Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. D. Kubíčková, CSc. 1. přednáška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. D. Kubíčková, CSc. 1. přednáška"— Transkript prezentace:

1 Ing. D. Kubíčková, CSc. 1. přednáška
Účetnictví B Ing. D. Kubíčková, CSc. 1. přednáška

2 Účetnictví – předmět učebního plánu
Zařazení : 2. sem. Rozsah výuky : 2/1 týdně (presenční studium) 10 za sem. (kombinované – distanční - studium) Zakončení : zápočet /zkouška (5 kreditů) podmínky pro získání zápočtu : 1) účast na cvičeních (se zohledněním předcházejícího studia), 2) 2 průběžné testy (dle vyučujícího na cvičeních) Zkouška - písemný test (úspěšně složený) → ústní část

3 Účetnictví – studijní literatura
Základní: 1) KUBÍČKOVÁ D., Základy účetnictví, Praha : Eupress 2006 2) KUBÍČKOVÁ D., SCHRÁNIL P., Finanční účetnictví, Praha : Eupress 2006 3) PELÁK J., Účetnictví v příkladech, Praha : VŠE 2008 4) právní předpisy (Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví, Vyhláška 500/2002 Sb., České účetní standardy pro podnikatele) Doporučená: 5) KOVANICOVÁ D., KOVANIC P.: Poklady skryté v účetnictví, I. díl. Jak porozumět účetním výkazům, 6. vyd., Praha : Polygon 2001 6) SLÁDKOVÁ E. a kol., Finanční výkaznictví a mezinárodní účetní standardy, Praha : Bilance 2009

4 Informace na IS školy Osnova předmětu, obsah přednášek Literatura
Požadavky na zápočet Vzorový test = IS-studijní materiály-ZUc-Učební materiály

5 1. přednáška Osnova 1. přednášky:
1) Účetnictví a jeho místo v běžném životě a v ekonomice: - informace a řízení, - řízení a ekonomika - funkce účetnictví, 2) Systém ekonomických informací a systém účetnictví 3) Historie účetnictví 4) Uživatelé účetních dat, 5) Způsob presentace účetních dat – účetní výkazy 6) Současná regulace účetnictví v ČR, právní předpisy a účetnictví

6 1) Účetnictví a jeho místo v běžném životě
Pojmy užívané v běžném životě: Zisk, Kapitál, Tržby, Náklady, Doklady, Inventura …..

7 O čem účetnictví je ???? Příklad: Stánek s občerstvením na vinobraní (víno bude prodávat soused): potřebujeme : Párky Chléb Stánek (nájem) Tácky Hořčice Kečup Nádoby na ohřívání Ubrousky Vařič (pokud nebude součástí stánku) …

8 Co je ještě důležitější ???
Kde vzít peníze na pořízení („finance“) Vlastní úspory (7 000,-) Příspěvek od rodičů (5 000,-) Kamarád půjčí (5 000,-) Část prostředků (tácky, ubrousky) nemu-síme hradit okamžitě (faktura = 1500,-)

9 Je dobré si všechno uspořádat :
Co k činnosti máme ? Odkud jsme na to vzali ? -vařič, nádoby na ohřívání ,- -vlastní úspory a od rodičů ,- -párky, chléb, hořčici, kečup, ubrousky, tácky, 12 000,- -Půjčka od kamaráda 5 000,- -peníze na zaplacení nájmu aj ,- -Dluh u dodavatelů zboží ,- Celkem maj ,- Celkem zdrojů ,-

10 Je dobré si všechno uspořádat :
Co k činnosti máme ? Odkud jsme na to vzali ? -vařič, nádoby na ohřívání ,- -vlastní úspory a od rodičů ,- -párky, chléb, hořčici, kečup, ubrousky, tácky 12 000,- -Půjčka od kamaráda 5 000,- -Půjčka-strýc ,- -peníze na zaplacení nájmu aj ,- -Dluh u dodavatelů zboží ,- Celkem maj ,- Celkem zdrojů 18 500,- 21 000,-

11 Shrnutí : Tento přehled vypovídá : o tom, co máme, a
o tom, odkud jsme vzali prostředky = poskytuje základní informace o tom, kolik majetku firma využívá, a o tom, kolik komu dluží = nejdůležitější údaje (informace) pro řízení chodu firmy = základem způsobu evidence majetku podniku označované jako účetnictví

12 2) Informace a řízení Řízení bývá v nejobecnější úrovni vymezováno jako cílevědomé usměrňování řízeného objektu řídícím subjektem k dosažení předem stanoveného cíle. Informace = sdělení o skutečnostech, které se stává základem pro přijímaná rozhodnutí, a to jak ve fázi poznávací, tak ve fázi dispoziční, tj. jak na místě východiska, na jehož základě je rozhodnutí prováděno, tak ve formě sdělení budoucí či konečné podoby výsledku činnosti . Proces řízení = nepřetržitá řada rozhodování, v nichž na základě zjištění údajů o současném stavu a jejich porovnání se stavem očekávaným se rozhoduje o způsobech, které by zajistily jejich co největší soulad. Informace = základní nástroj řízení.

13 Řízení podniku Podnik = základní organizační jednotka, v níž probíhá ekonomický proces – základní cíl = dosahovat zisku prostřednictvím uspokojování potřeb lidí Procesy v podniku je nutno usměrňovat ke stanovenému cíli k tomu jsou nutné informace: - o skutečném stavu řízeného subjektu (podniku) - o stavu žádoucím (plánovaném) a - o rozdílech mezi nimi a - o tom, jaké úkony povedou k cílové podobě.

14 Obsahem procesů v podniku
- je využívání prostředků určených k podnikání: prostředky k podnikání = majetek podniku , který má přinášet ekonomický prospěch Příklad: Ve stánku s občerstvením jsou využívány nádoby a vařič spolu s přípravou a prodejem potravin pro poskytování služeb občerstvení.

15 Úkol účetnictví Základním úkolem účetnictví je : poskytovat informace
o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení, správu a pro další účely (např. pro hodnocení podniku bankou při poskytnutí úvěru, pro vstup investora, pro finanční a daňovou kontrolu apod.) - pro různé uživatele

16 Funkce účetnictví - podrobněji
poskytuje informace a) pro ochranu a správu majetku b) pro operativní i strategické řízení podniku c) pro vyměření daňové povinnosti d) pro posuzování ekonomické situace a výkonnosti podniku (pro různé subjekty - banky, investory, burzovní instituce) e) a je zároveň důkazním prostředkem při vedení sporů

17 Předmět zobrazování v účetnictví
Obecně: majetek podniku a jeho změny za sledované období Předmět konkretizují jednotlivé dílčí prvky, o kterých účetnictví vypovídá ve svých výkazech: - majetek (aktiva) - závazky - kapitál - hospodářský výsledek: - náklady - výnosy

18 Informace x ekonomické informace
Důležité: Podnikové procesy mají mnoho stránek: - ekonomická (objem majetku, objem zisku, …) - technická (výkonnost, spotřeba, … - sociální (vzdělání pracovníků, …) - psychologická (pracovník jako osobnost, …) - kulturní (zvyky, hodnoty, tradice…) - ekologická (vliv na životní prostředí, …) = informace ekonomické, technické, sociální …. Účetnictví – poskytuje informace o ekonomické stránce procesů v podniku, informace ekonomické

19 Základní funkce účetnictví - shrnutí
Základní funkcí účetnictví je poskytovat ekonomické informace využitelné pro řízení ekonomických procesů v podniku Předmětem zobrazování v účetnictví je část souhrnného společenského ekonomického procesu, který probíhá v jeho základní jednotce , tj. podniku. Hlavním účelem poskytovaných informací je vypovědět o majetkové a finanční situaci podniku všem, kteří tyto informace potřebují pro svá rozhodnutí a pro výkon své činnosti (tj. všem uživatelům)

20 Uživatelé účetních informací – kladou požadavky na obsah i formu informací poskytovaných účetnictvím
1. interní: management a řídící orgány vlastníci původní uživatelé účetních informací, pro něž účetnictví jako zdroj informací vznikalo zaměstnanci 2. externí: - banky - dodavatelé /věřitelé/ - odběratelé /dlužníci,zákazníci/ - investoři /potenciální vlastníci/ - finanční úřady /daňové účely/ - státní správa - subjekty působící na finančních trzích /burzovní orgány/ - veřejnost - regionální orgány

21 Soustava ekonomických informací
Ekonomické informace poskytují kromě účetnictví i další obory: statistika rozpočetnictví kalkulace operativní evidence -- všechny obory vypovídají o ekonomických procesech v podniku (mají shodný předmět), liší se však použitými metodami pro získávání a zpracování informací Účetnictví – součást informační soustavy podniku, v níž jsou zastoupeny a vzájemně propojeny různé obory ekonomických informací

22 Typy účetních soustav a) Účetnictví jednoduché – (nyní „daňová evidence“) eviduje pohyb pouze jedné formy majetku-peněžních prostředků, nesleduje ostatní formy majetku b) Účetnictví podvojné – ucelený, vnitřně propojený systém založený na bilančním principu a účtu, z nichž vyplývá charakteristická metoda vedení evidence – metoda podvojného zápisu změn v majetku a kapitálu c) Účetnictví kamerální – zvláštní historická forma, některé prvky se dnes využívají v účetnictví institucí veřejné správy

23 Místo účetního systému v systému ekonomických informací
= základní, ústřední, protože : postihuje veškeré procesy v podniku postihuje základní, podstatné souvislosti ekonomické stránky činnosti podniku postihuje veškeré procesy ve vzájemné souvislosti je nejpropracovanější, s nejdelší tradicí

24 Historie účetnictví sahá až do starověku, původně - evidence hospodářské činnosti, vyvíjela se s vývojem hospodářských činností v 15. století Lucas Pacioli sebral a popsal hlavní zásady podvojného účetnictví v práci Tractatus XI. particularis de camputis et scriptus (Rozprava o účtech a písemnostech) Současná podoba podvojného účetnictví se rozvíjela od konce 18.stol., zejména pak na přelomu 19. a 20.stol. (pojetí účetních výkazů)

25 Předmět zobrazování v účetnictví - podrobněji
stav a pohyb majetku a závazků podniku stav a změny vlastního kapitálu, tj. náklady a výnosy , které slouží ke zjištění výsledek hospodaření a jeho užití

26 Formy sdělení účetních dat - výkazy
Účetnictví poskytuje informace (údaje) v účetních výkazech (=účetní závěrka): Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu + příloha (komentář) k výkazům

27 Obecné účetní zásady obecné principy, na jejichž základě jsou účetní data zaznamenávána a vykazována v účetních výkazech Zajišťují srovnatelnost účetních dat z různých podniků a v čase srozumitelnost účetních dat využitelnost účetních dat dávají smysl jejich zjišťování

28 Obecné účetní zásady (1)
Zásada vymezené účetní jednotky – musí být přesně vymezen rozsah majetku a závazků, oddělen od ostatních subjektů Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky a nepřetržitosti vedení účetnictví – podnik se bude svou činností snažit o zachování své existence Zásada nezávislosti účetních období (akruální princip) – do účetního období, jehož výsledek je zjišťován,je třeba zahrnout jen ty změny,které s ním věcně a časově souvisejí Zásada bilanční kontinuity – nezávislá účetní období musí být vzájemně propojena, tzn. že konečné stavy jednoho období musí být zároveň počátečními stavy následujícího období

29 Obecné účetní zásady (2)
Zásada objektivnosti účetních informací (úplnost, pravdivost, správnost, průkaznost) – požadovaná kvalita účetních informací (v předpisech ČR) Zásada historických cen – tj. v cenách okamžiku pořízení Zásada zákazu kompenzace – zákaz vzájemného započtení protisměrných toků (např. přijaté a zaplacené úroky) Zásada opatrnosti – účetnictví má informovat i o všech rizicích spojených s předkládanými daty Někdy: zásada vymezení okamžiku realizace

30 Účetní systém Podle podrobnosti a úplnosti poskytovaných
informací se v účetním systému rozlišuje účetnictví a) finanční – poskytuje souhrnné informace o podniku jako celku b) vnitropodnikové (manažerské) – poskytuje informace o procesech uvnitř podniku, ve vnitropodnikových útvarech, tj. podrobnější

31 Podmínky zachycení v účetnictví
Doložení účetním dokladem (se všem náležitostmi účetního dokladu) Peněžní vyjádření (ocenitelnost) – základní předpoklad pro zachycení v účetnictví a možnosti sumarizovat různorodé prvky a procesy je převedení na společnou jednotku – peněžní jednotku (Kč). Převod na peněžní vyjádření se provádí pomocí cen. Možnost ocenitelnosti je pak podmínkou pro to aby jevy mohly být zachyceny v účetnictví (řada jevů je tak vyloučena, např. kvalifikace zaměstnanců, aj.)

32 Regulace účetnictví v ČR
Třístupňová: 1) Zákon o účetnictví č. 563/1992 Sb. 2) Vyhlášky č pro různé subjekty, č. 500 = pro podnikatelské subjekty 3) České účetní standardy pro podnikatelské subjekty 4) Vnitřní směrnice účetní jednotky – zpracovává sama účetní jednotka

33 Účetnictví a právní předpisy
Účetní zobrazování ekonomických procesů ovlivňují ustanovení právních norem: - obchodní právo devizové předpisy - občanské právo daňové právo - pracovní právo mezinárodní - předpisy o sociálním úmluvy a pravidla a zdravotním poj. - předpisy regulující kapitálový trh ad.

34 Otázka na závěr: Bude předmětem účetního zachycení :
- zásoba materiálu - smlouva na nákup materiálu - půjčka přijatá od přítele - peníze na účtech u banky - nakoupené akcie jiného podniku - dlužná daň z příjmu účetní jednotky - počítač - výrobní stroj - kvalifikace pracovníků - seznam stálých zákazníků podniku ?


Stáhnout ppt "Ing. D. Kubíčková, CSc. 1. přednáška"

Podobné prezentace


Reklamy Google