Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast veřejnosti ve veřejné správě 20. března 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast veřejnosti ve veřejné správě 20. března 2009."— Transkript prezentace:

1 Účast veřejnosti ve veřejné správě 20. března 2009

2 Programy bloků 20.3.2009  Veřejnost – pojem  Kontrola veřejné správy  Účast v řízeních  Právo na informace 10.4.2009  Realizace ústavně zaručených práv  Účast veřejnosti na místní správě  Správní soudnictví

3 Literatura Eichlerová, K.: Zásada veřejnosti v právu veřejném. Univerzita Karlova Praha, 2000. Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 6. vydání. C. H. Beck Praha, 2006. Kadečka, S.: Právo obcí a krajů v České republice. C. H. Beck Praha, 2006. Korbel F. a kol.: Právo na informace. Komentář. Linde Praha, 2005. Kužílek, O., Žantovský, M.: Svoboda informací (Svobodný přístup k informacím v právním řádu ČR). Linde Praha, 2002. Nahodil, T., Říčka, T.: Místní referendum v České republice. Linde Praha, 2004 Pomahač, R.: Průvodce veřejnou správou. ISV nakladatelství Praha, 1999. Pomahač, R., Průcha, P.: Lexikon Správní právo. Sagit Ostrava, 2002. Pomahač, R., Vidláková O.: Veřejná správa. C. H. Beck Praha, 2002. Průcha P.: Základní pojmy a instituty správního práva. Masarykova univerzita Brno, 1998. Sládeček, V.: Obecné správní právo. ASPI Praha, 2005.

4 Úvod Co si představujete pod souslovím účast veřejnosti ve veřejné správě?

5 Úvodní poznámky účast veřejnosti – idea každého demokratického státu občan – partner veřejné správy:  úředník již není anonymní  demokratický charakter státu  distribuce veřejných služeb  klienti veřejné správy  rostoucí náklady na veřejný aparát, nutnost hodnotit produktivitu  kulturní změna

6 Projekt PUMA/OECD posílení vztahu vláda – občané praktická příručka úředníků  plnit slíbené úkoly  sledovat čas  pracovat na vyváženosti různých zájmů  být připraven na kritiku  otevřenost

7 Principy úspěšné participace veřejnosti na veřejné správě angažovanost práva jasnost čas objektivita zdroje koordinace odpovědnost vyhodnocení aktivní občanství

8 Veřejnost Co to je? Encyklopedie Diderot: „Ta část společnosti, která se angažuje na společenském dění v celku nebo na jeho konkrétních problémech.“

9 Aarhuská úmluva "veřejnost" znamená jednu nebo více fyzických nebo právnických osob a - v souladu s vnitrostátní právní úpravou nebo praxí - jejich sdružení, organizace nebo skupiny; "dotčená veřejnost" je veřejnost, která je - nebo může být - ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování určitý zájem; pro účely této definice se u nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí a splňujících požadavky vnitrostátních právních předpisů předpokládá, že mají na environmentálním rozhodování zájem.

10 Prof. M. Damohorský jednotlivé fyzické či právnické osoby neformální skupiny osob bez právní subjektivity formální skupiny osob bez právní subjektivity formalizované skupiny osob s právní subjektivitou

11 Veřejná správa a její kontrola VS = správa veřejných záležitostí realizovaná jako projev výkonné moci ve státě kontrola = činnost, jejímž prostřednictvím se zjišťují nedostatky a odchylky kontrolované činnosti od žádoucího stavu a stanoví opatření k nápravě kontrola VS = provádění veškerých potřebných činností ve veřejné správě v odpovídajícím rozsahu, směru a čase  správní kontrola  vnější kontrola VS

12 Ideální úředník veřejné správy

13 Účast v řízeních kdo je účastníkem řízení? jaká jsou práva a povinnosti účastníků řízení?

14 Účastníci řízení § 27 (1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. (2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. (3) Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1. § 28 (1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.

15 Práva účastníků řízení podat návrh na zahájení řízení na poučení od správního orgánu namítat podjatost úřední osoby být informován o osobách provádějících úkony v řízení na tlumočníka být zastoupen podávat návrhy a být slyšen nahlížet do spisu požádat o prominutí zmeškání úkonu požádat o povolení změny obsahu podání být vyrozuměn o zahájení řízení ex offo být vyrozuměn o ústním jednání být vyrozuměn o provádění důkazů mimo soudní jednání být vyrozuměn o ustanovení znalce žádat o předběžné opatření navrhnout přerušení řízení na oznámení rozhodnutí požadovat písemné potvrzení o ústně vyhlášeném rozhodnutí požádat o stejnopis rozhodnutí podat stížnost v případě nečinnosti orgánu podat odvolání, rozklad být vyrozuměn o podaném odvolání podat návrh na vydání nového rozhodnutí podat návrh na obnovu řízení navrhnout výkon rozhodnutí

16 Povinnosti účastníků řízení součinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení prokázat totožnost jako žadatel označit další jemu známé účastníky řízení nahradit náklady řízení

17 Řízení správní která nemají povahu správního řízení:  EIA, SEA  územní plánování  připomínky, námitky, vyjádření

18 Ochrana životního prostředí občanská sdružení - § 80 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny právo na příznivé životní prostředí

19 Právo na informace čl. 17 odst. 1 LZPS  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím čl. 35 odst. 2 LZPS  123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí otevřenost a průhlednost veřejné správy

20 Omezení práva na informace stanoveno zákonem v demokratickém státě nezbytné v zájmu ochrany taxativně vyjmenovaných hodnot konflikt s jinými úst. zaručenými právy – zejm. čl. 10 LZPS

21 Dva přístupy aktivní jednání osoby vyhledávající informace  žádost aktivní jednání veřejné správy  způsob umožňující dálkový přístup

22 Informace každé sdělení obohacující vědomí příjemce to, čím povinný subjekt disponuje, co má mít i to, co musí na základě žádosti teprve vytvořit

23 Postup vyřízení žádosti odkaz na zveřejněnou informaci výzva k doplnění žádosti  nedoplní údaje o žadateli – odložení  nedoplní nesrozumitelnou žádost – odmítnutí poskytnutí informace odmítnutí žádosti

24 Praktický úkol Probíhá v České Třebové nějaké aktuální výběrové řízení na pozici pracovníka obecního úřadu? Kdy bude sejmuto oznámení o zahájení řízení – odkanalizování obce Čistá (okr. Litomyšl?) Najděte na úřední desce Magistrátu města Olomouce následující informace týkající se Petra Obselky:  jaké usnesení je zde vyvěšeno? (čeho se týká?)  kdo usnesení vydal?  dokdy si může usnesení převzít? Kdo je vlastníkem budovy č. p. 1 v Olomouci, část Olomouc? Jaké je parcelní číslo parcely, na níž je budova umístěna? Jak je nemovitost chráněna? Vázne na nemovitosti nějaké omezení vlastnického práva? Kdo je předsedou parlamentního výboru pro životní prostředí? Hrozí někde v Pardubickém kraji povodňový stav? Kolik žádostí o informace dle z. č. 106/1999 Sb. zaevidovala CENIA v roce 2007? Jak byly žádosti vyřízeny? Jaké stanovisko (kladné či záporné) vydal Krajský úřad Zlínského kraje k posuzování vlivů výroby vyvíječe plynu pro airbagy automobilů (navýšení výrobní kapacity) na životní prostředí? Kdy jej vydal? Jaké druhy dávek se vyplácí z nemocenského pojištění zaměstnanců? Kolik Italů s povoleným pobytem bylo na území ČR evidováno k 31.1.2009? Kolik z nich zde bylo přihlášeno k trvalému pobytu a kolik z nich k pobytu dlouhodobému?

25 Děkuji za pozornost! Nashledanou 10. dubna!


Stáhnout ppt "Účast veřejnosti ve veřejné správě 20. března 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google