Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod - Legislativní a formální požadavky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod - Legislativní a formální požadavky"— Transkript prezentace:

1 Úvod - Legislativní a formální požadavky
Projektování elektrických systémů Ing. Ladra

2 Ing. Josef Ladra Katedra technologie staveb tel: 224 354 621 ladra@fsv
Ing. Josef Ladra Katedra technologie staveb tel: technologie.fsv.cvut.cz B 530 Konzultace úterý 13:30-14:30 středa 13:15-14:15 Ing. Ladra

3 Zapamatování po dvou týdnech
Četl Slyšel Viděl Viděl a slyšel Reprodukoval Reprodukoval a dělal 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 90 % PASÍVNÍ AKTIVNÍ Ing. Ladra

4 Stavba Podmínky - zobecnění Společenské podmínky Časové podmínky
Technologické podmínky Prostorové podmínky STAVEBNĚTECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ MODEL SYSTÉMU Ing. Ladra

5 P Vymezující podmínky realizace stavby STAVEBNÍK investor PENÍZE
Při řešení každé úlohy, a tedy i při řešení úkolu realizovat zamýšlenou stavbu, musíme znát všechny podmínky, které nám vymezují řešení úlohy. Základní vymezující podmínky každé stavby jsou: 1. Finanční prostředky stavebníka 2. Stavební pozemek (tvar, umístění, sítě…) 3. Klimatické podmínky v místě stavby 4. Zájmy společnosti na životním prostředí v místě budoucí stavby Vymezující podmínky bychom měli ještě rozdělit na ovlivnitelné (pozměnitelné stavebníkem) a na podmínky nezávislé Základní ovlivnitelné - peníze doba výstavby Neovlivnitelné - stálé (pozemek) proměnné (počasí) Etickým problémem se stává „ovlivňování“ společnosti stavebníkem a následná změna vyjádřených stanovisek (stavební povolení( Vymezující podmínky realizace stavby STAVEBNÍK P investor PENÍZE POZEMEK Při řešení každé úlohy, a tedy i při řešení úkolu realizovat zamýšlenou stavbu, musíme znát všechny podmínky, které nám vymezují řešení úlohy. Základní vymezující podmínky každé stavby jsou: 1. Finanční prostředky stavebníka 2. Stavební pozemek (tvar, umístění, sítě…) 3. Klimatické podmínky v místě stavby 4. Zájmy společnosti na životním prostředí v místě budoucí stavby Vymezující podmínky bychom měli ještě rozdělit na ovlivnitelné (pozměnitelné stavebníkem) a na podmínky nezávislé Základní ovlivnitelné - peníze doba výstavby Neovlivnitelné - stálé (pozemek) proměnné (počasí) Etickým problémem se stává „ovlivňování“ společnosti stavebníkem a následná změna vyjádřených stanovisek (stavební povolení( PODNEBÍ POVOLENÝ PROJEKT Ing. Ladra

6 (objednatel, investor)
Partneři ve výstavbovém procesu stavebník (objednatel, investor) projektant zhotovitel (dodavatel stavby) PARTNEŘI PŘI VÝSTAVBĚ SPOLEČNOST orgány státní správy Ing. Ladra

7 SMLOUVA O DÍLO Základní společenské podmínky VZTAHY
PARTNERŮ VE VÝSTAVBĚ OBČANSKÝ ZÁKONÍK č. 40/1964 Sb. OBCHODNÍ ZÁKONÍK č. 513/1991 Sb. Ing. Ladra

8 MANAGEMENT PRACOVNÍ SÍLY PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Výrobní systém stavby INFORMACE MANAGEMENT PRACOVNÍ SÍLY PRACOVNÍ PROSTŘEDKY MATERIÁL ENERGIE Ing. Ladra

9 AUTORIZACE Základní společenské podmínky MANAGEMENT
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON č. 455/1991 Sb. Ing. Ladra

10 ZPŮSOBILOST Základní společenské podmínky PRACOVNÍ SÍLY ZÁKONÍK PRÁCE
č.65/1965 Sb. ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON č. 455/1991 Sb. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI č.1/1991 Sb. VYHLÁŠKA č.324/1990 Sb. Ing. Ladra

11 STAVEBNÍ ZÁKON (č. 50/1976 Sb.) PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY
Základní společenské podmínky INFORMACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ZÁKON (č. 50/1976 Sb.) PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY Ing. Ladra

12 Projekční práce základní příprava realizace výstavby nových staveb nebo změn stávajících staveb účelem je zhotovení dokumentace stavby v různých stupních podle účelu Ing. Ladra

13 Právní předpisy (základní)
Výchozí podklady určují zásadní požadavky na účel, obsah a rozsah projekčních prací Právní předpisy (základní) stavební zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek (rámcový obsah dokumentace, podmínky pro získání ÚR a SP, základní technické požadavky na stavby) zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcí vyhláška č. 239/2004 Sb. Zákon č. 150/2004 Sb., úplné znění novely zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných…… Ing. Ladra

14 Územní rozhodnutí a stavební povolení
společenské podmínky pro další projektovou dokumentaci individuální zájmy stavebníka projektová dokumentace k vydání územního rozhodnutí projektová dokumentace k vydání stavebního povolení zpracování připomínek zpracování připomínek požadavky na úpravy projektu požadavky na úpravy dokumentace celospolečenské zájmy předložení oprávněným účastníkům předložení oprávněným účastníkům vydání stavebního povolení řízení k vydání územ. rozhodnutí vydání územního rozhodnutí řízení k vydání stavebního povolení KONTROLA KONTROLA

15 Základní fáze projektování - zhotovení dokumentace
fáze právní a administrativní naplňuje předpoklady a požadavky předpisů Cíl: - umístění stavby poloha v územních plánech, získání územního rozhodnutí - stavební povolení (DSP) získání stavebního povolení fáze realizační zajišťuje výběr zhotovitele stavby a její vlastní realizaci Cíl: - vyhledání nejvhodnějšího zhotovitele - vlastní realizace Ing. Ladra

16 projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení
Vymezující podmínky realizace stavby celospolečenské podmínky pro realizaci stavby jmenovité podmínky realizace pro stavebníka projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení individuální zájmy stavebníka podmínky stavebníka pro zhotovitele SMLOUVA O DÍLO Vymezující podmínky pro zhotovitele: vydání stavebního povolení KONTROLA DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK Ing. Ladra

17 Základní požadavky na stavební výrobky:
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163/2002Sb. ruší č. 178/1997 Sb. a č. 81/1999 Sb. technické požadavky na stavební výrobky Základní požadavky na stavební výrobky: Výrobky musí být (jako celek i jejich jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné pro použití ve stavbě Výrobky musí mít takové vlastnosti, aby stavby, pokud byly řádně vyprojektovány, postaveny a udržovány splňovaly následující požadavky: 1. Mechanická odolnost a stabilita 2. Požární bezpečnost 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 4. Bezpečnost při užívání 5. Úspora energie a ochrana tepla Ing. Ladra

18 Závazné normy včetně ON a PN Postupné zrušení ON a PN
VÝVOJ ČSN V 90. LETECH Závazné normy včetně ON a PN Postupné zrušení ON a PN Zrušení závaznosti ČSN v roce 1995, jestliže jejich závaznost nebyla výslovně uvedena na začátku normy Přijetí ČR do CEN a CENELEC v dubnu 1997 Zrušení závaznosti ČSN zákonem č. 22/1997 Sb.” ve znění pozdějších předpisů - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů” k Ing. Ladra

19 SMĚRNICE EHS V 80. letech začaly vycházet Směrnice EHS, aby se v Evropě sblížily zákony a další právní předpisy a aby se sjednotily základní požadavky na výrobní postupy, zkoušení a vlastnosti výrobků a ulehčil se vzájemný obchod. Příklady: Směrnice 73/72/EHS - Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Směrnice 88/378/EHS - Technické požadavky na hračky Směrnice 89/686/EHS - Technické požadavky na osobní ochranné pomůcky Směrnice 94/9/EHS Technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ing. Ladra

20 Změny obsažené v tomto zákoně (platnost od 1.9.1997)
ZÁKON č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Změny obsažené v tomto zákoně (platnost od ) Stát zaručuje tvorbu a vydávání ČSN Tvorbu a vydávání ČSN nebude zajišťovat orgán státní správy, ale právnická osoba, pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu Nebude uplatňována úloha neopomenutelného účastníka ČSN už nebude možno vydat jako závaznou Závaznost všech ČSN skončí Zavádějí se harmonizované normy ČSN Stanoví se zákaz rozmnožování a rozšiřování ČSN bez souhlasu pověřené právnické osoby Ing. Ladra

21 Dále stanoví povinnosti výrobců dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh:
- bezpečný výrobek u stanovených výrobků prohlášení, že jimi vyráběný či dovážený výrobek splňuje požadavky technických předpisů pokud technický předpis neexistuje, musí splňovat požadavky norem nebo alespoň odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jeho uvádění na trh. Ing. Ladra

22 ČLENĚNÍ DOKUMENTACE STAVBY
STUDIE (ST) DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DÚR) DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DZS) REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (RDS) DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS) Ing. Ladra

23 Dílčí stavební procesy
Členění výstavby a realizace V ý s t a v b a Výstavbový proces Technologické etapy Etapové procesy Stavební konstrukce Dílčí stavební procesy Ing. Ladra

24 Technologické etapy Technologické etapy počáteční fáze staveniště
pracovníci stroje / zařízení materiál odpad Technologické etapy 0 Příprava staveniště 1 Zemní práce (výkopy) Ing. Ladra

25 Technologické etapy Technologické etapy hlavní fáze staveniště
pracovníci stroje / zařízení materiál odpad Technologické etapy 2 Základy 3 Hrubá spodní stavba 4 Hrubá vrchní stavba 5 Zastřešení 6 Příčky a hrubé instalace Ing. Ladra

26 Technologické etapy Technologické etapy dokončovací fáze staveniště
pracovníci stroje / zařízení materiál odpad Technologické etapy 7 Omítky a podlahy 8 Dokončující práce vnitřní 9 Dokončující práce venkovní Ing. Ladra

27 Deklarativní Procedurální INFORMACE Informační model Přesný popis,
jakým způsobem má být cíle dosaženo Určení toho, co má být dosaženo Např. Časové plány technologické postupy receptury návody Např. Výkresová část realizační dokumentace stavby Ing. Ladra

28 Projektování výr. systému
Rozbor výrobního úkolu Sestavení výrobní jednotky (subdodavatelé) Dimenzování Počet pracovníků, počet strojů, plochy Provoz výrobního systému Struktura výrobního systému Materiálový tok Subdodavatelé Předpis chování výrobního systému Výrobní dispozice, časové plány Ing. Ladra

29 Dokumenty zachycující model výrobního systému stavby
Dodavatelský systém stavby (seznam subdodavatelů) Model procesoru Projekt dopravně inženýrských opatření (úpravy veřejných komunikací pro transportní procesy spojené se stavbou) Model úpravy vnějších (technických) podmínek Rozčlenění investičního celku (velké stavby) na samostatně vyráběné objekty + Projekt zařízení staveniště Model výrobního prostoru stavby Ing. Ladra

30 Dokumenty zachycující model chování
1. Kalendářní plán prací (Stanovení návaznosti činností) 2.  Plán přesunů operátorů na staveništi (rozsáhlé stavby) 3. Plán zásobování (Plán dodávek) Plán protipožárních opatření Technologické postupy pro jednotlivé pracovní procesy Kontrolní a zkušební plán Ing. Ladra

31 Dokumenty zachycující změny modelu výrobního systému stavby
Časový plán potřeby (nasazení) rozhodujících strojů na staveništi 2.  Časový plán potřeby rozhodujících materiálů (Grafy nebo termínové listiny) Ing. Ladra

32 Technologický pokrok 21.století 70. léta 19.století Ing. Ladra

33 Technické podmínky č.66 Ministerstva dopravy a spojů
Pracovní místa na silnici Technické podmínky č.66 Ministerstva dopravy a spojů Pracovní místo je oblast na silnici, na které je dopravní plocha silnice přechodně užívána pro práce na silnici, pro práce na vedeních v silnici nebo nad silnicí nebo pro měřičské práce. Pracovní místa s delší dobou trvání s kratší dobou trvání pohyblivá ČASOVĚ OMEZENÉ UŽITÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Ing. Ladra

34 Návrh dopravně inženýrského opatření DIO
Ing. Ladra

35 K O N T R O L A Technologický postup Výrobní (montážní) princip
Výrobní metoda Specifické vlastnosti staveniště a stavěného objektu Standardní technologický postup (pro řízení kvality) Předepsaný technologický postup podle § 4 vyhlášky č. 324/1990 Sb. KVALITA KVALIFIKACE Předepsaná bezpečnostní školení pracovníků K O N T R O L A Ing. Ladra


Stáhnout ppt "Úvod - Legislativní a formální požadavky"

Podobné prezentace


Reklamy Google