Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 1 Ekonomika mýtných systémů Ladislav Bína, František Lehovec, Václav Skurovec České vysoké učení technické v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 1 Ekonomika mýtných systémů Ladislav Bína, František Lehovec, Václav Skurovec České vysoké učení technické v."— Transkript prezentace:

1 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 1 Ekonomika mýtných systémů Ladislav Bína, František Lehovec, Václav Skurovec České vysoké učení technické v Praze Expertní skupina MD ČR

2 Silniční síť ČR (podle publikace ŘSD Silnice a dálnice v ČR 2007 – k 1.1.2007)  D – 633 km  R – 329 km  I.třída – 5 843 km II.třída – 14 660 km II.třída – 14 660 km III.třída – 34 118 km III.třída – 34 118 km Předpoklad do roku 2017: D+R – 1 800 km 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 2

3 Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR – stav k 1.1.2008 Užití dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídy v České republice vozidly nebo jízdními soupravami s povolenou hmotností 12 t a více podléhá mýtu (výkonovému zpoplatnění). dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídydálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídy Výběr mýtného je k 1. lednu 2008 rozšířen o dokončené úseky dálnic a rychlostních komunikací a o vybrané úseky silnic 1. třídy, které doplňují tranzitní síť v České republice. Rozsah zpoplatnění je určen Vyhláškou MD ČR č. 323 / 2007, která mění předchozí dosavadní prováděcí předpis. Sazbu mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace stanovuje Nařízení Vlády ČR č. 484/2006 Sb. Sazba se liší podle počtu náprav a emisní třídy vozidla. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku - viz tabulka tarifů za mýtné úseky www.rsd.cz. Platná od 1.1.2008 www.rsd.cz V 2009 je plánován rozsah zpoplatněné sítě takto: D+R – 1 000 km, vybrané navazující úseky silnic I.třídy – 170 km 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 3

4 Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR - zpoplatněné úseky k 1.1.2008 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 4

5 Zavedení zpoplatnění vozidel 3,5 až 12 tun na síti dálnic a rychlostních silnic včetně vybraných úseků silnic I.třídy v ČR od 1.1.2009 Na základě zadání MD ČR zpracovala expertní skupina FD ČVUT Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment - RIA) vlivu zavedení zpoplatnění vozidel 3,5 až 12 tun na síti dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídy v České republice, kde zatím podléhají mýtu (výkonovému zpoplatnění) vozidla nebo jízdní soupravy s povolenou hmotností 12 t a více dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídydálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídy Podklady získané v rámci procesu hodnocení dopadů regulace slouží jako podklad pro politické rozhodování o přijetí či nepřijetí navrhované právní úpravy nebo přehodnocení/úpravu či zrušení stávající v daném případě zavedení zpoplatnění vozidel 3,5 až 12 tun Podstatnou součástí Hodnocení RIA jsou ekonomické analýzy 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 5

6 Popis problému (1) Usnesením vlády ČR č. 1104 ze dne 27.9.2006 vláda schválila své Programové prohlášení, kde v části Doprava je uvedeno: „Bude uplatněna koncepce elektronického mýta na základě kombinace mikrovlnné a satelitní technologie. Vláda zavede mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny, zpoplatní všechny silnice spravované státem a povede jednání s kraji s cílem rozšířit zpoplatnění také na jimi spravovanou síť silnic II., případně i III. třídy při logickém zohlednění sociálních a ekonomických podmínek. Sazby mýtného budou diferencovány podle emisních parametrů vozidla v maximální míře, jakou umožňuje legislativa EU“. Z uvedeného prohlášení vyplývá záměr MD ČR toto prohlášení realizovat 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 6

7 Popis problému (2) Od 1.1.2007 byl na dálniční síti a síti rychlostních komunikací instalován mikrovlnný systém firmy Kapsch (DSRC) pro vozidla nebo jízdní soupravy nad 12 tun. K 1.1.2008 bylo zpoplatněno 638,6 km dálnic, 350 km rychlostních silnic a 172 km silnic I.třídy pro vozidla nad 12 tun Ministerstvo dopravy plánuje, že do roku 2017 bude mikrovlnný systém firmy Kapsch postupně rozšířen na 1 800 km dálnic a rychlostních silnic a na 20 km silnic I.třídy. (část z původních 172 km silnic I.třídy bude postupně nahrazena dálnicemi a rychlostními komunikacemi) Celkové zpoplatnění silnic I.třídy (6 188 km) a dále silnic II. a III.třídy v majetku krajů není reálné zajistit mikrovlnnou technologií a bude zřejmě využit hybridní systém (mikrovlnný a satelitní systém), jehož ověřování a návrh byly ze strany Ministerstva dopravy ČR zahájeny Celý proces dle předchozího musí odpovídat Směrnici Evropského parlamentu a Rady ze dne 17.června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17.května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 7

8 Popis problému (3) Cílem hodnocení dopadů regulace (RIA) je navrhnout řešení zpoplatnění v prvé etapě všech silnic spravovaných státem tj. dálnic, rychlostních komunikací a silnic I.třídy pro vozidla v rozmezí nad 3,5 tuny do 12 tun od 1.1.2009 s tím, že sazby mýtného budou diferencovány podle emisních parametrů vozidla v maximální míře, jakou umožňuje legislativa EU. Navržené rozšíření zpoplatnění pro vozidla o hmotnosti 3,5 – 12 tun neznamená změnu současného systému výkonového elektronického výběru mýta v ČR. 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 8

9 Návrh variant řešení Strategie volby zpoplatnění byla zvolena tak, aby zásah do současného systému byl minimální. Za základ byly zvoleny současně platné sazby mýtného na dálnicích a rychlostních silnicích a na vybrané síti silnic I. třídy dle Nařízení vlády ČR č.484/2006 Sb. ze dne 18.října 2006 o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací. Pro zpoplatnění vozidel 3,5 až 12 tun jsou typická vozidla se dvěma, resp. třemi nápravami. Přitom vozidel se dvěma nápravami je cca 90%. Tato vozidla jsou reprezentantem vozidel 3,5 až 12 tun. Proto jako základ byla zvolena sazba mýtného pro D+R a VS I. třídy. podle Emisních tříd Euro II a III s ohledem na počet náprav. Z evidence vozidel v tonáži 3,5 až 12 tun vyplývá, že cca 90% je vozidel se dvěma nápravami. Tento údaj byl vzat jako výchozí pro základní variantu. Podle dostupné evidence je celkový počet těchto vozidel registrovaných v ČR cca 85 tisíc. Současně budou shodně ovlivněni i zahraniční provozovatelé nákladních vozidel o hmotnosti 3,5 – 12 t. 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 9

10 Hodnocení dopadů jednotlivých variant Výnosy: V přiložených tabulkách ke zprávě RIA jsou zpracovány výnosy z provozu mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích a VS I. třídy. Strategie volby zpoplatnění byla zvolena tak, aby zásah do současného systému byl minimální. Za základ byly zvoleny sazby mýtného na dálnicích a rychlostních silnicích a na vybrané síti silnic I. třídy. Byly provedeny ekonomické výpočty navržených variant:  Varianta A - D+R 2,30 Kč/km, VS I. tř. 1,1 Kč/km  Varianta B - D+R 2,00 Kč/km, VS I. tř. 0,95 Kč/km  Varianta C - D+R 1,80 Kč/km, VS I. tř. 0,90 Kč/km Náklady: Náklady plynoucí ze zpoplatnění vozidel 3,5 až 12 tun na síti D+R+VS I. třídy byly expertní skupinou podrobně konzultovány se zástupci zadavatele s tím, že pro expertní odhady byly využity všechny dostupné statistické údaje, které byly pečlivě analyzovány. Na uvedených základech pak byly učiněny odborné odhady. Postup byl prakticky totožný s postupem použitým v části stanovení výnosů. 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 10

11 Ekonomická analýza Pro ekonomickou analýzu byl zpracován model, kterým je možno ve variantách analyzovat ekonomické výsledky zpoplatnění vozidel 3,5 až 12 tun. Výsledkem výpočtu je :  zisk (+) nebo ztráta (-) v letech hodnocení (tabulky, graf)  kumulovaný zisk/ ztráta v letech hodnocení (tabulky, graf)  čistá současná hodnota (NPV) za hodnocené období (tabulky, graf)  tabulky a grafy výpočtů jsou uvedeny v příloze Varianta A Tato varianta dosahuje nejlepších ekonomických výsledků. Zpoplatnění pro D+R je 2,30 Kč/km, pro VS I.tř. 1,10 Kč/km Zpoplatnění pro D+R je 2,30 Kč/km, pro VS I.tř. 1,10 Kč/km Varianta je ztrátová pouze v prvém roce provozu, což je způsobeno jednorázovým výdajem na nákup palubních jednotek. V každém následujícím roce je zisk kladný. Kumulovaný zisk do roku 2017 je cca 1,36 mld Kč. Čistá současná hodnota (NPV) je kladná, ve výši 1,053 mld Kč. Tato varianta je ekonomicky efektivní. Výpočtové tabulky a grafy jsou v příloze zprávy RIA. Varianta je ztrátová pouze v prvém roce provozu, což je způsobeno jednorázovým výdajem na nákup palubních jednotek. V každém následujícím roce je zisk kladný. Kumulovaný zisk do roku 2017 je cca 1,36 mld Kč. Čistá současná hodnota (NPV) je kladná, ve výši 1,053 mld Kč. Tato varianta je ekonomicky efektivní. Výpočtové tabulky a grafy jsou v příloze zprávy RIA. 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 11

12 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení Zpoplatnění vozidel 3,5 – 12 t je navrženo v ČR řešit takto: Současné sazby mýtného na dálnicích a rychlostních silnicích budou platit pro rozsah vozidel 3,5 – 40 t a tudíž budou zahrnovat i vozidla kategorie 3,5 – 12 t. U automobilů 3,5 t se převážně jedná o 2 nápravová vozidla, u kterých by průměrná sazba mýtného na D+R byla 2,- Kč/km, VS I. třídy 0,95 Kč/km. Tyto závěry vycházejí ze zkušeností okolních zemí (zejména Rakousko a Švýcarsko) a dále ze snahy nerozšiřovat stávající sazební systém a nečinit jej složitějším. Přezkum účinnosti  Přezkum účinnosti z hlediska platnosti a splnění očekávaných cílů je navržen po 1 roce provozu systému tj. k 31.12.2009.  Předmětem hodnocení bude dodržování účinnosti (požadovaná hodnota je 95 %) a vyhodnocení dopadů na provozovatele nákladní dopravy resp. ekonomické zatížení obyvatel. 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 12

13 Výnosy z provozu mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích (D+R) a vybraných silnicích I.třídy (VS I.tř.) pro vozidla 3,5 do 12 tun 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 13

14 Náklady na zavedení a provoz mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích (D+R) a vybraných silnicích I.třídy (VS I.tř.) pro vozidla 3,5 do 12 tun 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 14

15 Porovnání nákladů a výnosů při zavedení mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích (D+R) a vybraných silnicích I.třídy (VS I.tř.) pro vozidla 3,5 do 12 tun 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 15

16 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 16 Ekonomický model pro III. Etapu rozvoje mýta – hybridního systému Ekonomický model pro III. Etapu rozvoje mýta – hybridního systému K 7.12.2007 zpracovala Expertní skupina studii „EKONOMICKÝ MODEL A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 3. ETAPY ROZVOJE MÝTNÉHO“ Autoři zpracovali orientační ekonomický pohled na satelitní mýtné pro zpoplatnění silnic I. třídy (cca 6000 km) a vybrané části silnic II. třídy (cca 2000 km), tedy celkem pro 8000 km silnic. Jedná se opět o „startovní“ propočet, o první úvahy. Pro konečné rozhodnutí je třeba udělat podrobnou ekonomickou a finanční analýzu na základě relevantních dat a to nejen pro samostatný satelitní systém, ale pro systém hybridní, zahrnující mikrovlnou i satelitní část systému zpoplatnění komunikací. V této analýze musí být zohledněna i schválená, nebo uvažovaná prognóza rozvoje mikrovlného i satelitního systému. Výsledky výpočtu prokazují, že při stanovení sazby mýtného na 4,05 Kč/vzkm, zpoplatnění cca 8000 km silnic I. třídy (cca 6000 km) a vybrané části sinic II. třídy (cca 2000 km) jsou ekonomicky přínosné. Uvedený výpočet je výpočet „startovní“ a je třeba pokračovat v další podrobné studii. Výsledky výpočtu prokazují, že při stanovení sazby mýtného na 4,05 Kč/vzkm, zpoplatnění cca 8000 km silnic I. třídy (cca 6000 km) a vybrané části sinic II. třídy (cca 2000 km) jsou ekonomicky přínosné. Uvedený výpočet je výpočet „startovní“ a je třeba pokračovat v další podrobné studii.

17 Východiska pro systémový návrh pro III. Etapu rozvoje mýta – hybridního systému (1) Základní technicko-ekonomické směry Dle požadavků krajů (hejtmanů) umožnit regulaci dopravních proudů silniční nákladní dopravy na vybraných částech silniční sítě pomocí technologie GNSS (satelitní technologie) Uplatnění výběru mýtného s využitím satelitní technologie se předpokládá na silnicích I. třídy a dle dohody s kraji i na vybraných komunikací nižších tříd tak, aby byly splněny požadavky regulace dopravních proudů na exponovaných částech sítě a objízdných trasách. Uplatnění výběru mýtného s využitím satelitní technologie se předpokládá na silnicích I. třídy a dle dohody s kraji i na vybraných komunikací nižších tříd tak, aby byly splněny požadavky regulace dopravních proudů na exponovaných částech sítě a objízdných trasách. Výše poplatku z užití silnic nižších tříd bude stanovena s respektováním těchto hledisek: –regulační dopady na atraktivitu užití objízdných tras –ekonomická rentabilita systému s přiměřenými výnosy pro stát a pro kraje –omezení dopadů na ceny přepravních služeb a příspěvků k inflačním trendům. 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 17

18 Východiska pro systémový návrh pro III. Etapu rozvoje mýta – hybridního systému (2) Pro konečné rozhodnutí je třeba udělat podrobnou ekonomickou a finanční analýzu na základě relevantních dat a to nejen pro samostatný satelitní systém (III. etapa mýtného), ale pro systém hybridní, zahrnující mikrovlnou i satelitní část systému zpoplatnění komunikací. Hybridní systém je nutné zavést urychleně a to s jedním vyhodnocovacím a zúčtovacím centrem. Satelitní část hybridního systému pro silnice I.třídy, dále pro silnice II.a III. třídy dle rozhodnutí krajů. V jednotlivých krajích jsou zbožové proudy dle zdrojů směřovány tak, že kamiony jezdí nejkratší cestou, která v řadě případů vede i po silnicích III. třídy. Zatížení a provoz nákladních vozidel po krajských komunikací po zavedení mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích rapidně vzrostl a vyvolává v jednotlivých lokalitách nespokojenost občanů. Poplatky z mýtného na krajských komunikacích směřovat na kraje. 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 18

19 Děkujeme za pozornost 10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 19


Stáhnout ppt "10.6.2008 2.seminář hybridní mýtné systémy 1 Ekonomika mýtných systémů Ladislav Bína, František Lehovec, Václav Skurovec České vysoké učení technické v."

Podobné prezentace


Reklamy Google