu realizace doporučené variant, tj. zdali je nejvhodnější postupovat ze strany zadavatele, tak že bude veřejnou službu poskytovat a danou infrastrukturu provozovat sám (PSC alternativa), nebo bude tuto veřejnou službu poskytovat prostřednictvím soukromého partnera, a to buď jako veřejnou zakázku nebo jako koncesi (PPP alternativa). VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

42 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Koncesní řízení Činnosti zahrnují v koncesním řízení dle koncesního zákona (zákon č. 139/2006 Sb.): vypracování oznámení o zahájení koncesního řízení a posouzení kvalifikace dodavatelů; vypracování koncesní dokumentace koncesního řízení (bez koncesní smlouvy); vypracování návrhu koncesní smlouvy, včetně všech příloh na základě podkladů od zadavatele; vypracování výzvy k podání nabídek a provedení řízení o nabídkách, případně provedení koncesního dialogu;poskytování poradenských služeb při posouzení a hodnocení nabídek, včetně zpracování oznámení o výběru koncesionáře vypracování žádosti o předchozí stanovisko MF k uzavření koncesní smlouvy; poskytování podpůrných poradenských služeb při schvalování koncesní smlouvy; VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

43 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Analýza rizik zpracování komplexní analýzy rizik projektu v celém jeho životním cyklu s použitím nejvhodnějších metod pro daný projekt. V kontextu zaměření koncesního projektu se jedná zejména o: identifikaci jednotlivých rizik a zpracování celého portfolia rizik do přehledného katalogu; návrh na alokaci jednotlivých rizik na smluvní stranu, jenž je schopná je nejefektivněji řídit (dle zásad PPP); určení pravděpodobností výskytu a možné dopady jednotlivých rizik; celkové vyhodnocení rizik v peněžních jednotkách, jež umožňuje srovnání jednotlivých variant řešení; návrh způsobu ovládání rizika. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

44 Možnost volby veřejného zadavatele
Veřejný zadavatel má obecně možnost volby při zajištění služby Tradiční forma sérií veřejných zakázek PPP projekt charakteristické specifikací výstupů projektu charakteristické specifikací vstupů projektu VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

45 Kdo vytváří finanční model?
Zajištění finančního modelu je na odpovědnosti zadavatele. V současné době je běžnou praxí, že odborný poradce pomáhá zadavateli s vytvořením finančního modelu. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

46 Situace pouze jedné možnost volby veřejného zadavatele
Pouze veřejnou zakázkou Pouze formou PPP Investiční náklady < 250 mil. Kč (vysoké transakční náklady) Nutnost urychlení přípravy tendru Strategické a bezpečnostní důvody Nenaplnění dalších typových znaků PPP Agresivní časový harmonogram výstavby Dočasný nedostatek zdrojů VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

47 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Výstup modelů Hodnota za peníze Nedostupné Limit finanční dostupnosti Dostupné NPV PSC NPV PPP VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

48 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
NPV Net Present Value - The difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows. NPV is used in capital budgeting to analyze the profitability of an investment or project.  Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value)   Čistá současná hodnota investice (NPV) představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných výnosů (Cash Flow) a náklady na investici.  VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

49 Srovnání profilů peněžních toků zadavatele
Náklady zadavatele Náklady zadavatele roky roky Tradiční veřejná zakázka PPP VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

50 Hlavní aktéři a jejich požadavky
Mám potřebné rozpočtové zdroje? Mám si půjčit a splácet? Jsem schopen zajistit maximální efektivitu projektu? Je to pro mě finančně zajímavé? Dosahuji požadované výnosnosti vlastního kapitálu? Je veřejný partner spolehlivý? Jsou partneři spolehliví? Jsou splátky zajištěny? Je model dostatečně robustní? VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

51 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Generování příjmů Příjmy mohou mít povahu plateb vybíraných od konečných uživatelů (mýtné…) či výnosů z vedlejších komerčních aktivit. Řada projektů nepřináší příjem. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

52 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
PPP představuje: vládní politiku, partnerství zřízené mezi soukromým a veřejným sektorem, nabídku služeb – odpovědnost je ve značné časové periodě převedena z veřejného na soukromý sektor. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

53 PPP není / PPP neměla by být:
alternativním finančním mechanizmem pro veřejné utrácení (ale často to tak je), formou privatizace, alternativním zdrojem financování nákladů veřejného sektoru. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

54 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Klíčové koncepty v PPP nákupní služby, nikoli nákupy pro uhrazení dluhů, přidaná hodnota za vložené peníze (VFM), management rizik, znalosti a expertizy soukromého firemního sektoru, náklady celého životního cyklu, vyžadované alternativní finanční postupy. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

55 Klíčové záležitosti potřebné k rozvoji PPP:
potřeba lepšího vybavení / infrastruktury, požadavek ve veřejném sektoru služeb, hledání efektivity a kreativity, finanční potřeba, zájem o zavedení soutěže/konkurence. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

56 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Filozofie PPP: vládní politika přenechává řešení finančních problémů na bázi finanční provize, a integruje tak soukromé manažerské dovednosti, aby zvýšila výkon, efektivitu a kvalitu, a tak vytěžila nové možnosti. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

57 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
PPP VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

58 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
PPP VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

59 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
PPP klíčové fáze VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu

60 VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu
Závěry k PPP projektům účinná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, politická motivace, podporovaná zlepšujícími se veřejnými službami bez pomoci zvyšování daní nebo veřejného zadlužování, veřejný sektor definuje co a soukromý sektor zase jak. VŠFS Správa veřejného majetku Ing. Rudolf F. Heidu


Stáhnout ppt "Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru VŠFS Ing. Rudolf F. Heidu."

Podobné prezentace


Reklamy Google