Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku"— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku
[B_RP_B] Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

2 ŘÍZENÍ PODNIKU B – kombinované studium MK
4 řízené konzultace / zakončeno ZK / 5 kreditů Strategické řízení a plánování Úloha MGMT v hyperkonkurenčním prostředí. Podnik a zainteresované osoby (stakeholders). Vlastnické cíle a strategie. Manažerské strategie a manažerské plánování. Typologie trhů. Podnikové analýzy. 2. Marketingové a obchodní řízení podniku Marketingové řízení, průzkumy, plánování. Organizace MKTG – OBCH týmů a útvarů, personální předpoklady. Obchodní řízení, obchodní plán, forecasty. Řízení obch. pohledávek, komunikace se zákazníky. 3. Finanční řízení podniku Řízení výnosů, nákladů a hospodářských výsledků. Řízení příjmů, výdajů a CF (cash-flow). Řízení aktiv a pasiv 4. Řízení inovací, změn a kvality Řízení inovací, inovační plán. Modely QMS, TQM, BSC. Benchmarking, brainstorming.

3 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Klíčová součást řízení podniku Vliv na všechny zásadní podnikové činnosti Na základě FIN výsledků je posuzována stabilita a kredibilita firmy investorské vyhodnocování (vklady, návratnost) banky – úvěrové prostředky HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY firmy jsou důsledkem VŠECH podnikových aktivit Klíčové aktivity FIN.Ř. (= řízení-plánování, rozpočtování nebo kalkulace) jsou svázány s OBCH-MRKTG aktivitami OBCH-MRKTG plány musí předcházet plánům FIN

4 FINANČNÍ ŘÍZENÍ - primární zaměření
VÝNOSOVĚ – NÁKLADOVÉ plány Řízení VÝKONNOSTI BILANČNÍ plány Řízení MAJETKU a jeho krytí PŘÍJMOVĚ – VÝDAJOVÉ plány Řízení HOTOVOSTI INVESTIČNÍ plány Strategická rozhodování

5 VÝSLEDOVKA – výnosově-nákladový plán
VÝNOSOVĚ – NÁKLADOVÉ plány Řízení VÝKONNOSTI Též nazýván plán zisků a ztrát sděluje, jak se budou vyvíjet TRŽBY a výkony, provozní a osobní náklady (N) finanční a mimořádné N = výsledkem je HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK firmy (ten je pak základem pro ukazatele rentability – např. ROE, ROS, ROA)

6 VÝSLEDOVKA – výnosově-nákladový plán
VÝNOSY PROVOZNÍ = tržby z prodeje zboží, služeb / výkony z vlastní výroby FINANČNÍ = prodej fin.účastí, vkladů, cenných papírů, úroky MIMOŘÁDNÉ = prodej odepsaného invest.majetku PROVOZNÍ = spotřeba materiálu, energie, ost.služby, osobní N FINANČNÍ = úroky za cizí zdroje MIMOŘÁDNÉ = dary NÁKLADY

7 Provozní + finanční + mimořádné výnosy = celkové výnosy
VÝSLEDOVKA Výnosy Náklady - Hospodářký výsledek (Zisk/ztráta) Provozní + finanční + mimořádné výnosy = celkové výnosy Provozní + osobní + finanční + mimořádné náklady + odpisy celkové náklady Provozní + finanční + mimořádný hospodářský výsledek celkový hospodářský výsledek

8 ROZVAHA – BILANCE – majetkový plán
BILANČNÍ plány Řízení MAJETKU a jeho krytí = rozpočtová rozvaha nebo BILANCE podniku - vyjadřuje, jak se bude vyvíjet HODNOTA MAJETKU podniku v určitém horizontu. 2 pohledy: - z pohledu DLOUHO a KRÁTKOdobého majetku - z pohledu VLASTNÍHO a CIZÍHO kapitálu - popisuje finanční stav našeho majetku a způsob jeho krytí - je nezbytné vědět, jak se v čase mění MAJETEK nebo DLUHY - jde o řízení majetkové a kapitálové struktury

9 = ROZVAHA - BILANCE Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál
Cizí kapitál AKTIVA = Budovy a stavby Pozemky Technologie Cenné papíry Finanční účasti Patenty, licence Hotovost Pohledávky Zásoby Přechodná aktiva Základní kapitál Rezervní fondy Nerozdělený zisk Kapitálové fondy Dodavatelské úvěry Bankovní úvěry Závazky stát/zaměstnanci Přechodná pasiva PASIVA

10 PŘÍJMOVĚ – VÝDAJOVÉ plány
CASH FLOW PŘÍJMOVĚ – VÝDAJOVÉ plány Řízení HOTOVOSTI = příjmově výdajový plán, plán peněžních toků Dává informaci o pohybu peněžních prostředků podniku za určité období dává informaci o REÁLNÝCH DISPONIBILNÍCH penězích PŘÍJMY x VÝDAJE (jejich struktura a tok) V moderním manažerském řízení je řízení na bázi CF považováno za rozhodující pro podnikové aktivity o přežití podniku rozhoduje HOTOVOST, méně HV CF stanovení metody: přímá (prostý odpočet výdajů od příjmů) nepřímá (vycházíme z provozního zisku, upraveného výnosy a náklady, které se netýkají pohybu prostředků v průběhu období

11 CASH FLOW – metoda přímá
Příjmy Výdaje - Hotovost (Cash Flow) Příjmy z provozní , investiční a finanční činnosti podniku Výdaje spojené s provozní,investiční a finanční aktivitou Konečný zůstatek peněžních prostředků

12 CASH FLOW – metoda nepřímá
Provozní HV Zisk z provozní činnosti před úroky a zdaněním Odpisy Změna stavu pracovního kapitálu Odpisy budov, strojů, nehmotného investičního majetku Změna stavu : pohledávek, zásob, závazků, krátkodobých úvěrů Úroky Daně Dividendy + Přijaté a placené úroky a dividendy, daně Investiční činnost Finanční činnost Příjmy a výdaje z nákupu a prodeje dlouhodobého majetku a dlouhodobých půjček Hotovost (Cash Flow) Konečný zůstatek peněžních prostředků

13 FREE CASH FLOW (FCF) = VOLNÁ HOTOVOST
= vyjadřuje kolik podnik vygeneroval volných peněz za určité období. = Jedná se o množství peněz, které je možné vzít z podniku, aniž bude narušen jeho předpokládaný vývoj metody zjišťující hodnotu podniku jsou postaveny zejména na bázi FCF

14 SUMMARY příjmy a výdaje jsou spjaty s výkazem CF
výnosy a náklady pak s výsledovkou => souvztažnost níže: Rozdíl je klíčový: Problém firem = nedostatek CF (disponibilních peněz) výsledky firem se však počítají z VaN (HV) => může nastat situace, že FI dosáhne ZISKU (+daň), ale má problém s příjmy a výdaji (CF)

15 Strategická rozhodování
INVESTIČNÍ PLÁN INVESTIČNÍ plány Strategická rozhodování obvykle se váže ke konkrétnímu investičním u projektu základním parametrem posuzování je NÁVRATNOST investice závazná metodika pro sestavení INV.plánu neexistuje, ale podstatou je efektivita konkrétní investice nejčastěji se používá ČSH / NPV (čistá současná hodnota / net present value method) = tj. posuzuje se, kdy je ČSH projektu = nebo > 0 Kritéria: - výnosnost - rizikovost - doba splacení ROCE Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu = [EBIT/ (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky)] x 100 Interpretace: Vyjadřuje míru zhodnocení aktiv společnosti financovaných vlastními či cizími zdroji. EBIT – zisk před zdaněním a před úroky (tj. provozní HV)

16 UKAZATELE výkonnosti - RENTABILITA
Z vložené 1,- Kč podnikatel získá x% zisku ROA Rentabilita aktiv = (čistý zisk/aktiva) x 100 Interpretace: Vyjadřuje míru zhodnocení aktiv společnosti financovaných vlastními či cizími zdroji ROS Rentabilita tržeb = (čistý zisk/tržby) x 100 Interpretace: Z jedné utržené koruny podnikatel získá x % zisku. ROC Rentabilita nákladů = (čistý zisk/náklady) x 100 Interpretace: Z jedné vynaložené koruny má podnikatel x % zisku.

17 UKAZATELE výkonnosti - AKTIVITA
= jak je podnik schopen využít svůj majetek = jaká je vázanost kapitálu v majetku Obratovost (tj. počet obratů za čas) Doba obrátek (např. ve dnech) Doba obratu ZÁSOB = zásoby/ (tržby/365 dní) Interpretace: Říká, jaký je průměrný počet dnů, po které je majetek v podniku vázán až do fáze spotřeby (suroviny, materiál) nebo prodeje (hotové výrobky). Obecně platí, že kratší doba obratu bývá pro podnikatele výhodnější. Doba obratu POHLEDÁVEK = krátkodobé pohledávky/denní tržby Interpretace: Říká, jak dlouho trvá splacení pohledávek (ve dnech). Tento ukazatel by se měl držet hodnot odpovídajících průměrné době splatnosti faktur. Doba obratu ZÁVAZKŮ = krátkodobé závazky/denní tržby Interpretace: Říká, jak rychle se daří podniku splácet své závazky. Pro zajištění bezproblémového krátkodobého financování by měl ukazatel dosahovat vyšších hodnot než doba obratu pohledávek.

18 UKAZATELE výkonnosti - LIKVIDITA = schopnost podniku hradit závazky
= jak RYCHLE a draze je možné přeměnit majetek na peníze Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) = krátkodobý finanční majetek/krátkodobé závazky Interpretace: Říká, jak je podnik schopen uhradit své momentálně splatné závazky z krátkodobého finančního majetku (peníze v pokladně, na bankovním účtu a krátkodobé cenné papíry). Ideální hodnotu představuje 1, minimální hodnota by neměla klesnout pod 0,2. Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně)= (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky)/krát­kodobé závazky Interpretace: Vypovídá o schopnosti podniku splatit závazky z obchodního styku a vůči zaměstnancům. Ideální je hodnota 1, vyšší číslo značí vyšší zásoby než je potřeba (což zbytečně váže prostředky a snižuje tak zisk). Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby)/krátkodobé závazky Interpretace: Říká, jak pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tedy popisují situace, jak by byl podnikatel schopen pokrýt veškeré své závazky, kdyby okamžitě prodal všechna svá aktiva. Vyšší hodnota bývá spojována s lepší situací. Minimální hranici tvoří 1,5.

19 UKAZATELE výkonnosti - ZADLUŽENOST
= vyjádření, jak je podnik závislý na cizích zdrojích v porovnání s vl.zdroji Příliš vysoký ukazatel = fin.problémy určitá míra zadluženosti je ale zdravá => může přispět k lepší rentabilitě Zadluženost = (cizí kapitál/celková aktiva) Interpretace: Ukazuje celkovou zadluženost podniku. Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší a nebezpečnější je zadluženost. Ukazatel by se měl pohybovat v rozmezí 0,3 – 0,6. Věřitelské riziko = (cizí kapitál/vlastní jmění) Interpretace: Ukazuje celkovou zadluženost podniku. Čím je ukazatel vyšší, tím vyšší a nebezpečnější je zadluženost. Úrokové krytí = EBIT/ nákladové úroky Interpretace: Vyjadřuje, kolikrát zisk převyšuje platby úroků. Tento ukazatel sledují banky při poskytování úvěrů. Ukazatel by měl nabývat hodnot vyšších než 3, ideální je rozmezí 4 – 6. EBIT – zisk před zdaněním a před úroky (tj. provozní HV)

20 ŘÍZENÍ KVALITY Vývoj dosahovaných kvalitativních trendů v podnicích – 4 stupně: 1/ dohled nad kvalitou, 2/ kontrola kvality, 3/ zajištění kvality (modely QMS – Quality Management System), 4/ celkové řízení kvality (modely TQM – Total Quality Management). první dva stupně jsou v hyperkonkurenčím prostředí již zcela nedostatečnými nástroji řízení kvality - modely QMS a TQM jsou všeobecně považovány za základní systémy v moderním pojetí řízení podniků.

21 MODELY ŘÍZENÍ KVALITY Modely řízení kvality QMS
Quality Management System Modely řízení kvality TQM Total Quality Management Normy Postupy Vybrané skupiny pracovníků Strategie trvalých zlepšení Filosofie Všichni pracovníci podniku Modely řízení kvality BSC Balanced Score Card Rovnováha : Finance – Zákazník – Interní procesy - Inovace

22 QMS - certifikace dle ISO norem
Výhody zavedení modelů QMS (certifikace série ISO): - v podniku je definován a zaveden řád na mnoha úrovních podnikových aktivit, - výrazně roste důvěryhodnost podniku, (zejména zákazníci na průmyslových trzích) certifikát kvality od svého dodavatele dokonce vyžadují, rovněž ostatní zainteresované osoby (banky, investoři, zaměstnanci ad.) vnímají certifikát kvality jako prvek stability, implementace politiky kvality do podniku a značení podniku jako držitele certifikátu kvality (je-li navíc od renomované firmy) je bezesporu konkurenční výhodou. Nevýhody certifikace podle norem ISO: - je poměrně byrokratická, je časově i finančně náročná, platíme jak certifikačnímu orgánu, tak konzultační firmě, investujeme do zaměstnanců v rámci školení interních auditorů atd., zejména ale s rostoucí dobou zavádění roste i čas pracovníků podniku strávený nad implementací kvality do firemní hierarchie, který mohl být využit jiným efektivnějším způsobem, - nezaručuje nutně kvalitu výrobku ani poskytovaných služeb.

23 TQM = podnikatelská a manažerská FILOZOFIE, založená na prosazování kvality a řídících praktik, které vedou k celkové kvalitě organizace TQM je více filozofií než normou, není ani žádný obecný návod (na rozdíl od QMS), jak implementovat politiku kvality TQM. Zavedení modelu znamená rovněž nastavit rámec kvalitativních systémů a postupů, jak kvalitu měřit. Je vhodné připravit rovněž motivační plány pro pracovníky, kteří budou model TQM ve svém výrobním úseku realizovat. modely QMS mohou být součástí celkové podnikové politiky kvality zaváděné v rámci TQM. Zavedení TQM NENÍ CERTIFIKOVÁNO, ani neexistuje obecné pravidlo, kdy má podnik již zaveden model TQM. Je na každé firmě, aby vytvořila takový model řízení kvality, který vyhovuje jejímu zaměření a který odráží přání a požadavky zákazníků.

24 Rozdíly mezi přístupy TQM a QMS
QMS (ISO 9000) Kultura Strategie trvalých zlepšení u všech činností podniku, zapojeni jsou všichni zaměstnanci Norma, zajišťující zákazníkům, že organizace může dosáhnout garantované úrovně kvality Charakteristika Cíl Hnací síla Popis Porovnávací přístup, zahrnující všechny podnikové aktivity a zaměstnance Postupy Metodický přístup ke kvalitě Kvalita zajistí konkurenční výhodu tehdy, pokud je zapojen každý pracovník Trvale zlepšovat kvalitu a uspokojovat zákazníky Lidé Lpění na písemných postupech a jejich dodržování Získat certifikát a soulad se specifikací

25 KLÍČOVÉ POJMY Výnosy x Náklady (řízení výkonnosti, Výsledovka, HV), provozní, finanční, mimořádné Příjmy x Výdaje (řízení hotovosti, plán Cash Flow) Bilance (rozvaha, řízení majetku a jeho krytí) Investiční plán Zisk (před / po zdanění, nerozdělený) Free-Cash-Flow = volná hotovost Obrat zásob, obrat pohledávek Ukazatele rentability, aktivity, likvidity EBIT – EBITDA QMS x TQM ISO normy - druhy, výhody, nevýhody 25. 25


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google