Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc kandidát na funkci děkana FPF SU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc kandidát na funkci děkana FPF SU"— Transkript prezentace:

1 Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc kandidát na funkci děkana FPF SU
Volební program Představení kandidátů

2 FPF: Výchozí stav Působení FPF má aspekty
Regionální a republikové - v případě vzdělávací činnosti Světové - v případě některých oblastí vědeckého výzkumu Vzdělávání: Široká nabídka vzdělávacích programů Ucelené sekvence forem: Bc + Nmgr + PhD Profesně zaměřené Bc studijní programy Počet studentů FPF nad limitem počtu studentů financovaných MŠMT: 2009/2010 : studentů 2010/2011 : studentů

3 FPF : Výchozí stav Věda a výzkum
Výrazné výsledky na světové (evropské) a republikové úrovni ÚF: Výzkumný záměr, 2x Centrum základního výzkumu, Podpora doktorského studia (GAČR) ÚH: Výzkumný záměr ÚI: IT4I - předpokládaná účast od r. 2011 FPF – v relaci na výzkumného pracovníka nejkvalitnější výsledky v regionu Umělecká tvorba ITF: výrazné tvůrčí úspěchy na světové úrovni

4 Hlavní problémy Vzdělávání
1. Vazba financování studijních programů na výsledky vědy a výzkumu (umělecké tvorby) a další kvalitativní faktory Limity na počty studentů Bc, Mgr., PhD studií Přímé financování Mgr (NMgr) a PhD programů přes výsledky vědecké činnost 2. Akreditační proces – kvalifikovaní garanti studijních programů (oborů) 3. Demografický vývoj – výrazný pokles počtu absolventů středních škol, pokles kvality studentů přicházejících na VŠ 4. Komplikovaná struktura a náplň studijních plánů většiny studijních programů na FPF

5 Hlavní problémy Věda Kontinuita kvalitního výzkumu zajišťovaného především v rámci výzkumných záměrů Zvyšování kvality výzkumu v dalších oblastech rozvíjených na FPF Nové kritérium kvality výzkumu: citovanost dle světových databází Financování: Velice proměnlivá, turbulentní pravidla financování výuky i vědy - kvalitativní faktory nestabilního charakteru, klasifikace VŠ 2. Výrazné omezení prostředků MŠMT na financování výuky

6 Skutečné bohatství univerzity
Strategické záměry Motto Skutečné bohatství univerzity jsou LIDÉ nikoliv budovy.

7 Strategické záměry 1. Vytvoření systému dynamického řízení schopného rychle a efektivně reagovat na turbulentní změny vnějších podmínek 2. Zajištění souladu vysokoškolského vzdělávání a kvalitní vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti Zajištění efektivního přechodu z podmínek extenzivního financování VŠ k financování na základě kvalitativních faktorů, především kvality vědeckého výzkumu Vytvoření účinných mechanismů zpětné vazby, založených na vyhodnocování kvalitativních faktorů ve všech oblastech činnosti a přímé motivace pracovníků a studentů Hledání nových zdrojů financování – spolupráce s podnikatelskou sférou a regionální správou, nové formy výuky

8 Záměry v oblasti vzdělávání
Zefektivnění studijních plánů většiny studijních programů (oborů) – redukce počtu oborů a jejich kombinací, i jejich náplně - efektivní propojení oborů, kde je to výhodné - modifikace studijních plánů, modernizace, optimalizace Postupné slaďování počtu financovaných a skutečných studentů Vytvoření účinné zpětné vazby vedení FPF na studenty prostřednictvím AS FPF - vytvoření optimálních podmínek pro činnost studentské části AS FPF - výraznější zapojení AS FPF do kontrolní činnosti Příprava nových Mgr (NMgr) programů (oborů) tam, kde jsou splněny personální a odborné (vědecké) předpoklady - případné společné programy se zahraničními institucemi 5. Modifikace profesních Bc studií dle praxe (podniky a veřejná správa)

9 Záměry v oblasti vzdělávání
Podpora zapojení studentů do vědecké (umělecké) práce na fakultě od raných stádií studia - zapojení do interních soutěží (SGS, IGS) - zapojení do externích soutěží (MSK, GAČR) Zkvalitňování studia dle norem EU – příprava žádosti o ECTS label, pokud bude výhodná, rozšíření jazykové výuky o další světové jazyky Příprava placených programů U3V v oblasti profesního vzdělávání či doškolování učitelů středních škol Podpora výměnných pobytů studentů a pedagogů na základě smluv se zahraničními univerzitami (ERASMUS, KONTAKT, apod.) Prezentace a propagace studijních programů na FPF – Internet, výstavy, přednášky a ukázky pro studenty středních škol, propagační materiály

10 Záměry v oblasti vědy Zachování jádra výzkumných týmů soustředěných kolem výzkumných záměrů, jež končí koncem roku 2011 - financování bude zajištěno především z institucionálního financování vědy dle RIV, se zapojením příspěvku financování výuky dle kvalitativních faktorů (B3) i SGS - účast na grantových soutěžích GAČR - zapojení do programů OPVK Zavedení individuálních přímých motivačních faktorů - individuální hodnocení dle RIV - výhledově hodnocení dle citačních indexů - hodnocení dle výzkumného potenciálu a odborného renomé 3. Vytvoření efektivní vazby mezi vzdělávacím procesem a vědeckým výzkumem (uměleckou tvorbou)

11 Záměry v oblasti vědy Získání akreditace k habilitačnímu a jmenovacímu řízení ve vybraných oborech Získání akreditaci k vedení doktorských studií v nových studijních oborech, případně v nových studijních programech Podpora prezentace výsledků vědecké práce ve významných vědeckých časopisech s vysokým impaktovým faktorem Podpora prezentace a propagace výsledků kvalitní vědecké práce pracovníků fakulty - webové stránky FPF - články v popularizačních časopisech - cykly přednášek pro veřejnost - prezentace v médiích - prezentace v multimediálních pořadech

12 Záměry v oblasti zahraničních styků
Zajišťování zahraničních styků na základě iniciativ součástí SU, realizace meziuniverzitních smluv usnadňujících spolupráci. 2. Podpora zapojení studentů do programů typu ERASMUS, či Marie Curie Fellowship Podpora výměny kvalitních vědeckých pracovníků a studentů se špičkovými zahraničními institucemi. Podpora vzájemných výměnných pobytů studentů v rámci programu ERASMUS Rozšíření nabídky výjezdů studentů na zahraniční univerzity

13 Záměry v oblasti rozvoje
Vyladění systému přijímání studentů v souvislosti s optimálním financováním fakulty Vytvoření matematického modelu procesu financování studijních programů dle pravidel MŠMT Využití OPVK pro rozvoj stávajících studijních oborů Určení priorit přípravy akreditace nových studijních programů z hlediska personálního a finančního Podpora projektů zabezpečujících materiální zabezpečení a rozvoj studijních programů, především s vysokým koeficientem náročnosti Součinnost se samosprávou – podpora vedení radnice města Opavy studentským aktivitám a speciálním studijním oborům

14 Záměry v oblasti informatické
Průběžné zdokonalování informatického systému Zdokonalování webových stránek fakulty, prezentace studijních programů a výsledků vědecké práce, standardně i na Facebooku 3. Efektivní využívání univerzitní knihovny, rozšiřování knihovních fondů a zajištění jejich přístupnosti. 4. Budování speciálních informatických center. 5. Rozšiřování počítačového zajištění výuky a vytváření optimálních podmínek pro samostatnou práci studentů.

15 Záměry v oblasti financování a organizace
Financování ústavů dle principů zásluhovosti a solidarity –vychází z příspěvků získaných na zajištění studijních programů a za tvůrčí, vědeckou a uměleckou činnost Návaznost na financování v rámci projektů OPVK Tvorba rozpočtu fakulty a kontrola jeho plnění budou realizovány v těsné součinnosti s AS FPF Sledování kvality pedagogických a vědeckých (uměleckých) aktivit ústavů a jednotlivých pracovníků - vědecké aktivity dle výstupů v RIV a dle citačního ohlasu - pedagogické aktivity dle kvality absolventů doktorského studia a uplatnitelnosti absolventů Bc a Mgr studijních programů i dle reakce studentů na výuku

16 PRIORITY Podpora kvalitního vědeckého výzkumu jako rozhodujícího faktoru úrovně fakulty, jejího financování a rozvojového potenciálu Zajištění přímé vazby mezi pedagogickým procesem a vědeckým výzkumem, snaha o vědecký výzkum na světové úrovni Optimalizace struktury existujících a připravovaných studijních programů a oborů s cílem zajistit optimální financování a efektivitu vynaložených nákladů na zajištění výuky a vědeckého výzkumu Zdokonalení prezentace a propagace fakulty v oblasti nabídky studijních programů a oborů i výsledků vědecké a umělecké činnosti – cílem je efektivní oslovení zájemců o studium a odborné i laické veřejnosti Vazba na region – FPF jako významný faktor rozvoje našeho regionu v oblasti vzdělávání, jako jeho kulturní a vědecké centrum

17 Závěr prezentace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc kandidát na funkci děkana FPF SU"

Podobné prezentace


Reklamy Google