Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … Pracovně-právní vztahy v podniku Řízení lidských zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … Pracovně-právní vztahy v podniku Řízení lidských zdrojů."— Transkript prezentace:

1 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz Pracovně-právní vztahy v podniku Řízení lidských zdrojů.

2 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz O čem se zmíníme…  Základní pojmy  Vznik a zánik pracovně-právních vztahů  Odměňování práce  mzdy: časová, úkolová, základní plat  výpočet čisté mzdy dle aktuálních předpisů  Řízení lidských zdrojů - personalistika v podniku

3 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz 1. Základní pojmy

4 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz Cílem bude nalézt odpověď na 5 základních otázek  Co je to pracovní právo?  Kdo může být zaměstnanec?  Kdo může být zaměstnavatel?  Jakými způsoby může vzniknout pracovní poměr?  Jaké dokumenty můžeme pro uzavření PPV použít?

5 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz PRACOVNÍ PRÁVO  je samostatné odvětví české právní soustavy  upravuje pracovní vztahy, v nichž na jedné straně vystupují zaměstnanci a na druhé zaměstnavatelé,  základní normou pracovního práva je zákoník práce

6 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz Kdo může být zaměstnanec?  zaměstnancem může být každá osoba starší 15 let věku,  jen velmi výjimečně může být zaměstnancem osoba mladší  (např. děti z různých speciálních škol s určitými poruchami učení, apod. – nejdříve však osoba může být zaměstnancem od 14 let věku),  způsobilost k práci je úplná  Dítě za své chování a jednání zodpovídá v práci samo  Naproti tomu  odpovědnost za něj v jeho životě nesou rodiče!  dohodu o hmotné odpovědnosti však může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít až po dosažení 18. let.

7 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz Kdo může být zaměstnavatelem?  fyzická osoba  způsobilost k tomu být zaměstnavatelem jako fyzická osoba vzniká dnem dosažení zletilosti  právnické osoby  vzniká dnem vzniku právnické osoby, tzn. dnem zapsání do OR

8 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz Jakými způsoby může vzniknout pracovní poměr?  Volbou  Jmenováním  Pracovní smlouvou

9 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz Jaké dokumenty použijeme při uzavírání PPV A. PRACOVNÍ POMĚR  Pracovní smlouva B. DOHODY MIMO PRACOVNÍ POMĚR  Dohoda o pracovní činnosti  maximálně ½ týdenní pracovní doby  toto platí v součtu za měsíc  Dohoda o provedení práce  maximálně 150 h za rok C. OSTATNÍ  Smlouva o dílo

10 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz Co najdete kromě jiného v zákoníku práce?

11 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz  rovné postavení zaměstnanců na pracovišti  diskriminace je zakázána z důvodů:  pohlaví  náboženská příslušnost  sociálního původu  etnické příslušnosti  sexuální orientace  …  např. sexuální obtěžování na pracovišti  paragraf 1, odstavec 9  jednání sexuální povahy  v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem vnímáno jako nevhodné nebo urážlivé,  jehož důsledkem může být zneklidňující prostředí na pracovišti (např. určité rozhodnutí nadřízeného)

12 Zákoník práce dále upravuje  všechny pracovně-právní vztahy  výjimky  např. bezpečnostní složky státu – upravují zvláštní předpisy big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

13 Vznik a zánik pracovně-právních vztahů

14 Pracovní poměr může vzniknout  Volbou  (např. poslanec do PS)  Jmenováním  (např. guvernér ČNB)  Pracovní smlouvou big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

15 Co musí zaměstnavatel před sepsáním učinit? upozornit budoucího zaměstnance  na mzdové podmínky  délku pracovní doby  možnosti kariérního růstu  seznámit pracovníka s pracovním řádem  apod. big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

16 Musí být pracovní smlouva písemná?  Pracovní smlouva musí být písemná  pokud pracovní poměr uzavíráme na dobu delší než 1 měsíc (30 dnů)  Pracovní smlouva nemusí být písemná  pokud pracovní poměr uzavíráme na dobu kratší než 1 měsíc (30 dnů)  pokud si zaměstnanec přeje písemné vyhotovení pracovní smlouvy, zaměstnavatel je povinen písemnou verzi vyhotovit big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

17 Trvání pracovního poměru  Doba určitá  v PS je jasně stanoveno datum, k němuž trvání PS vyprší  zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem smlouvu na dobu určitou maximálně 2x za sebou a maximálně na 2 roky  pokud přijdete do zaměstnání po uplynutí dvou let, zaměstnavatel vás nevykáže pryč, pracovní poměr se prodlužuje na dobu neurčitou  Doba neurčitá  není uveden termín vypršení PS big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

18 Náležitosti, které musí PS obsahovat:  pokud tyto neobsahuje, není platná: 1.Den nástupu 2.Místo výkonu práce 3.Druh práce big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

19 Co PS obsahovat může?  zaměstnanec nebude po skončení pracovního poměru vykonávat tutéž práci pro někoho jiného,  závisí na povaze poznatků, technologií a pracovních postupů, které pracovník získal u zaměstnavatele,  limit: 1 rok, po tuto dobu je zaměstnavatel povinen poskytnout přiměřené peněžní vyrovnání ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění tohoto závazku),  může být sjednána částka, kterou zaměstnanec zaplatí zaměstnavateli v případě, že tento závazek poruší. big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

20 Zkušební lhůta  může být dohodnuta v pracovní smlouvě  nejdelší trvání má však 3 měsíce, může být dohodnuta kratší  v průběhu zkušební lhůty může zaměstnavatel i zaměstnanec ukončit PP bez udání důvodu (maximálně však 3 pracovní dny před vypršením zkušební lhůty) big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

21 Vznik pracovního poměru  pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v PS jako den nástupu do práce,  jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o překážce, která tuto skutečnost způsobila, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

22 Povinnosti zaměstnavatele  přidělovat zaměstnanci práci,  platit zaměstnanci mzdu,  vytvářet příznivé podmínky na pracovišti,  dodržovat ZP, kolektivní a pracovní smlouvy  seznámit zaměstnance s pracovním řádem před nástupem do zaměstnání  apod. big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

23 Povinnosti zaměstnance  konat práci dle pracovní smlouvy,  dodržovat pracovní dobu,  dodržovat pracovní kázeň  apod. big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

24 Změny podmínek v PS  jsou přípustné  musí být sjednány písemně, pokud výchozí PS byla písemná  Zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci (např. zdravotní stav, rozhodnutí soudu, apod.) – pouze však do doby, než pominou tyto podmínky big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

25 UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU  dohodou,  výpovědí,  okamžitým zrušením,  zrušením ve zkušební době  uplynutím doby u pracovního poměru sjednaného na dobu určitou,  smrtí zaměstnance  pracovní poměr cizince  skoční dnem, kdy mu vyprší povolení k pobytu,  dnem, kdy je vyhoštěn z ČR,  z důvodů (a) až (f) big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

26 DOHODA  musí být písemná,  pracovní poměr končí k datu, které je v dohodě sjednáno,  důvody pouze na žádost zaměstnance big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

27 VÝPOVĚĎ  musí být písemná  musí být doručena druhému účastníku, jinak je neplatná  doporučení: poslat doporučeně, nebo si nechat dát razítko od nějakého příjemce pošty, že výpověď přijal  zaměstnavatel musí uvést důvody, zaměstnanec nemusí big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

28 Důvody, pro které zaměstnavatel může dát výpověď  ruší-li se zaměstnavatel n. jeho část,  přemísťuje-li se zaměstnavatel n. jeho část,  není-li již zaměstnanec zdravotně způsobilý (lékařská zpráva, soud, sociální zabezpečení – invalidní důchod, apod.)  nesplňuje-li zaměstnanec zákonné požadavky na výkon práce, i rok poté, co byl zaměstnavatelem vyzván k jejich odstranění,  závažné porušení pracovní kázně big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

29 Kdy zaměstnavatel zaměstnanci výpověď dát nemůže?  kdy je zaměstnanec dočasně pracovně neschopný (nemocenská),  v době, kdy je zaměstnanec uvolněn pro výkon veřejné funkce,  po dobu těhotenství, mateřské, rodičovské dovolené,  další důvody (par. 48) big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

30 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ  paragraf 53, ZP  zaměstnavatel může zrušit okamžitě PP:  byl-li zaměstnanec odsouzen pro úmyslný TČ,  pokud zaměstnanec porušil kázeň zvlášť hrubým způsobem,  lhůta pro toto zrušení je pouze 1 měsíc od doby, kdy se zaměstnavatel o důvodu dozvěděl,  okamžitě nelze zrušit pracovní poměr:  s těhotnou ženou,  s osobou, která pečuje o dítě mladší 3 let  může však pracovní poměr s těmito ukončit výpovědí big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

31 DODATEK: Dohoda o provedení práce  zaměstnavatel může od dohody odstoupit, pokud práce provedena ve sjednané době,  zaměstnanec může od dohody odstoupit v případě, že mu zaměstnavatel nevytvoří podmínky smluvené v dohodě, big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

32 DODATEK: DOHODA O PRAC. ČINNOSTI  dohodou,  15 denní výpovědní lhůta  (lhůta začíná běžet dnem, kdy byla výpověď druhé straně doručena).  okamžité zrušení dohody je možné pouze z důvodů uvedených u důvodů „okamžitého zrušení“ pracovního poměru (viz. výše). big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

33 Řízení lidských zdrojů a personalistika

34 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Lidský kapitál = lidský zdroj  největší bohatství současného podniku =>  LIDSKÝ KAPITÁL  znalosti a dovednosti  DRUCKER (1993)  skutečným a rozhodujícím faktorem úspěchu dnes není ani kapitál, ani půda, ani práce, faktorem úspěchu a síly jsou znalosti, vědomosti, informace  pracovníci jsou pak dvojího typu:  „používající speciální znalosti“ – tzv. knowledge workers  obslužní pracovníci – tzv. service workers

35 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Řízení lidských zdrojů  nástroj pro zvyšování  výkonnosti podniku,  konkurenceschopnosti podniku a  ekonomické úspěšnosti podniku  ŘLZ se snaží o úspěch tím, že:  zvyšuje PP pracovníka  zlepšuje jeho využití v podniku  rozvíjí pracovníky  a v důsledku výše zmíněného dosahuje vyšší efektivnosti při využití ostatních výr. faktorů v podniku (materiál, energie, informací, apod.)

36 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz ŘLZ v praxi  řízení lidských zdrojů v podniku spadá pod personálního manažera (pers. oddělení)  personální manažer vypracovává personální strategii, ve které specifikuje jednotlivá  pracovní místa v podniku,  požadavky na pracovníka,  možnosti kvalifikačního růstu,  možnosti profesního růstu,  možnosti mzdového růstu,  teambuildingové akce,  apod.

37 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Hlavní úkoly ŘLZ 1.Sledovat prostřednictvím své činnosti hlavní strategické cíle podniku. 2.Hledat nejvhodnější spojení člověka s pracovními úkoly (cílem je i spokojený a profesně uspokojený pracovník) 3.Usilovat o optimální využívání pracovníka v podniku (čas, schopnosti pracovníka, hodnocení)

38 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz 4. Formovat pracovní skupiny  týmy  odbornost pracovníků,  vztahy uvnitř skupiny,  stabilita  způsob vedení lidí 5. Zajišťovat personální a sociální rozvoj pracovníků v podniku  respektovat zájmy a cíle jednotlivce  naproti tomu jednotlivec by měl respektovat zájmy podniku  péče o životní podmínky zaměstnance  sbližování zájmu zaměstnance s cíli podniku  sociální programy = nezbytnost

39 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz 6. Dodržovat všechny zákonné normy týkající se: -bezpečnosti práce, -zaměstnávání lidí, -lidských práv a svobod. -tzn. -zákoník práce, ústava, listina základních práv a svobod, zákon o dani z příjmu, zákon o zaměstnanosti, vyhlášky a pokyny MPSV, zdravotní normy, hygienické normy, apod.

40 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Co je další náplní personálního oddělení v podniku? 1.Vytváření a analýza pracovních míst 2.Personální plánování (počet, struktura, rozmístění) 3.Získávání, výběr pracovníků, volba vhodné smlouvy 4.Hodnocení pracovníků kvalitativně (jak dobře) kvantitativně (kolik toho udělal) 5.Rozmísťování pracovníků, ukončování PP 6.Odměňování a další náhrady 7.Vzdělávání pracovníků 8.Pracovní vztahy. 9.Péče o pracovníky. 10.Průzkum trhu práce. 11.Zdravotní péče o pracovníky. 12.apod.

41 big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz Profil a osobnost manažera

42 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Profil a osobnost manažera  vzdělání a odbornost  praxe  dosavadní průběh kariéry, hodnocení  schopnost řídit, koordinovat činnost  delegovat pravomoci  schopnost vést lidi  komunikační dovednosti  osobní zralost  emocionální stabilita

43 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Další dovednosti  jazykové znalosti  adaptabilita na odlišné kulturní prostředí  samostatnost  schopnost rozhodování se ve větší nejistotě (manažer má méně informací a nemá k dispozici analytický aparát centrály)  fyzické zdraví (jiné klimatické podmínky, …)  adaptabilita rodiny na změněnou situaci (ať už cestují s pracovníkem n. ne),  motivace pracovníků na práci v zahraničí

44 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Styly vedení a řízení dle R. Likerta

45 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Jak může manažer řídit své podřízené? 1.autokratický styl vedení  vykořisťující autokrat 2.paternalistický styl vedení  benevolentní autokrat 3.participativní styl vedení 4.demokratický styl vedení

46 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz ad 1) AUTOKRATICKÝ styl řízení práce  vedoucí nedůvěřuje podřízeným  motivování podřízených je  hmotně (mzdy),  společenským postavením  ovlivňování podřízených za pomocí strachu (např. trestu)  rozhoduje vedení firmy a rozhodnutí mají podobu příkazů  kontrola je častá, vždy následují represe.

47 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz ad 2) PATERNALISTICKÝ styl vedení  omezená důvěra nadřízeného  motivace  hmotně (peníze), postavením, úspěchem  oboustranný tok informací, ale omezený  rodičovské ovlivňování pomocí péče (vedoucí nejlíp ví, co je pro pracovníka dobré)  důležitá rozhodnutí provádí vedení firmy, méně důležitá rozhodnutí rozhodují i manažeři na nižších pozicích  vedení si i v tomto případě vyhrazuje právo na kontrolu ještě před realizací takovýchto rozhodnutí  řízení podle příkazů, ale pracovník se k těmto má šanci vyjádřit

48 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz ad 3) PARTICIPATIVNÍ styl vedení  částečná důvěra  kontrola ze strany vedoucího  motivace mzdou, postavením, uznáním, oceněním, novými zkušenostmi  komunikace probíhá všemi směry  otevřená komunikace bez pocitu strachu a úzkosti  rozhodování na všech úrovních dle specializace  vedoucí si nechává právo poslední kontroly nad konečným rozhodnutím  nejedná se o příkazový systém.

49 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz ad 4) DEMOKRATICKÝ styl vedení  důvěra mezi vedoucím a podřízeným  všechny způsoby motivace (hmotné, nehmotné, uspokojování potřeb zaměstnanců)  do komunikace jsou zapojeni všichni, informace jsou volně dostupné  přátelské vztahy na pracovišti, často jdoucí nad rámec pracovních povinností  rozhodování je rozloženo do všech stupňů řízení  je žádoucí iniciativa podřízených

50 MANAŽER VS. LÍDR big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … big.rb@bigboss.cz

51 MG2007 URL: http://BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@centrum.cz Uvědomte si, že…  Manažer vyjadřuje v podniku určitou pozici  (např. manažer obchodu, manažer financí, apod.)  Lídr je pak člověk se specifickými vlastnostmi  např.  potřeba moci spojená s vysokým stupněm sebekontroly  sebedůvěra  cílevědomost  jsou výrazně dominantní  mají charisma  respekt = úcta = obdiv = nadšení


Stáhnout ppt "Big.rb – PROKLATĚ DOBRÁ EKONOMIKA … Pracovně-právní vztahy v podniku Řízení lidských zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google