Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doktorský studijní program Speciální pedagogika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doktorský studijní program Speciální pedagogika"— Transkript prezentace:

1 Doktorský studijní program Speciální pedagogika
Konference studentů DSP SP 2014/15

2 DSP Speciální pedagogika v ČR
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Předsedkyně oborové rady prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze Předsedkyně oborové rady doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci Předsedkyně oborové rady prof. PaedDr. Libuše Ludíková, Ph.D.

3 DSP Speciální pedagogika PdF MU
Cílem DSP Speciální pedagogika je připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou, výukovou a odbornou činnost v oboru speciální pedagogika Doktorský studijní program / obor Speciální pedagogika je akreditovaný do roku 2019 Délka DSP Speciální pedagogika – 3 roky (programy, DSP)

4 Koncepce a cíle Výzkumná a odborná činnost se realizuje v těchto oborech speciální pedagogiky: Logopedie (Klenková) Surdopedie (Klenková, Souralová) Psychopedie (Pipeková) Somatopedie (Vítková, Opatřilová) Oftalmopedie (Vítková, Květoňová) Etopedie (Vojtová) Specifické poruchy učení (Bartoňová) Adiktologie (Kachlík) Speciální andragogika (Pančocha)

5 Soubor předmětů DSP SP Filozofie výchovy a vzdělávání (Rybář, Květoňová- Prouzová) Integrativní speciální pedagogika (Vítková) Metodologie I. (Pančocha) Patopsychologie (Řehulka) Specializace širšího vědního základu Specializace vědního oboru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Metodologie II. (Pančocha) Odborná orientace v oboru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Příprava disertační práce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cizí jazyk 1, 2 (volitelný) Stáž v zahraničí (volitelná)

6 Charakteristika DSP DSP Speciální pedagogika je pojímán interdisciplinárně a multidisciplinárně Spolupráce mezi katedrami PdF MU Mezioborová spolupráce v rámci MU (LF MU, FF MU) Spolupráce s odbornou praxí u nás i v zahraničí (mobility studentů, mezinárodní projekty) Spolupráce s Oborovými radami speciální pedagogiky v ČR

7 Doktorandi jako členové vědeckých týmů
Mezinárodní projekt Reintegrace žáků s chronickým onemocněním do ZŠ. Comenius 2.1 (Helena Vaďurová, ) Mezinárodní projekt EQUAL Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (Lucie Procházková, Petra Hamadová, Dana Zámečníková, Dita Slavíková, ) GA ČR Kvalita života jako axiologická kategorie (Helena Vaďurová, Karel Pančocha, ) ERASMUS EPS 1, Sokrates Programme – Philosophy with children (Petra Hamadová, Petr Hrouzek, Helena Vaďurová, )

8 Doktorandi jako členové vědeckých týmů
Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV (všichni interní doktorandi, ) Projekt Leonado da Vinci - TILE Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Training ( ) Specifický výzkum – všichni doktorandi (od roku ) Mezioborový výzkumný projekt (Kopečný, Vrubel, )

9 Nadregionální kolokvium v Lipsku
Ve dnech se konalo v v Německu na univerzitě v Lipsku nadregionální kolokvium pro doktorandy a jejich školitelé z Německých univerzit s fakultami zaměřenými na pedagogiku tělesně postižených. Pozvaní byli i doktorandi a jejich školitelé z PdF MU, katedry speciální pedagogiky a IVIV. Šest doktorandů z Brna představilo výzkumné projekty disertačních prací na postrech v AJ a NJ. Účast na kolokviu v Lipsku se konala v rámci FRMU (řešitelka projektu doc. Bartoňová). Prezentované výzkumné projekty vzbudily velký zájem a v příštím roce přijedou němečtí doktorandi na PdF MU.

10 Hostující studenti na katedře speciální pedagogiky a na IVIV
V letech hostuje na katedře speciální pedagogiky a IVIV 8 zahraničních studentů z Nigerie, Fidži a Keni v rámci projektu KITE, ze Srí Lanky v rámci projektu EXPERTS4ASIA, z Gruzie v programu BACKIS a 3 studenti z Německa v rámci projektu Erasmus+. Studují v jazyce anglickém v doktorském studijním programu Speciální pedagogika (3), v navazujícím magisterském studiu (4) a v bakalářském studiu (1).

11 Kolektivní monografie ze specifického výzkumu
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. (2010) Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. Brno : MU. KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. (2011) Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU.

12 Kolektivní monografie ze specifického výzkumu
OPATŘILOVÁ, D. et al. (2012)Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. a II. Brno: MU, (soubor) PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOD SOLÁROVÁ, K. et al. (2013) Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým a seniorům se zdravotním postižením. Brno: MU.

13 Kolektivní monografie ze specifického výzkumu
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. (2013) Intervence v edukaci žáků se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. Brno: MU. VOJTOVÁ, V. et al. (2013) Intervence pro inkluzi ve vzdělávání. Brno: MU.

14 Kolektivní monografie ze specifického výzkumu
PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. (2014) Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. Brno: MU. ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. (2014). Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. Brno: MU.

15 Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu
BROŽOVÁ, D. (2010) Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno : MU. SAYOUD SOLÁROVÁ, K. (2010) Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno : MU.

16 Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu
BOČKOVÁ, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: MU. FIALOVÁ, I. (2011) Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. Brno : MU.

17 Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu
HRICOVÁ, L. (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno : MU. CHALOUPKOVÁ, S. (2011) Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základní školách praktických v České republice. Brno : MU.

18 Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu
SYCHROVÁ, P. (2012) Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Brno: MU. DOLEŽALOVÁ, L. (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU. CD: Manuál základních postupů jednání při kontaktu se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole.

19 Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu
FRANKOVÁ, A. (2012) Podmienky úspěšného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. Brno: MU. GIRGLOVÁ, V. (2013) Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání. Brno: MU.

20 Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu
NOVÁKOVÁ, J. (2013) Biodromální vývoj jedinců s PAS v kontextu podpory a vzdělávání. Brno: MU.

21 Internacionalizace doktorského studia
DSP Speciální pedagogika je akreditován v jazyce anglickém Special Education Mgr. Amal Salah ( ) v jazyce německém Sonderpädagogik Mgr. Günter Osterer, Ph.D. ( ) Dipl. Pad. Eva Dobrovits, M. Sc. Rakousko ( ) Mgr. Jasmine Pauschwein, Rakousko ( )

22 Počty studentů v DSP Speciální pedagogika
V akademickém roce 2014/15 studuje v DSP Speciální pedagogika v ročníku 25 studentů, z toho 21 studentů v prezenční formě 4 studentů v kombinované formě

23 Úspěšné ukončení DSP Speciální pedagogika
2002/03 – 3 absolventi 2003/04 – 5 absolventů 2004/05 – 2 absolventi 2005/06 – 2 absolventi 2006/07 – 5 absolventi 2007/08 – 4 absolventi 2008/09 – 5 absolventů 2009/10 – 2 absolventi 2010/11 – 2 absolventi 2011/12 – 1 absolvent 2012/13 – 4 absolventi 2013/14 – 2 absolventi 2014/15 – 5 absolventi celkem 42 úspěšných absolventů DSP Speciální pedagogika

24 Disertační práce HANÁK, P. (2008) Analýza současných úkolů speciálně pedagogických center podle druhu postižení v České republice. Brno: MU. SLAVÍKOVÁ, D.  (2008) Projekt integrace ve škole pro žáky s tělesným postižením - Stephen- Hawking-Schule v Neckargemünd v Německu. Brno: MU. NAVRÁTILOVÁ, D. (2008) Komparace systémů vzdělávání jedinců se specifickými poruchami učení v České republice a v Itálii. Brno: MU.

25 Disertační práce PROCHÁZKOVÁ, L. (2009) Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku. Brno: MU. BOČKOVÁ, B. (2009) Přístupy speciálních pedagogů k podpoře žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU.

26 Disertační práce FIALOVÁ, I. (2009) Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Brno: MU. DOLEŽALOVÁ, L. (2009) Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Brno: MU.

27 Disertační práce KALEJA, M. (2010) Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání. Brno: MU. SAYOUD SOLÁROVÁ, K. (2010) Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno: MU.

28 Disertační práce BROŽOVÁ, D. (2010) Analýza poradenské podpory a možností intervence u žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno: MU. PITNEROVÁ, P. (2010) Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením. Brno: MU.

29 Disertační práce HRICOVÁ, L. (2011) Komunikační kompetence žáků a učitelů na základních školách pro sluchově postižené. Brno: MU. BĚHOUNKOVÁ, L. (2011) Rozvoj sociálních dovedností ohrožených. Brno: MU.

30 Disertační práce SYCHROVÁ, P. (2012) Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Brno: MU.

31 Disertační práce HREBEŇÁROVÁ, L. (2013) Analýza edukačného procesu žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím. Brno: MU. ADAMUS, P. (2013) Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí. Brno: MU.

32 Disertační práce NOVÁKOVÁ, J. (2013) Analýza socioedukativních aspektů vzdělávacího procesu jedinců s poruchou autistického spektra. Brno: MU. GIRGLOVÁ, V. (2013) Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikativní schopností v základní škole. Brno: MU.

33 Disertační práce FIRSTOVÁ, J. (2013) Kriminalita mládeže jako etopedický problém. Brno: MU. NOVOTNÁ, M. (2013) Analýza podmienok k vzdelávaniu podľa Rámcového vzdelávacieho programu RVP ZŠS

34 Disertační práce BALÁTOVÁ, K. (2013) Hodnoty u dětí s poruchami chování. Brno: MU.

35 Disertační práce HAMPL, I. (2014) Sociální integrace osob se sluchovým postižením se zaměřením na oblasti partnerství a sexuality. Brno: MU. PRESOVÁ, J. (2014) Vzdělávací dráhy jedinců s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Brno: MU.

36 Disertační práce FRANKOVÁ, A. (2014) Analýza prístupov k integrativnemu/inkluzivnemu vzdelavaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími problémami v Slovenskej republike.

37 Disertační práce KOUTSKÁ, M. (2014) Význam přístupnosti kulturních institucí pro vzdělávání neslyšících v ČR a v zahraničí. Brno: MU. KOPEČNÝ, P. (2014) Speciálně pedagogické přístupy k rozvíjení komunikační schopnosti u dospělých osob se zdravotním postižením. Brno: MU.

38 Disertační práce GAJZLEROVÁ, L. (2014) Využívání multimediálních technologií u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: MU.

39 Monografie studentů DSP Speciální pedagogika
PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (2007) Aktuální směry ve výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD. MÜHLPACHR, P. (2007) Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD. MÜHLPACHR, P. (2008) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: MU.

40 Monografie studentů DSP Speciální pedagogika
MÜHLPACHR, P. (2009) Sociální práce ve speciální pedagogice. Brno: MU. PANČOCHA, K. (2010) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. Brno: MU. PANČOCHA, K. a kol. (2011) Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU.

41 Monografie studentů DSP Speciální pedagogika
PANČOCHA, K. a kol. (2012) Celoživotní inkluzivní možnosti a perspektivy. Brno: MU. PANČOCHA, K. a kol. (2013) Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. Brno: MU,


Stáhnout ppt "Doktorský studijní program Speciální pedagogika"

Podobné prezentace


Reklamy Google