Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny klimatu Narušení ozónové vrstvy Globální problémy (Atmosférický smog)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny klimatu Narušení ozónové vrstvy Globální problémy (Atmosférický smog)"— Transkript prezentace:

1 Změny klimatu Narušení ozónové vrstvy Globální problémy (Atmosférický smog)

2 Změny klimatu Skleníkový efekt „skleníkové“ zvýšení teploty o ~ 33°C účinné plyny: H 2 O, CO 2, CH 4, NO x …

3 Změny klimatu Dodatečný skleníkový efekt – CO 2 antropogenní emise uhlíku

4 Změny klimatu Dodatečný skleníkový efekt – CO 2 historická měření obsahu CO 2 v atmosféře 97% emisí z přirozených zdrojů (rozklad organické hmoty) bilance ukládáním (rostliny, voda) 3% antropogenního původu (fosilní paliva, odlesňování) přírůstek od 19. stol. 30%

5 Změny klimatu Dodatečný skleníkový efekt – další plynné emise CH 4 : zdrojem těžba zemního plynu, pěstování rýže, chov dobytka. Dodatečné emise o 145% vyšší proti přirozenému stavu. NO x : zdrojem spalování fosilních paliv, dodatečné emise o 15% vyšší proti přirozenému stavu. CFC : bez přírodního zdroje, pouze antropogenní původ. relativní význam dodatečných emisí

6 Změny klimatu Změny klimatu od 19. století zvýšení teploty za 100 let o 0,6 ± 0,2°C zvýšení hladiny oceánů o 10 – 25 cm 90. léta nejteplejší od r. 1860, 4 nejteplejší roky v této dekádě tání ledovců – 40% ledové vrstvy v Arktidě, horské ledovce teplotní výkyvy od r. 1860

7 Změny klimatu Klimatické modely: předpověď pro 21. století výpočetní modely, založené na fyzikálních zákonech proudění, přenosu tepla a stavového chování ověřováno na popisu historických dat o vývoji klimatu výsledky: - zvýšení teploty o 1 – 3,5 °C - zvýšení hladiny oceánů o 15 – 95cm - úbytek 1/3 - 1/2 ledovců - nárůst četnosti a intenzity extrémních klimatických jevů (dlouhotrvající sucha, záplavy, větrné smrště)

8 Změny klimatu Proč to vadí? 1.zvýšení hladiny oceánu o 50 cm zasáhne nejméně 100 milionů lidí 2.roztátí horských ledovců zvýší problémy v zásobování pitnou vodou 3.déletrvající sucha znemožní zemědělství v dnes již okrajových oblastech 4.50 – 80 milionů případů malárie ročně navíc 5.rychlost změny přesahuje adaptační schopnost některých druhů i celých (nespojitých) ekosystémů 6. možné odklonění Golfského proudu

9 Změny klimatu Odezva 1.Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pod patronací U.N. Environmental Program a World Meteorological Organization, 2000 vědců, od r. 1990 vydány tři zprávy o stavu a perspektivách globálního klimatu 2.1997 Kyotský protokol, snížení emisí skleníkových plynů v průměru o 5,2% mezi lety 1990 a 2008-2012, rychlejší pokles u průmyslových zemí. Dosud nevstoupil v platnost (ratifikace v nedostatečném počtu států, chybí USA)

10 Změny klimatu: závěr emise uhlíku přepočtené na osobu

11 Narušení ozónové vrstvy Rozvrstvení atmosféry Ve stratosféře teplotní zvrat díky zachytávání UV záření, které se spotřebuje na procesy vzniku a zániku ozónu (O 3 ) a přitom se uvolní jako teplo. Stratosféra je díky tomu stabilní, bez promíchávání prouděním. Ozón je jedinou účinnou ochranou života na Zemi před účinky tvrdého UV záření.

12 Narušení ozónové vrstvy CFC - freony od r. 1932 (Midgley) nehořlavé, netoxické, chemicky inertní použití: klimatizace, chladící zařízení, rozprašovače, hasící přístroje, čistidla… životnost v atmosféře kolem 50 let – dost času na difúzi do všech částí stratosféry

13 Narušení ozónové vrstvy Katalytický rozklad ozónu 1.UV záření odštěpí z molekuly freonu chlorový atom… 2. …atom chloru katalyzuje reakci rozkladu ozónu na molekulární kyslík… 3. …tím je narušena rovnováha v rychlosti vzniku a zániku ozónu a dochází k jeho absolutnímu úbytku. 4. Katalytický účinek prokázán (teoreticky i experimentálně) v r. 1974 – Rowland & Mollina

14 Narušení ozónové vrstvy Ozónová díra nad Antarktidou kombinace atmosférických podmínek v průběhu antarktické zimy a zesíleného katalytického účinku chloru na počátku jara data od r. 1976 publikována v r. 1984 (Farman) počáteční nesoulad s údaji ze satelitních měření… úbytek ozónu v současnosti na méně než polovinu dlouhodobého průměru úbytek ozónu nad Antarktidou

15 Narušení ozónové vrstvy Odezva 1.1987 Montrealský protokol o snížení produkce plynů, narušujících ozónovou vrstvu, vytvořen fond pomoci rozvojovým zemím v nahrazování freonů 2.dodatky ke smlouvě 1990 v Londýně, 1992 v Kodani, 1997 v Montrealu, 1999 v Pekingu – úplné zastavení výroby v průmyslových zemích, postupný útlum v rozvojových zemích

16 Narušení ozónové vrstvy: závěr rozsah ozónové díry, rok 2003

17 Narušení ozónové vrstvy: závěr úbytek ozónové vrstvy, rok 2003

18 Atmosférický smog Emise emise – škodliviny (zpravidla plynné), uvolněné do atmosféry oxidy síry, oxidy dusíku, uhlovodíky, dioxiny… přirozené zdroje (sopečná činnost, půdní bakterie), důsledek lidské činnosti (spalování fosilních paliv, nakládání s odpady – zvláště nebezpečné jsou odpady s obsahem chloru: PVC, zbytky barev, pesticidů…)

19 Atmosférický smog Imise & smog imise – produkty chemických reakcí emisí v atmosféře a jejich účinky na ekosystém. Důsledkem může být smog – zvýšená imisní zátěž v určité oblasti, zpravidla vázaná na jistý typ atmosférické situace tvorba kyselin (siřičitá, sírová, dusičitá, dusičná, chlorovodíková…) => okyselení půdy, vodních toků, přímé škody (budovy, konstrukce), nepřímé škody (změny v ekosystémech, narušení zdravotního stavu) fotochemická oxidace => tvorba přízemního ozónu (prudký oxidant), přímé a nepřímé škody


Stáhnout ppt "Změny klimatu Narušení ozónové vrstvy Globální problémy (Atmosférický smog)"

Podobné prezentace


Reklamy Google