Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

c) investiční podpora sociální ekonomiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "c) investiční podpora sociální ekonomiky"— Transkript prezentace:

1 c) investiční podpora sociální ekonomiky
Seminář pro žadatele oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace c) investiční podpora sociální ekonomiky

2 Program semináře Informace o výzvě k předkládání projektových žádostí
Principy sociálního podniku, Výzva č.8, Podporované činnosti, Cílové skupiny, Specifika v IOP, Harmonogram administrace projektů Praktická část A. Podmínky předkládání žádostí Žádost, Povinné přílohy, Příručka pro žadatele a příjemce, Harmonogram realizace projektu, Monitorovací indikátory B. Financování v IOP Způsobilé výdaje, EDS a Benefit C. Zakázky Principy a postupy zadávání zakázek D. Publicita Prostor pro dotazy

3 Informace o výzvě k předkládání projektových žádostí
Výzvy č. 8 Integrovaného operačního programu a č. 30 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost jsou zaměřené na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání, současně umožňují sociálně vyloučeným osobám či osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce Sociální ekonomika je souhrnem aktivit uskutečňovaných různými typy organizací, cílem je služba členům nebo místní komunitě především prostřednictvím podnikání je orientovaná na řešení otázek nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje

4 Principy sociálního podnikání
1. Obecně prospěšný cíl, který je formulován ve stanovách nebo statutu Sociální podnik je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. 2. Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál Je posílena role vnitřních a vnějších vztahů sociálního podniku: a) Vnitřní vztahy sociálního podniku směřují k maximálnímu zapojení členů/ pracovníků do rozhodování a k samosprávě. b) Vnější vztahy s okolím posilují sociální kapitál sociálního podniku a místních společenstev. 3. Specifické financování a použití zisku Finanční vztahy a hospodaření sociálního podniku jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli uvedenému v zakládacích dokumentech (smlouvě/stanovách/statutu/zakládací listině). Hospodaření sociálního podniku směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti (interní i externí). Případný zisk z účasti na trhu je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů. Sociální podnik nese ekonomická rizika. 4. Místní rozměr Sociální podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místní zdroje. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

5 Sociální podnik a Sociální firma
Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba nebo její část nebo fyzická osoba, které vyvíjejí soustavnou podnikatelskou aktivitu a splňují principy sociálního podnikání; sociální podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění. Sociální firma je specifickým typem sociálního podniku, který zaměstnává těžce znevýhodněné osoby na trhu práce a poskytuje jim výraznou podporu. Na rozdíl od chráněných dílen a tréninkových pracovišť se u sociálních firem nejedná o rehabilitaci nebo přípravu na budoucí zaměstnání, ale přímo o zaměstnávání. Určitý stupeň podpory je zde zachován, avšak míra podpory od týmových kolegů je nižší oproti stálé asistenci v chráněné dílně. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

6 Čím sociální podnik není
chráněná dílna sociálně terapeutická dílna společensky odpovědný podnik nezisková organizace

7 Příklady sociálních podniků podpořených z OP LZZ – Pracovní Sobota s. r. o.
Podnik je zaměřen na poskytování zahradnických a úklidových prací v plzeňském regionu. Zaměstnáno 14 osob z CS.

8 Příklady sociálních podniků podpořených z OP LZZ – STAVZEM s. r. o.
Podnik je zaměřen na poskytování zemních, stavebních a úklidových prací v Odrách. Zaměstnány 3 osoby z CS.

9 Příklady sociálních podniků podpořených z dotace IOP a OPLZZ – Clear Servis o.p.s.
Z dotace byly pořízeny technologie pro provoz prádelny (mandl, průmyslové pračky, žehlící lis) V projektu jsou zaměstnány 2 osoby z cílové skupiny ZP. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

10 Příklady sociálních podniků podpořených z dotace IOP – David Štych (OSVČ)
Projekt je zaměřen na výrobu biopaliv, pelet a briket z dřevěných pilin a odpadového dřeva. Z dotace byla pořízena peletovací linka. V provozu byly zaměstnány 4 osoby z cílových skupin.

11 Sociální podnik - Kavárna/restaurace ROZMAR o.p.s.
Podpořeno z OPPA V kavárně jsou běžné pracovní podmínky s částečným zohledněním klientova sociálního handicapu. Kavárna/restaurace je založena a součástí o.p.s. Rozmarýna, která takto vyvíjí podnikatelskou činnost v rámci doplňkové/vedlejší činnosti a na hostinskou činnost má oprávnění k podnikání. Zaměstnává: mladé lidi po ukončení ústavní výchovy (z dětských domovů) starší 18 let Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

12 Informace k výzvě Datum vyhlášení výzvy: 29. července 2011
Zveřejněna na: Ukončení příjmu žádostí: 29. června 2012 Specifický cíl 3.1c) Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb Alokovaná částka pro výzvu: 220 283 651,- Kč (SR – ,71 Kč, SF – 187 241 103,7 Kč)

13 Oprávnění žadatelé Oprávnění žadatelé: - fyzické osoby (OSVČ)
- podnikatelské právnické osoby: s.r.o., a.s., kom.s., družstvo, v.o.s. a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. - NNO: o.p.s. a c.p.o. Pozn.: stejné OP LZZ

14 Informace k výzvě – podporované činnosti (1)
I. nové podnikatelské aktivity naplňující současně tyto principy sociálního podnikání: 1) Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování (40 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin – započítávají se úvazky, nikoli osoby). 2) Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. 3) Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoli pro přerozdělování zakladatelům/podílníkům/společníkům/ akcionářům. 4) Sociální podnik je orientován lokálně, tzn. uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. II. nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň osobami uvedenými v cílových skupinách a současně naplňují principy sociálního podnikání Pozn.: stejné v OP LZZ 14

15 Informace k výzvě – podporované činnosti (2)
Novou podnikatelskou aktivitou se rozumí: podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu, nově zřízená živnost již existujícího subjektu, rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání nebo, rozšíření (personální i produkční) kapacity podniku v rámci stávajícího oprávnění k podnikání rozšíření portfolia nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity daného podniku, rozšíření personálního zabezpečení provozu, zavádění nových technologií výroby a inovativních přístupů, zefektivnění procesů podniku, zřízení divize na novém místě/v jiném regionu požadován je nárůst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, přičemž není možné snížení stávajícího počtu zaměstnanců ze všech pracovních úvazků podniku musí tvořit zaměstnanci pocházející z cílových skupin min. 40% nutné vyplnit přílohu č. 01b) Popis rozšíření kapacity podniku.

16 Informace k výzvě – cílové skupiny
osoby se zdravotním postižením; mládež a mladí dospělí (věková skupina let) ohrožení sociálně patologickými jevy, mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení; osoby bez přístřeší; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; osoby pečující o osobu blízkou, které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce; osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách; osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR; další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, které byly (bezprostředně, tj. max. 3 měsíce před nástupem do zaměstnání) či jsou uživateli registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Pozn. stejné v OPLZZ

17 Nejdůležitější změny v nové výzvě oproti předchozí
podíl zaměstnanců z cílových skupin na celkovém počtu zaměstnanců - předchozí výzva 30% zaměstnanců z cílových skupin - nová výzva 40% zaměstnanců, přičemž se počítají pracovní úvazky a minimální výše úvazku na 1 zaměstnance je 0,4 v nové výzvě nejsou mezi podporované cílové skupiny zahrnuty etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí a cizinci dlouhodobě legálně usazení v ČR došlo k nahrazení výše uvedené cílové skupiny následujícími 2 novými: a) osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadů práce; b) další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, které byly či jsou uživateli registrované sociální služby podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů způsob v nové výzvě není akceptováno DPP, pouze pracovní smlouva nebo DPČ

18 Nejdůležitější změny v nové výzvě oproti předchozí
nová podnikatelská aktivita v nové výzvě také zahrnuje rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání nebo rozšíření personální i produkční kapacity podniku v rámci stávajícího oprávnění k podnikání výše minimální podpory jednoho projektu - předchozí výzva min ,- Kč - nová výzva min ,- Kč výše způsobilých výdajů předchozí výzva do výše 90% způsobilých výdajů projektu, příjemce min. 10% z vlastních zdrojů nová výzva do výše 80% způsobilých výdajů projektu, příjemce min. 20% z vlastních zdrojů v nové výzvě již není způsobilým výdajem mzda projektového manažera

19 Nejdůležitější změny v nové výzvě oproti předchozí
Změny pouze v IOP v nové výzvě pro prokázání nového podnikání nemusí být dokládáno daňové přiznání v nové výzvě jsou upraveny povinné přílohy předkládané společně s žádostí o podporu – nově požadováno: -technické a technologické řešení projektu – investiční záměr pro stavební akci – statický posudek, fotodokumentace, energetický audit, efektivnost provozu - technické a technologické řešení projektu – investiční záměr pro nestavební akci – statické posouzení objektu

20 Propojení IOP a OPLZZ = investiční a neinvestiční podpora 1 podnikatelského záměru ze 2 programů V obou programech stejné: Cílové skupiny Oprávnění žadatelé Podporované aktivity Celková výše podpor v režimu de minimis 1 příjemci je max € (tzn. projekt IOP a projekt OP LZZ žádají dohromady o max €) Projekty podané do obou programů se setkají k projednání a společnému posouzení na výběrové komisi. Projekty podané do obou programů mají 1 podnikatelský plán – jde o 1 záměr tvořený investiční a neinvestiční částí (vyplňované 2 žádosti Benefit7) Žádost může být podána samostatně do IOP, nebo samostatně do OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2

21 Monitorovací indikátory
Žadatel je povinen naplnit hodnoty indikátorů do 90 dní od ukončení realizace investičního projektu. V žádosti se uvádí tyto 3 indikátory: Počet podpořených osob – úvazky celkem (př. 5) Počet úspěšně podpořených osob – úvazky tvořené zaměstnanci pouze z cílových skupin (př. 2) Účelnost podpory = % podíl úvazků, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel (2/5 = 40%)

22 Orientační harmonogram administrace projektů
Činnosti Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od předložení projektu Posouzení přijatelnosti projektů 5 od převzetí žádosti 5 Kontrola formálních náležitostí 2 7 Hodnocení projektu 25 32 Ex-ante analýza rizik 37 Zahájení kontroly ex-ante 20 57 Schvalování projektů výběrovou komisí (VK) Minimálně 5x ročně (termíny na webu) V závislosti na vyhlášených termínech komisí Vydání Registrace akce a Podmínek k registraci akce 2 (od doručení zápisu z výběrové komise) Ihned po Výběrové komisi Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 3 měsíce od schválení výběrovou komisí Ihned po dodání všech příloh před RoD

23 Projektový cyklus Podání Výběrová Rozhodnutí UKONČENÍ
projektové komise o poskytnutí REALIZACE žádosti dotace PROJEKTU (= registrace projektu) Registrace akce Udržitelnost Hodnocení Financování projektu 57 pracovních dní měsíce projektu let REALIZAČNÍ FÁZE Finance: Závěrečné Před podáním projektové žádosti jsou vyhodnocení akce od způsobilé jen „vyjmenované“ (max. 3 měsíce po výdaje (zpětné proplacení v rámci první ukončení realizace projektu) předložené Žádosti o platbu). po vydání RoD na konci každé etapy Žádost o platbu Způsobilé výdaje (předkládána CRR společně s MZ do 20 pracovních dnů od ukončení etapy)

24 Harmonogram realizace projektu
Při zpracovávání harmonogramu aktivit zohlednit případné doplňování žádosti v prvotních fázích administrace projektu na P-CRR orientační uzávěrky výzev a plánované termíny výběrových komisí lhůtu min. 57 pracovních dní od podání žádosti do konání výběrové komise lhůtu min. 3 měsíců ode dne schválení registrace akce a schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace způsobilost výdajů počíná nejdříve v den registrace projektu na P-CRR (cca 2 pracovní dny od podání žádosti), v tomto případě je nutné zajistit si před-financování z vlastních zdrojů financování projektu z dotace proběhne až po schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace

25 Harmonogram realizace projektu
Projekt rozložen do etap - naplánovat nastavení etap s ohledem na jejich financování a možnosti platebního systému (leden – březen neprobíhá financování) jedno-etapové projekty u pořízení strojů a zařízení nebo u rekonstrukcí budov ve vlastnictví žadatele Dvou a více etapové projekty u nákupu nemovitostí, které budou následně rekonstruovány (rekonstrukci lze financovat až po dodání výpisu z katastru nemovitostí prokazující výhradní vlastnictví příjemce) Minimální délka etapy je 3 měsíce Nelze mít etapu bez výdaje

26 A. Předkládání žádosti o dotaci
Praktická část A. Předkládání žádosti o dotaci Výzva s průběžným příjmem žádostí + jsou stanoveny dílčí uzávěrky 5x ročně. Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu Po vyplnění této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (CD/DVD – není u OP LZZ) s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj (viz příloha č.3 Seznam kontaktních míst). Žádost může být podána do obou programů (IOP i OP LZZ), nebo do každého samostatně (žádosti v OP LZZ předkládány na MPSV).

27 Povinné přílohy předkládané společně s žádostí o podporu
Výčet příloh je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce Seznam příloh Doklady o právní subjektivitě Prokázání nové podnikatelské aktivity Podnikatelský plán (v maximálním rozsahu 17 stran)+ jeho přílohy – finanční udržitelnost, přehled příjmů a výdajů aj. – nejdůležitější příloha Čestné prohlášení (text se generuje sám v Benefit7) Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis Doklad o partnerství (dohoda/smlouva s partnerem) Přílohy k započatým či zrealizovaným VŘ Potvrzení o zařazení do IPRM, pokud je relevantní Dokumenty pro posouzení zakázky k VŘ zahájeným před podáním žádosti Projektová dokumentace, je-li v době podání k dispozici

28 Podnikatelský plán doložení odborné zkušenosti žadatele (partnera/garanta) v příslušném oboru podnikání a zkušeností s cílovou skupinou jasné vymezení cílové skupiny, popis konkrétního zapojení do činnosti podniku (náplň práce, systém odměňování a motivace, atd.) vzhledem k jejím specifikům (znalost a zohledňování jejich omezení) zdůvodnění potřebnosti realizace projektu z podnikatelského hlediska např. formou smluv o budoucích zakázkách, důkladnou analýzou trhu, poptávky po službách a z hlediska snižování nezaměstnanosti a podpory sociální integrace konkrétní vyjádření způsobu zapojení žadatele/sociálního podniku do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí (spolupráce s místními pomáhajícími organizacemi, ÚP, atd.) konkrétní a jasné vymezení klíčových aktivit projektu v harmonogramu a vymezení jejich vzájemné návaznosti provázanost harmonogramu projektu s jednotlivými aktivitami a připravenost projektu k realizaci (zajištění smlouvy o budoucí smlouvě kupní nebo dlouhodobém pronájmu)

29 Podnikatelský plán přehlednost a srozumitelnost rozpočtu – jasné rozčlenění do skupin a na jednotlivé položky s vyjádřeným podílem způsobilých a nezpůsobilých výdajů zřejmá efektivnost, účelnost a hospodárnost vynaložených výdajů s ohledem na cílovou skupinu a její potřeby analýza rizik pro období přípravy, realizace a udržitelnosti projektu se zohledněním výstupů ze SWOT analýzy (pravděpodobnost výskytu konkrétních rizik, míra negativního dopadu na projekt, způsoby/varianty odstranění či omezení následků) konkrétní a přehledné vyjádření finančního zajištění udržitelnosti projektu – jasné a přehledné vymezení finančních zdrojů na provoz a údržbu projektu (doložení např. analýzou trhu a konkurence, adekvátní marketingová strategie, přísliby odběru) doložení vlivu projektu na udržitelný rozvoj (ochrana životního prostředí, využívání výrobků nebo materiálů šetrných k životnímu prostředí, propagace ekologicky šetrných forem v sociální oblasti, apod.) a rovné příležitosti (především eliminace diskriminace)

30 Nejčastější chyby slabá či žádná marketingová strategie
podceněná analýza trhu chybí popis zapojení stakeholderů investiční záměr rizika podnikání (časové podcenění, personální, technické nedostatky) sociální aspekty podnikání (skloubit sociální rozměr s podnikáním) chybí popis naplňování dalších principů – nejen integrace CS dobrá žádost, slabý PP

31 Termíny uzávěrek a komisí
Nejbližší uzávěrka příjmu žádostí IOP: Nejbližší uzávěrka příjmu žádostí OP LZZ: Zasedání výběrové komise pro projekty podané v únoru/březnu: květen 2012 Termíny jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách MPSV a ESF.

32 Užitečné odkazy k programu IOP
8. výzva IOP Příručka pro žadatele a příjemce Přílohy Příručky pro žadatele a příjemce Semináře Termíny výběrových komisí Kontakty pro oblast IOP 3.1 c) – Investiční podpora sociální ekonomiky

33 B. Financování projektů v IOP (Systém programového financování)
Omezení výše podpory na jeden projekt: Minimální výše podpory na jeden projektu: ,- Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt: ,- Kč ( EUR) Financování: Podporu lze získat do výše 80% způsobilých výdajů projektu (85% ERDF, 15% SR ČR)

34 Způsob financování v IOP
V podmínkách IOP oblast intervence 3.1: dva možné způsoby financování: a) ex-ante = průběžné financování b) ex-post = zpětným převodem a) Ex-ante = průběžné předkládání originálních faktur na pobočku Centra pro regionální rozvoj (P-CRR) ke kontrole finanční prostředky se do banky uvolní na základě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na celou etapu nebo daný kalendářní rok. - ex-ante platba je uskutečněna prostřednictvím Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, tzv. „limitky“ (vydává MPSV do 15-ti dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace) - příjemce si po přijetí „limitky“ otevře účet na kterékoliv pobočce UniCredit Bank - příjemce předá ověřenou a podepsanou fakturu pověřené bance (UniCredit Bank), která provádí úhrady jednotlivých faktur na účty dodavatele. - min. 20% podíl z každé faktury hradí příjemce ze svého účtu přímo na účet dodavatele

35 Způsob financování v IOP
b) Ex-post = zpětným převodem - financování výdajů uhrazených příjemcem z vlastních zdrojů (př. publicita, výdaje hrazené v době před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace), budou refundovány formou ex-post platby při předložení žádosti o platbu v rámci monitorovací zprávy (do 20 pracovních dnů po ukončení realizace etapy/projektu) - MPSV prostřednictvím Příkazu k převodu finančních prostředků zašle požadované finanční prostředky na účet příjemce, který byl nahlášen MPSV (Prohlášení o vedení bankovního účtu)

36 Způsobilé výdaje (1) Z hlediska způsobilosti musí být výdaje přiměřené (odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a vynaloženy v souladu s následujícími principy: hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

37 Způsobilé výdaje (2) musí být vynaloženy (vzniknout a být uhrazeny) nejdříve v den registrace žádosti – registrace proběhne max. do 2 pracovních dnů od podání žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, investiční záměr pro stavební akce, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008, jsou součástí vstupní ceny pořizovaného majetku) musí být řádně doloženy průkaznými účetními/daňovými doklady (např. objednávky/smlouvy, faktury, předávací protokoly)

38 Způsobilé výdaje (3) pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (např. nákup nemovitosti, rekonstrukce, nákup auta, strojů, výpočetní technika, zařízení provozovny), - technické zhodnocení lze pouze u nemovitostí ve výhradním vlastnictví žadatele pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (př. licence, software), pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku (př. programové vybavení, nábytek), výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (služby tvořící součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na zaškolení pracovníků), náklady na nezbytnou publicitu projektu do výše ,- Kč, daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu.

39 Benefit – formuláře EDS
Bilance finančních potřeb a zdrojů = záložky Potřeby EDS, Zdroje EDS Každý údaj v záložce Potřeby a každý zdroj krytí v záložce Zdroje je evidován pod určitým číselným kódem = Kód řádku EDS. V číselníku EDS jsou neinvestiční výdaje označeny ve sloupci „Bilance“ písmenem „N“ a začínají číslem 5, investice jsou označeny písmenem „I“ a začínají číslem 6. Nevyplňuje se rozpočet (neaktivní záložka) Kde najít popis výdajů? příloha č. 13.c PŽP - Popis řádků EDS Popis výdajů v PŽP od str.15 do str.20

40 Benefit – záložka Parametry

41 Benefit – záložka Potřeby
Žadatel vyplní způsobilé a nezpůsobilé výdaje rozdělené na investiční a neinvestiční do příslušných let v závislosti na harmonogramu realizace a proplácení prostředků. U ex-ante financování: způsobilé výdaje se uvádí v roce, kdy žadatel předpokládá čerpat z limitky vynaložené nezpůsobilé výdaje se uvádí do roku, kdy byly skutečně vynaloženy bez ohledu na datum ukončení etapy U ex post plateb: pokud projekt/etapa skončí do kalendářního roku budou způsobilé výdaje uvedeny v témže roce, kdy končí projekt/etapa v případě ukončení projektu/etapy po , je nutné počítat s proplácením dotace v následujícím roce a uvést to tak i na záložce Potřeby a Zdroje (EDS) Všechny údaje o rozpočtu je nutné uvádět v celých Kč Kód řádku – vyberte všechny očekávané výdaje projektu (pozor na nové číslování řádků dle přílohy č. 13c Popis řádků EDS)

42 Benefit – záložka Zdroje
Na této záložce žadatel zadává informace o zdrojích krytí způsobilých i nezpůsobilých výdajů/potřeb. Žadatel dělí zdroje dle druhu potřeb na neinvestiční (řádky začínající číslem 5) a investiční (řádky začínající číslem 6) a dále dle jejich druhu. Uvádíte: VDS - rozpočet kapitoly správce programu – řádky č. 6570/5570 (12% celkových ZV) VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU – řádky 6573/5573 (68% celkových ZV) Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu – vlastní/jiné zdroje - řádky č. 6679/5679 (min. 20% celkových ZV) Suma částek ve zdrojích financování se může lišit od částek uvedených v Přehledu financování max. o 2 Kč u SR a o 2 Kč u EU (1 Kč u investic a 1 Kč u neinvestic v případě EU i SR), avšak částka ve Zdrojích EU nesmí být nižší než na přehledu financování (tzn. že je třeba přidat 1 Kč na zdrojích u EU u investic, případně 1 Kč na zdrojích neinvestic, to samé pak v Potřebách, aby se souhrnné částky rovnaly. Součet zdrojů EU musí být vyšší, byť o haléře).

43 C. Zakázky/Výběrová řízení
Konzultujte VŘ s CRR! V Rozhodnutí jsou vždy uvedeny veškeré finanční prostředky (potřeby i zdroje) ze zrealizovaných (vysoutěžených) veřejných zakázek i zakázek, které ještě ke dni vydání zrealizovány nebyly (nebo k nim doposud nebyly příjemcem předloženy podklady). Finanční prostředky, které ještě nebyly ke dni vydání ještě vysoutěženy, jsou uvedeny v řádku Rezerva. Po vysoutěžení se částka v Rozhodnutí upravuje na skutečně dosaženou výši nákladů vzešlou ze soutěže (tendru). Po vydání rozhodnutí je do 15 pracovních dnů vydáván Pokyn k čerpání rozpočtového limitu (limitka). Přesun z rezervy na konkrétní čísla řádků (na základě zrealizovaného výběrového řízení) se upravuje formou změny Rozhodnutí. Způsobilé výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den registrace (podání) žádosti (s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení – tyto výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008), 43

44 financování projektu z IOP
Podání projektové žádosti Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace (přesun financí z rezervy do možnosti čerpání). způsobilost výdajů povinná publicita Realizace výběrového řízení na které je vydáváno Rozhodnutí Realizace zadávacího řízení před podáním projektové žádosti: má riziko, že výdaje v případě chyby budou nezpůsobilé, musí být podle podmínek MPSV (kromě vyjímek jako PD pro stavební povolení aj), Smlouva musí mít odkladný účinek (kromě vyjímek), Od podání projektové žádosti: plnit nebo zadávací řízení vyhlásit (Od podání projektové žádosti do vydání Rozhodnutí o registraci akce je min. 57 dnů). financování projektu z IOP žadatel příjemce 44

45 Rozhodné termíny Okamžik zahájení VŘ: před podání projektové žádosti* nebo od okamžiku podání projektové žádosti. *Činnosti související s projektem mohou být zahájeny před podáním žádosti. Avšak musí být splněno: A. Žadatel je při výběru dodavatelů vždy povinen postupovat v souladu s Metodikou zadávání zakázek pro Integrovaný operační program, oblast intervence 3.1 a 3.3 (přílohy č. 9, 9a a 9b), a to ve všech relevantních fázích projektu (příprava, realizace). B. Okamžik způsobilosti výdajů: musí být vynaloženy (tzn. vzniknout a být uhrazeny) nejdříve v den registrace žádosti (registrace proběhne max. do 2 pracovních dnů od podání žádosti na P-CRR), s výjimkou výdajů na studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci, nebo investiční záměr, je-li zpracován někým jiným než investorem/žadatelem a všechny v investičním záměru předepsané náležitosti, jsou-li zpracovány někým jiným než investorem, tedy všechny výdaje, které tvoří součást vstupní ceny pořizovaného majetku, které jsou předepsány výzvou, stavebním zákonem, případně příslušným stavebním úřadem, nebo projektantem, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení. Všechny výše výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008; Okamžik povinné publicity: Povinnost označovat dokumentaci má příjemce od schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

46 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách I.
Předpokládaná hodnota zakázky Hranice v tis. Kč bez DPH Dodávky a služby Stavební práce Zadávání zakázky 1. kategorie do 200 do 600 min. 2 dodavatelé 2. kategorie 200 – 800 600 – 3 000 Výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení vhodným způsobem. 3. kategorie 800 – 2 000 3 000 – 6 000 Výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení vhodným způsobem Zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie nad 2 000 nad 6 000 min. 5 dodavatelů nebo uveřejnění oznámení vhodným způsobem

47 Předpokládaná hodnota zakázky
Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách II. Předpokládaná hodnota zakázky Hranice v tis. Kč bez DPH Dodávky a služby Stavební práce Zadávání zakázky Zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie nad 2 000 nad 6 000 min. 5 dodavatelů nebo uveřejnění oznámení vhodným způsobem Zakázky s vyšší hodnotou 2. kategorie nad 4 997 nad 20 min. 9 dodavatelů nebo uveřejnění oznámení vhodným způsobem

48 Informace o výběrovém řízení je nutné zveřejnit na internetových stránkách MPSV. Uveřejňování se děje odesláním formuláře na Centrum pro regionální rozvoj ČR V případě ukončených výběrových řízení před podáním projektové žádosti žadatel dokumenty ke zveřejnění na stránkách MPSV již nedokládá. V případě probíhajících výběrových řízení zašle zadavatel informace a již existující dokumenty o realizace výběrového řízení společně s projektovou žádostí. (Pro zveřejnění na stránkách MPSV dodá pouze Formulář výsledek výběrového řízení.) Příjemce předkládá zadávací dokumentaci a oznámení o zakázce na CRR min. 10 dnů před zveřejněním na stránkách MPSV.

49 Určení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky
Předmětem jedné zakázky jsou všechna obdobná a spolu související plnění, zadavatel specifikuje v zadávací dokumentaci požadavky a technické podmínky požadovaného plnění. Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky = výše peněžitého závazku bez DPH. Předpokládaná hodnota se stanovuje hospodárně a v cenách obvyklých v místě a čase plnění zakázky.

50 Určení druhu zakázky Zakázky na dodávky (předmětem je pořízení věci zejména formou koupě, včetně služby spočívající v umístění, montáži či uvedení do provozu) Zakázky na služby Zakázky na stavební práce (předmětem je provedení stavebních prací nebo zhotovení stavby a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost)

51 Postupy zadávání zakázek
Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zadavatele upravuje § 2 zákona (veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel). Zadávání zakázek, na které se postupy uvedené v zákoně nevztahují  Metodika MPSV pro zadávání zakázek pro IOP (Příloha č. 9, č 9a PŽP ke stažení zde:

52 D. Publicita Harmonogram publicity 0. Fáze – psaní projektu
V Benefitu uvést povinné informační a propagační aktivity (na záložce publicita), souhlas se zveřejnění v seznamu příjemců, náklady (jedná se o způsobilé výdaje). I. Fáze – přípravná fáze - vyhlásit výběrové řízení na dodavatele publicity (např. samolepky, letáky, článek v tisku) II. Fáze – realizace projektu (až po schválení Registrace akce) označení hmotných výstupů projektu (majetku) označení dokumentů, které jsou spojené s realizací projektu. výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření v maximální výši do 50 000,- Kč. Povinnost realizovat publicitu je od okamžiku vydání Registrace akce (i když 52

53 Na co si dát pozor u publicity
Nezapomenout na publicitu Černobílý tisk: Nelze barevný text s logem vytisknout černobíle (vlajka EU má jinou barevnou a černobílou variantu) Velikost loga: Loga jiná než EU, IOP (např. loga kraje apod.) nesmí být větší. Pořadí log: Symboly EU a IOP jako první: v pořadí logo IOP poté logo EU, poté další loga. Pořadí log: je platné i ve svislé variaci Tištěné informace: povinné informace uvádět na první stránce Viditelné: symboly musí být vždy uvedeny na viditelném místě Archivace: Uchovávat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly po dobu 10-ti let od Závěrečného vyhodnocení akce. (Fotografie velkoplošného reklamního panelu, vzorek vytištěného inzerátu, printscreen webových stránek, fotografie propagačních předmětů…)

54 Loga – barevná varianta

55 Publicita musí obsahovat vždy:
Symbol EU - vlajka Symbol IOP Symbol MPSV "Evropská unie" - informace o finanční účasti "Evropský fond pro regionální rozvoj" - informace o finanční účasti "Šance pro Váš rozvoj“ Odlišnosti v publicitě: Tiskové zprávy – název projektu, ke kterému se vztahují Bilboard a Pamětní deska je až od 12 mil. Kč a ve výzvě je podpora do 5 mil. Tzn. této výzvy se bilboard a pamětní deska netýká. Tam jsou odlišnosti. 55

56 Užitečné odkazy http://www.socialni-ekonomika.cz/

57 Kontakty Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oddělení implementace fondů EU Podskalská 19 Praha 2 Seznam poboček CRR k předkládání žádostí je v příloze č. 3 Příručky pro žadatele Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj Kontaktní osoba pro danou výzvu: Mgr. Monika Hermanová, oddělení realizace programů – sociální integrace a služby tel.: ,

58 Děkujeme Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "c) investiční podpora sociální ekonomiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google