Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje financování malých firem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje financování malých firem"— Transkript prezentace:

1 Zdroje financování malých firem

2 Kapitálové zdroje: Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friend and fools). Sdružení Tichý společník Rizikový kapitál (Venture Capital) Bankovní úvěr Frenšízing Faktoring Leasing Business angels Dotace úřadu práce Grant nebo dotovaný projekt z veřejných zdrojů (prostředky se nevrací), např. z EU fondů – operační programy, státní fondů

3 Smlouva o sdružení Podnikatel může s jinými podnikateli sdružit prostředky ve sdružení osob za účelem společného podnikání (ostatně sdružovat se mohou za jakýmkoliv cílem). Okruh účastníků sdružení není nijak omezen. Účastníky tedy mohou být jak FO, tak PO. Smlouvu o sdružení upravuje občanský zákoník. Touto smlouvou nevzniká nový podnikatelský subjekt, odpovědnost nese každý účastník společně a nerozdílně s ostatními. Účetnictví sdružení je pouze informativní pro členy sdružení, sdružení nepodává daňové přiznání a příjmy a výdaje ze sdružení si musí přerozdělit a zahrnout do vlastního účetnictví členové sdružení. Časté je sdružení za konkrétním cílem a po jeho naplnění sdružení končí (např. sdružení k provedení určité rozsáhlejší zakázky, na kterou jeden podnikatel kapitálově nestačí).

4 Smlouva o tichém společenství
Upravena v obchodním zákoníku. Tichým společníkem může být kdokoliv – fyzická či právnická osoba ať podnikající či jiná, podnikatelský subjekt, k němuž tichý společník přistupuje taktéž. Tichý společník (TS) je v praxi někdo, kdo kvůli zákonným omezením nemůže (např. státní úředníci, policie), neumí nebo nechce podnikat a současně očekává větší zhodnocení vkladu než u banky. TS je oprávněn nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů. Není oprávněn podílet se na řízení firmy. Musí být dohodnut rozsah účasti TS na zisku a na ztrátě stejný. O podíl na ztrátě se zkracuje vklad TS. Jedná se v podstatě o kapitálovou účast jiné osoby na podnikání. Tichému společníkovi z této účasti nevznikají žádná práva a povinnosti vůči třetím osobám, pokud jeho jméno se nestane zřejmé (například uvedením jeho jména k obchodnímu jménu podnikatele).

5 Rizikový kapitál – Venture capital
Jde o přímý vstup do základního jmění firmy. Obvykle se venture kapitálový investor stává menšinovým podílníkem na firmě s právem veta v zásadních rozhodnutích. Když firma neuspěje, ztrácí investor vložené prostředky. V případě úspěchu firmy může jeho menšinový podíl představovat i několikanásobné zhodnocení investice. VK investor vydělá pouze tehdy, když vydělá i tvůrce podnikatelského záměru (podnikatel). Od obvyklého společníka se VKI odlišuje svou snahou účastnit se pouze zásadních rozhodnutí firmy a ponechat běžný chod firmy na podnikateli. Na rozdíl od bank se při poskytování financí nerozhoduje podle záruk a zajištění splácení vložených prostředků, ale především podle atraktivnosti podnikatelského záměru a předpokládanou schopností jeho tvůrců úspěšně záměr realizovat Setrvává obvykle 3 – 5 let.

6 Venture investoři se zaměřují na určitou fázi rozvoje firmy
VI se mezi sebou odlišují nejen velikostí a odvětvovou orientací, ale především zaměřením na určitou fázi rozvoje firem: Předstartovní financování - jde o financování vývoje výrobku, pro který teprve v budoucnu vznikne firma. Příkladem může být poskytnutí financí podnikateli, který teprve vyvíjí prototyp výrobku. Startovní financování - finance jsou poskytovány firmě, která má připravený produkt, vedení a organizační zabezpečení prodeje a jasně vymezený trh, na který hodlá proniknout. Financování počátečního rozvoje - je to většinou firma fungující méně než tři roky, která doposud nedosáhla zisku a potřebuje další kapitál, aby mohla dál podnikat.

7 Rozvojové financování -  používá se hlavně k navýšení pracovního kapitálu firmy, zavedení dalšího výrobku či služby, útoku na geograficky vzdálenější trh a na náklady spojené se získáním většího množství dodatečných finančních prostředků. V Evropě je to nejčastější zaměření venture kapitálu. Financování akvizic -  představuje aktivitu soukromých firem spočívající ve vzájemném skupování, přebírání vlastnických podílů pasivních akcionářů aktivními anebo rostoucí majetkové ambice managementu. Profinancování dluhů -  když nastane situace, kdy se nadějné projekty dostanou do krátkodobé ztráty a zapříčiní tak kolaps cash flow, venture kapitálový investor proplácí část dluhů firmy a získává v ní majetkový podíl. Záchranný kapitál - je speciálním typem venture kapitálové investice. Management ztrátové firmy je podpořen ve své snaze o záchranu firmy.

8 Bankovní úvěr, náklady na kapitál
Banky nedbají na to, aby financování podniku slibovalo vysoký zisk. Zajímá je pouze schopnost podniku splácet dohodnutým způsobem vložený kapitál i s úroky (úroky představují náklady na pořízení kapitálu). Banka vyžaduje daňová přiznání, účetní výkazy, cash flow předpokládaných peněžních toků. Je vhodné mít alespoň poslední dva roky ziskové. Jednotlivé banky mají různá kritéria, proto se nenechte odradit první zamítnutou půjčkou.

9 Náklady na cizí kapitál (CK)
Cenou za používání kapitálu je úrok. Úrok roste s rostoucím rizikem věřitele – méně výkonná firma s nejasnou budoucností, již zadlužená firma, úvěr s delší dobou splatnosti Skutečné úrokové náklady se snižují působením tzv. daňového štítu. Cena vlastního kapitálu je obvykle vyšší než cena kapitálu cizího (platí spíše pro a.s.).

10 Druh kapitálu a riziko pro podnik (platí spíše pro a.s.)
Vlastní kapitál je nejméně riskantním a je nejbezpečnějším zdrojem financování. Nevyžaduje splacení, nevyžaduje stálé úrokové platby bez ohledu na dosažený zisk. Za to vše však platí nejvyšší cenu. Požadovaná procentní výnosnost vlastního kapitálu (dividendy) je však vyšší než úroky z úvěru. Rozdílné zdanění úroků a dividend ovlivňuje rovněž atraktivnost obou forem financování. Úroky jsou daňově uznatelné a tedy odečitatelné, zatímco dividendy tuto možnost nemají (naopak jsou zdaněny srážkovou daní 15 % při výplatě akcionáři). Dopadem této skutečnosti je snížení efektivních nákladů cizího kapitálu – daňový štít.

11 Daňový štít Skutečné náklady CK = úrokové náklady odváděné (20000) x (1 – sazba daně z příjmu), např x(1-0,19)=16200 Skutečná úroková míra = úroková míra určená věřitelem (20%) x (1 – sazba daně z příjmu), např. 0,20x(1-0,19)=0,17 tj. 16,2 %

12 Míra zadluženosti a optimální finanční struktura
Nutno posuzovat relaci mezi vlastním a cizím kapitálem – ukazatel celkové zadluženosti – hodnotí úvěrové zatížení podniku = cizí zdroje / celková aktiva Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. V zahraničí se výše tohoto ukazatele: do 0,30 považuje za nízkou 0,30 až 0,50 za průměrnou 0,50 až 0,70 za vysokou nad 0,70 za rizikovou. Míra zadluženosti vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní kapitál

13 Náklady spojené se získáním příslušného druhu kapitálu
jsou závislé na době jeho splatnosti a riziku jeho použití z hlediska uživatele i věřitele (investora) Doba splatnosti: čím je doba splatnosti příslušného druhu kapitálu delší, tím vyšší cenu za něj musí uživatel zaplatit nejlevněji krátkodobý cizí kapitál nejdražší je základní kapitál (splatnost je neomezená)

14 Stupeň rizika, které podstupuje investor:
čím větší riziko dodavatel kapitálu podstupuje, tím vyšší cenu za příslušný kapitál požaduje - nejlevnější krátkodobý cizí kapitál - dražší dlouhodobý cizí kapitál - nejdražší základní kapitál (akcionáři proto oprávněně požadují dividendu vyšší, než je úrok, který by získali daleko bezpečnějším uložením peněžních prostředků do finančních investic) Z hlediska riskantnosti zdrojů pro uživatele: - akciový kapitál je nejméně riskantním kapitálem, (nevyžaduje splacení, nevyžaduje většinou stálé úrokové platby bez ohledu na dosažený zisk)

15 Franchisa/franšíza Franšíza (franchisa) – licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet Franchisor/franšízor – poskytovatel franšízy Franchisant/franšízant – franchisový příjemce, nabyvatel franšízy Potrefená husa Restaurace, Sport bar, Beerpoint – tři koncepty Staropramenu

16 Franšízing "Franšíza znamená pro podnikatele oproti průměru o osmdesát procent menší riziko, že zkrachují. Ziskovost i návratnost investice je většinou nad průměrem oboru„ prohlašuje ředitel Českého institutu pro franchising. Jedná se o podnikání „na klíč“. Osvědčený model podnikání jedné firmy může jiná za určitou peněžní odměnu okopírovat. Předmětem franšízy pak nemusí být jen podnikatelský nápad, ale také ochranná známka, jméno nebo další obchodní a technické poradenství.

17 Proč u nás ale není franšíza tak rozšířená jako v zahraničí
Prvním je nedostatek kvalitní nabídky franšízových konceptů. Když se lidé rozhodují podnikat v USA, na internetu jsou stovky franšízových nabídek, mezi kterými si mohou vybírat. Druhým důvodem je česká mentalita - myslíme si, že věci umíme dělat lépe. Franšíza ale vyžaduje respekt k pravidlům, a to se nám příliš nelíbí. Třetím je stále malé povědomí o fungování franšízy. Většině z nás se při vyslovení pojmu franšíza vybaví pouze fastfood. Přitom konceptů je mnohem více. Třeba i prodej léků nebo finanční služby. (Vosoba)

18 Význam franšízy především pro MSP
Zjednodušuje vstup na trh. Snižuje riziko neúspěchu díky tomu, že využívá zavedenou značku, kterou mají zákazníci v povědomí a na kterou si trh již zvykl. Výhodu franšízant pocítí při styku s dodavateli. V rámci franšízové skupiny totiž zesílí jeho vyjednávací pozice. Umožní mu tak nákupy za nižší ceny s lepšími podmínkami, které by bez podpory velkého partnera nevybojoval. MSP pod ochranou franšízové firmy mohou lépe konkurovat větším firmám. Podnikatel nemusí řešit koncepci podnikání a strategii, neboť ty přebírá od franchisora.

19 Podmínky franchisy Licenční smlouva přesně vymezuje povinnosti. Franchisor tak může jen stěží nebo vůbec uplatnit svoje inovativní myšlenky a postupy. Poplatky, které následně franchisant odvádí franchisorovi za využívání licence, dosahují jedno- až patnáctiprocentní výše z obratu. Franchisingové smlouvy se uzavírají v rozmezí na dva až dvacet let, přičemž se nejčastěji objevují střednědobé kontrakty s pětiletou dobou trvání. Ty jsou pak většinou vybaveny opcí nebo možností jejich prodloužení. Vstupní investice, kterou musí budoucí franchisant uskutečnit, se pohybuje od deseti tisíc až po patnáct milionů korun. Většina sítí není ochotna o sobě uvádět údaje o obratech nebo výši poplatků; řada z nich není ochotna uvést ani délku trvání franchisové smlouvy.

20 Factoring Factoring umožňuje získat hotovost na základě postoupení pohledávek před jejich splatností. Vhodné u faktur/pohledávek do zahraničí s očekávanou dlouhou dobou splatnosti. Lze rychle vyrovnat okamžitý výpadek v provozním cash flow. Dodavatel prodává faktorovi (což může být banka nebo specializovaná organizace) své faktury za dodané zboží a dostává od faktora finanční zálohu, následně faktor pohledávku inkasuje, provádí vyúčtování a posílá doplatek.

21 Leasingové financování
Pronájem majetku za sjednané nájemné. Provozní leasing má krátkodobý charakter, poskytuje se servis. Finanční leasing – dlouhodobý pronájem s následnou koupí majetku, neposkytuje servis. Prodej a zpětný pronájem – při platebních potížích. Leasingová platba je kalkulovaná tak, aby stačila na úhradu odpisů pronajatého majetku, služeb (pokud jsou poskytovány (servis)) a přinesla požadovanou míru výnosnosti.

22 Finanční leasing s následnou koupí
Je daňově uznatelný jak na straně poskytovatele i příjemce leasingu. Z důvodu daňové uznatelnosti musí být doba trvání leasingové smlouvy delší než 20% stanovené doby odpisování předmětu leasingu. Nejkratší lhůta je tři roky, u nemovitosti pak osm let. Po dobu trvání leasingové smlouvy je předmět zařazen v majetku poskytovatele, který jej odepisuje, přičemž může využít tzv. leasingových odpisů. Pro daňovou uznatelnost výdajů u příjemce platí podmínka, že kupní cena předmětu po ukončení doby leasingu není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by věc měla při rovnoměrném odepisování k datu prodeje. Finanční leasing je daňově výhodný pro poskytovatele i příjemce leasingu, neboť vstupní cenu předmětu lze zahrnout do daňově účinných výdajů za dobu podstatně kratší než při přímém nákupu. Zdroj:

23 Business Angels Business angel je investor/soukromá osoba, který využívá soukromý kapitál na financování podniků s výrazným růstovým potenciálem, aby zhodnotil svůj vklad. Oproti venture kapitálovým fondům nabízí Angel i určité odborné znalosti, orientaci v daném oboru a kontakty na strategické partnery. Investiční vstup omezen na předem stanovené období, na jehož konci investor odprodá svůj podíl. Business Angels tedy nehledají pouze nejvyšší výnos, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují. Jelikož se v případě Business Angels jedná o individuální investory, sdružují se často do tzv. Business Angels sítí s cílem efektivnějšího přístupu k informacím a racionálnějšímu investování kapitálu. Business Angels jsou fyzické osoby, které ve svém profesionálním životě byly či jsou úspěšnými podnikateli nebo manažery.

24 Business Angels Výhody:
Mohou pomoci otevřít dveře do dalšího podnikání či k dalším investicím prostřednictvím svých kontaktů. Mohou předat cenné zkušenosti. V průběhu investice nedochází k odčerpávání volných finančních prostředků ze společnosti, neboť veškeré zisky jsou reinvestovány. Tím společnost sílí a narůstá její hodnota. Nevýhody: Za vložené prostředky požaduje protihodnotu, kterou je minoritní podíl ve firmě a odpovídající pravomoc k ovlivňování jejího chodu. Business Angels mají tendenci investovat ve svém okolí, tedy v blízkém geografickém regionu. Předpokládá se, že v určitém, předem dohodnutém okamžiku, z firmy vystoupí.

25 Dotace na společensky účelná pracovní místa
Obecně – společenský účelná pracovní místa jsou pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání (nezaměstnanými). Tímto místem je i to, kdy po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání „zaměstná sám sebe“, tedy začne podnikat. Začínající podnikatele mohou získat i více než 90 tisíc korun. O dotaci může žádat jen uchazeč o zaměstnání a podnikatelská činnost musí být jedinou jeho hlavní činností. Samostatně výdělečnou činnost je třeba vykonávat po stanovenou dobu (různé 1 – 2 roky). 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti § 113 Společensky účelná pracovní místa

26 Podpora tvorby pracovních míst u zaměstnavatelů
Podporu ve formě příspěvků na mzdové náklady vynaložené na zaměstnance může dostat zaměstnavatel, který se rozhodne navýšit počet svých zaměstnanců a vytvořit nové pracovní místo. Podpora může být poskytována po dobu 6 – 12 měsíců ve výši vycházející z měsíčních nákladů na velehrubou mzdu zaměstnance. Finanční podpora může činit až 100 % mzdových nákladů na vytvořené nové pracovní místo, maximálně ale trojnásobek minimální mzdy měsíčně. Podpora je omezena maximální částkou 130 000,- Kč na jedno vytvořené nové pracovní místo.

27 Dotace – nevratná podpora, většinou se spoluúčastí podniku
Strukturální fondy EU – v ČR mají podobu OP Podnikání a inovace - je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Tzv. Norské fondy


Stáhnout ppt "Zdroje financování malých firem"

Podobné prezentace


Reklamy Google