Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektromagnetick á pole MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektromagnetick á pole MUDr. Rastislav Maďar, PhD."— Transkript prezentace:

1 Elektromagnetick á pole MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

2 Elektromagnetická pole Je jednou z forem hmoty, kter á interaguje s člověkem různým způsobem Přirozen é a uměl é Mohou působit negativně když se n á hle změn í jejich intenzita nebo jejich charakter Člověk nen í smyslami varov á n, že se v silov é m poli nach á z í

3 Elektromagnetická pole Statick á Časově proměnn á (harmonick á – sinusov á, pulzn í ) Elektromagnetick á z á řen í Radiov é, mikrovlny, infračerven é, viditeln é, ultrafialov é, RTG, gama Rozdělen í na z á kladě frekvence a vlnov é d é lky

4 Přirozené zdroje Z á řen í z oblasti radiovln – ve formě elektromagnetických pulzných vln se vyskytuje na čele studených front a za bouř í se značnou intenzitou

5 Umělé zdroje Oscilačn í obvody a uměl é ant é ny Rozvoj technick é ho potenci á lu lidstva Zamořen í elektromagnetickým z á řen í m

6 Radiovlny a mikrovlny Rozhlas, televize, tepelný ohřev, vysokoteplotn í plazma, gener á tory mikrovln, MRI, poč í tače, mobiln í telefony

7 Elektrické pole Nepohybuj í c í se elektrický n á boj Vytv á ř í okolo sebe elektrostatick é pole – V/m Za běžn é atmosferick é situace je u povrchu Země 140 V/m Obrazovky TV př í jmačů až 500 kV/m

8 Magnetické pole Pohybuj í c í se elektrický n á boj Vytv á ř í kolem sebe elektrodynamick é a magnetick é pole A/m Vět š inou se charakterizuje tzv. magnetickou indukc í v T (Tesla)

9 Magnetické pole V na š ich podm í nk á ch indukce statick é ho geomagnetick é ho pole je cca 60 mikroTesla V průmyslu – až jednotky Tesla

10 Biologické účinky Neuropsychick é Při vysok é hustotě vln – hynut í rostlinstva a drobných zv í řat Pro člověka vět š inou reverzibiln í Ženy citlivěj ší než muži

11 Biologické účinky Časový průběh – pole pulzn í ho charakteru jsou biologicky ú činněj ší než pole nepulzn í Vlnov á d é lka - cm a dm – mohou pronikat hlouběji do tk á n í a zasahovat životně důležit é org á ny - mm jsou plně absorbov á ny kůži Gradient a lokalizace – nehomogenn í pole je ú činněj ší než homogenn í, oblast hlavy u vy šší ch obratlovců je nejcitlivěj ší

12 Biologické účinky Expozice – neexistuje ú měrnost mezi d é lkou expozice a ú činkem 3 možn é odpovědi: - indiferentn í odezva – funkčn í změny nepřesahuj í fyziologick é normy - aktivn í adaptace – nespecifick é ú činky - extr é mn í ú činky – kumulativn í různeho typu K maximu absorbce doch á z í, je-li vektor intenzity elektrick é ho pole rovnoběžný s del ší osou těla

13 Měření a hodnocení Vyhl áš ka 408/1990 Sb. O ochraně zdrav í před nepř í znivými ú činky elektromagnetick é ho z á řen í - stanov í požadavky pro pr á ci a pobyt v eletromagnetických pol í ch vysokých a velmi vysokých frekvenc í P á smo niž ší ch frekvenc í do 60 Hz – běžn é spotřebiče – nen í vyhl áš kou pops á no Stanoven í nejvy šší ch př í pustných hodnot oz á řen í obyvatelstva

14 Principy ochrany zdraví Ochrana časem – sn í žen í expozičn í doby, stř í d á n í pracovi š ť Ochrana vzd á lenost í – výkonov á hustota ubýv á se čtvercem vzd á lenosti Ochrana st í něn í m


Stáhnout ppt "Elektromagnetick á pole MUDr. Rastislav Maďar, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google