Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody na podporu řízení investičních projektů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody na podporu řízení investičních projektů"— Transkript prezentace:

1 Metody na podporu řízení investičních projektů
BSC - Metoda Balanced Scorecard - je metoda, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu. Teorie omezení - manažerská metoda, která vychází z faktu, že každý systém (podnik) má své omezení neboli úzké místo. Asociativní mapy - využívá se při koncepčním navrhování struktury projektu. Myšlenkové mapy - je graficky uspořádaný text doplněný obrázky s vyznačením souvislostí.

2 BSC - Metoda Balanced Scorecard
Metoda Balanced Scorecard (BSC, "systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku“) je metoda, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu. Autory metody jsou Robert S. Kaplan a David P. Norton.

3 BSC - Metoda Balanced Scorecard
BSC představuje strategický systém řízení organizace, který rozpracovává a převádí poslání a vizi organizace do specifických cílů, do uceleného a srozumitelného souboru měřítek a ukazatelů finanční a nefinanční výkonnosti, které poskytují rámec pro posuzování úspěšnosti strategie a systému řízení, současně dokumentuje specifickou strategii organizace.

4 BSC - Metoda Balanced Scorecard
BSC je stavebním kamenem integrovaného manažerského systému, který určuje priority a kritické faktory úspěšnosti, slaďuje a podporuje klíčové procesy organizace: vyjasnění a aktualizace strategie, projednání strategie uvnitř organizace, propojení cílů oddělení a jednotlivců s celkovou strategií, určení a dohoda strategických iniciativ, získání pružné zpětné vazby o výkonnosti procesů, stanovení procesu učení a neustálé zlepšování organizace, identifikace a analýza potenciálních podnikatelských rizik, zavedení důsledného řízení rizik.

5 BSC - Metoda Balanced Scorecard
Vytváření dlouhodobé strategie I. STRATEGIE II. POSOUZENÍ III. ZMĚNA PLÁNU A IMPLEMANTACE IV. PRŮBĚŽNÉ ZLEPŠOVÁNÍ TRVALÉ VÝSLEDKY

6 BSC - Metoda Balanced Scorecard
Jde o systém sledování a managementu podniku ve čtyřech oblastech:  a) finanční hodnoty,   b) perspektiva zákazníka,   c) podnikové procesy,   d) inovace, učení se, flexibilita a růst.

7 BSC - Metoda Balanced Scorecard
VIZE A STRATEGIE FINANACE CÍLE PODNIKOVÉ PROCESY ZÁKAZNÍK POŽADAVKY

8 BSC - Metoda Balanced Scorecard
Umožňuje sledovat nejen finanční výsledky, ale také to, jak jsou podniky schopny zajišťovat hmotná i nehmotná aktiva potřebná k svému růstu: zvyšování konkurenceschopnosti, jak vytvářejí hodnotu pro současné i budoucí zákazníky jak se musí zlepšit kvalita lidských zdrojů, zlepšení systémů a způsobů práce, které jsou nezbytné pro zvyšování budoucí výkonnosti.

9 BSC - Metoda Balanced Scorecard

10 BSC - Metoda Balanced Scorecard
Balanced Scorecard znamená: vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů (přes firmu až po organizační celky a útvary), myšlenkové sjednocení managementu a zaměstnanců podniku v otázce vizí, cílů i postupů jak cílů dosáhnout, implementace strategie jako celku, komplexní systém sledování výkonnosti podniku, plánování a stanovení cílů, sladění strategických iniciativ, komunikace a propojení strategických plánů a měřítek, zajištění měřitelnosti a aktualizace podnikové vize a strategie, korekce podnikové strategie na základě měření efektivnosti a výnosnosti klíčových procesů a principu zpětné vazby, zdokonalení zpětné vazby a procesu učení se.

11 BSC - Metoda Balanced Scorecard
Záměrem Balanced Scorecard je ovlivňovat budoucnost podniku. Používáním dlouhodobých strategických cílů rozpadajících se do nižších podnikových úrovní a použitím hybných sil (driver, předstižný indikátor, lead indicator). Výkonnostní měřítka se dělí: na zpožděné ukazatele (lag indicator) hybné síly. Cílem hybných sil je informovat o změně stavu dříve, než se tato projeví ve zpožděném ukazateli.

12 BSC - Metoda Balanced Scorecard

13 Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) E. M. Goldratt.
Každý podnikatelský systém svá omezení. Odstraňováním "úzkých míst" dostáváme ke zlepšení fungování organizace a zvyšování zisku. Teorie omezení se nevěnuje jenom některým částem firmy, například ekonomice, ale zabývá se prakticky celým jejím chodem, logistikou, výrobou, personalistikou, řízením, marketingem.

14 Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) E. M. Goldratt.
Teorie omezení a na ni navazující nástroje, obvykle označované jako Thinking Process (TOC/TP), jsou spíše cestou k vývoji specifických řešení, než hotovým "předvařeným" řešením. Cesta Teorie omezení umožňuje společnostem nebo i jednotlivcům vytvořit si svá vlastní řešení, která odstraní problémy do té doby považované za neřešitelné. TOC/TP jsou účinné jak při řešení jednotlivých konkrétních problémů, tak i dlouhodobých generických konfliktů uvnitř organizací.

15 Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) E. M. Goldratt.
Může se jednat o průlomové zlepšení současných procesů, vývoj nového produktu nebo služby, převedení tvůrčího návrhu do praktického, okamžitě realizovatelného řešení, či zprostředkování naprosto nových, nikdy nepoužitých průlomových řešení. Všechny tyto příklady umožňují podniku "skok" do znatelně lepší pozice.  TOC změní "Nemůžeme to udělat, protože...." na "Můžeme to udělat, pokud......"

16 Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) E. M. Goldratt.
Proces její aplikace je prakticky nekonečný a sestává z těchto kroků: Nalezení omezení systému Rozhodnutí, jak omezení řešit Postavení řešení omezení na první místo a podřízení všeho ostatního rozhodování tomuto řešení Zvýšení průtoku v místě omezení případě úspěšnosti návrat k prvnímu kroku

17 Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) E. M. Goldratt.
Strategie podniku postavená na principech TOC dosahuje současně lepšího uspokojování: vlastníků podniku (vydělávání peněz nyní i v budoucnosti), trhů podniku (spolehlivější naplňování reálných potřeb konkrétních zákazníků nyní i v budoucnosti), zaměstnanců podniku (jistota zaměstnání nyní i v budoucnosti) pomocí důsledného poznání a řízení omezení podniku a zabudováním naprosté pružnosti do všech podnikových operací a funkcí.

18 Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) E. M. Goldratt.
Strategie podniku postavená na principech TOC v sobě vždy zahrnuje: dlouhodobé finanční přínosy pro podnik ve vyšších řádech, než jakých podnik doposud dosahoval, okamžité (do 6 měsíců) finanční přínosy, které mají podobu „trhání nízko visícího ovoce“ tak, aby se implementace celkové strategie financovala z vlastních nových zdrojů získaných realizací taktického plánu, taktický plán přechodu od současného stavu k dlouhodobým řádovým finančním přínosům.

19 Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC) E. M. Goldratt.
Myšlenky teorie omezení se stále více prosazují do řízení podniků a organizací. TOC poskytuje jak myšlenkový rámec, kterým lze posuzovat organizaci, tak nástroje a metody, kterými lze odhalovat jednotlivá omezení a napravovat je. Tuto službu využijeme když: chceme zvýšit zisky potřebujeme odhalit omezení ve Vašich procesech, která Vám ubírají na výkonu chceme zlepšit efektivitu našich vnitropodnikových projektů .

20 Asociativní mapy Metoda, která umožňuje grafické zachycení souvislosti mezi určitými ději nebo skutečnostmi. Umožňuje dekompozici různých veličin, strukturování jednotlivých problémů a úloh. Zachycené souvislosti zabezpečují, že se při dalších pracích na ně nezapomene, vybavují se i další souvislosti. Metoda je založena na diskusi v týmu, ten, kdo řídí diskusi dokresluje do diagramu další souvislosti.

21 Asociativní mapy

22 Myšlenková mapa Graficky uspořádaný text, který zobrazuje vztahy mezi jevy. Pravidla vytváření myšlenkových map: hlavní téma (název) umístíme do středu; jednotlivé části pak rozmísťujeme kolem středu a spojíme je se středem čarami; části se mohou dále větvit podle potřeby; pomocnými čarami nebo šipkami můžeme vyjádřit vztahy, které jdou napříč hierarchií; v mapě bychom měli používat barvy, obrázky, symboly a různé další způsoby zvýraznění (míru určitě odhadnete sami, cílem samozřejmě není mapu znepřehlednit);

23 Myšlenková mapa Pravidla vytváření myšlenkových map (pokračování):
je účelné používat buď jednotlivá slova nebo krátká slovní spojení - prostě se soustřeďte na strukturu problému a souvislosti jednotlivých částí, neplýtvejte silami na formulování celých vět; během práce na mapě se neomezujte - vezměte si velký papír nebo si přilepte další list (cílem je omezit počet faktorů, které brání soustředění a "rozmachu" kreativity).

24 Myšlenková mapa Tato pravidla můžeme zobrazit přímo v myšlenkové mapě takto:


Stáhnout ppt "Metody na podporu řízení investičních projektů"

Podobné prezentace


Reklamy Google