Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0112.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0112."— Transkript prezentace:

1 Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0112

2 843 se rozpadá Francká říše Východní část Ludvík Němec  V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. boje o královský trůn  Dynastie Karlovců však v 10. století vymřela a Východofranckou říši, která byla tvořena především německými státy, začaly sužovat boje o královský trůn. oslabená říše se musela bránit útokům z východu nájezdům Maďarů a postupu Slovanů  Takto oslabená říše se navíc musela bránit útokům z východu, především nájezdům Maďarů a postupu Slovanů na západ. Vůdci jednotlivých německých států tedy museli spolupracovat proti společnému nepříteli. 919zvolen saský vévoda Jindřich I., zvaný Ptáčník  V roce 919 se boje o moc uklidnily, poněvadž byl na trůn zvolen saský vévoda Jindřich I., zvaný Ptáčník. přenesení centra královské moci na sever Německa saskéotonskédynastie  Mezi jeho první činy patřilo přenesení centra královské moci na sever Německa. Jindřich se projevil jako schopný panovník a podobně si vedli i jeho následníci ze saské, později zvané otonské, dynastie.  Jindřich začal budovat silnou armádu a pevnosti na okraji říše. K tomu však potřeboval klid, a proto raději platil tribut Maďarům, čímž se vyhnul útokům.  Jindřichova výbojná politika vedla především na území Polabských Slovanů a na území Lotrinska.

3 1) Převzetí koruny Jindřichem I. dle představ německého malíře Hermanna Vogela z přelomu 19. a 20. století. Jindřich I. Ptáčník

4 Ota I.  Synem Jindřicha I. byl Ota I. (podle něj se dynastie nazývá otonská). porážka Maďarů v roce 955 na řece Lechu  Velkým úspěchem Oty I. byla porážka Maďarů v roce 955 na řece Lechu (tažení se zúčastnil také český kníže Boleslav I.), čímž se Svatá říše zbavila velkého nebezpečí na východě země.  Ota I. chtěl říši rozšiřovat především na jih, kde se nacházely bohaté italské státy, včetně Benátek a Říma. 962 se nechal korunovat císařem  V roce 962 se vydal na výpravu do Říma, centra západokřesťanské církve. Zde se nechal korunovat císařem a tím se symbolicky přihlásil k myšlenkám Karla Velikého. Svatá říše římská pouze německých států a podřízených území  Obnovením císařského titulu vzniká Svatá říše římská. Císařský titul se však týkal z větší části pouze německých států a dalších, jim podřízených území (německá knížectví, svobodná říšská města, města v severní Itálii, francká knížectví, rakouská knížectví a České království).  Ota I. opřel svou politickou moc o silné postavení katolické církve.  Římský císař měl bránit katolickou víru, ale od jeho moci se distancovali francouzští králové, a proti myšlence obnovy původní římské říše se stavěl také byzantský císař.

5 2) Podobizna Oty I. v kronice ze 13. století. Ota I. Veliký

6 římskoujízdu  Nástupci Oty I. – Ota II. (syn) a Ota III. (vnuk) se také stali římskými císaři. Císařský titul nebylo jednoduché získat, poněvadž nebyl dědičný. Prvním krokem se stala volba římského krále. Poté musel uchazeč o císařský titul získat langobardskou korunu. Až při splnění těchto podmínek se mohl vydat na tzv. římskou, popř. císařskou, jízdu do Říma, kde jej papež korunoval císařem.  Zisk císařského titulu bylo tedy značně nákladnou záležitostí (nemluvě o politických intrikách, kdy o římském králi rozhodovala mocná německá knížata podle svých zájmů).  Za vlády otonské dynastie se rozšířila německá říše více na východ. Hlavním cílem Svaté říše římské bylo šíření katolické víry mezi slovanské a baltské kmeny.

7 sálské dynastie spor o moc mezi papežským a císařským stolcemboj o investituru  Od 11. století stáli v čele Svaté říše římské panovníci z tzv. sálské dynastie. Jejich vláda trvala necelé století. Na přelomu 11. a 12. století vyvřel spor o moc mezi papežským a císařským stolcem. Tento spor bývá souhrnně nazýván boj o investituru a věnuje se mu samostatný snímek. Štaufů  Od poloviny 12. století je Svatá říše římská oslabována spory o královský titul, z nichž vychází vítězně rod Štaufů (ten bojoval o moc především s rodem Welfů). Fridrich I., zvaný Barbarossa  Jedním z nejsilnějších štaufských králů byl Fridrich I., zvaný Barbarossa (Rudovous), který měl welfské předky. V jeho vládě viděla většina německých pánů uklidnění situace a posilování říše.  Fridrich I.sicilského králeÚspěchy na severu Itáliese mu vyhýbaly  Fridrich I. získal titul sicilského krále. Úspěchy na jiných územích Apeninského poloostrova, především na severu Itálie, se mu však vyhýbaly stejně jako jeho následovníkům. Fridrich II. Zlaté buly sicilské (1212)  Dalším poměrně mocným panovníkem byl Fridrich II., který je v českých dějinách nezapomenutelně zapsán vydáním Zlaté buly sicilské (1212). Pro dějiny Svaté říše římské byl však důležitý jeho spor s papežem, po němž byl na čas dokonce exkomunikován z církve. Fridrich II. se omezoval pouze na vládu v italských državách, čímž značně oslabil moc císaře v německých zemích.

8 3) Vyobrazení Fridricha I. jako křižáka. Fridrich I. se zúčastnil 3. křížové výpravy. Během tažení utonul v řece Salef. Fridrich I. Barbarossa

9 4) Rekonstrukce pečete Fridricha II., která byla původně používána ve 13. století. Fridrich II.

10 kurfiřti  Po vymření štaufské dynastie v polovině 13. století začínají nové spory o římsko – německý trůn. Hlavní roli v něm hrají kurfiřti (volitelé římského krále), mezi které patřili arcibiskupové mohučský, trevírský a kolínský a český král, rýnský falckrabě, saský vévoda a braniborský markrabě.  Mezi kurfiřty však panovaly často neshody a nebylo výjimkou, že se volili dva vzdorokrálové, kteří svůj nárok museli hájit vojenskou mocí.  Mezi nejčastější dynastie, které bojovaly o římský trůn, patřili ve 13. století Přemyslovci, Habsburkové, Wittelsbachové a Lucemburkové.

11 5) Vyobrazení kurfiřtů při volbě římského krále Jindřicha VII. Lucemburského. Zleva arcibiskup kolínský (kancléř italské části říše), mohučský (kancléř německé části říše) a trevírský (kancléř Burgundska), dále falckrabě rýnský (nejvyšší stolník), vévoda saský (nejvyšší maršálek), markrabě braniborský (nejvyšší komorník) a král český (nejvyšší číšník). Sbor kurfiřtů

12  Spor mezi světskou mocíacírkevní mocí  Spor mezi císařem Svaté říše římské (světskou mocí) a papežem (církevní mocí) probíhal na přelomu 11. a 12. století.  Jednalo se v něm o hlavní postavení při výběru a jmenování církevních hodnostářů. papežem Řehořem VII. a císařem Jindřichem IV. v roce 1076  Spor začal mezi papežem Řehořem VII. a císařem Jindřichem IV. v roce 1076 poté, co se papež určil jediným možným volitelem biskupů, což se nelíbilo císaři, který vypověděl poslušnost.  Papež jej tedy uvrhl do klatby, což znamenalo, že jej nemuseli poslouchat jeho katoličtí poddaní.  Jindřich IV. si uvědomil nebezpečnost situace a jal se papeže odprosit. Traduje se, že vykonal pěšky kajícnou pouť do města Canossy v roce 1077. Papež jej omilostnil, ale spor dále přetrvával. 1122 konkordátem wormským  Neshody byly vyřešeny až nástupci původců sporu. Po mnoha šarvátkách (politických i vojenských) došel v roce 1122 císař Jindřich V. a papež Kalixtus II. ke kompromisu, který byl stvrzen tzv. konkordátem wormským.  Konkordát wormský znamenal pro císaře zřeknutí se podílu na volbě biskupů (pouze mohl být při volbě přítomen a následně volbu potvrzoval). Symbolicky předal nově zvolenému biskupovi žezlo jako symbol světské moci nad pozemky spadající pod jeho úřad, zatímco papež předal biskupovi berlu a prsten jako symbol církevní moci. Oficiálně tak došlo k rozdělení světské a církevní moci.  Papež tak získal vliv nad politickým děním, zatímco císařova pozice byla oslabena  Papež tak získal vliv nad politickým děním, zatímco císařova pozice, která se do té doby opírala o silnou pozici církve, byla oslabena.

13  1) Urči roli otonské dynastie při budování Svaté říše římské.  2) Zdůvodni důležitost císařského titulu pro Otu I. a jeho nástupce.  3) Jmenuj příčiny úpadku Svaté říše římské.  4) Popiš spor mezi papežem a císařem, který vyústil v podepsání konkordátu wormského.

14  ČORNEJ, Petr; ČORNEJOVÁ, Ivana; PARKAN, František. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy: Středověk a raný novověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 160 s. ISBN 80-7235-152-4.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátku novověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-82-1.

15  1) VOGEL, Hermann. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Heinrich- der-finkler-darbringung-der-kaiserkrone.jpg  2) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Ota1_kronika.jp g  3) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Barbarossa.jpg  4) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Fridrich2- paris.jpg  5) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 28.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Balduineum_Wa hl_Heinrich_VII.jpg


Stáhnout ppt "Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0112."

Podobné prezentace


Reklamy Google