Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Úvod - Legislativní a formální požadavky Projektování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Úvod - Legislativní a formální požadavky Projektování."— Transkript prezentace:

1 1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Úvod - Legislativní a formální požadavky Projektování elektrických systémů

2 2 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Ing. Josef Ladra Katedra technologie staveb tel: 224 354 621 ladra@fsv.cvut.cz technologie.fsv.cvut.cz Konzultace úterý 13:30-14:30 středa 13:15-14:15

3 3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Četl Slyšel Viděl Viděl a slyšel Reprodukoval Reprodukoval a dělal 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 90 % Zapamatování po dvou týdnech PASÍVNÍ AKTIVNÍ

4 4 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Podmínky - zobecnění Prostorové podmínky Časové podmínky Technologické podmínky Společenské podmínky STAVEBNĚTECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ MODEL SYSTÉMU Stavba

5 5 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Vymezující podmínky realizace stavby STAVEBNÍK investor P PENÍZE POVOLENÝ PROJEKT POZEMEK Při řešení každé úlohy, a tedy i při řešení úkolu realizovat zamýšlenou stavbu, musíme znát všechny podmínky, které nám vymezují řešení úlohy. Základní vymezující podmínky každé stavby jsou: 1. Finanční prostředky stavebníka 2. Stavební pozemek (tvar, umístění, sítě…) 3. Klimatické podmínky v místě stavby 4. Zájmy společnosti na životním prostředí v místě budoucí stavby Vymezující podmínky bychom měli ještě rozdělit na ovlivnitelné (pozměnitelné stavebníkem) a na podmínky nezávislé Základní ovlivnitelné - peníze doba výstavby Neovlivnitelné - stálé (pozemek) proměnné (počasí) Etickým problémem se stává „ovlivňování“ společnosti stavebníkem a následná změna vyjádřených stanovisek (stavební povolení( PODNEBÍ

6 6 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra stavebník (objednatel, investor) projektant zhotovitel (dodavatel stavby) SPOLEČNOST PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ orgány státní správy Partneři ve výstavbovém procesu

7 7 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Základní společenské podmínky OBCHODNÍ ZÁKONÍK č. 513/1991 Sb. VZTAHY PARTNERŮ VE VÝSTAVBĚ OBČANSKÝ ZÁKONÍK č. 40/1964 Sb. SMLOUVA O DÍLO

8 8 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Výrobní systém stavby MANAGEMENT INFORMACE PRACOVNÍ SÍLY PRACOVNÍ PROSTŘEDKY MATERIÁL ENERGIE

9 9 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON č. 455/1991 Sb. MANAGEMENT Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě AUTORIZACE Základní společenské podmínky

10 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON č. 455/1991 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE č.65/1965 Sb. PRACOVNÍ SÍLY ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI č.1/1991 Sb. VYHLÁŠKA č.324/1990 Sb. ZPŮSOBILOST Základní společenské podmínky

11 11 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra INFORMACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ZÁKON (č. 50/1976 Sb.) PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY Základní společenské podmínky

12 12 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Projekční práce základní příprava realizace výstavby nových staveb nebo změn stávajících staveb účelem je zhotovení dokumentace stavby v různých stupních podle účelu

13 13 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Výchozí podklady určují zásadní požadavky na účel, obsah a rozsah projekčních prací Právní předpisy (základní) –stavební zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek (rámcový obsah dokumentace, podmínky pro získání ÚR a SP, základní technické požadavky na stavby) –zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP –obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů –zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcí vyhláška č. 239/2004 Sb. –Zákon č. 150/2004 Sb., úplné znění novely zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných……

14 individuální zájmy stavebníka projektová dokumentace k vydání územního rozhodnutí řízení k vydání územ. rozhodnutí vydání územního rozhodnutí předložení oprávněným účastníkům požadavky na úpravy projektu zpracování připomínek projektová dokumentace k vydání stavebního povolení řízení k vydání stavebního povolení Územní rozhodnutí a stavební povolení celospolečenské zájmy společenské podmínky pro další projektovou dokumentaci předložení oprávněným účastníkům požadavky na úpravy dokumentace zpracování připomínek KONTROLA vydání stavebního povolení

15 15 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Základní fáze projektování - zhotovení dokumentace fáze právní a administrativní naplňuje předpoklady a požadavky předpisů Cíl: - umístění stavby poloha v územních plánech, získání územního rozhodnutí - stavební povolení (DSP) získání stavebního povolení fáze realizační zajišťuje výběr zhotovitele stavby a její vlastní realizaci Cíl: - vyhledání nejvhodnějšího zhotovitele - vlastní realizace

16 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra SMLOUVA O DÍLO Vymezující podmínky realizace stavby celospolečenské podmínky pro realizaci stavby jmenovité podmínky realizace pro stavebníka podmínky stavebníka pro zhotovitele KONTROLA DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK vydání stavebního povolení Vymezující podmínky pro zhotovitele: projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení individuální zájmy stavebníka

17 17 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163/2002Sb. ruší č. 178/1997 Sb. a č. 81/1999 Sb. technické požadavky na stavební výrobky Základní požadavky na stavební výrobky:  Výrobky musí být (jako celek i jejich jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné pro použití ve stavbě  Výrobky musí mít takové vlastnosti, aby stavby, pokud byly řádně vyprojektovány, postaveny a udržovány splňovaly následující požadavky: 1. Mechanická odolnost a stabilita 2. Požární bezpečnost 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 4. Bezpečnost při užívání 5. Úspora energie a ochrana tepla

18 18 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra VÝVOJ ČSN V 90. LETECH  Závazné normy včetně ON a PN  Postupné zrušení ON a PN  Zrušení závaznosti ČSN v roce 1995, jestliže jejich závaznost nebyla výslovně uvedena na začátku normy  Přijetí ČR do CEN a CENELEC v dubnu 1997  Zrušení závaznosti ČSN zákonem č. 22/1997 Sb.” ve znění pozdějších předpisů - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů” k 31.12.1999

19 19 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra SMĚRNICE EHS  V 80. letech začaly vycházet Směrnice EHS, aby se v Evropě sblížily zákony a další právní předpisy a aby se sjednotily základní požadavky na výrobní postupy, zkoušení a vlastnosti výrobků a ulehčil se vzájemný obchod. Příklady:  Směrnice 73/72/EHS - Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí  Směrnice 88/378/EHS - Technické požadavky na hračky  Směrnice 89/686/EHS - Technické požadavky na osobní ochranné pomůcky  Směrnice 94/9/EHS - Technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

20 20 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra ZÁKON č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Změny obsažené v tomto zákoně (platnost od 1.9.1997)  Stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN  Tvorbu a vydávání ČSN nebude zajišťovat orgán státní správy, ale právnická osoba, pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu  Nebude uplatňována úloha neopomenutelného účastníka  ČSN už nebude možno vydat jako závaznou  Závaznost všech ČSN skončí 31.12.1999  Zavádějí se harmonizované normy ČSN  Stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby

21 21 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Dále stanoví povinnosti výrobců dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh: - bezpečný výrobek -u stanovených výrobků prohlášení, že jimi vyráběný či dovážený výrobek splňuje požadavky technických předpisů -pokud technický předpis neexistuje, musí splňovat požadavky norem nebo alespoň odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jeho uvádění na trh.

22 22 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra ČLENĚNÍ DOKUMENTACE STAVBY -STUDIE (ST) -DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DÚR) -DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) -DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DZS) -REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS) -DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

23 23 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Členění výstavby a realizace V ý s t a v b a Technologické etapy Etapové procesy Výstavbový proces Dílčí stavební procesy Stavební konstrukce

24 24 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Technologické etapy počáteční fáze pracovníci staveniště stroje / zařízení materiál odpad Technologické etapy 0 Příprava staveniště 1 Zemní práce (výkopy)

25 25 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Technologické etapy hlavní fáze staveniště pracovníci stroje / zařízení materiál odpad Technologické etapy 2 Základy 3 Hrubá spodní stavba 4 Hrubá vrchní stavba 5 Zastřešení 6 Příčky a hrubé instalace

26 26 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Technologické etapy dokončovací fáze pracovníci staveniště stroje / zařízení materiál odpad Technologické etapy 7 Omítky a podlahy 8 Dokončující práce vnitřní 9 Dokončující práce venkovní

27 27 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra INFORMACE DeklarativníProcedurální Přesný popis, jakým způsobem má být cíle dosaženo Určení toho, co má být dosaženo Např. Časové plány technologické postupy receptury návody Např. Výkresová část realizační dokumentace stavby Informační model

28 28 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Sestavení výrobní jednotky (subdodavatelé) Počet pracovníků, počet strojů, plochy Materiálový tok Subdodavatelé Projektování výr. systému Provoz výrobního systému Rozbor výrobního úkolu DimenzováníDimenzování Struktura výrobního systému Předpis chování výrobního systému Výrobní dispozice, časové plány

29 29 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra 1.Dodavatelský systém stavby (seznam subdodavatelů) Model procesoru 2.Projekt dopravně inženýrských opatření (úpravy veřejných komunikací pro transportní procesy spojené se stavbou) Model úpravy vnějších (technických) podmínek 3.Rozčlenění investičního celku (velké stavby) na samostatně vyráběné objekty 4.+ Projekt zařízení staveniště Model výrobního prostoru stavby Dokumenty zachycující model výrobního systému stavby

30 30 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Dokumenty zachycující model chování 1. Kalendářní plán prací (Stanovení návaznosti činností) 2. Plán přesunů operátorů na staveništi (rozsáhlé stavby) 3. Plán zásobování (Plán dodávek) 4.Plán protipožárních opatření 5.Technologické postupy pro jednotlivé pracovní procesy 6.Kontrolní a zkušební plán

31 31 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Dokumenty zachycující změny modelu výrobního systému stavby 1.Časový plán potřeby (nasazení) rozhodujících strojů na staveništi 2. Časový plán potřeby rozhodujících materiálů (Grafy nebo termínové listiny)

32 32 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Technologický pokrok 70. léta 19.století 21.století

33 33 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Pracovní místa na silnici Pracovní místo Technické podmínky č.66 Ministerstva dopravy a spojů je oblast na silnici, na které je dopravní plocha silnice přechodně užívána pro práce na silnici, pro práce na vedeních v silnici nebo nad silnicí nebo pro měřičské práce. ČASOVĚ OMEZENÉ UŽITÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Pracovní místa s delší dobou trvání s kratší dobou trvání pohyblivá

34 34 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Návrh dopravně inženýrského opatření DIO

35 35 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra KVALITA KVALIFIKACE Specifické vlastnosti staveniště a stavěného objektu Výrobní (montážní) princip Standardní technologický postup (pro řízení kvality) Výrobní metoda Předepsaný technologický postup podle § 4 vyhlášky č. 324/1990 Sb. K O N T R O L A Technologický postup Předepsaná bezpečnostní školení pracovníků


Stáhnout ppt "1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb II I Ing. Ladra Úvod - Legislativní a formální požadavky Projektování."

Podobné prezentace


Reklamy Google