Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ř ednáška II. VIKBB35 Mgr. Helena Selucká.  Vra ť te se ke své „v ě kové skupin ě “.  Najd ě te, jak se knihovna sna ž í p ř iblí ž it této v ě kové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ř ednáška II. VIKBB35 Mgr. Helena Selucká.  Vra ť te se ke své „v ě kové skupin ě “.  Najd ě te, jak se knihovna sna ž í p ř iblí ž it této v ě kové."— Transkript prezentace:

1 P ř ednáška II. VIKBB35 Mgr. Helena Selucká

2  Vra ť te se ke své „v ě kové skupin ě “.  Najd ě te, jak se knihovna sna ž í p ř iblí ž it této v ě kové skupin ě ?  Jaké programy pro n ě knihovna p ř ipravuje?  Jaké knihy jsou pro n ě vhodné? (P ř ineste 2-3 p ř íklady)

3  Vlasy mu vstávají z…  Do o č í mu padnou barvy, obrázky.  Poslouchá rodi č e, vychovatelky.  Ř íká: „Pro č ?“  V ž aludku mu le ž í zákazy, rodi č e.  Tou ž í po hra č kách, poznávání, kamarádech.  Krá č í do reality.  Je naivní, snadno ovladatelný.

4  Nejd ů le ž it ě jší období pro formování č tená ř ství.  P ř evládá č innost první signální soustavy.  Dynamické období – neustále poznávají sv ě t.  Od p ě ti let se p ř i poslechu objevuje nejen osobní zaujetí, ale také v ů le.  Mate ř ská škola – skupinové hry, hry na školu.  Č tená ř ství obrazu, dominantní role ilustrací.  U č ení se p ř íb ě hu zpam ě ti.  Rytmické texty, krátké p ř íb ě hy, „spot ř ební knihy“.

5

6

7  Awdry, W.: O Mašince Tomášovi  Bo ř ek stavitel (P ř íb ě hy ze Slune č nicového údolí)  Ve č erní č kové p ř íb ě hy ( Č tvrtek, Č echura, Šrut…)  Víly, kon ě, dopravní prost ř edky, zví ř ata, hasi č i, dinosau ř i  Disney  Knihy nakladatelství Thovt  Leporela  Opi č ka Rozárka

8  Vlasy mu vstávají z úkol ů, poznámek, zarach ů, psaní, č tení.  Do o č í mu padnou nové PC hry, zví ř ata, malování, hra č ky.  Poslouchá rodi č e, u č itele, autority, pohádky.  Mluví o kamarádech, hra č kách, u č itelce, škole.  V ž aludku mu le ž í, ž e musí vydr ž et na jednom míst ě celou hodinu vkuse, úkoly, hodiny, po č ítání, č tení, psaní…u ž si nehraje jako v MŠ.  Tou ž í po zví ř eti, hra č kách, sladkostech.  Krá č í k v ě tší samostatnosti, do 2. t ř ídy.

9  Nástup do školy jako první mezník v ž ivot ě – na prvním míst ě u ž není hra.  Snaha vyniknout.  P ř ed č ítání, samostatná č etba – vhodný výb ě r.  St ř ídání aktivit ( č as na soust ř ed ě ní, č as na hru).  Sdílení zá ž itk ů (vymýšlení zá ž itk ů ).

10

11  První č tení  Nau č ná literatura (První č tení s pou č ením)  Obrázkové č tení  Analyticko-syntetická metoda výuky č tení / Genetická metoda výuky č tení  Hledej a najdi  Š ňů rka plná písmenek

12  Vlasy mu vstávají ze školy, rodi čů.  Do o č í mu padne zakázané ovoce.  Poslouchá rodi č e, u č itele.  Ř íká sprostá slova, l ž i, výmluvy.  V ž aludku mu le ž í domácí úkoly, povinnosti.  Tou ž í po po č íta č i, mobilech, nových videohrách, co mají ostatní.  Krá č í ke krátkodobým cíl ů m.

13  Za č íná „pravý v ě k u č ení“.  Č etba vede k rozvoji slovní zásoby.  Praktická zkušenost.  D ů le ž itou roli hraje motivace i stimulace.  Touha po poznání.

14

15  P ř íb ě hy ze sv ě ta zví ř at  P ř íb ě hy o d ě tech, humor  Komiksy (An č a a Pepík, Č ty ř lístek, Yakari…)  První č tení  Pracovní listy  Jednoduché dobrodru ž né p ř íb ě hy  Mluvící zví ř ata, Slavná dobrodru ž ství

16  Vlasy mu vstávají z domácích povinností, mladších sourozenc ů.  Do o č í mu padnou starší spolu ž áci.  Poslouchá rodi č e, u č itele.  Ř íká: „Dojdi po škole na h ř išt ě, dáme cígo.“  V ž aludku mu le ž í škola.  Tou ž í po kamarádech.  Krá č í k novým poznatk ů m, kamarádstvím.

17  Náro č né získat si jejich pozornost.  Velmi ž ivé období.  U chlapc ů klesá vztah k č etb ě.  Velká výb ě rovost.  Touha „být starší“ – p ř ed nástupem na druhý stupe ň.  Starší kamarádi.  Velký vliv médií.

18

19  Detektivky  Jednoduché „gamebooky“  Kouzlení  Deskové hry  Sv ě t PC her  Komiksy (Garfield, Tintin, Asterix…)  Kdo hledá, najde

20  Vlasy mu vstávají z autorit (ze školníka).  Do o č í mu padnou dívky/chlapci/parta.  Poslouchá rodi č e.  Ř íká namachrované kecy („To m ě nezajímá“.  V ž aludku mu le ž í domácí úkoly, povinnosti.  Tou ž í po zábav ě, kamarádech, jídle.  Krá č í k vysv ě d č ení.  Je tvárný.

21  Puberta/pubescence.  Vzr ů stá sebev ě domí.  Ztoto ž n ě ní se s hlavním hrdinou.  Snaha vyniknout.  První zamilovanost, rozchody, konflikty.  S p ř echodem na druhý stupe ň op ě t zm ě na návyk ů.  Vzdalování chlapc ů a dívek.

22

23  Riordan, R.: Percy Jackson  Detektivky  Fantasy p ř íb ě hy  Povinná č etba  Biologie, psychologie  D ě sivé d ě jiny, D ě sivé…  Dív č í romány  Horory  Upí ř i  Starý zákon, Ř ecké báje

24  Vlasy mu vstávají z toho, ž e nebude frikulín v part ě.  Do o č í mu padne druhé pohlaví.  Poslouchá kecy od rodi čů, u č itel ů.  Ř íká: “Pohoda, v klíde č ku.“  V ž aludku mu le ž í autority (rodi č e, u č itelé).  Tou ž í po husté párty.  Krá č í k maturit ě, výu č nímu listu.

25  P ř íprava na p ř estup na st ř ední školu (výb ě r povolání).  P ř íklon k literatu ř e pro dospívající (pro dosp ě lé).  Velký vliv kamarád ů, okolí.  Diferenciace mezi č tená ř i a ne č tená ř i (m ůž e, ale nemusí p ř etrvat do dosp ě losti).

26

27  Literatura o hudb ě  Horory  Komiksy  Témata sociáln ě patologických jev ů  B ř ezinová, I.: Holky na vodítku  F., Christiane: My d ě ti ze stanice ZOO  Meyer, S.: Stmívání…  Cizí slovo poezie, Horory

28  Vlasy mu vstávají ze školy.  Do o č í mu padne p ě kná sle č na (chlapec).  Poslouchá rodi č e.  Ř íká sprostá slova, odmlouvá.  V ž aludku mu le ž í domácí úkoly, povinnosti.  Tou ž í po „ d ě lat si, co chci.“  Krá č í tam, kam ho parta vede.  Je tvárný.

29  Postpubescence, adolescence.  Dozrávání osobnosti.  Silná citová vzplanutí, sexuální zkušenosti.  Deduktivní myšlení p ř evládá nad induktivním ( ž ivotní zkušenost).  Zlomem je nástup do zam ě stnání.

30

31  Fond D-3 – odkaz do kataloguodkaz do katalogu  Groening, M.: Futurama  Collins, S.: Hunger Games  Noël, A.: Nesmrtelní  O'Malley, B. L.: Scott Pilgrim  Nix, G.: Za Zdí  Lanczová, L.

32  Vlasy mu vstávají ze zkouškové období.  Do o č í mu padne zábava.  Nemusí nic poslouchat.  Ř íká: „Nestíhám.“  V ž aludku mu le ž í zlí profeso ř i.  Tou ž í po úsp ě chu.  Krá č í k titulu.

33

34  Festival v ě dy (Noc v ě dc ů )  P ř ednáška AU-PAIR pobyty Evropa a USA

35  Vlasy mu vstávají ze strachu, ž e nebude mít práci.  Do o č í mu padne p ě kný: byt, ž ena, mu ž, pracovní p ř íle ž itosti.  Poslouchá zam ě stnavatele, rodi č e.  Ř íká: „Chci být nezávislý.“  V ž aludku mu le ž í rady druhých.  Tou ž í po rodin ě, práci, št ě stí, seberealizaci.  Krá č í k pokojnému rodinnému ž ivotu, ke karié ř e.

36

37  Výstava Strom roku  Výstava Ne násilí na Ž ENÁCH  Výstava Fenomén kniha  Poprvé do školy-Poprvé do knihovny

38  Vlasy mu vstávají ze starostí, z d ě tí.  Do o č í mu padnou milující potomci, č as pro sebe.  Poslouchá šéfa v práci, d ě ti.  Ř íká, co chce.  V ž aludku mu le ž í ž ivotní bilance.  Tou ž í po š ť astném rodinném ž ivot ě bez problém ů, po uznání, klidu.  Krá č í ke spokojené budoucnosti sebe a hlavn ě d ě tí. Dospělý do 50 let

39

40  Beseda s arktickým ekologem a biologem: Z Brna do Arktidy  Babylonfest 2012 – literární dílna prom ě ny jazyka  Beseda s Vlastimilem Ondruškou  Velký k ř í ž ovká ř ský týden  Brn ě nské dny pro zdraví

41  Vlasy mu vstávají ze zvládání moderních technologií, samoty.  Do o č í mu padne rodina.  Musí poslouchat mladé.  Ř íká ž ivotní moudrosti.  V ž aludku mu le ž í politika.  Tou ž í po klidném, spokojeném rodinném ž ivot ě.  Krá č í „pry č od samoty do spole č nosti“.

42

43  Den senior ů  Klub senior ů  Pavel Blatný – „Na odchodnou“ – významný hudební skladatel p ř edstaví své skladby ur č ené k poslední cest ě č lov ě ka.  PC kurzy pro seniory

44  Č tená ř ství, jeho význam a podpora: Výzkum, teorie a praxe v Č eské republice a Spolkové republice N ě mecko.: p ř ednášky z odborného seminá ř e..., Lesen, seine Bedeutung und Förderung : Forschung, Theorie und Praxis in der Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland : Vorträge aus dem Fortbildungstag... Praha: Svaz knihovník ů a informa č ních pracovník ů, 2008. Edice Aktuality SKIP. ISBN 80-85 851-18-0.  CHALOUPKA, Otakar. Horizonty č tená ř ství (Aktivita, prom ě nlivost a výchova č tená ř ství pubescentního dít ě te). Praha: Albatros, 1971.  CHALOUPKA, Otakar. Próza pro d ě ti a mláde ž : Její otázky, p ů sobení a perspektivy. Praha: Albatros, 1989.  CHALOUPKA, Otakar. Rodina a po č átky d ě tského č tená ř ství. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-40-8.  CHALOUPKA, Otakar. Škola a po č átky d ě tského č tená ř ství. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-41-6.  CHALOUPKA, Otakar: Rozvoj d ě tského č tená ř ství. Praha: Albatros, 1982.  Jací jsme č tená ř i: sborník z mezinárodního seminá ř e. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyn ě, 2010. ISBN 978-80-7414-241-3.  SMETÁ Č EK, Vladimír. Vývoj d ě tského č tená ř e a školní č etba na základní škole: (predik č ní model d ě tského č tená ř e). Olomouc: Krajský pedagogický ústav, 1988.


Stáhnout ppt "P ř ednáška II. VIKBB35 Mgr. Helena Selucká.  Vra ť te se ke své „v ě kové skupin ě “.  Najd ě te, jak se knihovna sna ž í p ř iblí ž it této v ě kové."

Podobné prezentace


Reklamy Google