Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní politika ČR 2014 - 2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Žďár nad Sázavou Integrované dopravní systémy 20. – 22.5. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní politika ČR 2014 - 2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Žďár nad Sázavou Integrované dopravní systémy 20. – 22.5. 2013."— Transkript prezentace:

1 Dopravní politika ČR 2014 - 2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Žďár nad Sázavou Integrované dopravní systémy 20. – 22.5. 2013

2 2 Účel Dopravní politiky ČR 2014 – 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy institucí odpovědnou za jeho implementaci Dokument zaměřený na celý sektor Doprava, určuje hlavní zásady rozvoje Rozpracování zásad je dle jednotlivých oblastí řešen v návazných sektorových dokumentech. Na základě analýzy problémů sektoru jsou navrženy priority, cíle a opatření, vždy navržena gesce. Rámcově je řešeno i financování, jeho jádro řešeno také v návazných strategických dokumentech ( DSS a 10 dalších).

3 3  Analytická část  Návrhová část  Implementační část  SEA Aktuální stav: ukončeno VPŘ, MPŘ Předložena Vládě ČR – 30.4.2013 Pro kraje – doporučující charakter! Základní struktura dokumentu 08/1101/1207/12 30.4 analytická částnávrhová část 1/13 SEA meziresort Předložena na vládu

4 4 Hlavní cíl dopravní politiky Návrhová část – struktura priorit  Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravy využitím technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy na principech hospodářské soutěže a zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady.  Uživatelé – z pohledu cestujících, přepravců, regionů  Provoz – z pohledu dopravců  Zdroje pro dopravu – finance, energie  Dopravní infrastruktura  Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí  Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace  Další dlouhodobé vize  Subsidiarita, odpovědnost jednotlivých úrovní Priority a opatření: určení gestora, způsobu financování a termínů Struktura priorit

5 5 Důraz DP – Soudržnost regionů Zajistit srovnatelnou kvalitu DI v krajích: Ve všech krajích jsou velké nedostatky v kvalitě dopravní infrastruktury, v DP je uveden přehled největších nedostatků:  Regiony, které dosud nejsou napojeny na nadřazenou síť silniční nebo železniční infrastruktury  Zásadní nedostatky na TEN-T  Zásadní nedostatky napojení velkých měst v rámci krajů Výpis nedostatků v regionech se zabývá pouze nejzávažnějšími problémy – nejde o úplný výpis nedostatků!

6 6 Návazné strategické dokumenty 1.Pro oblast dopravní infrastruktury a její financování (Dopravní sektorové strategie) 2.Pro oblast dopravní obslužnosti (Koncepce veřejné dopravy) 3.Pro oblast bezpečnosti silničního provozu (Národní strategie BESIP) 4.Pro oblast telematiky a moderních technologií (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR) 5.Pro oblast nákladní dopravy a logistiky (Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů) 6.Pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit 7.Pro oblast letecké dopravy (Koncepce letecké dopravy) 8.Pro oblast vodní dopravy 9.Pro oblast cyklistické dopravy (Národní strategie cyklistické dopravy)

7 7 Veřejná osobní doprava Nutnost zpracování dokumentu Koncepce veřejné dopravy Varianty: 1.Financování železniční dopravy z úrovně státu 2.Převedení prostředků a odpovědnosti plně na kraje (RUD - existuje riziko, že prostředky nebudou využity na dopravu)  Centralizace nese některé výhody (spojení funkcí dálkové a regionální dopravy a zaměření železniční dopravy na hlavní přepravní proudy)  Interoperabilita mezi kraji (malé kraje – linky často překračují hranice nebo na sebe na hranicích krajů nenavazují, kraje jsou z pohledu linek železniční dopravy malé)

8 8 Diskusní proces – Spotřební daň  Ke stabilizaci financování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury a systému veřejné dopravy  Nejde v tuto dobu o navýšení, ale o výměnu za státní dotaci  Nutnost stabilizovat i prostředky pro dopravní obslužnost  Nutné jednání s MF na nejvyšší úrovni  Otázka k dořešení: jakou hodnotu dotace zohlednit (která výše ze kterého roku)?  Otázka k dořešení: jak provázat prostředky na obslužnost s konkrétním daňovým příjmem? (využití tohoto způsobu ve vyspělých státech)  V případě krajů (silnice II. a III. třídy a krajská obslužnost) existuje riziko, že prostředky nebudou využity na dopravu

9 Strategie regionálního rozvoje s typologií území

10 Veřejná osobní doprava - autobusy  Výkyvy v komerční autobusové dopravě na hlavních páteřních linkách s chybějící železniční infrastrukturou (propojení krajských měst ve směru na Prahu nebo Brno) – kraje mají minimální možnost regulace v případě selhávání trhu  Nutno prověřit možnost nastavení nových rozhodovacích kompetencí  Potřeba garantovat kvalitní rychlé autobusové spojení do doby dokončení příslušného projektu železniční infrastruktury

11 Veřejná osobní doprava - železnice  Funkce rychlých páteřních linek  V případě slabších přepravních proudů není efektivní  Není vhodná pro obsluhu malých obcí (a to i u hlavních tratí)  Zájem cestujících je o kvalitní rychlé linky – zájem o zastávkové vlaky trvale klesá  Pro dopravní obslužnost existuje stejný balík finančních prostředků – ten je třeba přednostně rozdělovat na linky, po kterých existuje větší poptávka Nutno posuzovat individuálně dle místních podmínek

12 12 Doprava ve městech – obecná doporučení pro samosprávu  Zlepšení provázanosti veřejné dopravy  Zavádění spolehlivé příměstské dopravy  Tvorba podmínek pro větší využítí nemotorové dopravy  Podpora P+R, B+R, K+R  Zavádění systému řízení městského silničního provozu a informování účastníků dopravy  Zavádění dopravní preference veřejné dopravy  Usměrnění těžké nákladní dopravy pomocí místní úpravy silničního provozu, tvorba systému ochrany center měst před zbytnou automobilovou dopravou  Přizpůsobení městských komunikací potřebám pěšího pohybu a života ve městech

13 Postup při zpracování „Koncepce“ Zelená kniha Koncepce veřejné dopravy Spolupráce s kraji Koncepce veřejné dopravy

14 Proces přípravy „Koncepce“ Návrh struktury „Zelené knihy“  Struktura objednávky  Zpoplatnění objednávané osobní dopravy ve vztahu k příjmům SŽDC/ŘSD a nákladní dopravě  IDS, funkce koordinátora  Technická interoperabilita, tarifní integrace  Struktura objednávky  Podrobnost dopravního plánování  Financování  Zvyšování efektivity  Terminály, ITJŘ Návrh struktury „Koncepce“  Východiska koncepce veřejné dopravy  V jaké situaci se nacházíme?  Cíle veřejné dopravy v České republice  Priority veřejné dopravy v České republice  Nástroje pro dosahování stanovených priorit  Analýza proveditelnosti, riziková analýza  Monitoring plnění koncepce veřejné dopravy

15 Děkuji za pozornost www.mdcr.cz


Stáhnout ppt "Dopravní politika ČR 2014 - 2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Žďár nad Sázavou Integrované dopravní systémy 20. – 22.5. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google