Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekuční řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekuční řízení."— Transkript prezentace:

1 Exekuční řízení

2 Obecná charakteristika
Možnost vynucení splnění povinnosti uložené vykonatelným exekučním titulem. Alternativa k soudním výkonu rozhodnutí. Termín „exekuce“.

3 Prameny právní úpravy Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád – EŘ) a o změně dalších zákonů – subsidiární použití o.s.ř. Prováděcí předpisy k EŘ – vyhláška MS č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora - vyhláška MS č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí - vyhláška MS č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

4 Soudní exekutor Fyzická osoba splňující předpoklady dle EŘ, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Předpoklady: státní občanství ČR plná způsobilost k právním úkonům úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v ČR bezúhonnost tříletá exekutorská praxe exekutorská zkouška.

5 Činnost soudních exekutorů
Provádění exekučního řízení Další činnost soudního exekutora: poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností provádění autorizované konverze dokumentů podle zvláštního právního předpisu sepisování listiny (dle § 77 a násl. EŘ sepisuje exekutorské zápisy) a jiná činnost, stanoví-li tak EŘ (např. přijímá peníze, listiny a věci movité do úschovy v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením)

6 Exekuční řízení -Subjekty řízení
1. Exekuční soud Věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud. Místní příslušnost - soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. 2. Účastníci – účastníky řízení jsou oprávněný a povinný. Soudní exekutor - exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud svým rozhodnutím pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony soudu.

7 Exekuční řízení - zahájení
Dispoziční zásada – exekuční řízení lze zahájit pouze na návrh. Řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel exekutorovi nebo příslušnému soudu. Povinnou náležitostí návrhu je označení exekutora, který má být pověřen provedením exekuce. K návrhu musí být přiložen originál nebo kopie exekučního titulu s potvrzením jeho vykonatelnosti.

8 Exekuční titul Exekučním titulem je:
a) vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, c) vykonatelný rozhodčí nález, d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a) EŘ, e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír, f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

9 Exekuční řízení - průběh
Exekuční řízení nelze přerušit. Prominutí zmeškání lhůty není přípustné. Nelze podat návrhu na obnovu exekučního řízení. Soud rozhoduje usnesením. Soudní exekutor rozhoduje usnesením, exekučním příkazem a příkazem k úhradě nákladů exekuce.

10 Exekuční řízení - průběh
Exekutor, kterému došel návrh oprávněného na nařízení exekuce, předloží tento návrh spolu s exekučním titulem nejpozději do 15 dnů soudu a požádá ho o udělení pověření k provedení exekuce. Soud návrh posoudí a do 15 dnů: nejsou-li splněny stanovené předpoklady k nařízení exekuce návrh zamítne. jsou-li splněny předpoklady - soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora. Nestanovuje, jakým způsobem má být exekuce provedena.

11 Exekuční řízení - průběh
Proti usnesení o nařízení exekuce je odvolání přípustné – nemá odkladný účinek. Dle § 44 odst. 7 EŘ – generální inhibitorium- Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

12 Exekuční řízení - průběh
Exekutor pověřený exekucí se musí postarat o její provedení. Po doručení usnesení o nařízení exekuce rozhodne exekutor o způsobu exekuce a vydá exekuční příkaz – zvláštní procesní forma – účinky nařízení výkonu rozhodnutí dle o.s.ř. Proti exekučnímu příkazu není přípustný žádný opravný prostředek. Exekuce se provede po právní moci usnesení o nařízení exekuce. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

13 Exekuční řízení – druhy a způsoby exekuce
Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést: a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, b) přikázáním pohledávky, c) příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, d) prodejem movitých věcí a nemovitostí, e) prodejem podniku. Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky: a) vyklizením, b) odebráním věci, c) rozdělením společné věci, d) provedením prací a výkonů. Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí.

14 Exekuční řízení – druhy a způsoby
Nepostačuje-li jeden z těchto způsobů k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně.

15 Exekuční řízení-odklad a zastavení exekuce
O odkladu exekuce rozhoduje soud dle § 266 o.s.ř. – odloží –li exekuci dle § 266 odst. 1 rozhodne také o době, na kterou se odkládá. O zastavení exekuce rozhoduje soud dle § 268 a 290 o.s.ř. Zvláštní důvod zastavení řízení : Nesloží-li oprávněný ve lhůtě určené exekutorem přiměřenou zálohu na náklady exekuce, soud na návrh exekutora exekuci zastaví. Soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny náklady exekuce.

16 Exekuční řízení-průběh
Exekuce končí: Zastavením Uspokojením oprávněného Upuštěním od exekuce - § 46 EŘ (Exekutor upustí od provedení exekuce jen tehdy, splní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, a uhradí náklady exekuce.) Vyčerpáním předmětu řízení

17 Náklady exekuce Náklady exekuce tvoří: odměna exekutora,
náhrada nákladů paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, popř. DPH. +Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku.

18 Náklady exekuce Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný.
Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný.

19 Náklady exekuce Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný prostředek.


Stáhnout ppt "Exekuční řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google