Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchody v EU ZS 2009 - 10 Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchody v EU ZS 2009 - 10 Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Důchody v EU ZS 2009 - 10 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/

2 http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=cs&c atId=490&parentId=0 http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=cs&c atId=490&parentId=0 Belgie Belgie Belgie Bulharsko Bulharsko Bulharsko Dánsko Dánsko Dánsko Estonsko Estonsko Estonsko Finsko Finsko Finsko Francie Francie Francie Irsko Irsko Irsko Island Island Island Itálie Itálie Itálie Kypr Kypr Kypr Litva Litva Litva Lotyšsko Lotyšsko Lotyšsko Lucembursko Lucembursko Lucembursko Malta Malta Malta Maďarsko Maďarsko Maďarsko Nizozemí Nizozemí Nizozemí Norsko Norsko Norsko Německo Německo Německo Polsko Polsko Polsko Portugalsko Portugalsko Portugalsko Rakousko Rakousko Rakousko Rumunsko Rumunsko Rumunsko Slovensko Slovensko Slovensko Slovinsko Slovinsko Slovinsko Spojené království Spojené království Spojené království Spojené království Česká republika Česká republika Česká republika Česká republika Řecko Řecko Řecko Španělsko Španělsko Španělsko Švédsko Švédsko Švédsko Švýcarsko Švýcarsko Švýcarsko

3

4 Prameny práva EU: Smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU, sdělení č. 44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení ČR a dalších zemí k EU, sdělení č. 44/2004 Sb. m. s. Nařízení Rady 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady 574/72 stanovící postup provádění Nařízení 1408/71 Nařízení Rady 574/72 stanovící postup provádění Nařízení 1408/71 Nařízení Rady 883/2004 – od roku 2009 reviduje současné Nařízení 1408/71 Nařízení Rady 883/2004 – od roku 2009 reviduje současné Nařízení 1408/71 Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5 Prameny důchodového pojištění v ČR Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění Zákon 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, antidiskriminační zákon Zákon 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, antidiskriminační zákon

6 Literatura: Černá, J., Vacík, A. : Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské Unie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2005, ISBN 80-86898-14-8, str. 97- 105 Černá, J., Vacík, A. : Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské Unie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2005, ISBN 80-86898-14-8, str. 97- 105 Koldinská, K., Pikorová, G., Švec, L., Tomeš, I. : Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, Praha: C. H. BECK, 2007, ISBN 978- 80-7179-622-0, str. 135 – 163 Koldinská, K., Pikorová, G., Švec, L., Tomeš, I. : Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, Praha: C. H. BECK, 2007, ISBN 978- 80-7179-622-0, str. 135 – 163 Koldinská, K., Tomeš, I. : Sociální právo Evropské unie, Praha: C. H. BECK, 2003, ISBN 80-7179-831-2 Koldinská, K., Tomeš, I. : Sociální právo Evropské unie, Praha: C. H. BECK, 2003, ISBN 80-7179-831-2

7 I. Dávky v invaliditě Invalidita - dlouhodobá, trvalá nemoc=dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (sociální událost) Invalidita - dlouhodobá, trvalá nemoc=dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (sociální událost) Následkem je snížení výdělečné schopnosti a růst životních nákladů Následkem je snížení výdělečné schopnosti a růst životních nákladů Na tuto událost reagují zpravidla důchodové systémy nebo systémy státního zaopatření Na tuto událost reagují zpravidla důchodové systémy nebo systémy státního zaopatření X nemoc – krátkodobá sociální událost X nemoc – krátkodobá sociální událost

8 Ve všech evropských systémech se invalidita určuje odborným posouzením zdravotního stavu, (formulář E213)při přiznání dávky a periodický přezkum jako podmínka pokračování ve výplatě dávky. : Základní koncepce: Fyzická – diagnóza, zhoršený zdravotní stav Fyzická – diagnóza, zhoršený zdravotní stav Profesní – možnost/nemožnost výkonu původního povolání Profesní – možnost/nemožnost výkonu původního povolání Obecná – míra zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s poklesem schopnosti výdělečné činnosti Obecná – míra zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s poklesem schopnosti výdělečné činnosti Zbytková pracovní schopnost – celková zachovaná schopnost výdělečné činnosti Zbytková pracovní schopnost – celková zachovaná schopnost výdělečné činnosti

9 Koordinace dávek v invaliditě Použijí se všechny základní principy Použijí se všechny základní principy Každý stát posuzuje zdravotní stav podle vlastních předpisů a osoba, které se dávka přiznává, podléhá při posuzování zdravotního stavu stejným podmínkám jako domácí pojištěnci Každý stát posuzuje zdravotní stav podle vlastních předpisů a osoba, které se dávka přiznává, podléhá při posuzování zdravotního stavu stejným podmínkám jako domácí pojištěnci Princip sčítání dob pojištění – čl. 38 a čl. 45 odst. 1 Nařízení Rady 1408/71 Princip sčítání dob pojištění – čl. 38 a čl. 45 odst. 1 Nařízení Rady 1408/71 Dlouhodobý charakter dávek – každý stát, v němž osoba pracovala by měl mít svůj podíl na celkové dávce, kterou osoba bude pobírat Dlouhodobý charakter dávek – každý stát, v němž osoba pracovala by měl mít svůj podíl na celkové dávce, kterou osoba bude pobírat Rozdílnost systémů zabezpečení při invaliditě – dva různé koordinační postupy typu A a typu B Rozdílnost systémů zabezpečení při invaliditě – dva různé koordinační postupy typu A a typu B Stanovení stupně invalidity – posouzení zdravotního stavu a stanovení stupně, čl. 40 odst. 4 Nařízení 1408/71, vklad do přílohy V. srovnání stupňů invalidity Francie, Belgie, Itálie a Lucemburska Stanovení stupně invalidity – posouzení zdravotního stavu a stanovení stupně, čl. 40 odst. 4 Nařízení 1408/71, vklad do přílohy V. srovnání stupňů invalidity Francie, Belgie, Itálie a Lucemburska

10 Systém typu A Založeny na tzv. materializaci rizika Založeny na tzv. materializaci rizika Příloha IV. Nařízení 1408/71 Příloha IV. Nařízení 1408/71 Osoba musí být pojištěna v době, kdy dojde k sociální události – vzniku invalidity Osoba musí být pojištěna v době, kdy dojde k sociální události – vzniku invalidity Výše dávky nezávisí na získání určité doby pojištění Výše dávky nezávisí na získání určité doby pojištění Pojištěnec má nárok na dávky, jakmile nastane sociální událost, i když pojištění právě začalo Pojištěnec má nárok na dávky, jakmile nastane sociální událost, i když pojištění právě začalo Př. Osoba pracovala mimo EU, následně v roce 2009 začala pracovat ve státě X a poté se stala invalidní. Ke splnění základní podmínky nároku postačí, že osoba byla pojištěna ve státě X v době, kdy nastala invalidita.

11 Systém typu B Poskytují dávky na základě získaných dob pojištění, příp. zaměstnání. Poskytují dávky na základě získaných dob pojištění, příp. zaměstnání. Vztah mezi dobou pojištění a výší dávky. Vztah mezi dobou pojištění a výší dávky. Pro získání nároku na dávku není nutné, aby osoba byla v době vzniku invalidity v systému přímo pojištěna. Pro získání nároku na dávku není nutné, aby osoba byla v době vzniku invalidity v systému přímo pojištěna. ČR – důchodové pojištění ČR – důchodové pojištění Př. Osoba byla v letech 2004-2006 pojištěna v ČR, následně byla zaměstnána mimo území EU. V roce 2009 u ní vznikla invalidita. Přestože v době vzniku invalidity nebyla osoba pojištěna v českém systému, splňuje podmínku potřebné doby pojištění 5 let v době posledních 10 let, a proto jí lze přiznat dávku a výše dávky bude odpovídat době pojištění získané podle českých právních předpisů. Př. Osoba byla v letech 2004-2006 pojištěna v ČR, následně byla zaměstnána mimo území EU. V roce 2009 u ní vznikla invalidita. Přestože v době vzniku invalidity nebyla osoba pojištěna v českém systému, splňuje podmínku potřebné doby pojištění 5 let v době posledních 10 let, a proto jí lze přiznat dávku a výše dávky bude odpovídat době pojištění získané podle českých právních předpisů.

12 ČR – od 1. 1. 2010, Invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně, (§ 38 – 40, § 61a), z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, novela 306/2008 Sb. Dochází k novému vymezení invalidity a zavedení třístupňového invalidního důchodu místo dosavadního plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu (tato změna se promítá do všech relevantních ustanovení příslušných předpisů o sociálním zabezpečení). Dochází k novému vymezení invalidity a zavedení třístupňového invalidního důchodu místo dosavadního plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu (tato změna se promítá do všech relevantních ustanovení příslušných předpisů o sociálním zabezpečení). Podle nové právní úpravy je pojištěnec invalidním, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastane pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 % (invalidita prvního stupně). Podle nové právní úpravy je pojištěnec invalidním, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastane pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 % (invalidita prvního stupně). Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesne nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, bude se jednat o invaliditu druhého stupně Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesne nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, bude se jednat o invaliditu druhého stupně a pokud poklesne nejméně o 70 %, bude se jednat o invaliditu třetího stupně. a pokud poklesne nejméně o 70 %, bude se jednat o invaliditu třetího stupně. V § 41 odst. 2 je stanovena výše procentní výměry invalidního důchodu v závislosti na stupni invalidity. Konkrétně je to 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, 0,75 % výpočtového základu, jedná-li se o druhý stupeň invalidity a 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o třetí stupeň invalidity. V § 41 odst. 2 je stanovena výše procentní výměry invalidního důchodu v závislosti na stupni invalidity. Konkrétně je to 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, 0,75 % výpočtového základu, jedná-li se o druhý stupeň invalidity a 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o třetí stupeň invalidity.

13 Procesní pravidla spolupráce institucí Dávky v invaliditě jsou organizačně náročné – výměna informací o žadateli, o jeho pojistné historii, o dobách bydlení, o zdravotním stavu (formulář E213) Dávky v invaliditě jsou organizačně náročné – výměna informací o žadateli, o jeho pojistné historii, o dobách bydlení, o zdravotním stavu (formulář E213) Posouzení zdravotního stavu při přiznání dávky a periodický přezkum jako podmínka pokračování ve výplatě dávky. Posouzení zdravotního stavu při přiznání dávky a periodický přezkum jako podmínka pokračování ve výplatě dávky. Pravidla obdobná jako u výpočtu starobních a pozůstalostních dávek, viz níže Pravidla obdobná jako u výpočtu starobních a pozůstalostních dávek, viz níže

14 II. Dávky dlouhodobé péče Tzv. teritoriální princip, tzn. bydliště na území daného státu Tzv. teritoriální princip, tzn. bydliště na území daného státu Stálá závislost poživatele na péči jiné osoby při uspokojování základních životních potřeb, resp. při vedení běžného života Stálá závislost poživatele na péči jiné osoby při uspokojování základních životních potřeb, resp. při vedení běžného života V důsledku zdravotního stavu dlouhodobě nepříznivého vznikla závislost na péči jiné osoby V důsledku zdravotního stavu dlouhodobě nepříznivého vznikla závislost na péči jiné osoby ČR – z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, příspěvek na péči § 11 ČR – z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, příspěvek na péči § 11

15 Příspěvek na péči v ČR Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – s účinností od 1. 8. 2009 dochází ke zvýšení částek příspěvku na péči, a to: Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – s účinností od 1. 8. 2009 dochází ke zvýšení částek příspěvku na péči, a to: pro osoby do 18 let věku: 3.000 Kč, 5.000 Kč, 9.000 Kč, 12.000 Kč, pro osoby do 18 let věku: 3.000 Kč, 5.000 Kč, 9.000 Kč, 12.000 Kč, pro osoby starší 18 let: 2.000 Kč, 4.000 Kč, 8.000 Kč, 12.000 Kč. pro osoby starší 18 let: 2.000 Kč, 4.000 Kč, 8.000 Kč, 12.000 Kč.

16 Příklad: ČR poskytuje jako kompetentní stát peněžitou dávku – příspěvek na péči – v výši 300,- EUR měsíčně. Poživatel této dávky bydlí na Slovensku, které poskytuje věcné dávky – pečovatelskou službu v hodnotě 100,- EUR měsíčně. Lze proplatit přímo instituci pečovatelské služby a subjektu vyplatit jen 200,- EUR. ČR poskytuje jako kompetentní stát peněžitou dávku – příspěvek na péči – v výši 300,- EUR měsíčně. Poživatel této dávky bydlí na Slovensku, které poskytuje věcné dávky – pečovatelskou službu v hodnotě 100,- EUR měsíčně. Lze proplatit přímo instituci pečovatelské služby a subjektu vyplatit jen 200,- EUR.

17 III. Dávky ve stáří Sociální událostí je dosažení právním předpisem stanoveného věku, viz zvl. příloha Důchodový věk EU a ČR Sociální událostí je dosažení právním předpisem stanoveného věku, viz zvl. příloha Důchodový věk EU a ČR Stáří je sociální událost, kterou lze předvídat a lze u každé osoby stanovit – přímé dávky Stáří je sociální událost, kterou lze předvídat a lze u každé osoby stanovit – přímé dávky Dávky dlouhodobé a jejich poskytování je velmi nákladné Dávky dlouhodobé a jejich poskytování je velmi nákladné Mezigenerační solidarita v průběžně financovaných systémech Mezigenerační solidarita v průběžně financovaných systémech Kapitalizace naspořených prostředků Kapitalizace naspořených prostředků

18 Systémy zabezpečení ve stáří vykazují značné rozdíly: A) Systémy založené na poskytování dávek osobám, které v nich byly pojištěny v závislosti na získání dob pojištění A) Systémy založené na poskytování dávek osobám, které v nich byly pojištěny v závislosti na získání dob pojištění (tzv. bismarcovská tradice) B) Systémy tzv. univerzální, které poskytují dávky všem osobám, které v daném státě bydlí B) Systémy tzv. univerzální, které poskytují dávky všem osobám, které v daném státě bydlí (zejména systémy skandinávských států, Nizozemsko)

19 Výpočet starobního, invalidního, pozůstalostního důchodu v EU Tzv. národní důchod – podle předpisů státu, které sám provádí Tzv. národní důchod – podle předpisů státu, které sám provádí Tzv. dílčí důchod – poměrný výpočet podle dob pojištění Tzv. dílčí důchod – poměrný výpočet podle dob pojištění Je-li osoba pojištěna v daném státě po dobu kratší než 1 rok, není členský stát povinen přiznat dávky za tuto dobu, avšak za počítají je do celkové doby pojištění pro výpočet teoretické výše důchodu Je-li osoba pojištěna v daném státě po dobu kratší než 1 rok, není členský stát povinen přiznat dávky za tuto dobu, avšak za počítají je do celkové doby pojištění pro výpočet teoretické výše důchodu

20 Dávky pozůstalých Sociální událostí je ztráta živitele Sociální událostí je ztráta živitele Důsledkem je jednorázový nárůst nákladů spojených s pohřbem Důsledkem je jednorázový nárůst nákladů spojených s pohřbem Úbytek příjmu v rodině, nečekaný zásah do rodinného rozpočtu Úbytek příjmu v rodině, nečekaný zásah do rodinného rozpočtu Odvozené dávky ze systému důchodového pojištění Odvozené dávky ze systému důchodového pojištění Dávky pro zesnulého manžela/partnera – v ČR vdovský/vdovecký důchod Dávky pro zesnulého manžela/partnera – v ČR vdovský/vdovecký důchod Dávky pro potomky – v ČR sirotčí důchod Dávky pro potomky – v ČR sirotčí důchod

21 IV. Dávky v případě pracovního úrazu a nemoci Kombinace systémů důchodového a nemocenského pojištění – peněžité dávky Kombinace systémů důchodového a nemocenského pojištění – peněžité dávky Zdravotní pojištění – věcné dávky Zdravotní pojištění – věcné dávky Odškodnění od zaměstnavatele Odškodnění od zaměstnavatele

22 Systém důchodového pojištění v ČR I. Povinné základní důchodové pojištění - z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů - dávkově financované - průběžně financované - univerzální, zabezpečuje všechny pojištěnce - důchod pobírá více než 99% obyv. ve věku vyšším než je věková hranice pro nárok na starobní důchod II. Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění - zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

23 Výše státních příspěvků penzijního připojištění: Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Měsíční přípěvek účastníka Státní příspěvek 100 - 199 Kč 50 Kč + 40% z částky přesahující 100 Kč 200 - 299 Kč 90 Kč + 30% z částky přesahující 200 Kč 300 - 399 Kč 120 Kč + 20% z částky přesahující 300 Kč 400 - 499 Kč 140 Kč + 10% z částky přesahující 400 Kč 500 Kč a více 150 Kč

24 Zaměstnavatelské penzijní systémy - s činností institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie se počítá, z. č. 340/2006 Sb. - produkty komerčních pojišťoven – životní pojištění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

25 Jaké jsou v Česku důchody výše důchodu (v Kč) počet lidí (září 2006) počet lidí (září 2007) 1–10 000 1 716 647 1 493 263 10 000–20 000 277 515 529 232 20 000–30 000 272543 30 000–40 000 1323 40 000–71 000 24 Zdroj: ČSSZ Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

26 Správa a řízení v důchodovém pojištění v ČR ČSSZ rozhoduje o dávkách – z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění ČSSZ rozhoduje o dávkách – z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění Žádosti se podávají prostřednictvím OSSZ Žádosti se podávají prostřednictvím OSSZ

27 Příklad výše starobního důchodu v roce 2009 v ČR Muž, narozen 15. 01. 1947 – 62 let důch.věk Muž, narozen 15. 01. 1947 – 62 let důch.věk 15. 01. 2009 získá celkem 45 let pojištění 15. 01. 2009 získá celkem 45 let pojištění OVZ za rozhodné období 1986-2008 činí 23.890, - Kč OVZ za rozhodné období 1986-2008 činí 23.890, - Kč ROVZ – částka do 10.500,- Kč náleží v plné výši ROVZ – částka do 10.500,- Kč náleží v plné výši - připočte se 30% z 13.390,- Kč (23.890 – 10.500), - připočte se 30% z 13.390,- Kč (23.890 – 10.500), tedy 4.017,- Kč (druhá redukční hranice 27.000) tedy 4.017,- Kč (druhá redukční hranice 27.000) - celkem tedy 14.517,- Kč (10.500+4.017,-Kč) - celkem tedy 14.517,- Kč (10.500+4.017,-Kč) Za každý rok pojištění náleží 1,5% výpočtového základu, tedy ROVZ, tzn. za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5% výpočtového základu(ROVZ), tj. 9.799,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) a základní výměra 2.170,- Kč. Starobní důchod bude celkem 11.969,- Kč.

28 Příklad výpočtu plného invalidního důchodu ČR Muž, narozen 18. 3. 1948 Muž, narozen 18. 3. 1948 Od 7. 1. 2009 byl uznán plně invalidním Od 7. 1. 2009 byl uznán plně invalidním Získal 34 let pojištění. Získal 34 let pojištění. + dopočtená doba od 7.1.2009 do 18.5.2010 (dosažení důchodového věku) + dopočtená doba od 7.1.2009 do 18.5.2010 (dosažení důchodového věku) Hodnotí se tedy celkem 35 let pojištění. Hodnotí se tedy celkem 35 let pojištění. OVZ od roku 1986 do roku 2008 je 26.218,- Kč OVZ od roku 1986 do roku 2008 je 26.218,- Kč ROVZ – 15.216,- Kč (10.500+4.716,- Kč) ROVZ – 15.216,- Kč (10.500+4.716,- Kč) Procentní výměra – 35letx 1,5%= 52,5% výpočtového základu, tj. 7.989,- Kč (u částečného je to 0,75%) Procentní výměra – 35letx 1,5%= 52,5% výpočtového základu, tj. 7.989,- Kč (u částečného je to 0,75%) Základní výměra – 2170,- Kč Základní výměra – 2170,- Kč Plný invalidní důchod tak činí 10.159,- Kč (2.170+7.989)

29 Příklad výpočtu sirotčího důchodu v ČR Sirotek požádal o sirotčí důchod po otci, který pobíral plný invalidní důchod 8.563,- Kč, základní výměra 2.170,- Kč a procentní výměra 6.393,- Kč Sirotek požádal o sirotčí důchod po otci, který pobíral plný invalidní důchod 8.563,- Kč, základní výměra 2.170,- Kč a procentní výměra 6.393,- Kč Sirotčí důchod činí 40% procentní výměry vypláceného plného invalidního důchodu, tedy 40% z 6.393,- Kč, tj. 2.558,- Kč, k tomu se připočte základní výměra 2.170,- Kč. Sirotčí důchod činí 40% procentní výměry vypláceného plného invalidního důchodu, tedy 40% z 6.393,- Kč, tj. 2.558,- Kč, k tomu se připočte základní výměra 2.170,- Kč. Sirotčí důchod dítěte tak činí 4.728,- Kč.

30 děkuji za pozornost příjemný zbytek dne Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/


Stáhnout ppt "Důchody v EU ZS 2009 - 10 Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google