Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava ochrany přírody v českém právu – historie a současnost, přehled pramenů platné právní úpravy Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava ochrany přírody v českém právu – historie a současnost, přehled pramenů platné právní úpravy Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava ochrany přírody v českém právu – historie a současnost, přehled pramenů platné právní úpravy Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích Katedra biologických disciplín Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Přednáška č.2 – 4.10.2013 stejskal@prf.cuni.cz

2 Od středověku do 1990  Středověk:  ochrana majetku, který tvořily přírodní zdroje, včetně divoké zvěře  Zakázaná jednání: pytláctví, polní a lesní pych, krádež  Krádež dřeva:  1189 Statuta knížete Konráda Znojemského  1360 Kniha Rožmberská  1358 Nařízení Karla IV. o trestech za poškozování a ničení ovocných sadů

3 Od středověku do 1990  Lesnictví:  1355 Návrh Maiestas Carolina  1436 Dekret krále Zikmunda  1584 Zemské zřízení české  1724 Lesní řád na panství Vimperk  1754 Tereziánský lesní řád  Zákon č.250/1852 o lesích – vydržel až do roku 1961!!!

4 Od středověku do 1990  Regulace těžby dřeva z důvodu zachování krajinného rázu  1739 Jan Josef Thun na děčínském panství (dnešní Národní park České Švýcarsko)

5 Od středověku do 1990  První soukromá chráněná území  28.srpna 1838 Žofínský prales, Hojná voda  1858 Boubínský prales

6 1838 Žofínský prales a Hojná Voda

7 Žofínský prales  Zdejší rezervace o původní výměře 3ha, byla vyhlášena nařízením hraběte Jiřího Buquoye roku 1838:  „...vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem se zachovati zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesnického těžení, aby se v této části žádné dříví nekácelo, stelivo se nebralo a drobné dříví se nevybíralo;zkrátka vše ponecháno bylo v dnešním stavu."

8 Od středověku do 1990  Ochrana fauny a flóry  Středověk: menažerie: lvinec na dvoře Rudolfa II.  Soukromé obory lesní zvěře  Ochrana medvědů: 1721, 1800 Schwarzenbergové na panství krumlovském  1826 Veltrusy, hrabě Chotek ochrana kolonií havranů

9 Od středověku do 1990  „Ochrana přírodních památek“  1819 Alexander von Humboldt  1904 Hugo Conwentz

10 Od středověku do 1990  Rudolf Maximovič  (1886-1963)  Český přírodovědec, zakladatel ochrany přírody v Československu  1922-1948 nejvyšší představitel státní ochrany přírody v ČR  Spoluzakladatel IUCN (1947)  Zakladatel časopisu Ochrana přírody (1946)

11 Od středověku do 1990  Státní legislativa:  Zákon č.39/1870:zákaz lovu káně lesní a káně rousné  Tzv.honební zákon č.98/1929 Sb. : u vybraných druhů savců a ptáků stanovil celoroční dobu hájení z důvodu ochrany před vyhubením (např.svišť, drop)  První návrh samostatného československého zákona na ochranu přírodních a krajinných památek (1922, poslanec J.V.Stejskal) nebyl schválen  40/1956 Sb. – první československý zákon na ochranu přírody  114/1992 Sb. – současný zákon o ochraně přírody a krajiny

12 Od středověku do 1990  Státem chráněná území v Československu vyhlašována od roku 1918  První velkoplošná území (chráněné krajinné oblasti a národní parky) až po 2.světové válce  1956 CHKO Český ráj  1963 NP Krkonoše

13 Ochrana přírody 1990-2013  1990 z Ministerstva kultury přechází kompetence v oblasti ochrany přírody na Ministerstvo životního prostředí  1991 Dobříš – konference evropských ministrů ŽP- iniciativa Josefa Vavrouška k přijetí Evropské úmluvy o krajině  1991 vyhlášení Národních parků Šumava a Podyjí  1992 Rio de Janeiro – účast ČR na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (přijetí Úmluvy o biodiverzitě)

14 Ochrana přírody 1990-2013  Josef Vavroušek  (1944-1995)  odborník světového významu v otázkách prosazování ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.  1968 účastník expedice Lambaréné  1990 – 1992 ministr vlády ČSFR, předseda Federálního výboru pro životní prostředí, vedoucí čs.delegace na konferenci v Rio de Janeiro

15 Etapy vývoje přístupu státu k legislativě a ochraně přírody po roce 1990  1990-1993, 1997-2003 období rozkvětu (presidentem Václav Havel)  1993-1997, 2003-20XX ?  období stagnace a zhoršování  (předsedou vlády, posléze prezidentem Václav Klaus, resp.Miloš Zeman)

16 Ochrana přírody 1990-2013  Legislativa:1990-1994 ČR přijala většinu mezinárodních globálních či evropských úmluv týkajících se ochrany biodiverzity  1992:  Zákon č.114 o ochraně přírody a krajiny  Zákon č.17 o životním prostředí  Zákon č.246 na ochranu zvířat proti týrání  Zákon č.244 o posuzování vlivů na životní prostředí

17 Ochrana přírody 1990-2013  1995 nový lesní zákon č.289  1997 první zákon CITES č.16  1998 koncepční plán Státní program ochrany přírody a krajiny ČR  1999 zákon č.161/1999 Sb., o vyhlášení národního parku České Švýcarsko  1999 začátek přípravy soustavy Natura 2000  2000 zákon č.115 o náhradě škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy  2001 nový zákon o vodách č.254  2001 nový zákon o myslivosti č.449  2002 do trestního zákona vloženy § 181f, g, h, podle kterých lze trestně stíhat trestné činy proti ochraně přírody a CITES

18 Ochrana přírody 1990-2013  2003 zákon č.162 o zoologických zahradách  2004 nový zákon CITES č.100  2004 novela zákona o ochraně přírody a krajiny č.218, která měla sladit české právo ochrany přírody s právem EU  2004 vyhlášeno prvních 38 ptačích oblastí  2004 koncepční plán Státní politika životního prostředí 2004-2010  2005 nařízení vlády č.132 o předběžném národním seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000  2005 koncepční plán Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR CHKO Český les 2005

19 Ochrana přírody 1990-2013  2006 unifikace organizace státní správy ochrany přírody sloučením Správ Chráněných krajinných oblastí s Agenturou ochrany přírody a krajiny  2006 – 2007 Evropská komise kvůli porušování evropské komunitární legislativy ochrany přírody zahajuje proti ČR řízení, které může vyústit až k žalobě u Evropského soudního dvora  2008 Evropská komise schvaluje první seznam EVL soustavy Natura 2000  2008 -2009 vláda ČR schvaluje 39.-41.ptačí oblast  2009 EK schvaluje další EVL, v ČR jich je celkem 1083  2010 návrh na vyhlášení 5.NP: Křivoklátsko a 26.CHKO Soutok  2010 nový trestní zákoník

20 2010 – 20XX ???  Za vlády premiéra Petra Nečase a ministra životního prostředí Tomáše Chalupy postupné oslabování pozice státní ochrany přírody, příprava rušení některých ustanovení zákonů na ochranu přírody či příprava přijetí nových zákonů proti ochraně přírody  Od 2011 nový ředitel Správy NP Šumava s podporou ministra životního prostředí likviduje nejen kůrovce, ale i odborné fungování státní správy ochrany přírody na Správě NP Šumava  Nerespektování evropských ani českých právních norem ze strany úřadů  Předkládání návrhů zákona o NPŠumava, které nebyly v souladu s právem.

21 ŠUMAVA 2011  Léto 2011 občanský protest na Ptačím potoce na Šumavě proti nezákonnému kácení  Zásah policie  Říjen 2011 Krajský soud v Plzni rozhodl, že policejní zákrok na Šumavě byl nezákonný

22 Systém právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost  Druhová ochrana in situ  Regulace lovu volně žijících živočichů  Náhrada škod způsobených vybranými druhy zvláště chráněných živočichů  Obchodování s ohroženými druhy CITES  Nakládání s živočichy v lidské péči  Ochrana zvířat proti týrání  Územní ochrana – obecná - zvláštní - Evropská - Individuální  Právní a ekonomické nástroje  Výkon vlastnického práva kontra ochrana přírody  Organizace státní správy

23 Platná právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR - Ochrana přírody a krajiny – zákon č.114/1992 Sb. - Náhrada škod způsobených vybranými ohroženými živočichy – zákon č.115/2000 Sb. - Regulace obchodování s ohroženými druhy – nařízení Rady ES č.338/97+zákon č.100/2004 Sb. - Podmínky provozování zoologických zahrad – zákon č.162/2003 Sb. - Ochrana zvířat proti týrání – zákon č.246/1992 Sb. - Ochrana zvěře a ryb – zákon č.449/2001 Sb., resp. zákon č.99/2004 Sb.

24 Významné související či vzájemně se prolínající problematiky  Územní plánování – zákon č.183/2006 Sb.  Posuzování vlivů EIA, SEA – zákon č.100/2001 Sb.  Ochrana lesních ekosystémů – zákon č.289/1995 Sb.  Veterinární a rostlinolékařská péče – zákon č.166/1999 Sb., + zákon č. 326/2004 Sb.  Ochrana přírody v rámci zemědělského hospodaření – podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství  Ochrana vod a vodních ekosystémů – zákon č.254/2001 Sb.  Ochrana zemědělského půdního fondu – zákon č.334/1992 Sb.

25 Mapa zvláště chráněných území v České republice (s výjimkou přírodních památek a přírodních rezervací) Český les

26 Evropsky významné lokality

27 Ptačí oblasti


Stáhnout ppt "Právní úprava ochrany přírody v českém právu – historie a současnost, přehled pramenů platné právní úpravy Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google